Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Glentek

   50 mg filmdragerade tabletter
   riluzol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glentek är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Glentek
   3. Hur du tar Glentek
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glentek ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Glentek är och vad det används för

   Vad Glentek är


   Den aktiva substansen i Glentek är riluzol som verkar på nervsystemet.


   Vad Glentek används för


   Glentek används till patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS).


   ALS är en slags motorneuronsjukdom där angrepp på de nervceller, som ansvarar för att skicka instruktioner till musklerna, leder till svaghet, muskelförtvining och förlamning.


   Nerbrytningen av nervcellerna vid en motorneuronsjukdom kan bero på för mycket glutamat (en kemisk budbärare) i hjärnan och ryggmärgen. Glentek stoppar frisättningen av glutamat och detta kan hjälpa till att förhindra att nervcellerna förstörs.


   Be din läkare om ytterligare information om ALS och varför du har blivit ordinerad denna medicin.


   Riluzol som finns i Glentek kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Glentek

   Ta inte Glentek:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot riluzol eller något av övriga innehållsämnen i Glentek (anges i avsnitt 6)

   • om du har någon leversjukdom eller förhöjda blodnivåer av vissa leverenzymer (transaminaser)

   • om du är gravid eller ammar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Glentek:

   • om du har problem med levern: hud eller ögonvitor har blivit gula (gulsot), klåda över hela kroppen, känner dig illamående, drabbas av kräkningar

   • om dina njurar inte fungerar så bra

   • om du har feber: det kan bero på ett lågt antal vita blodkroppar, vilket kan orsaka en ökad risk för infektion

   Om något av ovanstående stämmer in på dig, eller om du är osäker, informera din läkare som då beslutar vad som ska göras.

   Barn och ungdomar

   Om du är yngre än 18 år rekommenderas inte användning av Glentek, eftersom data saknas för denna patientgrupp. 

   Andra läkemedel och Glentek

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Du ska INTE ta Glentek om du är gravid eller tror att du är gravid, eller om du ammar.


   Om du tror att du kan vara gravid, eller om du tänker amma, rådgör med din läkare innan du tar Glentek.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan köra bil och använda verktyg eller maskiner, såvida du inte känner dig snurrig eller yr i huvudet efter att ha tagit denna medicin.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Glentek

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger dagligen.

   Tabletterna skall tas genom munnen, var 12:e timme vid samma tidpunkt varje dag (t ex morgon och kväll).

   Om du tagit för stor mängd av Glentek

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Glentek

   Om du glömmer att ta en tablett, hoppa över den dosen och ta nästa tablett som vanligt.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Glentek orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   VIKTIGT

   Berätta omedelbart för din läkare om du upplever denna biverkning av okänd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • feber (förhöjd temperatur) eftersom Glentek kan minska antalet vita blodkroppar. Din läkare kanske vill ta ett blodprov för att kontrollera antalet vita blodkroppar, vilka är viktiga för att bekämpa infektioner.


   • något av följande symtom: hud eller ögonvitor blir gula (gulsot), klåda över hela kroppen, illamående, kräkningar, eftersom dessa symtom kan vara tecken på leversjukdom (hepatit). Din läkare kan behöva göra regelbundna blodtester när du tar Glentek, för att kontrollera att detta inte inträffar.


   Berätta omedelbart för din läkare om du upplever dessa biverkningar av ovanlig frekvens (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

   • hosta eller svårigheter att andas, eftersom detta kan vara tecken på en lungsjukdom (som kallas interstitiell lungsjukdom).


   • allvarliga allergiska reaktioner med tecken som inkluderar hudutslag, klåda, andningsbesvär, svullnad av ansikte, tunga eller svalg.


   • inflammation av bukspottkörteln (pankreatit) som leder till svår smärta i magen och ryggen.


   Övriga biverkningar

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) vid behandling med Glentek är:

   • trötthet

   • illamående

   • förhöjda blodnivåer av vissa leverenzymer (transaminaser)

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) vid behandling med Glentek är:

   • yrsel

   • sömninghet

   • huvudvärk

   • stickningar i munnen

   • ökning av pulsen

   • buksmärtor

   • kräkning

   • diarré

   • smärta

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) vid behandling med Glentek är:

   • blodbrist

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Glentek ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat” och blister efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är riluzol. Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg riluzol.

   • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: kalciumvätefosfat (vattenfritt), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat;

   Dragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glentek 50 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls som:

   Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter med fasade kanter, märkta med ”381” på ena sidan och ”G” på den andra sidan


   Glentek 50 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i blister av PVC/PVDC/aluminium med 28, 56, 98 filmdragerade tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

   Laxmi House, 2 B Draycott Avenue,

   Kenton,

   Middlesex,

   HA3 0BU

   Storbritannien


   Tillverkare

   Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

   Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto,

   Tjeckien


   Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

   Building 2, Croxley Green Business Park

   Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA,

   Storbritannien


   Denna bipacksedel godkändes senast 2016-10-11  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glentek

  Filmdragerad tablett 50 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 384889
  • Tillverkare: Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

  583,23 kr

  Jämförpris: 10,41 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?