Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   GIOTRIF

   20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg filmdragerade tabletter
   afatinib
   Laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad GIOTRIF är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder GIOTRIF
   3. Hur du använder GIOTRIF
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur GIOTRIF ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad GIOTRIF är och vad det används för

   GIOTRIF är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen afatinib. Det fungerar genom att blockera aktiviteten hos en grupp av proteiner som kallas ErbB familjen, (inklusive EGFR [epidermal tillväxtfaktorreceptor eller ErbB1], HER2 [ErbB2], ErbB3 och ErbB4). Dessa proteiner är involverade i tillväxt och spridning av cancerceller, och kan påverkas av förändringar (mutationer) i generna som producerar dem. Genom att blockera aktiviteten av dessa proteiner hämmar detta läkemedel cancercellers tillväxt och spridning.

   Detta läkemedel används ensamt för att behandla vuxna patienter med en specifik typ av lungcancer (icke‑småcellig lungcancer):

   • som identifieras genom en förändring (mutation) i genen för EGFR. GIOTRIF kan förskrivas till dig som din första cancerbehandling eller om din tidigare kemoterapi har varit otillräcklig.

   • av skivepiteltyp om tidigare cancerbehandling har varit otillräcklig.

   2. Vad du behöver veta innan du använder GIOTRIF

   Använd inte GIOTRIF

   - om du är allergisk mot afatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel:

   • om du är kvinna, har låg kroppsvikt (mindre än 50 kg) eller har njurproblem. Om du uppfyller något av detta, kan du behöva kontrolleras noggrannare av din läkare då biverkningarna kan vara mer uttalade.

   • om du tidigare har haft inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom).

   • om du har leverproblem. Din läkare kan behöva göra test på leverfunktionen. Behandling med detta läkemedel rekommenderas inte om du har en allvarlig leversjukdom.

   • om du tidigare har haft ögonproblem såsom mycket torra ögon, inflammation av det genomskinliga lagret ytterst på ögat (hornhinnan) eller sår i ögats främre del eller om du använder kontaktlinser.

   • om du tidigare har haft problem med hjärtat. Din läkare kan behöva kontrollera dig noggrannare.

   Kontakta din läkare genast när du använder detta läkemedel:

   • om du får diarré. Behandling vid första tecken på diarré är viktigt.

   • om du får hudutslag. Tidig behandling av hudutslag är viktigt.

   • om du upplever andfåddhet, eller andfåddhet som plötsligt förvärras, eventuellt också med hosta och feber. Detta kan betyda att du har fått en inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom), som kan vara livshotande.

   • om du utvecklar akut eller förvärrad rodnad och smärta i ögat, ökat tårflöde, dimsyn och/eller ljuskänslighet. Du kan behöva akut vård.

   Se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

   Barn och ungdomar

   GIOTRIF har inte studerats hos barn eller ungdomar. Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och GIOTRIF

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller även växtbaserade läkemedel och receptfria läkemedel.

   Följande läkemedel kan höja blodnivån av GIOTRIF och därmed öka risken för biverkningar, om de tas innan GIOTRIF-tabletten. Dessa läkemedel bör därför tas så långt ifrån som möjligt i tid från GIOTRIF. Detta betyder helst 6 timmar (för läkemedel som tas två gånger dagligen) eller 12 timmar (för läkemedel som tas en gång dagligen) före eller efter GIOTRIF:

   • Ritonavir, ketokonazol (gäller ej schampo), itrakonazol, erytromycin, nelfinavir, sakvinavir, som alla används för att behandla olika slags infektioner.

   • Verapamil, kinidin, amiodaron som används för att behandla hjärtsjukdomar.

   • Ciklosporin A, takrolimus, läkemedel som påverkar ditt immunsystem.

   Följande läkemedel kan minska effekten av GIOTRIF:

   • Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, som används vid behandling av kramper.

   • Johannesört (Hypericum perforatum), ett växtbaserat naturläkemedel för att behandla depression.

   • Rifampicin, ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos.

   Rådgör med din läkare om du är osäker på när du ska ta dessa läkemedel.

   GIOTRIF kan i sin tur öka blodnivåerna av andra läkemedel, t.ex.:

   • Sulfasalazin som används för att behandla inflammation/infektion.

   • Rosuvastatin som används för att sänka nivån av kolesterol.

   Tala med läkare innan du tar dessa läkemedel tillsammans med GIOTRIF.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Undvik att bli gravid under din behandling med detta läkemedel. Om du skulle kunna bli gravid, använd tillförlitliga preventivmetoder under behandlingen, och under minst 1 månad efter att du tagit den sista dosen av GIOTRIF. Detta beror på att det kan finnas en risk att ett ofött barn kan ta skada av läkemedlet.

   Om du blir gravid under din behandling med detta läkemedel, ska du omedelbart informera din läkare. Din läkare kommer att besluta om behandlingen ska fortsätta eller inte.

   Om du planerar att bli gravid efter att ha tagit sista dosen av det här läkemedlet, ska du rådgöra med läkare då din kropp kanske fortfarande innehåller lite av läkemedlet.

   Amning

   Amma inte om du behandlas med detta läkemedel då risken för det nyfödda barnet inte kan uteslutas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du får biverkningar som påverkar din syn (rodnad och/eller irritation i ögat, ögontorrhet, ökat tårflöde, ljuskänslighet) eller som påverkar din koncentrations och reaktionsförmåga, bör du inte köra bil eller använda maskiner innan biverkningen försvinner (se avsnittet 4 Eventuella biverkningar).

   GIOTRIF innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller en sockerart som heter laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder GIOTRIF

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Rekommenderad dos är 40 mg varje dag.

   Din läkare kan behöva justera dosen (öka eller minska) beroende på hur väl du tål detta läkemedel.

   När du ska ta GIOTRIF

   • Det är viktigt att ta detta läkemedel utan mat

   • Ta detta läkemedel minst 1 timme före mat, eller

   • Om du redan har ätit, vänta minst 3 timmar innan du tar detta läkemedel.

   • Ta detta läkemedel en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det gör det lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

   • Tabletten ska inte brytas, tuggas eller krossas.

   • Svälj tabletten hel med ett glas vatten (ej kolsyrat).

   GIOTRIF ska tas via munnen. Om du har problem med att svälja tabletten kan du lösa upp den i ett glas vatten (ej kolsyrat). Använd inte någon annan vätska. Släpp ned tabletten i vattnet utan att krossa den, rör om då och då tills tabletten har löst sig i mycket små partiklar, det kan ta upp till 15 minuter. Drick vätskan genast. För att vara säker på att du fått i dig allt läkemedel ska du fylla glaset med vatten igen och dricka ur det.

   Om du inte kan svälja och har en magsond kan din läkare föreslå att du får läkemedlet via sonden.

   Om du använt för stor mängd av GIOTRIF

   Kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart. Du kan uppleva ökade biverkningar och din läkare kan behöva avbryta din behandling och ge dig vård.

   Om du har glömt att använda GIOTRIF

   • Om det är mer än 8 timmar kvar till nästa schemalagda dos, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

   • Om det är mindre än 8 timmar kvar till nästa schemalagda dos, hoppa över den missade dosen. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Fortsätt sedan att ta dina tabletter regelbundet som vanligt.

   Ta inte dubbel dos (två tabletter samtidigt i stället för en) för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda GIOTRIF

   Sluta inte att använda detta läkemedel utan att först rådgöra med läkare. Det är viktigt att fortsätta att ta detta läkemedel varje dag så länge som din läkare förskriver det till dig. Om du inte tar detta läkemedel så som läkare anvisat kan din cancer börja växa igen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan GIOTRIF orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta genast din läkare om du får någon av följande allvarliga biverkningar. I vissa fall kan din läkare behöva avbryta behandlingen och minska din dos eller avsluta behandlingen:

   • Diarré (mycket vanlig biverkning, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare).

    Diarré som varar i mer än 2 dagar eller svår diarré kan medföra vätskebrist (vanlig biverkning, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare), låga nivåer av kalium i blodet (vanlig) och försämrad njurfunktion (vanlig). Diarré kan behandlas. Vid första tecken på diarré: drick mycket vätska, kontakta genast läkare och börja behandling med lämpligt läkemedel som motverkar diarré så snart som möjligt. Du ska ha tillgång till läkemedel som motverkar diarré innan du använder GIOTRIF.

   • Hudutslag (mycket vanlig).

    Det är viktigt att tidigt behandla hudutslag. Kontakta läkare om du får hudutslag. Om behandlingen mot hudutslagen inte fungerar eller om utslagen blir svåra (t.ex. blåsor och avflagning av huden) ska du kontakta läkare omedelbart, eftersom din läkare kan behöva avsluta din behandling med GIOTRIF. Hudutslag kan förekomma eller förvärras på områden som utsätts för sol. Skyddande klädsel och användning av solskyddsmedel rekommenderas.


   • Inflammation i lungorna (ovanlig biverkning, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) som kallas ”interstitiell lungsjukdom”.

    Kontakta genast din läkare om du upplever andfåddhet, eller plötsligt förvärrad andfåddhet, eventuellt också med hosta eller feber.


   • Ögonirritation eller inflammation

    Irritation eller inflammation i ögat kan förekomma (horn- och/eller bindhinneinflammation är vanligt och keratit (hornhinneinflammation) är ovanligt förekommande). Kontakta läkare om du utvecklar akuta eller förvärrade ögonproblem såsom smärta eller rodnad i ögat eller torra ögon.

   Kontakta läkaren så snart som möjligt om du får någon av biverkningarna ovan.

   Följande biverkningar har också rapporterats:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Sår och inflammation i munnen

   • Nagelinfektion

   • Aptitlöshet

   • Näsblod

   • Illamående

   • Kräkningar

   • Klåda

   • Torr hud

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Smärta, rodnad, svullnad eller flagning av huden på händer eller fötter

   • Ökad nivå av leverenzymer (aspartataminotransferas och alaninaminotransferas) i blodprov.

   • Inflammation i urinblåsans vägg med brännande känsla när man kissar och akut behov att kissa ofta (cystit, blåskatarr)

   • Onormal smakupplevelse (dysgeusi)

   • Magsmärta, magbesvär, halsbränna

   • Inflammation i läppar

   • Viktminskning

   • Rinnande näsa

   • Muskelspasmer

   • Feber

   • Nagelproblem

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Inflammation i bukspottskörteln (pankreatit)

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Svår blåsbildning i eller avflagning av hud (kan tyda på Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur GIOTRIF ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, påsen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   20 mg

   • Den aktiva substansen är afatinib. Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg afatinib (som dimaleat).

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), krospovidon typ A, magnesiumstearat (E470b), hypromellos (E464), makrogol 400, titandioxid (E171), talk (E553b), polysorbat 80 (E433).


   30 mg, 40 mg, 50 mg

   • Den aktiva substansen är afatinib. Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg, 40 mg eller 50 mg afatinib (som dimaleat).

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), krospovidon typ A, magnesiumstearat (E470b), hypromellos (E464), makrogol 400, titandioxid (E171), talk (E553b), polysorbat 80 (E433), indigokarmin (E132) aluminiumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   GIOTRIF 20 mg filmdragerade tabletter är gulvita och runda. De är präglade med koden ”T20” på ena sidan och Boehringer Ingelheim företagssymbol på andra sidan.

   GIOTRIF 30 mg filmdragerade tabletter är mörkblå och runda. De är präglade med koden ”T30” på ena sidan och Boehringer Ingelheim företagssymbol på andra sidan

   GIOTRIF 40 mg filmdragerade tabletter är ljusblå och runda. De är präglade med koden ”T40” på ena sidan och Boehringer Ingelheim företagssymbol på andra sidan.

   GIOTRIF 50 mg filmdragerade tabletter är mörkblå och ovala. De är präglade med koden ”T50” på ena sidan och Boehringer Ingelheim företagssymbol på andra sidan.

   GIOTRIF filmdragerade tabletter finns i förpackningar innehållande 1, 2 eller 4 perforerade endosblister Varje blister innehåller 7 x 1 filmdragerade tabletter och är förpackat i en aluminiumpåse tillsammans med en påse torkmedel som inte ska sväljas.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Tillverkare

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   05/2018


   Övriga informationskällor

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Lietuva

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Lietuvos filialas

   Tel: +370 37 473922

   България

   Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България

   Тел: +359 2 958 79 98

   Luxembourg/Luxemburg

   SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Česká republika

   Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

   Tel: +420 234 655 111

   Magyarország

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Magyarországi Fióktelepe

   Tel: +36 1 299 8900

   Danmark

   Boehringer Ingelheim Danmark A/S

   Tlf: +45 39 15 88 88

   Malta

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600

   Deutschland

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Tel: +49 (0) 800 77 90 900

   Nederland

   Boehringer Ingelheim b.v.

   Tel: +31 (0) 800 22 55 889

   Eesti

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Eesti Filiaal

   Tel: +372 612 8000

   Norge

   Boehringer Ingelheim Norway KS

   Tlf: +47 66 76 13 00

   Ελλάδα

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Österreich

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Tel: +43 1 80 105-0

   España

   Boehringer Ingelheim España, S.A.

   Tel: +34 93 404 51 00

   Polska

   Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 699 0 699

   Frankrike

   Boehringer Ingelheim France S.A.S.

   Tél: +33 3 26 50 45 33

   Portugal

   Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

   Tel: +351 21 313 53 00

   Hrvatska

   Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

   Tel: +385 1 2444 600

   România

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Viena - Sucursala Bucuresti

   Tel: +40 21 302 2800

   Irland

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Slovenija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Podružnica Ljubljana

   Tel: +386 1 586 40 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   organizačná zložka

   Tel: +421 2 5810 1211

   Italia

   Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

   Tel: +39 02 5355 1

   Suomi/Finland

   Boehringer Ingelheim Finland Ky

   Puh/Tel: +358 10 3102 800

   Κύπρος

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Sverige

   Boehringer Ingelheim AB

   Tfn: +46 8 721 21 00

   Latvija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Latvijas filiāle

   Tel: +371 67 240 011

   Förenade kungariket

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  GIOTRIF

  Filmdragerad tablett 20 mg 28 x 1 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 174935
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  17.754,62 kr

  Jämförpris: 634,09 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?