Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Genotropin

   5 mg och 12 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   somatropin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD GENOTROPIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER GENOTROPIN
   3. HUR DU ANVÄNDER GENOTROPIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR GENOTROPIN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD GENOTROPIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Genotropin är ett rekombinant humant tillväxthormon (kallas även somatropin). Det har samma sammansättning som naturligt humant tillväxthormon som är nödvändigt för tillväxt av benvävnad och muskler. Det bidrar också till att fett- och muskelvävnader utvecklas normalt. Rekombinant betyder att det inte kommer från vävnader från människa eller djur.

   Genotropin används till barn vid följande tillväxtstörningar:

   • Tillväxtstörning p.g.a. otillräcklig produktion av kroppens eget tillväxthormon.

   • Turners syndrom, som är en kromosomrubbning hos flickor som kan påverka växten. Läkaren har informerat dig om att du har denna sjukdom.

   • Kronisk njursvikt. Försämrad funktion hos njurarna kan påverka tillväxten.

   • Vid Prader-Willis syndrom (en kromosomrubbning) för att förbättra tillväxten under uppväxten och för bättre kroppssammansättning. Överflödig fettvävnad kommer att minska och muskelmassan kommer att öka.

   • Till barn som är mycket korta eller underviktiga vid födseln. Tillväxthormon förbättrar tillväxten om barnet inte har uppnått normal längd vid fyra års ålder eller senare.

   Genotropin används till vuxna med påtaglig brist på tillväxthormon. Denna kan uppstå vid vuxen ålder eller vara en fortsättning av brist på tillväxthormon under barndomen.

   Om du har behandlats med Genotropin för tillväxthormonbrist under barndomen kommer din förmåga att producera tillväxthormon återigen att testas när du har vuxit färdigt. Om påtaglig tillväxthormonbrist konstateras kommer läkaren att föreslå fortsatt behandling med Genotropin.

   Behandling med Genotropin ska utföras av läkare som har erfarenhet av tillväxthormonbehandling.

   2. INNAN DU ANVÄNDER GENOTROPIN

   Använd inte Genotropin och informera läkaren

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot somatropin eller något av de andra innehållsämnena i Genotropin.

   • Vid aktiv tumör (cancer). Tumörer måste vara inaktiva och cancerbehandlingen avslutatd innan behandling med Genotropin påbörjas.

   • Vid allvarlig sjukdom (t.ex vid komplikationer till öppen hjärtkirurgi, magoperation, akut lungsvikt, olycksfall eller liknande situationer). Inför en större operation, eller efter en nyligen genomgången sådan, eller vid sjukhusbesök av annan anledning, ska berörda läkare informeras om behandlingen med tillväxthormon.

   • Om Genotropin har förskrivits för att stimulera tillväxt hos barn som redan har slutat växa (stängda epifyser/tillväxtplattor).

   Var särskilt försiktig med Genotropin och informera läkare om något av följande gäller:

   • Om det finns risk för att utveckla diabetes (sockersjuka) kommer läkaren att behöva kontrollera blodsockernivån regelbundet medan behandlingen med Genotropin pågår.

   • Vid diabetes ska blodsockernivån följas noggrant vid behandling med Genotropin. Diskutera resultaten av mätningarna med läkaren, dosen av diabetesläkemedel kan behöva justeras.

   • Efter påbörjad behandling med Genotropin kan vissa patienter behöva påbörja behandling med sköldkörtelhormon.

   • Vid behandling med sköldkörtelhormon kan dosen av sköldkörtelhormon behöva justeras.

   • Om du får Genotropin för att stimulera tillväxt och du haltar eller börjar halta på grund av smärta i höften ska läkaren informeras om detta.

   • Vid kraftig huvudvärk, synstörning, eller kräkningar, som kan vara tecken på förhöjt intrakraniellt tryck, ska läkare kontaktas.

   • Om läkare konstaterar att en inflammation har utvecklats i muskler i närheten av injektionsstället p.g.a. konserveringsmedlet metakresol, ska man byta till Genotropin utan konserveringsmedel.

   • Om tillväxthormonbrist beror på en tidigare tumör och behandlas med Genotropin, ska regelbundna kontroller genomföras för återfall av tumörsjukdom eller annan form av cancer.

   • Vid förvärrade buksmärtor ska läkare kontaktas.

   • Erfarenheten från behandling av patienter över 80 år är begränsad. Äldre patienter kan vara mer känsliga för Genotropin, och kan därför möjligen i högre grad få biverkningar.

   Barn med kronisknjursvikt

   • Njurfunktion och tillväxthastighet ska kontrolleras innan behandlingen med Genotropin startar. Medicineringen av njursjukdomen ska fortsätta. Behandlingen med Genotropin ska avbrytas vid njurtransplantation.

   Barn med Prader-Willis syndrom

   • Läkaren kommer att ge anvisningar om diet som ska följas för att barnets vikt ska kunna kontrolleras.

   • Läkaren kommer att utreda om det finns tecken på andningsbesvär, sömnapné (korta uppehåll i andningen under sömnen) eller luftvägsinfektion innan behandlingen med Genotropin påbörjas.

   • Läkaren ska undersöka barnet om det, medan behandlingen pågår, visar tecken på andningsbesvär t.ex. börjar snarka eller snarkar mer än tidigare. Behandlingen med Genotropin kan då behöva avbrytas.

   • Läkaren kommer att kontrollera om det finns tecken på skolios, en typ av deformering av ryggraden.

   • Kontakta läkaren vid lunginflammation så att barnet får behandling för den.

   Barn födda mycket korta eller underviktiga

   • Diskutera behandling med tillväxthormon i samband med pubertet med läkaren, om barnet, som var mycket kort eller underviktigt vid födseln, är mellan nio och tolv år.

   • Läkaren kommer att kontrollera blodsocker- och insulinnivåer innan behandling påbörjas och varje år medan behandlingen pågår.

   • Behandlingen ska pågå tills barnet har slutat växa.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Genotropin.

   Om du har en ersättningsbehandling med glukokortikoider ska du regelbundet kontakta din läkare, eftersom du kanske behöver justera din glukokortikoiddos.

   Tala om för läkaren om du använder:

   • Diabetesläkemedel

   • Sköldkörtelhormoner

   • Syntetiska adrenala hormoner (kortikosteroider)

   • Östrogen som tas via munnen eller andra könshormoner

   • Ciklosporin (ett läkemedel som försvagar immunförsvaret efter en transplantation)

   • Medel mot epilepsi (antiepileptika)

   Läkaren kan behöva justera dosen för dessa läkemedel eller för Genotropin.

   Graviditet och amning

   Du ska inte använda Genotropin om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller försöker att bli gravid.

   Rådgör med läkare före användning av Genotropin under amning.

   Rådgör med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal före användning av läkemedel.

   Viktig information om något innehållsämne i Genotropin

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. HUR DU ANVÄNDER GENOTROPIN

   Rekommenderad dosering

   Dosen påverkas av barnets vikt och längd, vilket tillstånd man behandlas för och hur väl patienten svarar på tillväxthormonet . Läkaren bestämmer dosen Genotropin i milligram (mg), som anpassas individuellt till varje patient, antingen efter vikten i kilogram (kg) eller efter kroppsytan i kvadratmeter (m2) som beräknas efter längd och vikt, och enligt behandlingsprogrammet. Ändra inte dosering eller behandlingsprogram utan att rådgöra med läkaren.

   Barn med otillräcklig produktion av kroppens eget tillväxthormon:

   0,025-0,035 mg/kg kroppsvikt och dag eller 0,7-1,0 mg/m2 kroppsyta och dag. Även högre doser förekommer. Om tillväxthormonbristen kvarstår in i tonåren och tidig vuxenålder ska behandlingen med Genotropin fortsätta tills den fysiska utvecklingen har avstannat.

   Barn med Turners syndrom:

   0,045-0,050 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,4 mg/m2 kroppsyta och dag.

   Barn med kronisk njursvikt:

   0,045-0,050 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,4 mg/m2 kroppsyta och dag. Även högre doser kan behövas om tillväxthastigheten är för långsam. En dosjustering kan behövas efter 6 månaders behandling.

   Barn med Prader-Willis syndrom:

   0,035 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,0 mg/m2 kroppsyta och dag. Den dagliga dosen bör inte överstiga 2,7 mg. Barn som nästan har slutat att växa efter puberteten bör inte behandlas.

   Barn som föddes mycket korta eller underviktiga:

   0,035 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,0 mg/m2 kroppsyta och dag. Det är viktigt att behandlingen pågår tills slutlig kroppslängd uppnåtts. Behandlingen ska avbrytas efter ett år om den inte gett önskat resultat eller om slutlängd har uppnåtts och tillväxten har avstannat.

   Vuxna med tillväxthormonbrist:

   Den rekommenderade startdosen för patienter som fortsätter behandlingen med tillväxthormon efter att ha behandlats för tillväxthormonbrist under barndomen är 0,2- 0,5 mg per dag. Dosen ska ökas eller minskas gradvis beroende på resultatet från blodprov, resultatet av behandlingen och biverkningar.

   För patienter som börjar behandlingen som vuxna bör behandlingen starta med

   0,15–0,3 mg per dag. Dosen ska ökas gradvis beroende på resultatet från blodprov, resultat av behandlingen och biverkningar. Den dagliga dosen överstiger sällan 1,0 mg per dag. Kvinnor kan behöva högre doser än män. Dosen bör kontrolleras var 6:e månad. Personer över 60 år ska starta med dosen 0,1–0,2 mg per dag, som sedan långsamt ökas beroende på individuella behov. Minsta effektiva dos ska användas. Den dagliga dosen överstiger sällan 0,5 mg per dag.

   Följ läkarens instruktioner.

   Att injicera Genotropin

   Genotropin ska injiceras under huden (subkutant). Det betyder att det injiceras genom en kort injektionsnål in i fettvävnaden alldeles under huden. Läkare eller sjuksköterska ska ha gett instruktioner om hur Genotropin ska användas. Följ alltid noga instruktionerna från läkare eller sjuksköterska. Kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om något är oklart.

   Instruktioner för användning av GoQuick förfylld penna finns i dess kartong. Instruktioner för användning av Genotropin tvåkammarampull med Genotropin Pen medföljer injektionshjälpmedlet Genotropin Pen. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda läkemedlet.

   Vid användning av GoQuick förfylld penna och Genotropin Pen, måste nålen skruvas fast innan lösningen blandas till. Vid varje injektion måste en ny nål användas, nålen får inte återanvändas.

   Förbered injektionen:

   Genotropin kan tas ut från kylskåpet en halvtimma innan injektionen ska tas. Läkemedlet värms då upp något och det blir behagligare att ta injektionen.

   Den förfyllda GoQuick-pennan innehåller en tvåkammarampull med både tillväxthormon och vätska till injektionslösning. Pulvret (tillväxthormon) och vätska till injektionslösning blandas när man skruvar på ampullhållaren (se detaljerad instruktion i bruksanvisningen). Något ytterligare hjälpmedel behövs inte.

   Genotropin i en tvåkammarampull innehåller både tillväxthormon och vätska till injektionslösning och ska användas med injektionshjälpmedel, Genotropin Pen. Pulvret (tillväxthormon) och vätska till injektionslösning blandas automatiskt när Genotropin Pen skruvas ihop efter insättning av tvåkammarampullen.

   För både GoQuick förfylld penna och tvåkammarampullen löses pulvret upp genom att försiktigt vända den fram och tillbaka 5-10 gånger tills pulvret har lösts upp.

   SKAKA INTE lösningen under beredningen. Blanda försiktigt. Skakning kan göra att tillväxthormonet skummar sig och förstörs. Kontrollera lösningen och injicera inte lösning som fortfarande är mycket grumlig efter att pulvrets lösts upp eller om det finns partiklar i den.

   Injicera Genotropin:

   Kom ihåg att först tvätta händerna och rengöra huden.

   Injicera tillväxthormon vid ungefär samma tid varje dag. Vid sänggåendet är en bra tid som är lätt att komma ihåg och det är naturligt att ha en högre nivå av tillväxthormon under natten.

   De flesta injicerar i låret eller i skinkan. Injicera på det ställe du blivit anvisad av läkaren. Hudens fettlager kan förtunnas vid injektionsstället. För att undvika detta bör man variera injektionsstället. Då kan huden återhämta sig innan man injicerar på samma ställe igen.

   Kom ihåg att lägga tillbaka Genotropin i kylskåpet efter injektionen.

   Om du tagit mer Genotropin än du borde

   Om injektionen har blivit mycket större än den borde ska läkare eller apotekspersonal kontaktas så fort som möjligt. Blodsockerhalten kan bli för låg för att sedan stiga för högt. Man kan känna sig ostadig, svettas, känna sig sömnig eller ”inte sig själv”, och man kan svimma.

   Om du har glömt att ta Genotropin

   Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömda doser.

   Det är att föredra att använda tillväxthormon regelbundet. Om man glömmer att ta en dos, ta nästa dos vid den vanliga tiden nästa dag. Notera missade doser och informera läkaren vid nästa kontrollbesök.

   Att sluta ta Genotropin

   Sluta inte att ta Genotropin utan att rådgöra med läkaren.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Genotropin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar inom kategorierna mycket vanliga och vanliga kan hos vuxna uppträda inom de första månaderna av behandlingen och kan upphöra spontant eller om dosen minskas.

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   Hos vuxna:

   • Ledvärk

   • Ödem (som yttrar sig som svullna fingrar eller vrister).

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100, men färre än 1 av 10 användare):

   Hos barn:

   • Tillfällig rodnad, klåda eller smärta vid injektionsstället.

   • Ledvärk

   Hos vuxna:

   • Domningar/stickningar

   • Stelhet i armar och ben, muskelvärk

   • Smärta eller brännande känsla i händer eller underarmar (kallas karpaltunnelsyndrom).

   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1 000, men färre än 1 av 100 användare):

   Hos barn:

   • Ödem (som yttrar sig som svullna fingrar eller vrister under en kort tid efter att behandlingen börjat)

   Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10 000, men färre än 1 av 1 000 användare):

   Hos barn:

   • Domningar/stickningar

   • Leukemi (detta har rapporterats hos ett litet antal patienter med brist på tillväxthormon, varav några hade behandlats med somatropin. Det finns dock inga belägg för att förekomsten av leukemi ökar hos patienter som får tillväxthormon utan att det finns några predisponerande faktorer).

   • Förhöjt intrakraniellt tryck (vilket ger symtom som kraftig huvudvärk, synstörningar eller kräkningar)

   • Muskelvärk

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Diabetes typ 2

   • Sänkt nivå av hormonet kortisol i blodet

   Hos barn:

   • Stelhet i armar och ben

   Hos vuxna:

   • Förhöjt intrakraniellt tryck (vilket ger symtom som kraftig huvudvärk, synstörningar eller kräkningar).

   • Rodnad, klåda eller smärta vid injektionsstället

   Bildning av antikroppar mot det injicerade tillväxthormonet, men dessa tycks inte påverka tillväxthormonets aktivitet.

   Huden vid injektionsstället kan bli gropig, men det bör inte hända om injektionen ges på olika ställen varje gång.

   En mycket ovanlig biverkan är inflammation i muskeln vid injektionsstället på grund av konserveringsmedlet metakresol. Om läkaren konstaterar att detta har inträffat ska man byta till en Genotropinprodukt som inte innehåller metakresol.

   Enstaka fall av plötslig död hos patienter med Prader-Willis syndrom har rapporterats.

   Emellertid har inget samband med behandling med Genotropin kunnat visas.

   Om du upplever obehag eller smärta i höft eller knä medan du behandlas med Genotropin kan läkaren överväga diagnoserna förskjutning av övre femurepifys och Legg–Calvé–Perthes sjukdom.

   Andra möjliga biverkningar till följd av behandlingen med tillväxthormon kan bland annat vara följande: du (eller ditt barn) kan uppleva högt blodsocker eller sänkta nivåer av sköldkörtelhormon. Läkaren kan avgöra detta med hjälp av prover och vid behov skriva ut lämplig behandling. I sällsynta fall har inflammation i bukspottkörteln rapporterats hos patienter som behandlats med tillväxthormon.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR GENOTROPIN SKA FÖRVARAS

   Genotropin förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen som månad/år. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Före beredning:

   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Förvara tvåkammarampullen i ytterkartongen för att skydda den mot ljus.

   Innan förpackningen öppnats kan produkten tas ut från kylskåpet och förvaras vid högst 25 ºC under högst en månad. Under denna period får produkten inte läggas tillbaka i kylskåpet och oanvänd produkt måste kasseras efter denna månad.

   Efter beredning:

   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC) i upp till 4 veckor. Får ej frysas. Förvara GoQuick förfylld penna i sin ytterkartong och tvåkammarampullen i Genotropin Pen-fodralet för att skydda den mot ljus.

   Använd inte detta läkemedel om du ser partiklar eller om lösningen inte är klar.

   Genotropin får ej frysas eller utsättas för frost. Använd inte Genotropin som varit fryst.

   Kasta aldrig nålar eller delvis förbrukade eller tomma ampuller bland hushållsavfall. Använda nålar ska förstöras noga så att ingen kan använda dem eller sticka sig på dem.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är rekombinant somatropin*.

   • En ampull innehåller 5 eller 12 mg somatropin*.

   • Efter beredning är koncentrationen 5 eller 12 mg somatropin* per ml.

   • De andra ingredienserna i pulvret är glycin (E640), mannitol (E421), vattenfri mononatriumfosfat (E339), vattenfri dinatriumfosfat (E339).

   • Vätskan för injektionslösning innehåller vatten för injektionsvätskor, mannitol (E421) och metakresol.

   * Framställt i Escherichia coliceller med rekombinant DNA-teknik.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Genotropin (pulver och vätska till injektionsvätska, lösning) är en tvåkammarampull som innehåller pulver i den ena delen och vätska i den andra (5 mg/ml eller 12 mg/ml). Ampullen kan ingå i en förfylld penna. Förpackningsstorlekarna är 1 förfylld penna eller 5 förfyllda pennor, eller 1 ampull, 5 eller 20 ampuller.

   Eventuellt kommer inte alla styrkor och förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Pulvret är vitt och vätskan är klar.

   Genotropin i tvåkammarampull används med injektionshjälpmedel, Genotropin Pen.

   Ampullerna har färgkoder och ska användas tillsammans med Genotropin Pen med motsvarande färgkod. Genotropin 5,0 mg (grön) ska användas med Genotropin Pen 5 (grön). Genotropin 12 mg (lila) ska användas med Genotropin Pen 12 (lila).

   Bruksanvisning finns i förpackningen för Genotropin Pen. Be läkaren eller sjuksköterskan om en Genotropin Pen, om du ännu inte har fått en sådan.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer Innovations AB

   191 90 Sollentuna

   Tel.: 08-550 520 00

   Fax: 08-550 520 10

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com

   Tillverkare

   Pfizer Manufacturing Belgium NV

   Rijksweg 12

   2870 Puurs

   Belgien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-06-29

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Genotropin®

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 5 mg 5 styck Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 096603
  • Tillverkare: Pfizer Innovations AB

  5.433,73 kr

  Jämförpris: 1.086,75 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?