Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Genotropin

   12 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   somatropin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig . Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD GENOTROPIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER GENOTROPIN
   3. HUR DU ANVÄNDER GENOTROPIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR GENOTROPIN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD GENOTROPIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Genotropin är ett rekombinant humant tillväxthormon (kallas även somatropin). Det har samma sammansättning som naturligt humant tillväxthormon som är nödvändigt för tillväxt av benvävnad och muskler. Det bidrar också till att fett- och muskelvävnader utvecklas normalt. Rekombinant betyder att det inte kommer från vävnader från människa eller djur.


   Genotropin används till barn vid följande tillväxtstörningar:

   • Tillväxtstörning p.g.a. otillräcklig produktion av kroppens eget tillväxthormon.

   • Turners syndrom, som är en kromosomrubbning hos flickor som kan påverka växten. Läkaren har informerat om att man har denna sjukdom.

   • Kronisk njursvikt. Försämrad funktion hos njurarna kan påverka tillväxten.

   • Vid Prader-Willi syndrom (en kromosomrubbning) för att förbättra tillväxten under uppväxten och för bättre kroppssammansättning. Överflödig fettvävnad kommer att minska och muskelmassan kommer att öka.

   • Till barn som är mycket korta eller underviktiga vid födseln. Tillväxthormon förbättrar tillväxten om barnet inte har uppnått normal längd vid fyra års ålder eller senare.

   Genotropin används till vuxna med påtaglig brist på tillväxthormon. Denna kan uppstå vid vuxen ålder eller vara en fortsättning av brist på tillväxthormon under barndomen.

   Om du har behandlats med Genotropin för tillväxthormonbrist under barndomen kommer din förmåga att producera tillväxthormon återigen att testas när du har vuxit färdigt. Om påtaglig tillväxthormonbrist konstateras kommer läkaren att föreslå fortsatt behandling med Genotropin.


   Behandling med Genotropin ska utföras av läkare som har erfarenhet av tillväxthormonbehandling.

   2. INNAN DU ANVÄNDER GENOTROPIN

   Använd inte Genotropin och informera läkaren

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot somatropin eller något av de andra innehållsämnena i Genotropin.

   • Vid aktiv tumör (cancer). Tumörer måste vara inaktiva och cancerbehandlingen avslutats innan behandling med Genotropin påbörjas.

   • Vid allvarlig sjukdom (till exempel vid komplikationer till öppen hjärtkirurgi, magoperation, akut lungsvikt, olycksfall eller liknande situationer). Inför en större operation, eller efter en nyligen genomgången sådan, eller vid sjukhusbesök av annan anledning, ska berörda läkare informeras om behandlingen med tillväxthormon.

   • Om Genotropin har förskrivits för att stimulera tillväxt hos barn som redan har slutat växa (stängda epifyser/tillväxtplattor).

   Var särskilt försiktig med Genotropin och informera läkare om något av följande gäller:

   • Om det finns risk för att utveckla diabetes (sockersjuka) kommer läkaren att behöva kontrollera blodsockernivån regelbundet medan behandlingen med Genotropin pågår.

   • Vid diabetes ska blodsockernivån följas noggrant vid behandling med Genotropin. Diskutera resultaten av mätningarna med läkaren, dosen av diabetesläkemedel kan behöva justeras.

   • Efter påbörjad behandling med Genotropin kan vissa patienter behöva påbörja behandling med sköldkörtelhormon.

   • Vid behandling med sköldkörtelhormon kan dosen av sköldkörtelhormon behöva justeras.

   • Om du får Genotropin för att stimulera tillväxt och du haltar eller börjar halta på grund av smärta i höften ska läkaren informeras om detta.

   • Vid kraftig huvudvärk, synstörning, eller kräkningar, som kan vara tecken på förhöjt intrakraniellt tryck, ska läkare kontaktas.

   • Om läkare konstaterar att en inflammation har utvecklats i muskler i närheten av injektionsstället p.g.a. konserveringsmedlet metakresol, ska man byta till Genotropin utan konserveringsmedel.

   • Om tillväxthormonbrist beror på en tidigare tumör och behandlas med Genotropin, ska regelbundna kontroller genomföras för återfall av tumörsjukdom eller annan form av cancer.

   • Vid förvärrade buksmärtor ska läkare kontaktas.

   • Erfarenheten från behandling av patienter över 80 år är begränsad. Äldre patienter kan vara mer känsliga för Genotropin, och kan därför möjligen i högre grad få biverkningar.

   Barn med kronisknjursvikt

   • Njurfunktion och tillväxthastighet ska kontrolleras innan behandlingen med Genotropin startar. Medicineringen av njursjukdomen ska fortsätta. Behandlingen med Genotropin ska avbrytas vid njurtransplantation.

   Barn med Prader-Willi syndrom

   • Läkaren kommer att ge anvisningar om diet som ska följas för att barnets vikt ska kunna kontrolleras.

   • Läkaren kommer att utreda om det finns tecken på andningsbesvär, sömnapné (korta uppehåll i andningen under sömnen) eller luftvägsinfektion innan behandlingen med Genotropin påbörjas.

   • Läkaren ska undersöka barnet om det, medan behandlingen pågår, visar tecken på andningsbesvär t.ex. börjar snarka eller snarkar mer än tidigare. Behandlingen med Genotropin kan då behöva avbrytas.

   • Läkaren kommer att kontrollera om det finns tecken på scoliosis, en typ av deformering av ryggraden.

   • Kontakta läkaren vid lunginflammation så att barnet får behandling för den.

   Barn födda mycket korta eller underviktiga

   • Diskutera behandling med tillväxthormon i samband med pubertet med läkaren, om barnet, som var mycket kort eller underviktigt vid födseln, är mellan nio och tolv år.

   • Läkaren kommer att kontrollera blodsocker- och insulinnivåer innan behandling påbörjas och varje år medan behandlingen pågår.

   • Behandlingen ska pågå tills barnet har slutat växa.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Tala om för läkaren om du använder:

   • Diabetesläkemedel

   • Sköldkörtelhormoner

   • Syntetiska adrenala hormoner (kortikosteroider)

   • Könshormoner (t.ex. östrogener)

   • Ciklosporin (ett läkemedel som försvagar immunförsvaret efter en transplantation)

   • Medel mot epilepsi (antiepileptika)

   Läkaren kan behöva justera dosen för dessa läkemedel eller för Genotropin.

   Graviditet och amning

   Du ska inte använda Genotropin om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller försöker att bli gravid.


   Rådgör med läkare före användning av Genotropin under amning.


   Rådgör med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal före användning av läkemedel.

   Viktig information om något innehållsämne i Genotropin

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. HUR DU ANVÄNDER GENOTROPIN

   Rekommenderad dosering

   Dosen påverkas av barnets vikt och längd, vilket tillstånd man behandlas för och hur väl patient svarar på tillväxthormonet. Läkaren bestämmer dosen Genotropin i milligram (mg), som anpassas individuellt till varje patient, antingen efter vikten i kilogram (kg) eller efter kroppsytan i kvadratmeter (m2) som beräknas efter längd och vikt, och enligt behandlingsprogrammet. Ändra inte dosering eller behandlingsprogram utan att rådgöra med läkaren.


   Barn med otillräcklig produktion av kroppens eget tillväxthormon:

   0,025-0,035 mg/kg kroppsvikt och dag eller 0,7-1,0 mg/m2 kroppsyta och dag. Även högre doser förekommer. Om tillväxthormonbristen kvarstår in i tonåren och tidig vuxenålder ska behandlingen med Genotropin fortsätta tills den fysiska utvecklingen har avstannat.


   Barn med Turners syndrom:

   0,045-0,050 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,4 mg/m2 kroppsyta och dag.


   Barn med kronisk njursvikt:

   0,045-0,050 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,4 mg/m2 kroppsyta och dag. Även högre doser kan behövas om tillväxthastigheten är för långsam. En dosjustering kan behövas efter 6 månaders behandling.


   Barn med Prader-Willi syndrom:

   0,035 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,0 mg/m2 kroppsyta och dag. Den dagliga dosen bör inte överstiga 2,7 mg. Barn som nästan har slutat att växa efter puberteten bör inte behandlas.


   Barn som föddes mycket korta eller underviktiga
   :

   0,035 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,0 mg/m2 kroppsyta och dag. Det är viktigt att behandlingen pågår tills slutlig kroppslängd uppnåtts. Behandlingen ska avbrytas efter ett år om den inte gett önskat resultat eller om slutlängd har uppnåtts och tillväxten har avstannat.


   Vuxna med tillväxthormonbrist:

   Den rekommenderade startdosen för patienter som fortsätter behandlingen med tillväxthormon efter att ha behandlats för tillväxthormonbrist under barndomen är 0,2 0,5 mg per dag. Dosen ska ökas eller minskas gradvis beroende på resultatet från blodprov, resultatet av behandlingen och biverkningar.

   För patienter som börjar behandlingen som vuxna bör behandlingen starta med

   0,15–0,3 mg per dag. Dosen ska ökas gradvis beroende på resultatet från blodprov, resultat av behandlingen och biverkningar. Den dagliga dosen överstiger sällan 1,0 mg per dag. Kvinnor kan behöva högre doser än män. Dosen bör kontrolleras var 6:e månad. Personer över 60 år ska starta med dosen 0,1–0,2 mg per dag, som sedan långsamt ökas beroende på individuella behov. Minsta effektiva dos ska användas. Den dagliga dosen överstiger sällan 0,5 mg per dag. Följ läkarens instruktioner.

   Att injicera Genotropin

   Genotropin ska injiceras under huden (subkutant). Det betyder att det injiceras genom en kort injektionsnål in i fettvävnaden alldeles under huden. Läkare eller sjuksköterska ska ha gett instruktioner om hur Genotropin ska användas. Följ alltid noga instruktionerna från läkare eller sjuksköterska. Kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om något är oklart.


   Instruktioner för användning av GoQuick förfylld penna finns i dess kartong. Instruktioner för användning av
   Genotropin tvåkammarampull med Genotropin Pen medföljer injektionshjälpmedlet Genotropin Pen.

   Läs bruksanvisningen innan du börjar använda läkemedlet.


   Vid användning av GoQuick förfylld penna och Genotropin Pen, måste nålen skruvas fast innan lösningen blandas till. Vid varje injektion måste en ny nål användas, nålen får inte återanvändas.


   Förbered injektionen:

   Genotropin kan tas ut från kylskåpet en halvtimma innan injektionen ska tas. Läkemedlet värms då upp något och det blir behagligare att ta injektionen.


   Den förfyllda GoQuick-pennan innehåller en tvåkammarampull med både tillväxthormon och vätska till injektionslösning. Pulvret (tillväxthormon) och vätska till injektionslösning blandas när man skruvar på ampullhållaren (se detaljerad instruktion i bruksanvisningen). Något ytterligare hjälpmedel behövs inte.


   Genotropin i en tvåkammarampull innehåller både tillväxthormon och vätska till injektionslösning och ska användas med injektionshjälpmedel, Genotropin Pen. Pulvret (tillväxthormon) och vätska till injektionsslösning blandas automatiskt när Genotropin Pen skruvas ihop efter insättning av tvåkammarampullen.


   För både GoQuick förfylld penna och tvåkammarampullen löses pulvret upp genom att försiktigt vända den fram och tillbaka 5-10 gånger tills pulvret har lösts upp.


   SKAKA INTE
   lösningen under beredningen. Blanda försiktigt. Skakning kan göra att tillväxthormonet skummar sig och förstörs. Kontrollera lösningen och injicera inte lösning som fortfarande är mycket grumlig efter att pulvrets lösts upp eller om det finns partiklar i den.


   Injicera Genotropin:

   Kom ihåg att först tvätta händerna och rengöra huden.


   Injicera tillväxthormon vid ungefär samma tid varje dag. Vid sänggåendet är en bra tid som är lätt att komma ihåg och det är naturligt att ha en högre nivå av tillväxthormon under natten.


   De flesta injicerar i låret eller i skinkan. Injicera på det ställe du blivit anvisad av läkaren. Hudens fettlager kan förtunnas vid injektionsstället. För att undvika detta bör man variera injektionsstället. Då kan huden återhämta sig innan man injicerar på samma ställe igen.


   Kom ihåg att lägga tillbaka Genotropin i kylskåpet efter injektionen.

   Om du tagit mer Genotropin än du borde

   Om injektionen har blivit mycket större än den borde ska läkare eller apotekspersonal kontaktas så fort som möjligt. Blodsockerhalten kan bli för låg för att sedan stiga för högt. Man kan känna sig ostadig, svettas, känna sig sömnig eller ”inte sig själv”, och man kan svimma.

   Om du har glömt att ta Genotropin

   Ta inte dubbla doser för att kompensera glömda doser.

   Det är att föredra att använda tillväxthormon regelbundet. Om man glömmer att ta en dos, ta nästa dos vid den vanliga tiden nästa dag. Notera missade doser och informera läkaren vid nästa kontrollbesök.

   Att sluta ta Genotropin

   Sluta inte att ta Genotropin utan att rådgöra med läkaren.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Genotropin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar inom kategorierna mycket vanliga och vanliga kan hos vuxna uppträda inom de första månaderna av behandlingen och kan upphöra spontant eller om dosen minskas.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   Hos vuxna:

   • Ledvärk

   • Ödem (som yttrar sig som svullna fingrar eller vrister).

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100, men färre än 1 av 10 användare):

   Hos barn:

   • Tillfällig rodnad, klåda eller smärta vid injektionsstället.

   • Ledvärk

   Hos vuxna:

   • Domningar/stickningar

   • Stelhet i armar och ben, muskelvärk

   • Smärta eller brännande känsla i händer eller underarmar (kallas karpaltunnelsyndrom).

   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1 000, men färre än 1 av 100 användare):

   Hos barn:

   • Ödem (som yttrar sig som svullna fingrar eller vrister under en kort tid efter att behandlingen börjat)

   Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10 000, men färre än 1 av 1 000 användare):

   Hos barn:

   • Domningar/stickningar

   • Leukemi (detta har rapporterats hos ett litet antal patienter med brist på tillväxthormon, varav några hade behandlats med somatropin. Det finns dock inga belägg för att förekomsten av leukemi ökar hos patienter som får tillväxthormon utan att det finns några predisponerande faktorer).

   • Förhöjt intrakraniellt tryck (vilket ger symtom som kraftig huvudvärk, synstörningar eller kräkningar)

   • Muskelvärk

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Diabetes typ 2

   • Sänkt nivå av hormonet kortisol i blodet

   Hos barn:

   • Stelhet i armar och ben

   Hos vuxna:

   • Förhöjt intrakraniellt tryck (vilket ger symtom som kraftig huvudvärk, synstörningar eller kräkningar).

   • Rodnad, klåda eller smärta vid injektionsstället

   Bildning av antikroppar mot det injicerade tillväxthormonet, men dessa tycks inte påverka tillväxthormonets aktivitet.


   Huden vid injektionsstället kan bli gropig, men det bör inte hända om injektionen ges på olika ställen varje gång.


   En mycket ovanlig biverkan är inflammation i muskeln vid injektionsstället på grund av konserveringsmedlet metakresol. Om läkaren konstaterar att detta har inträffat ska man byta till en Genotropinprodukt som inte innehåller metakresol.


   Enstaka fall av plötslig död hos patienter med Prader-Willi syndrom har rapporterats. Emellertid har inget samband med behandling med Genotropin kunnat visas.


   Om du upplever obehag eller smärta i höft eller knä medan du behandlas med Genotropin kan läkaren överväga diagnoserna förskjutning av övre femurepifys och Legg–Calvé–Perthes sjukdom.


   Andra möjliga biverkningar till följd av behandlingen med tillväxthormon kan bland annat vara följande: du (eller ditt barn) kan uppleva högt blodsocker eller sänkta nivåer av sköldkörtelhormon. Läkaren kan avgöra detta med hjälp av prover och vid behov skriva ut lämplig behandling. I sällsynta fall har inflammation i bukspottkörteln rapporterats hos patienter som behandlats med tillväxthormon.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR GENOTROPIN SKA FÖRVARAS

   Genotropin förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen som månad/år. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Före beredning:

   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Förvara tvåkammarampullen i ytterkartongen för att skydda den mot ljus.


   Innan förpackningen öppnats kan produkten tas ut från kylskåpet och förvaras vid högst 25 oC under högst en månad. Under denna period får produkten inte läggas tillbaka i kylskåpet och oanvänd produkt måste kasseras efter denna månad


   Efter beredning:

   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC) i upp till 4 veckor. Får ej frysas. Förvara GoQuick förfylld penna i sin ytterkartong och tvåkammarampullen i Genotropin Pen fodralet för att skydda den mot ljus.


   Använd inte detta läkemedel om du ser partiklar eller om lösningen inte är klar.


   Genotropin får ej frysas eller utsättas för frost. Använd inte Genotropin som varit fryst.


   Kasta aldrig nålar eller delvis förbrukade eller tomma ampuller bland hushållsavfall. Använda nålar ska förstöras noga så att ingen kan använda dem eller sticka sig på dem.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

      

   Importör: Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare:
   Pfizer-koncernen


   Ompackare:
   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är rekombinant somatropin*.

   • En ampull innehåller 12 mg somatropin*.

   • Efter beredning är koncentrationen 12 mg somatropin* per ml.

   • De andra ingredienserna i pulvret är glycin (E640), mannitol (E421), vattenfri mononatriumfosfat (E339), vattenfri dinatriumfosfat (E339).

   • Vätskan för injektionslösning innehåller vatten för injektionsvätskor, mannitol (E421) och metakresol.

   * Framställt i Escherichia coli celler med rekombinant DNA-teknik.


   Läkemedlets utseende

   Genotropin (pulver och vätska till injektionsvätska, lösning) är en tvåkammarampull som innehåller pulver i den ena delen och vätska i den andra (12 mg/ml). Ampullen kan ingå i en förfylld penna.


   Pulvret är vitt och vätskan är klar.


   Genotropin i tvåkammarampull används med injektionshjälpmedel, Genotropin Pen.

   Ampullerna har färgkoder och ska användas tillsammans med Genotropin Pen med motsvarande färgkod. Genotropin 12 mg (lila) ska användas med Genotropin Pen 12 (lila).


   Bruksanvisning finns i förpackningen för Genotropin Pen. Be läkaren eller sjuksköterskan om en Genotropin Pen, om du ännu inte har fått en sådan.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-08-13

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   GOQUICKTM

   BRUKSANVISNING


   Viktig information

   Läs noga igenom dessa anvisningar innan du använder GoQuick.

   Kontakta din läkare eller sjuksköterska om du har några frågor beträffande din dos eller din behandling med Genotropin.


   Om GoQuick

   GoQuick är en injektionspenna för engångsbruk, förfylld med flera doser Genotropin. Den innehåller 12 mg somatropin. Genotropin i pennan bereds när du använder en ny penna första gången. En penna kan användas i upp till 28 dagar efter beredning. Du behöver aldrig byta ampull. När pennan är tom ska du börja på en ny.


   Pennan har dosminne. Dosen ställs in en gång på en ny penna. Pennan ger därefter samma dos vid varje injektion. Du kan välja att använda pennan med eller utan nåldöljare


   Innan du använder GoQuick

   • Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig instruktioner.

   • Ta reda på vilken dos du ska ta. Lär dig pennans olika delar.

   • Kontrollera att du har en penna med lila injektionsknapp.

   • Tvätta händerna.

   Lär dig pennans olika delar.
   Nål(medföjer ej)
   Nåldöjare(medföljer ej)

   Föreberedelse och användning av en ny GoQuick

   Steg 1. Montera nålen

   1. Ta av den vita pennhatten från pennan.

   2. Dra bort förseglingen från en ny nål.

   3. Fatta tag i ampullhållaren med ett fast grepp. (Figur 1)

   4. Tryck fast nålen på ampullhållarens spets.

   5. Skruva försiktigt fast nålen på pennan. Dra inte åt för hårt.

   6. Låt båda nålskydden sitta kvar på nålen.

   Fatta tag i ampullhållaren.

   Steg 2. Bered lösningen

   1. Håll pennan med nålen riktad uppåt och A riktad mot dig. (Figur 2)

   2. Vrid ampullhållaren med ett fast grepp tills B klickar in i skåran.

   3. Vicka pennan försiktigt fram och tillbaka. Skaka inte pennan. Omskakning kan skada tillväxthormonet.

   4. Kontrollera att vätskan i ampullen är klar. Allt pulver ska vara upplöst.

   5. Vicka i annat fall pennan försiktigt fram och tillbaka ytterligare några gånger.

   6. Kontrollera vätskan en gång till. Kontrollera att den är klar.

   7. Gå till steg 3 om vätskan är klar.

   8. Byt penna om vätskan fortfarande är grumlig eller om du kan se något av pulvret.

   Vicka pennan försikigt fram och tillbaka.

   Steg 3. Avlägsna luften

   1. Ta av det yttre nålskyddet. Spara det för användning då nålen ska avlägsnas. (Figur 3a)

   2. Låt det inre nålskyddet sitta kvar.

   Låt det inre nålskyddet sitta kvar.

   c. Håll pennan med nålen riktad uppåt. (Figur 3b)

   d. Knacka försiktigt på ampullhållaren så att eventuell luft stiger uppåt.

   e. Vrid ampullhållaren med ett fast grepp tills C klickar in i skåran.

   f. Lite vätska kan synas runt det inre nålskyddet.

   Lite vätska kan synas runt det inre nålskyddet.

   Steg 4. Montera nåldöljare (frivilligt)

   1. Ta bort det svarta locket från nåldöljaren (Figur 4a).

    • Om den inre delen glider ut ska du trycka tillbaka det tills det knäpps fast.

   Om den inre delen glider ut ska du trycka tillbaka det tills det knäpps fast.

   b. Håll pennan i ena handen nedanför den lila logotypen. Håll nåldöljaren med andra handen. (Figur 4b)

   c. Rikta in den svarta logotypen på nåldöljaren mot den lila logotypen på pennan. Tryck försiktigt fast nåldöljaren på pennan tills det knäpps fast.

   Håll nåldöljaren med andra handen.

   Steg 5. Testa pennan

   a. Ta av det inre nålskyddet. Kasta det. (Figur 5a).

   Ta av det inre nålskyddet. Kasta det. (Figur 5a).

   b. Kontrollera att 0,3 mg är inställt på displayen.

   c. Vrid den grå ringen i pilarnas riktning tills den slutar klicka. (Figur 5b)

   Kontrollera att 0,3 mg är inställt på displayen.

   d. Håll pennan med nålen riktad uppåt. (Figur 5c med och utan nåldöljare)

   e. Tryck in den lila injektionsknappen tills vätska tränger upp ur nålen.

   f. Om vätska inte tränger ut i steg "e" ska du upprepa steg b-e i det här avsnittet upp till två gånger.

   g. Använd inte pennan om du fortfarande inte ser någon vätska komma ut.


   Se Frågor och svar nedan för ytterligare information

   Håll pennan med nålen riktad uppåt.

   h. Om du använder nåldöljare, tryck på den svarta knappen för att lösa ut den inre delen. (Figur 5d).

   Om du använder nåldöljare, tryck på den svarta knappen för att lösa ut den inre delen. (Figur 5d).

   Steg 6. Ställ in dosen

   • Använd den svarta ringen för att ställa in dosen. Var noga med att inte vrida den grå ringen när dosen ställs in.

   a. Håll i den svarta ringen som visas i figur 6.

   b. Vrid den svarta ringen tills din dos är mitt för den vita markören. Din läkare eller sjuksköterska har talat om för dig vilken dos du ska ha.

   c. Om du vrider förbi den vita markören, behöver du bara vrida tillbaka den svarta ringen till rätt dos.

   d. När du ställt in dosen, ska du inte ändra den om inte din läkare eller sjuksköterska säger att du ska göra det.

   Observera: Om du inte kan vrida tillbaka den svarta ringen, tryck på den lila injektionsknappen tills det slutar klicka. Fortsätt sedan att ställa in din dos med den svarta ringen. (för ytterligare information, se även avsnittet Frågor och svar nedan)

   Använd den svarta ringen för att ställa in dosen.

   Steg 7. Förbered injektion

   a. Vrid den grå ringen i pilens riktning tills den slutar klicka. (Figur 7a)

   b. Din dos som visas på den svarta kolven ska då visas i linje med den vita markören.

   Vrid den grå ringen i pilens riktning tills den slutar klicka. (Figur 7a)

   c. Kontrollera att den dos du drog upp och som anges på den svarta kolven motsvarar den dos som ställts in i fönstret. Figur 7b visar ett exempel.

   d. Om doserna inte överensstämmer ska du kontrollera att du har vridit den grå ringen i pilens riktning tills den slutar klicka.

   Kontrollera att den dos du drog upp och som anges på den svarta kolven motsvarar den dos som ställts in i fönstret.

   Steg 8. Injicera

   a. Förbered ett injektionsställe enligt de instruktioner du fått från din läkare eller sjuksköterska.

   b. Håll pennan över injektionsstället.

   c. Tryck ned pennan för att föra in nålen i huden.

   d. Tryck in den lila injektionsknappen med tummen tills den slutar klicka. (Figur 8)

   e. Räkna till 5 sekunder innan du drar ut nålen ur huden. Bibehåll ett lätt tryck med tummen på knappen medan du räknar.

   f. Dra pennan rakt ut från huden.

   Förbered ett injektionsställe enligt de instruktioner du fått från din läkare eller sjuksköterska.

   Steg 9. Ta bort nålen; sätt på locket och lägg tillbaka pennan


   Steg 9a: Med nåldöljare

   a. Placera det yttre nålskyddet på nåldöljaren. (Figur 9a)

   b. Använd nålskyddet för att trycka in den inre delen tills det låses fast.

   c. Skruva loss nålen med hjälp av nålskyddet och lägg den i en lämplig behållare för använda nålar.

   d. Låt nåldöljaren sitta kvar på pennan.

   e. Sätt fast det svarta locket på nåldöljaren. Förvara pennan i kylskåp.

   Skruva loss nålen med hjälp av nålskyddet och lägg den i en lämplig behållare för använda nålar.

   Steg 9b: Utan nåldöljare

   a. Rör inte vid nålen.

   b. Täck försiktigt över nålen med det yttre nålskyddet. (Figur 9b)

   c. Skruva loss nålen med hjälp av nålskyddet och lägg den i en lämplig behållare för använda nålar.

   d. Sätt fast den vita pennhatten på pennan. Förvara pennan i kylskåp.

   Rör inte vid nålen.

   Daglig användning av GoQuick

   1. Ta av det svarta locket från nåldöljaren eller den vita pennhatten från pennan.

   Ta av det svarta locket från nåldöljaren eller den vita pennhatten från pennan.

   2. Sätt fast en ny nål.

   • Med nåldöljare:

    • Om den inre delen lossnar ska det tryckas fast på plats igen.

    • Sätt fast en ny nål på ampullhållarens spets.

   Sätt fast en ny nål på ampullhållarens spets.
   • Utan nåldöljare:

    • Sätt fast en ny nål på ampullhållarens spets.

   Sätt fast en ny nål på ampullhållarens spets.

   3. Avlägsna båda nålskydden. Spara det yttre nålskyddet för användning då nålen ska avlägsnas.

   Avlägsna båda nålskydden. Spara det yttre nålskyddet för användning då nålen ska avlägsnas.

   4. Om nåldöljare används ska du trycka på den svarta knappen för att skjuta ut den inre delen.

   Om nåldöljare används ska du trycka på den svarta knappen för att skjuta ut den inre delen.

   5. Dra upp dosen genom att vrida på den grå ringen tills den slutar klicka.

   Dra upp dosen genom att vrida på den grå ringen tills den slutar klicka.

   6. Kontrollera att den dos du drog upp motsvarar den dos som ställts in i fönstret.

   • Om den dos du drog upp är lägre, är det inte tillräckligt mycket kvar i pennan för en full dos Genotropin.

   • Följ de instruktioner din läkare eller sjuksköterska har gett om hur du ska göra när pennan inte har en full dos kvar.

   Om den dos du drog upp är lägre, är det inte tillräckligt mycket kvar i pennan för en full dos Genotropin.

   7. Förbered ett injektionsställe enligt de instruktioner du har fått från din läkare eller sjuksköterska.


   8. Injicera

   • Tryck ned pennan för att föra in nålen i huden.

   • Tryck in den lila injektionsknappen tills den slutar klicka.

   • Räkna till 5 sekunder innan du drar ut nålen ur huden. Bibehåll ett lätt tryck med tummen på knappen medan du räknar.

   • Dra pennan rakt ut från huden.

   Förbered ett injektionsställe enligt de instruktioner du har fått från din läkare eller sjuksköterska.

   9. Ta bort nålen.

   • Med nåldöljare

    • Använd det yttre nålskyddet för att trycka in den inre delen tills det låses fast.

   • Utan nåldöljare

    • Täck försiktigt över nålen med det yttre nålskyddet.

   • Skruva loss nålen med hjälp av det yttre nålskyddet. Kasta nålen i lämplig behållare för använda nålar.

   10. Sätt på locket på nåldöljaren eller den vita pennhatten på pennan och förvara den i kylskåp.

   Sätt på locket på nåldöljaren eller den vita pennhatten på pennan och förvara den i kylskåp.

   YTTERLIGARE INFORMATION


   Förvaring

   • Se andra sidan av detta informationsblad angående förvaring av din GoQuick.

   • Efter 28 dagars användning ska pennan kastas, även om det finns läkemedel kvar i den.

   • GoQuick får inte frysas eller utsättas för frost.

   • Använd inte GoQuick efter utgångsdatumet.

   • Pennor med kvarvarande läkemedel lämnas till apotek. Helt tomma pennor kan sorteras i brännbart avfall. Fråga din läkare eller sjuksköterska om du är osäker på hur du ska göra.

   Hantering

   • Blanda inte pulver och vätska i GoQuick om det inte sitter någon nål på pennan.

   • Förvara inte GoQuick med nålen på. Genotropin kan läcka ut från pennan och luftbubblor kan bildas i ampullen. Avlägsna alltid nålen från pennan och sätt på den vita pennhatten på pennan eller locket på nåldöljaren före förvaring.

   • Var försiktig så du inte tappar din GoQuick i golvet.

   • Om du råkar tappa pennan måste du ställa in den igen enligt beskrivningen under Steg 5 (Testa pennan). Om någon del av din GoQuick förefaller vara trasig eller skadad, får den inte användas. Kontakta din läkare eller sjuksköterska för att få en ny penna.

   • Rengör pennan och nåldöljaren med en fuktig duk. Lägg inte pennan i vatten.

   Nålar

   • Använd alltid en ny nål för varje injektion.

   • Lägg alla använda nålar i lämplig behållare för vassa föremål. Finns att få på apoteken. Fråga din läkare eller sjuksköterska om du är osäker på vad du ska göra.

   • Dela inte din penna eller nålar med någon annan.

   Allmänt

   • Siffrorna och linjerna på ampullen kan hjälpa till att beräkna hur mycket Genotropin som finns kvar i pennan.

   • Om pennan vid daglig användning, Steg 6, inte innehåller full dos med Genotropin, visar skalan på den svarta kolven hur mycket som finns kvar i pennan.

   • Patienter som är blinda eller har nedsatt syn ska använda GoQuick med hjälp av någon annan som fått utbildning i att använda pennan.

   • Följ din läkares eller sköterskas anvisningar beträffande rengöring av händer och hud när du förbereder och ger en injektion.

   • Kasta inte nåldöljaren. Du behöver bara vrida av den från pennan. Spara den så att den kan användas med en ny penna.

   • Om du har några frågor om hur du använder GoQuick ska du kontakta din läkare eller sjuksköterska.

   FRÅGOR OCH SVAR

   Fråga

   Vad ska jag göra om jag ser mer än en liten droppe vätska på nålen efter injektionen?

   Svar

   Nästa gång du injicerar ska du vänta 5 sekunder innan du drar ut nålen ur huden. Om du fortfarande ser vätska på nålen när du har dragit ut den, ska du hålla kvar den lite längre nästa gång.

   Är det ett problem om jag ser luftbubblor i ampullen?

   Nej, små mängder luft kan finnas i ampullen vid normal användning.

   Vad ska jag göra om jag ser att GENOTROPIN läcker ut ur pennan?

   Kontrollera att nålen har monterats korrekt.

   Vad ska jag göra om den penna som jag använder inte har förvarats i kylen över natten?

   Kasta pennan och använd en ny GoQuick.

   Vad ska jag göra om jag inte kan vrida på den svarta ringen?

   Du har antagligen vridit på den grå ringen av misstag. Pennan låser den svarta ringen så att din dos inte ändras under injektionen.


   Frigör den svarta ringen genom att trycka in den lila injektionsknappen. Observera att vätska kommer att tränga ut ur nålen. Ställ därefter in din dos.

   Vad ska jag göra om min läkare ändrar min dos när jag redan har påbörjat en penna?

   Ställ in den nya dosen genom att ändra med den svarta ringen.

   Vad händer om jag injicerar fel dos?

   Ring omedelbart din läkare eller sjuksköterska och följ hans/hennes anvisningar.

   Vad ska jag göra om det inte går att ställa in pennan (dvs om det inte syns någon vätska vid Steg 5g)?

   Kontakta din läkare eller sjuksköterska och följ hans eller hennes instruktioner.

   Vilka doser kan min penna tillföra?

   Pennan kan tillföra doser från 0,30 mg till 4,5 mg GENOTROPIN. Varje klick på den svarta ringen ändrar dosen med 0,15 mg

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Genotropin

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 12 mg 5 styck Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 382619
  • Tillverkare: Medartuum AB

  12.976,19 kr

  Jämförpris: 2.595,24 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?