Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Gemfibrozil 2care4

   600 mg filmdragerade tabletter (tabletter)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR GEMFIBROZIL 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER GEMFIBROZIL 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER GEMFIBROZIL 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV GEMFIBROZIL 2CARE4

   Vad innehåller Gemfibrozil 2care4 ?

   Innehållsdeklaration


   – Den aktiva substansen är gemfibrozil.

   En tablett innehåller 600 mg gemfibrozil.

   – Övriga innehållsämnen är mikrokristallin

   cellulosa, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa,

   natriumstärkelseglykolat, polysorbat 80,

   kollidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat,

   laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Sandoz-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR GEMFIBROZIL 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåGemfibrozil 2care4 för?

   Gemfibrozil 2care4 tillhör en grupp läkemedel som kallas

   fibrater. Dessa läkemedel används

   för att sänka fetthalten (lipider) i blodet. Exempelvis de fetter

   som kallas triglycerider. Gemfibrozil 2care4 används

   tillsammans med diet och andra icke-medicinska behandlingar,

   t ex motion och viktminskning, för att sänka fetthalten i blodet.

   Gemfibrozil 2care4 kan användas, när andra

   läkemedel (statiner) är olämpliga, för att minska förekomsten

   av hjärtproblem hos män som löper hög risk och som har ökad

   halt av ”onda kolesterolet”.

   Gemfibrozil 2care4 kan också förskrivas till människor som inte

   kan förskrivas andra lipidsänkande läkemedel som sänker

   kolesterolhalten i blodet.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat detta läkemedel för annat

   ändamål och/eller med annan dosering än den som anges här i

   bipacksedeln. Du ska alltid följa läkarens ordination och de anvisningar

   som finns på etiketten på förpackningen.

   2. INNAN DU ANVÄNDER GEMFIBROZIL 2CARE4

   Använd inte Gemfibrozil 2care4:

   Använd inte Gemfibrozil 2care4

   – om du är allergisk mot gemfibrozil eller något annat

   innehållsämne i detta läkemedel.

   – om du har leversjukdom

   – om du har svår njursjukdom

   – om du tidigare har haft gallsten eller någon sjukdom i gallgångarna

   eller gallblåsan

   – om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot solljus under

   behandling med fibrater

   – om du står på behandling med ett läkemedel som kallas för

   repaglinid (används för att minska blodsockernivåerna vid diabetes)

   eller simvastatin (ett kolesterolsänkande läkemedel)

   Var särskilt försiktig med Gemfibrozil 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder

   Gemfibrozil 2care4:

   Tala om för din läkare om något av följande gäller dig, för

   att han/hon ska kunna avgöra om Gemfibrozil 2care4 är

   lämpligt för dig:

   – hög risk för muskelnedbrytning (rabdomyolys): riskfaktorerna

   är bl.a. nedsatt njurfunktion, underaktiv sköldkörtel, ålder över 70 år,

   hög alkoholkonsumtion, tidigare förekomst av muskelvärk

   och svaghet (muskeltoxicitet) vid behandling med annan fibrat eller

   statin, ärftlig muskelsjukdom, användning av Gemfibrozil 2care4

   kombination med statiner

   – lätt eller måttlig njursjukdom

   – underaktiv sköldkörtel

   – diabetes


   Gemfibrozil 2care4 rekommenderas inte till behandling av barn.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller

   planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta

   läkemedel.

   Amning

   Du bör inte ta Gemfibrozil 2care4 om du ammar.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   I sällsynta fall kan Gemfibrozil 2care4 orsaka yrsel och

   påverka synen. Om detta händer, kör inte bil och använd

   inte maskiner. Så länge som du känner dig bra kan du köra bil

   och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra

   motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet.

   En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseende

   är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

   biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns

   i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel

   för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Gemfibrozil 2care4:

   Gemfibrozil 2care4 innehåller laktos

   Gemfibrozil 2care4 innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter,

   bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   – läkemedel mot diabetes, särskilt rosiglitazon

   eller repaglinid (används för att sänka blodsockernivåerna)

   – antikoagulantia som warfarin (används för att tunna ut blodet)

   – statiner (används för att sänka nivåerna av dåligt kolesterol

   och triglycerider och öka det goda kolesterolet), t.ex. atorvastatin,

   lovastatin, pravastatin, rosuvastatin och simvastatin

   (se ”Ta inte Gemfibrozil 2care4” och simvastatin)

   – kolestipolresingranulat för behandling av höga nivåer av fetter

   (kolesterol) i blodet

   – bexaroten för behandling av hudcancer

   – kolkicin för behandling av gikt

   3. HUR DU ANVÄNDER GEMFIBROZIL 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Använd alltid Gemfibrozil 2care4 enligt läkarens

   eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.


   Lipidnivåerna i ditt blod kommer att kontrolleras noggrant och

   regelbundet före och under behandlingen med Gemfibrozil 2care4.

   Om du är diabetiker eller har problem med sköldkörteln kommer din

   läkare att försöka behandla detta innan behandlingen med

   Gemfibrozil 2care4 påbörjas. Läkaren kommer också att ge dig råd

   om rätt kost, motion, rökavvänjning, minskat intag av alkohol och,

   vid behov, viktminsknin


   Vuxna och äldre:

   Vanlig startdos är mellan 900 mg och 1200 mg dagligen. Din läkare

   bestämmer dosen för dig.

   Följ anvisningarna på etiketten.


   Om du får rådet att ta 1200 mg ska du ta 600 mg en halvtimme före

   frukost och en andra dos om 600 mg en halvtimme före kvällsmålet.


   Om du får rådet att ta 900 mg ska du ta dosen en halvtimme före

   kvällsmålet.


   Vuxna med lätt eller måttlig njursjukdom:

   Din läkare bedömer ditt hälsotillstånd före och under behandlingen

   med Gemfibrozil 2care4.

   Behandlingen startar med 900 mg dagligen och kan ökas upp

   till 1200 mg, beroende på hur du svarar på behandlingen.

   Gemfibrozil 2care4 ska inte ges till patienter med svår njursjukdom.


   Användning för barn

   Gemfibrozil 2care4 rekommenderas inte till barn.

   Administrering

   Gemfibrozil 2care4 ska tas genom munnen.

   Tabletterna sväljes tillsammans med ett glas vatten.

   Om du använder mera Gemfibrozil 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i

   sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Ta alltid med dig läkemedelsförpackningen med etiketten på, oavsett om

   det finns något Gemfibrozil 2care4 kvar eller inte. Tecken på överdosering är magkramper, diarré, led- och muskelsmärtor, illamående och kräkningar.

   Om du glömt att ta Gemfibrozil 2care4:

   Bli inte orolig om du glömmer att ta en dos.

   Hoppa bara över den dosen och ta nästa dos i rätt tid. Ta inte dubbla

   doser för att kompensera de doser du glömt.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Gemfibrozil 2care4 avslutas:

   Sluta inte att ta Gemfibrozil 2care4, såvida

   inte din läkare säger till dig det. Följ alla de råd du får under tiden

   som du använda Gemfibrozil 2care4, så att du får full nytta

   av behandlingen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare

   eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Gemfibrozil 2care4 orsaka biverkningar

   men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Även om allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta råder vi

   dig att genast kontakta läkare om du får något av följande symtom

   efter det att du har tagit Gemfibrozil 2care4:

   – plötsliga väsljud, andningssvårigheter eller yrsel, svullnader

   i ögonlock, ansikte, läppar eller svalg

   – fjällning och blåsor i hud, mun, ögon och könsorgan

   – utslag på hela kroppen

   –muskelsvaghet eller svaghet följt av mörk urin, feber, snabba

   hjärtslag (hjärtklappning), illamående, kräkningar och ansiktssvullnad


   Andra biverkningar som har rapporterats

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   – dålig matsmältning


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   – känsla av yrsel eller gungningar (vertigo)

   – eksem, utslag (särskilt kliande eller pösiga utslag)

   – huvudvärk, trötthet

   –magvärk, diarré, kräkningar, illamående, förstoppning och gaser


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   – oregelbundna hjärtslag


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   –minskat eller ökat antal vita blodkroppar (leukopeni, eosinofili),

   benmärgssjukdom (benmärgssvikt)

   – ovanliga blåmärken eller blödning på grund av minskat antal

   blodplättar (trombocytopeni)

   – svår anemi

   – allergisk reaktion där ansikte, tunga eller svalg kan börja svälla upp, med

   andningssvårigheter (angioödem) som följd

   – nervinflammation (perifer neurit)

   –muskelvärk eller muskelnedbrytning (rabdomyolys)

   – känselförlust och en stickande känsla (parestesier)

   – bukspottkörtelinflammation

   – dimsyn

   – gulsot (gulfärgning av huden), störning i leverfunktionen,

   leverinflammation (hepatit)

   – gallsten (kolelitiasis), inflammation i gallblåsan (kolecystit),

   blindtarmsinflammation

   – depression

   – yrsel, sömnighet

   – värk i muskler, leder och i armar och ben

   –muskelsjukdom (myopati), muskelsvaghet

   –muskelinflammation (myosit), inflammation i ledvätskehinnan (synovit)

   – hudinflammation eller inflammation där huden flagnar eller faller av

   – impotens, minskad sexlust

   – håravfall

   – ljuskänslighet (kan orsaka missfärgning av huden eller utslag)

   – röda, kliande, upphöjda hudområden, klåda

   – svullnad i struphuvudet med heshet, svårigheter att svälja och

   andningssvårigheter (laryngalt ödem)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

   Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du

   kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

   att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

   om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV GEMFIBROZIL 2CARE4

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte

   längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-10-12

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Gemfibrozil 2care4

  Filmdragerad tablett 600 mg 200 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 587219
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  43,20 kr

  Jämförspris: 0,22 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?