Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Gemcitabin Sandoz

   40 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   gemcitabin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gälleräveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Gemcitabin Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Gemcitabin Sandoz
   3. Hur du använder Gemcitabin Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Gemcitabin Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Gemcitabin Sandoz är och vad det används för

   Gemcitabin Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika. Denna typ av läkemedel tar död på celler som delar sig, däribland cancerceller.

   Gemcitabin Sandoz kan ges ensamt eller i kombination med andra läkemedel mot cancer, beroende på cancertyp.

   Gemcitabin Sandoz används för att behandla följande cancertyper:

   • icke-småcellig lungcancer (NSCLC), som enda läkemedel eller i kombination med cisplatin.

   • pankreascancer (cancer i bukspottkörteln).

   • bröstcancer, i kombination med paklitaxel.

   • ovarialcancer (cancer i äggstockarna), i kombination med karboplatin.

   • blåscancer, i kombination med cisplatin.

   Gemcitabin som finns i Gemcitabin Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Gemcitabin Sandoz

   Använd inte Gemcitabin Sandoz

   • om du är allergisk mot gemcitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du ammar.

   Varningar och försiktighet

   Före första infusionen kommer blodprov att tas för att kontrollera om din lever och dina njurar fungerar tillräckligt väl för att du ska kunna få detta läkemedel. Före varje infusion kommer blodprov att tas för att kontrollera att mängden blodkroppar räcker till för att erhålla Gemcitabin Sandoz. Din läkare kan besluta att ändra dosen eller skjuta upp behandlingen beroende på ditt allmäntillstånd eller om blodvärdena är alltför låga. Blodprov kommer att tas regelbundet för att kontrollera hur väl dina njurar och din lever fungerar.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Gemcitabin Sandoz om:

   • du har eller haft leversjukdom, hjärtsjukdom eller kärlsjukdom, eller problem med lungorna eller njurarna, eftersom du kanske inte kan få Gemcitabin Sandoz.

   • du nyligen fått strålbehandling eller om sådan behandling planeras, eftersom en tidig eller fördröjd strålningsreaktion kan förekomma med Gemcitabin Sandoz

   • du nyligen vaccinerats (speciellt mot gula febern), eftersom detta eventuellt kan ha skadlig påverkan med Gemcitabin Sandoz

   • du fått andningssvårigheter eller känner dig mycket svag och är mycket blek (eftersom detta kan vara ett tecken på njursvikt eller problem med lungorna).

   • du svullnar i kroppen, blir andfådd eller går upp i vikt (eftersom detta kan vara ett tecken på att vätska läcker från små blodkärl till vävnaden).

   Kontakta omedelbart läkare om du under behandling med detta läkemedel får symtom som huvudvärk med förvirring, krampanfall eller synförändringar. Detta kan vara en mycket sällsynt biverkning i nervsystemet som kallas posteriort reversibelt encefalopatisyndrom.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel rekommenderas inte för barn under 18 år eftersom det inte finns tillräckliga data om säkerhet och effekt.

   Andra läkemedel och Gemcitabin Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även vacciner och receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Om du är gravid eller planerar att bli gravid, tala om det för din läkare. Behandling med Gemcitabin Sandoz ska undvikas under graviditet. Din läkare kan informera dig om eventuell risk med Gemcitabin Sandoz då det ges under graviditet.

   Amning

   Tala om för din läkare om du ammar.

   Amning ska avbrytas under behandling med Gemcitabin Sandoz .

   Fertilitet

   Män avråds från att avla barn under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen med Gemcitabin Sandoz. Om du önskar skaffa barn under behandlingen eller under de 6 månader som följer efter behandlingen bör du före behandlingen söka råd från din läkare eller apotekspersonal angående konservering av sperma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Behandling med Gemcitabin Sandoz kan göra att du känner dig sömnig, särskilt om du har druckit alkohol. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän du är säker på att behandlingen med Gemcitabin Sandoz inte gör dig sömnig.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Gemcitabin Sandoz

   Vanlig dos av Gemcitabin Sandoz är 1 000-1 250 mg per kvadratmeter kroppsyta. Din längd och vikt används för att räkna ut kroppsytan. Läkaren använder måttet på kroppsytan för att beräkna rätt dos för dig. Denna dos kan justeras eller behandlingen kan uppskjutas beroende på dina blodvärden och ditt allmäntillstånd.

   Hur ofta du får infusion med Gemcitabin Sandoz beror på den cancertyp som du behandlas för.

   Gemcitabin Sandoz ges alltid som infusion (efter spädning) i en ven. Infusionen pågår i cirka 30 minuter.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Du ska omedelbart kontakta din läkare om du observerar något av följande:

   • Blödning i tandkött, näsa eller mun eller någon blödning som inte stannar, rödaktig eller rosaaktig urin, oväntade blåmärken (eftersom du kan ha mindre blodplättar än normalt, vilket är mycket vanligt)

   • Trötthet, svimfärdighet, andfåddhet eller blekhet (eftersom ditt hemoglobinvärde kan vara lägre än normalt, vilket är mycket vanligt)

   • Lindriga till medelsvåra hudutslag (mycket vanligt) / klåda (vanligt) eller feber (mycket vanligt) (allergiska reaktioner)

   • Kroppstemperatur på 38 °C eller högre, svettning eller andra tecken på infektion (eftersom du kan ha färre vita blodkroppar än normalt tillsammans med feber, vilket kallas febril neutropeni) (vanligt)

   • Smärta, rodnad, svullnad eller sår i munnen (muninflammation) (vanligt)

   • Rytmrubbning i hjärtat (mindre vanligt)

   • Extrem trötthet och svaghet, små blödningar i huden (blåmärken), akut njursvikt (låg eller ingen urinproduktion) och tecken på infektion (hemolytiskt uremiskt syndrom); tillståndet kan vara dödligt (mindre vanligt)

   • Svårigheter att andas (det är mycket vanligt att få lätta andningssvårigheter strax efter Gemcitabin Sandoz infusionen som snabbt går över, men i mindre vanliga eller sällsynta fall kan allvarligare lungproblem förekomma)

   • Svår bröstsmärta (hjärtinfarkt) (sällsynt)

   • Svår överkänslighet/allergisk reaktion med svåra hudutslag (bl.a. röd, kliande hud), svullnad av händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller svalg (kan orsaka svårigheter att svälja eller andas), väsande andning, hjärtklappning och svimfärdighet (anafylaktisk reaktion) (mycket sällsynt)

   • Allmän svullnad, andfåddhet eller viktökning, eftersom vätska kan läcka ut från små blodkärl till vävnader (kapillärläckagesyndrom) (mycket sällsynt).

   • Huvudvärk med synförändringar, förvirring, krampanfall (posteriort reversibelt 

   • Svåra utslag med klåda, blåsor eller fjällande hud (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys) (mycket sällsynt)

   Andra biverkningar av Gemcitabin Sandoz kan inkludera:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Lågt antal vita blodkroppar

   • Kräkning

   • Illamående

   • Håravfall

   • Leverproblem som påvisats med hjälp av blodprov

   • Blod i urinen

   • Onormala urinvärden: äggvita i urinen

   • Influensaliknande symtom som inkluderar feber

   • Svullnad i vrister, fingrar, fötter, ansikte (ödem)

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Dålig aptit

   • Huvudvärk

   • Sömnproblem

   • Sömnighet

   • Hosta

   • Snuva

   • Förstoppning

   • Diarré

   • Klåda

   • Svettning

   • Muskelsmärta

   • Ryggsmärta

   • Feber

   • Kraftlöshet

   • Frossa

   • Förhöjda levervärden (bilirubin).

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Ärrbildning i lungans luftblåsor (interstitiell pneumonit)

   • Väsande andning (kramp

   • Ärrbildning i lungorna (avvikande röntgenbild av bröstkorgen)

   • Slaganfall

   • Hjärtsvikt

   • Njursvikt

   • Allvarlig leverskada, inkluderande leversvikt som kan leda till död

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Lågt blodtryck

   • Hudfjällning, sår på huden eller blåsbildning

   • Flagnande hud och svåra blåsor på huden

   • Reaktioner vid injektionsstället

   • Svår lunginflammation som orsakar andningssvikt (akut andningssviktsyndrom)

   • Hudutslag som liknar svår solskada, vilket kan förekomma på hud som tidigare har utsatts för strålbehandling (s.k. radiation recall)

   • Vätska i lungorna

   • Ärrbildning i lungans luftblåsor i samband med strålbehandling (strålningstoxicitet)

   • Gangrän (kallbrand) i fingrar eller tår

   • Inflammation i blodkärl

   • Förhöjda levervärden (gamma-glutamyltransferas, GGT).

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Ökat antal blodplättar

   • Inflammation i tjocktarmens vägg orsakad av minskad blodförsörjning (ischemisk kolit

   • Lågt hemoglobinvärde (anemi), lågt antal vita blodkroppar och förändrat antal blodplättar, vilket ses i blodprover

   Du kan få något av dessa symtom/tillstånd. Om du får någon av dessa biverkningar, tala om det för din läkare så snart som möjligt.

   Om du är orolig för någon biverkning, kontakta din läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

   Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala.

   www.lakemedelsverket.se.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Gemcitabin Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Sjukhusapoteket ska förvara Gemcitabin Sandoz flaskorna vid 2 °C-8 °C. Får ej frysas.

   Om lösningen är missfärgad eller innehåller synliga partiklar ska den kasseras.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är gemcitabin (som hydroklorid).

   - Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor och utspädd saltsyra (för pH-justering).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlet är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning.

   1 ml lösning innehåller 40 mg gemcitabin (som hydroklorid) som är den aktiva substansen.

   Gemcitabin Sandoz är ett koncentrat till infusionsvätska och är en klar, färglös till ljusgul lösning.

   • Flaska 200 mg: En flaska innehåller 200 mg gemcitabin (som hydroklorid) i 5 ml.

   • Flaska 1 000 mg: En flaska innehåller 1 000 mg gemcitabin (som hydroklorid) i 25 ml.

   • Flaska 2 000 mg: En flaska innehåller 2 000 mg gemcitabin (som hydroklorid) i 50 ml.

   Läkemedlet finns i förpackningar som innehåller 1, 5 eller 10 flaskor med eller utan ett skyddande plasthölje (Onco-Safe). Onco-Safe är inte i kontakt med läkemedlet och ger ökad säkerhet för apoteks- och sjukvårdspersonal under transport.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

   4866 Unterach

   Österrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-03


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Kompatibilitet med andra läkemedel har inte undersökts. Gemcitabin Sandoz bör därför inte blandas med andra läkemedel.

   Parenterala läkemedel ska granskas visuellt innan användning med avseende på partiklar och missfärgningar i alla fall där lösningen och behållaren tillåter det.

   Överför den mängd lösning som behövs till en infusionspåse eller flaska under aseptiska förhållanden. Lösningen måste spädas ytterligare med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning efter vad som är lämpligt. Blanda vätskorna ordentligt genom handrotation.

   Hantering

   Normala säkerhetsrutiner för cytostatika skall iakttas vid beredning och kassering av infusionsvätskan. Hantering av infusionsvätskan bör ske i skyddsbox, varvid skyddsrock, handskar och skyddsglasögon bör användas.

   Om preparatet kommer i kontakt med ögonen, kan detta ge upphov till allvarlig irritation. Ögonen sköljs omedelbart och grundligt med vatten. Vid bestående irritation bör läkare kontaktas. I händelse av spill på huden skölj noga med vatten.

   Oanvänd produkt samt allt material som har använts för beredning, spädning och administrering ska destrueras enligt sjukhusets gällande rutiner för cytostatika och i enlighet med lokala föreskrifter som gäller omhändertagandet av farligt avfall.

   Hållbarhet

   I oöppnad förpackning:

   2 år.

   Hållbarhet efter öppning:

   Kemisk och fysisk stabilitet har visats i 28 dagar vid 2 °C – 8°C och vid rumstemperatur (15°C-25 °C).

   Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör produkten användas genast. Om den inte används genast är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 °C – 8 °C om inte öppningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Hållbarhet efter spädning:

   Kemisk och fysisk stabilitet vid användning har visats i 28 dagar vid 2 °C – 8 °C och vid rumstemperatur i 5 % glukoslösning och i 0,9 % natriumkloridlösning (1,0 mg/ml, 7,0 mg/ml och 25 mg/ml). Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör produkten användas genast. Om den inte används genast är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 °C – 8 °C om inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Gemcitabin Sandoz

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 40 mg/ml 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 581585
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  250 kr

  Jämförpris: 5 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?