• Mot halsbränna
 • Alginsyra
 • Effekt efter några min, varar i ca 2 tim. Motverkar sura uppstötningar genom att lägga ett lock på magens innehåll.
 • Tas ej vid samma tidpunkt som läkemedel med järn. Smak av hallon, vanilj & citron.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   GAVISCON

   tuggtabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD GAVISCON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER GAVISCON
   3. HUR DU ANVÄNDER GAVISCON
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR GAVISCON SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD GAVISCON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Gaviscon bildar tillsammans med magens saltsyra en lätt och geléartad massa ovanpå maginnehållet. Denna motverkar att surt maginnehåll stöts upp.

   Gaviscon används vid sura uppstötningar och halsbränna.

   Kan även ordineras av läkare för annan användning som refluxesofagit (inflammation i matstrupen) och hiatusinsufficiens (bråck i mellangärdet).

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER GAVISCON

   Använd inte Gaviscon

   -

   om du är allergisk mot alginsyra, natriumvätekarbonat, aluminiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel..

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Gaviscon om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

   Andra läkemedel och Gaviscon

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Gaviscon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser som används mot:

   -

   gallsten (t ex ursodeoxycholsyra)

   -

   infektioner (t ex tetracykliner, fluorokinoloner)

   -

   svampinfektion (t ex ketokonazol)

   -

   prostatacancer (t ex estramustin)

   -

   oregelbunden hjärtrytm (t ex sotalol)

   -

   avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)

   -

   benskörhet (t ex alendronat, klodronat, risedronat)

   -

   smärta (t ex diflunisal)

   -

   brist på sköldkörtelhormon (tyreoideahormoner)

   -

   epilepsi (t ex gabapentin)

   Gaviscon minskar effekten av järnmedicin, om sådana medel tas samtidigt. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

   Gaviscon med mat och dryck

   Gaviscon ska ej intas tillsammans med juice.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

   Gaviscon passerar inte över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Gaviscon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER GAVISCON

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos: 1-3 tuggtabletter tuggas noga och sväljs ca ½ timme efter måltid, strax före sänggåendet och vid behov, eller enligt läkares föreskrift. Om en hel tuggtablett känns stor i munnen kan man tugga och svälja ½ tuggtablett i taget. Tuggtabletten har inte någon verkan om man sväljer den hel. Tandborstning och/eller ett halvt glas vatten i samband med intag av medicinen påverkar inte effekten.

   När tabletten tuggas bildas skum. Det kan upplevas besvärande hos personer med tandprotes. I så fall rekommenderas att tugga en halv tablett åt gången eller att istället använda Gaviscon oral suspension.

   Om du har tagit för stor mängd av Gaviscon

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Gaviscon

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Gaviscon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Enstaka fall av hudutslag, klåda och vätskeansamling i vävnaderna har rapporterats, men man har inte kunnat fastställa något samband med Gaviscon.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR GAVISCON SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Innehålldeklaration

   -

   De aktiva substanserna är alginsyra 350 mg, natriumvätekarbonat 120 mg och aluminiumhydroxid 100 mg per tuggtablett.

   -

   Övriga innehållsämnen är mannitol, sackarinnatrium, povidon, talk, magnesiumstearat och smakämnen (citron, hallon, vanilj).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn

   Tillverkare

   QPharma AB, Box 590, 201 25 Malmö


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014–06–16

  Gaviscon®

  Tuggtablett 20 styck Blister

  • Varunummer: 098467
  • Tillverkare: Nordic Drugs AB

  32 kr

  (Ord. pris 45 kr)

  Jämförpris: 1,60 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/gaviscon-tuggtablett-20-styck-blister-57616/ 57616 Gaviscon® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/098467s.jpg 45.00 32.00 SEK Gaviscon InStock Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Speciellt för Speciellt för/Gravid Speciellt för/Gravid/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Snabbverkande Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tuggtablett 20 styck Blister