• Halsbränna uppstötningar
 • Alginsyra
 • Gaviscon lägger sig som en skyddande gelè ovanpå maginnehållet. Effekt inom 15 minuter
 • Kan användas av gravida och ammande. Effekten varar upp till 2 timmar
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   GAVISCON

   oralsuspension

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.
   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD GAVISCON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER GAVISCON
   3. HUR DU ANVÄNDER GAVISCON
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR GAVISCON SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD GAVISCON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Gaviscon bildar tillsammans med magens saltsyra en lätt och geléartad massa ovanpå maginnehållet. Denna motverkar att surt maginnehåll stöts upp.

   Gaviscon används vid sura uppstötningar och halsbränna.

   Kan även ordineras av läkare för annan användning som refluxesofagit (inflammation i matstrupen) och hiatusinsufficiens (bråck i mellangärdet).

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER GAVISCON

   Använd inte Gaviscon:

   om du är allergisk mot natriumalginat, natriumvätekarbonat, aluminiumhydroxid, kalciumkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Gaviscon om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

   Andra läkemedel och Gaviscon

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Gaviscon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser som används mot:
   - gallsten (t ex ursodeoxycholsyra)
   - infektioner (t ex tetracykliner, fluorokinoloner)
   - svampinfektion (t ex ketokonazol)
   - prostatacancer (t ex estramustin)
   - oregelbunden hjärtrytm (t ex sotalol)
   - avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)
   - benskörhet (t ex alendronat, klodronat, risedronat)
   - smärta (t ex diflunisal)
   - brist på sköldkörtelhormon (tyreoideahormoner)
   - epilepsi (t ex gabapentin)

   Gaviscon minskar effekten av järnmedicin, om sådana medel tas samtidigt. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

   Gaviscon med mat och dryck

   Gaviscon ska ej intas tillsammans med juice.

   Graviditet och amning

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.
   Gaviscon passerar inte över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Gaviscon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i GAVISCON

   Gaviscon innehåller metylparahydroxibensoat E 218 och propylparahydroxibensoat E 216 som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

   Gaviscon innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 100-200 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dos (10-20 ml). Detta motsvarar 5%-10% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

   Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du behöver ta 40 ml eller mer dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


   3. HUR DU ANVÄNDER GAVISCON

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Suspensionen ska omskakas före användning.

   Rekommenderad dos: 10-20 ml (motsvarande 2-4 teskedar) oral suspension tas ca ½ timme efter måltid, strax före sänggåendet och vid behov, eller enligt läkares föreskrift. Dosen kan sköljas ned med en liten mängd vatten. Drick inte direkt ur flaskan.

   Om du har tagit för stor mängd av Gaviscon

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Gaviscon

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Enstaka fall av hudutslag, klåda och vätskeansamling i vävnaderna har rapporterats, men man har inte kunnat fastställa något samband med Gaviscon.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR GAVISCON SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C i skydd mot kyla. Tillslut flaskan väl.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är natriumalginat 50 mg/ml, natriumvätekarbonat 17 mg/ml, aluminiumhydroxid 15 mg/ml och kalciumkarbonat 15 mg/ml.

   - Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), xantangummi, kolloidal vattenfri kiseldioxid, sackarinnatrium, smakämnen (citron, hallon, vanilj) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Gaviscon är en vit, gulaktig suspension.

   Plastflaska 100 ml, 200 ml, 400 ml och 500 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
   Innehavare av godkännande för försäljning

   Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Sverige

   Tillverkare
   Apotek Produktion & Laboratorier AB, Importgatan 20, 422 46 Hisings Backa, Sverige


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-08-14

  • Denna produkt används inom följande områden:

  Gaviscon®

  Oral suspension 400 milliliter Flaska

  • Varunummer: 447238
  • Tillverkare: Nordic Drugs AB

  130 kr

  Jämförpris: 3,25 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/gaviscon-oral-suspension-400-milliliter-flaska-920017/ 920017 Gaviscon® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/447238s.jpg 130.00 130.00 SEK Gaviscon InStock Halsbränna uppstötningar Speciellt för Speciellt för/Gravid Speciellt för/Gravid/Halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Snabbverkande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral suspension 400 milliliter Flaska