Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Galafold

   123 mg hårda kapslar
   Migalastat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Galafold är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Galafold
   3. Hur du tar Galafold
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Galafold ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Galafold är och vad det används för

   Galafold innehåller den aktiva substansen migalastat.


   Detta läkemedel används vid långtidsbehandling av Fabrys sjukdom hos vuxna och ungdomar som är 16 år eller äldre som har vissa genetiska mutationer (förändringar).


   Fabrys sjukdom orsakas av en brist på eller ett felaktigt enzym som kallas alfa-galaktosidas A (α-Gal A). Beroende på typen av mutation (förändring) i genen som producerar α-Gal A, fungerar inte enzymet som det ska eller saknas fullständigt. Denna enzymdefekt leder till onormala inlagringar av en fettsubstans som kallas globotriaosylceramid (GL-3) i njurarna, hjärtat och andra organ, vilket orsakar symtomen på Fabrys sjukdom.


   Detta läkemedel verkar genom att stabilisera enzymet som din kropp naturligt producerar, så att det på ett bättre sätt kan minska mängden GL-3 som har ansamlats i dina celler och vävnader.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Galafold

   Ta inte Galafold

   • om du är allergisk mot migalastat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Galafold om du just nu genomgår enzymersättningsbehandling. Du ska inte ta Galafold om du också får enzymersättningsbehandling.


   Medan du tar Galafold kommer din läkare var 6:e månad att övervaka ditt tillstånd och kontrollera om läkemedlet verkar. Om ditt tillstånd försämras kan läkaren utvärdera dig vidare eller avbryta din behandling med Galafold.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel har inte studerats på barn och ungdomar under 16 år; därför har inte säkerhet och effekt fastställts för denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Galafold

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eftersom vissa andra läkemedel kan öka eller minska mängden Galafold i kroppen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Det finns mycket lite erfarenhet av användningen av detta läkemedel hos gravida kvinnor. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel. När du tar Galafold ska du använda en säker preventivmetod.


   Amning

   Om du ammar, ta inte detta läkemedel förrän du har talat med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det är inte känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölken. Din läkare kommer att besluta om du måste sluta amma eller tillfälligt sluta ta ditt läkemedel.


   Fertilitet hos män

   Det är inte känt om detta läkemedel påverkar fertiliteten hos män. Effekterna av Galafold på fertiliteten hos människor har inte undersökts.


   Fertilitet hos kvinnor

   Det är inte känt om detta läkemedel påverkar fertiliteten hos kvinnor.


   Om du planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att detta läkemedel påverkar din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du tar Galafold

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Ta en kapsel en gång varannan dag vid samma tid på dagen. Ta inte Galafold två dagar i sträck.


   Ta läkemedlet på fastande mage, minst 2 timmar före måltid. Om du precis har ätit, vänta i 2 timmar innan du tar kapseln. Din kropp kanske inte tar upp läkemedlet fullständigt om det tas tillsammans med föda.


   Svälj kapseln hel. Du får inte dela, krossa eller tugga kapseln.


   Galafold 1

   Ett Galafold blisterfodral = 14 hårda kapslar = 28 dagars behandling

   Galafold 3

   Skriv ner datumet på blisterfodralet den första dagen du tar detta läkemedel från ett nytt blisterfodral.

   Galafold 4

   Tryck därefter ut kapseln längst till vänster som är märkt Dag 1.

   Galafold 5

   Tryck nästa dag ut den perforerade vita cirkeln som är märkt Dag 2. Detta gör att du lätt kan komma ihåg vilken dag du inte tagit läkemedlet. Du ska bara ta Galafold en gång varannan dag.

   Galafold 2

   Efter Dag 2 ska du fortsätta åt höger på blisterfodralet.
   Växla varje dag mellan att ta kapseln på udda dagar och att trycka ut de perforerade vita cirklarna på jämna dagar, till och med dag 28.


   Om du har tagit för stor mängd av Galafold

   Om du har tagit för många kapslar ska du sluta ta läkemedlet och kontakta läkare. Du kan få huvudvärk och känna dig yr.

   Om du har glömt att ta Galafold

   Om du har glömt att ta din kapseln vid den vanliga tiden men kommer ihåg den senare samma dag, ta kapseln när du kommer ihåg den samma dag. Om du har missat en dos av detta läkemedel för en hel dag, ta inte kapseln som du har missat att ta. Vänta och ta nästa kapsel den följande dag och tid då du vanligtvis skulle ta detta läkemedel enligt doseringsschemat. Ta inte två kapslar för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Galafold

   Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först ha talat med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • Huvudvärk

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • Palpitationer (hjärtklappning)

   • Svindel (vertigo)

   • Diarré

   • Illamående

   • Magont

   • Förstoppning

   • Muntorrhet

   • Plötsligt avföringsbehov

   • Matsmältningsbesvär (dyspepsi)

   • Trötthet

   • ökade halter av kreatinfosfokinas i blodprov

   • Viktökning

   • Muskelkramper

   • Muskelsmärta (myalgi)

   • Smärtsam stel nacke (torticollis)

   • Krypningar i extremiteter (parestesi)

   • Yrsel

   • Minskad känslighet för beröring (hypestesi)

   • Depression

   • Protein i urinen (proteinuri)

   • Andfåddhet (dyspné)

   • Näsblod (epistaxis)

   • Hudutslag

   • Kvarstående klåda (pruritus)

   • Smärta   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Galafold ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen för att skydda produkten från fukt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är migalastat. Varje kapsel innehåller migalastat-hydroklorid motsvarande 123 mg migalastat.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Kapselinnehåll: Pregelatiniserad majsstärkelse och magnesiumstearat Kapselskal: Gelatin, titandioxid och indigotin

    Tryckfärg: Shellack, svart järnoxid och kaliumhydroxid

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Opaka, blåa och vita hårda kapslar, märkta med ”A1001” i svart färg och innehållande vitt till ljusbrunt pulver.


   Galafold finns i en blisterförpackning som innehåller 14 kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Amicus Therapeutics UK Ltd

   Phoenix House,

   Oxford Road,

   Tatling End,

   Gerrards Cross,

   Buckinghamshire

   SL9 7AP

   Storbritannien

   tfn +44 1753 888 567

   fax (+44) 1753 437 192

   e-post info@amicusrx.co.uk


   Tillverkare

   Almac Pharma Services Limited

   Seagoe Industrial Estate

   Portadown, Craigavon

   BT63 5UA

   Storbritannien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tél/Tel: 080079245

   Lietuva

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 880033167

   България

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Teл.: 008001113214

   Luxembourg/Luxemburg

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tél/Tel: 80027003

   Česká republika

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 800142207

   Magyarország

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel.: 0680021202

   Danmark

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tlf: 80253262

   Malta

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 80062674

   Deutschland

   Amicus Therapeutics GmbH

   Tel: + 49 89 2488 798 10

   Nederland

   Amicus Therapeutics BV

   Tel: + 31 20 235 8510

   Eesti

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 8000111911

   Norge

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tlf: 80013837

   Ελλάδα

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Τηλ: 00800126169

   Österreich

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 0800005475

   España

   Amicus Therapeutics S.L.U.

   Tel: 900 941 616

   Polska

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel.: 008001215475

   France

   Amicus Therapeutics SAS

   Tél: 800 906 788

   Portugal

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 800812531

   Hrvatska

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 0800222452

   România

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: + 0808 03 4288, 877-309-5040

   Irland

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 1800936230

   Slovenija

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 080081794

   Ísland

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Sími: 8007634

   Slovenská republika

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 0800002437

   Italia

   Amicus Therapeutics S.r.l.

   Tel: 800795572

   Suomi/Finland

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Puh/Tel: 0800917780

   Κύπρος

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Τηλ: + 44 1753 888 567

   Sverige

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 020795493

   Latvija

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 80005391

   United Kingdom

   Amicus Therapeutics, UK Ltd

   Tel: 08082346864 


   Denna bipacksedel ändrades senast

   maj 2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Galafold

  Kapsel, hård 123 mg 14 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 434967
  • Tillverkare: Amicus Therapeutics UK Ltd

  151.171,25 kr

  Jämförspris: 10.797,95 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?