Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Gabapentin Sandoz

   600, 800 mg filmdragerad tablett

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR GABAPENTIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER GABAPENTIN SANDOZ
   3. HUR DU ANVÄNDER GABAPENTIN SANDOZ
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV GABAPENTIN SANDOZ

   Vad innehåller Gabapentin Sandoz ?

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är gabapentin. En filmdragerad

   tablett innehåller 600 mg eller 800 mg gabapentin.


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: makrogol 4000, pregelatiniserad

   stärkelse, kollodial vattenfri kiseldioxid,

   magnesiumstearat.

   Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid

   (E171), talk, sojalecitin, xantangummi.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Sandoz-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR GABAPENTIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Gabapentin Sandoz 600 mg: Vita,

   kapselformade, filmdragerade tabletter med

   tryck (600) på ena sidan.


   Gabapentin Sandoz 800 mg: Vita,

   kapselformade, filmdragerade tabletter.


   PVC/aluminium blister med 100 filmdragerade

   tabletter.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåGabapentin Sandoz för?

   Gabapentin Sandoz tillhör en grupp läkemedel

   som används för att behandla epilepsi och

   perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta

   som orsakas av nervskador).


   Den aktiva substansen i Gabapentin Sandoz är

   gabapentin.


   Gabapentin Sandoz används för att behandla:


   – Olika former av epilepsi (anfall som i

   början är begränsade till vissa delar

   av hjärnan, med eller utan spridning

   till andra delar av hjärnan). Din doktor

   kan ordinera Gabapentin Sandoz för att

   behandla din epilepsi, om ditt nuvarande

   epilepsimedel inte ger tillräcklig effekt. Du

   ska ta Gabapentin Sandoz som tillägg till

   din nuvarande behandling, såvida inte din

   doktor har sagt något annat. Gabapentin

   Sandoz kan också användas som enda

   läkemedel till vuxna och barn från 12 år.


   – Perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta

   som orsakats av nervskador). Många olika

   sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk

   smärta (som främst drabbar benen och/

   eller armarna), bland annat diabetes eller

   bältros. Smärtan kan beskrivas som en

   varm, brännande, bultande, blixtrande,

   stickande, skarp, krampaktig, värkande,

   svidande, domning eller myrkrypningar.


   Gabapentin som finns i Gabapentin Sandoz

   kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller

   annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare

   frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER GABAPENTIN SANDOZ

   Använd inte Gabapentin Sandoz:

   – om du är allergisk mot gabapentin, soja,

   jordnöt eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Gabapentin Sandoz:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   använder Gabapentin Sandoz

   – Om du lider av njurproblem kan det

   hända att din läkare ordinerar ett annat doseringsschema.

   – Om du står på hemodialys (för att rena

   blodet från avfallsprodukter på grund av

   njursvikt) ska du berätta för din läkare

   om du upplever muskelsmärta och/eller muskelsvaghet.

   – Om du utvecklar symtom såsom ihållande

   magsmärta, illamående och kräkningar ska

   du omedelbart kontakta läkare, eftersom

   detta kan vara symtom på akut pankreatit

   (inflammation i bukspottkörteln).


   Fall av missbruk och beroende har rapporterats

   för gabapentin efter marknadsföring. Tala med

   din läkare om du har en historia av missbruk

   eller beroende.


   Ett litet antal personer som behandlas med

   läkemedel mot epilepsi som t.ex. gabapentin

   har haft tankar på att skada sig själva eller

   begå självmord. Om du någon gång får dessa

   tankar, kontakta omedelbart din läkare.


   Viktig information om potentiellt allvarliga reaktioner

   Några få av dem som tar Gabapentin Sandoz

   får en allergisk reaktion eller en potentiellt

   allvarlig hudreaktion, vilka kan utvecklas till ett

   allvarligare tillstånd om de inte behandlas. Det

   är viktigt att du känner till dessa symtom så

   att du kan vara uppmärksam på dem medan du

   tar Gabapentin Sandoz.


   Läs beskrivningen av dessa symtom i avsnitt 4,

   under”Kontakta läkare omedelbart om du får något av

   följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel

   eftersom de kan vara allvarliga”.


   Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt

   om du samtidigt känner dig dålig eller har hög

   feber, kan bero på en onormal

   muskelnedbrytning som kan vara livshotande

   och leda till njurproblem. Du kan också

   få missfärgad urin, och förändrade

   blodprovsresultat (särskilt förhöjt

   blodkreatinfosfokinas). Kontakta din läkare

   omedelbart om du upplever något av

   dessa symtom.

   Intag av Gabapentin Sandoz med mat och dryck:

   Gabapentin Sandoz kan tas med eller utan mat.

   Svälj alltid tabletterna med rikligt med vatten.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.


   Gabapentin Sandoz ska inte tas under

   graviditet, såvida inte din läkare sagt något

   annat. Ett effektivt preventivmedel måste

   användas av kvinnor som kan få barn.


   Det har inte gjorts några studier som specifikt

   har undersökt användning av gabapentin

   hos gravida kvinnor, men andra läkemedel

   som används för att behandla epilepsi har

   rapporterats öka risken för skada för det

   växande fostret, särskilt om mer än ett

   epilepsiläkemedel tas samtidigt. Därför

   ska du om möjligt försöka ta endast ett

   epilepsiläkemedel under graviditeten och

   endast enligt läkares anvisningar.


   Kontakta läkare omedelbart om du blir gravid,

   tror att du kan vara gravid eller planerar att bli

   gravid medan du tar Gabapentin Sandoz. Sluta

   inte abrupt att ta detta läkemedel. Detta kan

   leda till genombrottskrampanfall och innebära

   allvarliga konsekvenser för dig och ditt barn.


   Fertilitet

   Ingen effekt på fertiliteten har setts i djurstudier.

   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.


   Gabapentin, den aktiva substansen i

   Gabapentin Sandoz, utsöndras i bröstmjölk.

   Eftersom effekten av gabapentin på spädbarn

   inte är känd rekommenderas inte amning under

   behandling med Gabapentin Sandoz.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Gabapentin Sandoz kan orsaka yrsel, dåsighet

   och trötthet. Du bör inte köra, använda

   komplicerade maskiner eller delta i andra

   aktiviteter som kan vara farliga förrän du vet

   hur läkemedlet påverkar din förmåga att utföra

   dessa aktiviteter.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med läkare eller apotekspersonal om du

   är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Gabapentin Sandoz:

   Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska

   du inte använda detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   använder, nyligen har använt eller kan tänkas

   använda andra läkemedel.


   Läkemedel som innehåller opioider såsom morfin

   Om du tar några läkemedel som innehåller

   opioider (såsom morfin), tala om det för läkare

   eller apotekspersonal, eftersom opioider kan

   öka effekten av Gabapentin Sandoz. Dessutom

   kan kombinationen av Gabapentin Sandoz med

   opioider orsaka symtom som sömnighet och/

   eller minskning av andning.


   Antacida (syraneutraliserande medel) mot matsmältningsbesvär

   Om Gabapentin Sandoz tas tillsammans med

   syraneutraliserande medel (s.k. antacida)

   som innehåller aluminium och magnesium,

   kan upptaget av Gabapentin Sandoz från

   magsäcken minska. Gabapentin Sandoz bör

   därför tas tidigast två timmar efter det att du

   tagit antacida.


   Gabapentin Sandoz

   – förväntas inte påverka eller påverkas av andra epilepsiläkemedel

   eller p-piller.

   – kan störa vissa laboratorietester; om du behöver lämna urinprov

   ska du tala om för läkaren eller sjukhuspersonalen vad du tar.

   3. HUR DU ANVÄNDER GABAPENTIN SANDOZ

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens

   eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare avgör vilken dos som är lämplig

   för dig.


   Epilepsi, rekommenderad dos är:

   Vuxna och ungdomar:

   Ta det antal tabletter som din läkare har

   ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis.

   Startdosen är i allmänhet mellan 300 mg och

   900 mg per dag. Därefter kan dosen ökas enligt

   läkarens anvisningar upp till maximalt

   3 600 mg per dag, och läkaren kommer att

   instruera dig att ta tre separata doser, dvs. på

   morgonen, på eftermiddagen och på kvällen.


   Barn från 6 års ålder:

   Läkaren avgör vilken dos som ska ges till ditt

   barn och den beräknas utifrån barnets vikt.

   Behandlingen börjar med en låg startdos som

   gradvis ökas under en period på ca tre dagar.

   Den vanliga dosen för att kontrollera epilepsi

   är 25-35 mg per kg kroppsvikt per dag. Den

   ges vanligen som tre separata doser genom att

   tabletterna tas varje dag, oftast på morgonen,

   på eftermiddagen och på kvällen.


   Gabapentin Sandoz rekommenderas inte till

   barn under 6 års ålder.


   Vid periferneuropatisk smärta är den

   rekommenderade dosen:


   Vuxna:

   Ta det antal tabletter som din läkare har

   ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis.

   Startdosen är i allmänhet mellan 300 mg och

   900 mg per dag. Därefter kan dosen ökas

   enligt läkarens anvisningar upp till maximalt

   3 600 mg per dag, och läkaren kommer att

   instruera dig att ta tre separata doser, dvs.

   en på morgonen, en på eftermiddagen och en

   på kvällen.


   Om du har njurproblem eller får hemodialys

   Läkaren kan ordinera ett annat doseringsschema

   och/eller en annan dos om du har

   problem med njurarna eller får hemodialys.


   Om du är äldre (över 65 år) ska du ta

   Gabapentin Sandoz i normal dos, såvida du

   inte har problem med njurarna. Din läkare kan

   ordinera ett annat dosschema och/eller en

   annan dos om du har problem med njurarna.


   Om du har intrycket att effekten av Gabapentin

   Sandoz är för stark eller för svag ska du tala

   med läkare eller apotekspersonal så snart

   som möjligt.


   Administrering

   Gabapentin Sandoz är avsett att intas via

   munnen. Svälj alltid tabletterna med rikligt

   med vatten.


   Fortsätt ta Gabapentin Sandoz tills din läkare

   säger att du ska sluta.

   Om du använder mera Gabapentin Sandoz än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning. Eftersom

   Gabapentin Sandoz -tabletter kan göra dig

   dåsig, rekommenderas det att du ber någon

   annan köra dig till läkaren eller sjukhuset eller

   att du ringer efter ambulans. Symtom på en

   överdos är yrsel, dubbelseende, sluddrande tal,

   medvetslöshet och lindrig diarré.

   Om du glömt att ta Gabapentin Sandoz:

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så

   fort du kommer ihåg, såvida det inte är dags

   för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att

   kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Gabapentin Sandoz avslutas:

   Sluta inte att ta Gabapentin Sandoz, såvida

   inte din läkare säger till dig att göra det.

   Om behandlingen avslutas, ska detta göras

   stegvis under minst 1 vecka. Om du slutar att

   ta Gabapentin Sandoz plötsligt eller innan din

   läkare har sagt till dig att göra det, finns en

   ökad risk för krampanfall.


   Om du har ytterligare frågor om detta

   läkemedel kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar men alla användare

   behöver inte få dem.


   Kontakta läkare omedelbart om du får något

   av följande symtom efter att ha tagit detta

   läkemedel eftersom de kan vara allvarliga:

   • Svåra hudreaktioner som kräver omedelbar

   behandling, såsom svullnad av läppar och

   ansikte, hudutslag och rodnad och/eller

   håravfall (detta kan vara symtom på en

   allvarlig allergisk reaktion).

   • Ihållande magsmärtor, illamående och

   kräkningar, eftersom detta kan vara

   symtom på akut pankreatit (inflammation i

   bukspottkörteln).

   • Gabapentin Sandoz kan orsaka en allvarlig

   eller livshotande allergisk reaktion som kan

   påverka huden eller andra delar av kroppen,

   bland annat levern och blodkropparna. Du

   kan eventuellt få hudutslag om du får denna

   typ av reaktion. Den kan innebära att du

   måste läggas in på sjukhus eller sluta ta

   Gabapentin Sandoz.

   Kontakta läkare omedelbart om du får något

   av följande symtom:

   • hudutslag

   • nässelutslag

   • feber

   • svullna körtlar som inte går över

   • svullnad av läppar och tunga

   • gulfärgning av huden eller ögonvitorna

   • ovanligt mycket blåmärken eller blödningar

   • svår trötthet eller svaghet

   • oväntad muskelsmärta

   • täta infektioner


   Dessa symtom kan vara de första tecknen på

   en allvarlig reaktion. En läkare bör undersöka

   dig för att avgöra om du ska fortsätta ta

   Gabapentin Sandoz.


   Om du står på hemodialys ska du berätta för

   läkaren om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet.


   Andra biverkningar är bland annat:


   Mycket vanliga

   (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Virusinfektion

   • Dåsighetskänsla, yrsel, nedsatt koordination

   • Trötthetskänsla, feber


   Vanliga

   (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Lunginflammation, luftvägsinfektion,

   urinvägsinfektion, öroninflammation eller andra infektioner

   • Minskat antal vita blodkroppar

   • Aptitlöshet, ökad aptit

   • Aggressioner mot andra, förvirring,

   humörsvängningar, depression, oro,

   nervositet, svårigheter att tänka klart

   • Kramper, ryckiga rörelser, talsvårigheter,

   minnesförlust, darrningar, sömnsvårigheter,

   huvudvärk, hudkänslighet, minskad känsel

   (domning), koordinationssvårigheter,

   onormala ögonrörelser, ökade/minskade eller

   frånvaro av reflexer

   • Dimsyn, dubbelseende

   • Svindel

   • Högt blodtryck, rodnad/vidgning av blodkärlen

   • Andningssvårigheter, luftrörskatarr, halsont,

   hosta, nästorrhet

   • Kräkningar, illamående, problem med

   tänderna, inflammerat tandkött, diarré,

   magont, matsmältningsbesvär, förstoppning,

   mun- och halstorrhet, gaser

   • Ansiktssvullnad, blåmärken, utslag, klåda, akne

   • Ledvärk, muskelvärk, ryggont, ryckningar

   • Erektionssvårigheter (impotens)

   • Svullna ben och armar, gångsvårigheter,

   svaghet, värk, sjukdomskänsla,

   influensaliknande symtom

   • Minskat antal vita blodkroppar, viktökning

   • Olycksfall, frakturer, skrubbsår


   I kliniska studier på barn har dessutom

   aggressivt beteende och ryckiga rörelser

   rapporterats som vanliga biverkningar.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till

   1 av 100 användare):

   • Allergisk reaktion såsom nässelutslag

   • Nedsatt rörlighet

   • Hjärtklappning

   • Svullnad av till exempel ansikte, bål, ben och armar

   • Onormala resultat vid blodtester som kan tyda på leverproblem

   • Psykisk funktionsnedsättning

   • Fallolyckor

   • Svårigheter att tänka klart

   • Högt blodsockervärde (ses oftast hos patienter med diabetes)


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Lågt blodsockervärde (ses oftast hos patienter med diabetes)

   • Medvetslöshet


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Låg natriumhalt i blodet (hyponatremi)


   Efter marknadsföring av Gabapentin Sandoz

   har följande biverkningar rapporterats:

   • Minskat antal blodplättar (celler som är av

   betydelse för koagulationen)

   • Hallucinationer

   • Onormala rörelser, som t.ex. slingrande,

   ryckiga rörelser och stelhet

   • Öronringningar

   • En grupp biverkningar som kan innefatta

   svullna lymfkörtlar (isolerade små, upphöjda

   knölar under huden), feber, hudutslag och

   leverinflammation som uppträder samtidigt

   • Gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot), leverinflammation

   • Akut njursvikt, inkontinens

   • Förstoring av bröstvävnaden, brösttillväxt

   • Biverkningar efter abrupt avbrytande

   av behandlingen med gabapentin (oro,

   sömnsvårigheter, illamående, värk,

   svettningar), bröstsmärta

   • Nedbrytning av muskelvävnad (rabdomyolys)

   • Förändring av blodprovsresultat (ökat kreatinfosfokinas)

   • Problem med sexuell funktion, inklusive

   oförmåga att nå sexuellt klimax, fördröjd utlösning

   • Låg natriumhalt i blodet


   Andra möjliga biverkningar

   I mycket sällsynta fall kan sojalecitin orsaka allergiska reaktioner.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du

   kan också rapportera biverkningar direkt

   (se detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedlets säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala.

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV GABAPENTIN SANDOZ

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll

   för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på

   kartongen och blisterkartan efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

   månad.


   Detta läkemedel kräver inga särskilda

   förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-07-20

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Gabapentin Sandoz

  Filmdragerad tablett 600 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 382032
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  653,50 kr

  Jämförspris: 6,54 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?