Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Gabapentin 2care4

   600, 800 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR GABAPENTIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER GABAPENTIN 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER GABAPENTIN 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV GABAPENTIN 2CARE4

   Vad innehåller Gabapentin 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är gabapentin. En

   filmdragerad tablett innehåller antingen 600

   mg eller 800 mg gabapentin.

   – Övriga innehållsämnen är:

   Kärna: povidon, mikrokristallin cellulosa,

   krospovidon, talk, hydrerad vegetabilisk

   (bomullsfrö) olja Typ I.

   Dragering: hypromellos, titandioxid (E171)

   och makrogol 400.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   TEVA-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR GABAPENTIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Gabapentin 2care4 tabletter finns i två olika

   styrkor:

   600 mg: vita till benvita, ovala, med fasade

   kanter, filmdragerade tabletter, märkta ”7173”

   på ena sidan och ”93” på den andra sidan.

   800 mg: vita till benvita, ovala, med fasade

   kanter, filmdragerade tabletter, märkta ”7174”

   på ena sidan och ”93” på den andra sidan.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåGabapentin 2care4 för?

   Gabapentin 2care4 tillhör en grupp läkemedel

   som används vid behandling av epilepsi och

   perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta

   som orsakats av nervskada).


   Den aktiva beståndsdelen i Gabapentin 2care4

   är gabapentin.


   Gabapentin 2care4 används för att behandla:

   – olika former av epilepsi (anfall som i början

   är begränsade till vissa delar av hjärnan,

   med eller utan spridning till andra delar av

   hjärnan). Din doktor kan ordinera Gabapentin

   2care4 för att behandla din epilepsi om

   din nuvarande epilepsibehandling inte ger

   tillräcklig effekt. Du ska ta Gabapentin

   2care4 som tillägg till din nuvarande

   behandling, såvida inte din doktor har sagt

   något annat. Gabapentin 2care4 kan också

   användas som enda läkemedel till vuxna och

   barn från 12 år.

   – perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta

   som orsakats av nervskada). Ett flertal olika

   sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk

   smärta (främst i benen och/eller armarna),

   såsom diabetes eller bältros. Smärtan kan

   beskrivas som en varm, brännande, bultande,

   blixtrande, stickande, skarp, krampaktig,

   värkande, svidande, förlamande känsla eller

   som myrkrypningar.


   Gabapentin som finns i Gabapentin 2care4

   kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   produktinformation. Fråga läkare, apotekseller

   annan hälso- och sjukvårdspersonal om

   du har ytterligare frågor och följ alltid deras

   instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER GABAPENTIN 2CARE4

   Använd inte Gabapentin 2care4:

   Ta inte Gabapentin 2care4

   om du är allergisk mot gabapentin eller något

   annat innehållsämne i detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Gabapentin 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   tar Gabapentin 2care4.

   – om du har njurproblem. Din läkare kan då

   förskriva ett annat dosschema.

   – om du går på hemodialys (behandlingsmetod

   vid nedsatt njurfunktion där avfallsprodukter

   avlägsnas), tala om för din läkare om du får

   muskelsmärta och/eller muskelsvaghet.

   – om du får symtom såsom ihållande

   magsmärta, illamående och kräkningar ska

   du omedelbart kontakta läkare, eftersom

   detta kan vara symtom på akut pankreatit

   (inflammation i bukspottkörteln).


   Fall av missbruk och beroende har rapporterats

   för gabapentin efter marknadsintroduktionen.

   Tala med läkaren om du tidigare har haft

   problem med missbruk eller beroende.


   Ett litet antal personer som behandlas med

   läkemedel mot epilepsi som t ex gabapentin

   har också haft tankar på att skada sig själva

   eller begå självmord. Om du någon gång får

   dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


   Viktig information om potentiellt allvarliga reaktioner

   Ett fåtal patienter som tar Gabapentin 2care4

   får en allergisk reaktion eller potentiellt

   allvarlig hudreaktion, vilken kan utvecklas till

   mer allvarliga problem om de inte behandlas.

   Du behöver känna till symtomen som du

   behöver vara uppmärksam på när du tar

   Gabapentin 2care4.


   Läs beskrivningen av dessa symtom i avsnitt 4

   i denna bipacksedel.

   Muskelsvaghet, ömhet eller smärta,

   speciellt om du samtidigt mår dåligt

   eller har hög feber. Detta kan bero på en

   onormal muskelnedbrytning som kan vara

   livshotande och leda till njurproblem.

   Du kan också få missfärgad urin och

   förändrade blodprovsresultat (särskilt förhöjt

   blodkreatinfosfokinas). Om du upplever

   något av dessa symtom, kontakta din läkare

   omedelbart.

   Intag av Gabapentin 2care4 med mat och dryck:

   Gabapentin 2care4 kan tas med eller utan mat.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara

   gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

   läkare eller apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel.


   Gabapentin 2care4 ska inte tas under

   graviditet, såvida inte din läkare sagt något

   annat. Ett effektivt preventivmedel måste

   användas av kvinnor i fertil ålder.


   Inga studier har genomförts för att speciellt

   undersöka användningen av gabapentin hos

   gravida kvinnor, men vid användning av andra

   epilepsimediciner har ökad risk för fosterskada

   rapporterats, särskilt när mer än en sådan

   medicin tagits samtidigt. Så långt det är

   möjligt, ska du försöka att inte ta mer än en

   epilepsimedicin under graviditet, och endast i

   samråd med läkare.


   Kontakta din läkare omedelbart om du blir

   gravid, om du tror att du är gravid eller om du

   planerar graviditet medan du tar Gabapentin

   2care4.


   Sluta inte abrupt att ta detta läkemedel. Detta

   kan leda till genombrottskramper och innebära

   allvarliga konsekvenser för dig och ditt barn.

   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara

   gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

   läkare eller apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel.


   Gabapentin, den aktiva substansen i Gabapentin 2care4, utsöndras i

   bröstmjölk. Eftersom effekten på barnet är okänd, bör du

   inte amma när du behandlas med Gabapentin 2care4.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Gabapentin 2care4 kan orsaka yrsel, dåsighet

   och trötthet. Du ska inte köra bil, använda

   avancerade maskiner eller delta i andra

   eventuellt riskfyllda aktiviteter förrän du vet

   om detta läkemedel påverkar din förmåga att

   utföra dessa aktiviteter.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med din läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Gabapentin 2care4:

   Ett fåtal patienter som tar Gabapentin 2care4

   får en allergisk reaktion eller potentiellt

   allvarlig hudreaktion, vilken kan utvecklas till

   mer allvarliga problem om de inte behandlas.

   Du behöver känna till symtomen som du

   behöver vara uppmärksam på när du tar

   Gabapentin 2care4.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel.


   Läkemedel som innehåller morfin

   Om du tar några läkemedel som innehåller

   morfin, tala om det för läkare eller

   apotekspersonal, eftersom morfin kan öka

   effekten av Gabapentin 2care4.


   Antacida för magproblem

   Om Gabapentin 2care4 tas tillsammans med

   ett syrabindande medel (s.k. antacida) som

   innehåller aluminium och magnesium, kan

   upptaget av Gabapentin 2care4 från magen

   minska. Gabapentin 2care4 bör därför tas

   tidigast två timmar efter det att du tagit

   antacida.


   Gabapentin 2care4

   – förväntas inte påverka eller påverkas av

   andra epilepsiläkemedel eller p-piller.

   – kan störa vissa laboratorietester. Om du

   behöver lämna urinprov, tala om för din

   läkare eller sjukhuspersonalen att du tar

   Gabapentin 2care4.

   3. HUR DU ANVÄNDER GABAPENTIN 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.


   Din läkare avgör vilken dos som är lämplig för

   dig.


   För lägre doser, vilka inte kan användas

   med dessa styrkor, finns andra styrkor och

   doseringsformer tillgängliga.


   Om du upplever att dosen av Gabapentin

   2care4 är för stark eller för svag, tala snarast

   med din läkare eller apoteket.


   Om du är en äldre patient (över 65 år), ska

   du ta normal dos av Gabapentin 2care4, såvida

   du inte har problem med njurarna.


   Om du har njurproblem eller genomgår

   hemodialys

   Din läkare kan ordinera ett annat dosschema

   och/eller dos om du har problem med njurarna

   eller genomgår hemodialys.


   Fortsätt att ta Gabapentin 2care4 tills din

   läkare säger till dig att sluta.

   Rekommenderad dos för behandling av

   epilepsi:

   Vuxna och ungdomar:

   Ta det antal tabletter som din läkare har

   ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis.

   Vanlig startdos är mellan 300 mg och 900 mg

   dagligen. Sedan kan dosen enligt din läkares

   anvisning ökas upp till högst 3 600 mg

   dagligen, uppdelat på 3 separata dostillfällen,

   dvs. en gång på morgonen, en gång på

   eftermiddagen och en gång på kvällen.


   Barn från 6 år:

   Läkaren avgör vilken dos som ska ges till ditt

   barn, eftersom den beräknas med hänsyn till

   barnets vikt. Behandlingen börjar med en låg

   startdos, som sedan ökas gradvis under cirka

   3 dagar. Vanlig dos vid epilepsibehandling

   är 25‑35 mg per kg per dag. Tabletterna tas

   vanligen fördelade på 3 separata dostillfällen

   varje dag, en gång på morgonen, en gång på

   eftermiddagen och en gång på kvällen.


   Gabapentin 2care4 rekommenderas inte till

   barn under 6 år.


   Rekommenderad dos för behandling av

   perifer neuropatisk smärta:

   Vuxna:

   Ta det antal kapslar eller tabletter som din

   läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen

   stegvis. Vanlig startdos är mellan 300 mg och

   900 mg dagligen. Sedan kan dosen enligt din

   läkares anvisning ökas upp till högst 3 600 mg

   dagligen, uppdelat på 3 separata dostillfällen,

   dvs. en gång på morgonen, en gång på

   eftermiddagen och en gång på kvällen.

   Administrering

   Gabapentin 2care4 ska sväljas. Svälj alltid

   tabletterna hela tillsammans med rikligt med

   vatten.

   Om du använder mera Gabapentin 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Eftersom Gabapentin 2care4 kan göra dig dåsig

   rekommenderas du att låta någon annan köra

   dig till läkaren eller sjukhuset, eller att ringa

   efter en ambulans. Symtom på överdos är yrsel,

   dubbelseende, sluddrigt tal, medvetslöshet,

   dåsighet och mild diarré. Ta med dig de

   tabletter som du inte har tagit, tillsammans

   med förpackningen och etiketten, så att

   personalen lätt ska kunna se vilket läkemedel

   du har tagit.

   Om du glömt att ta Gabapentin 2care4:

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så

   fort du kommer ihåg, såvida det inte är dags

   för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att

   kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Gabapentin 2care4 avslutas:

   Sluta inte att ta Gabapentin 2care4 såvida

   inte din läkare säger till dig att göra det. Om

   behandlingen avslutas ska detta göras stegvis

   under minst 1 vecka. Om du slutar att ta

   Gabapentin 2care4 plötsligt eller innan din

   läkare har sagt till dig att göra det, finns en

   ökad risk för kramper.


   Om du har ytterligare frågor om

   detta läkemedel, kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar, men alla användare

   behöver inte få dem.


   Kontakta din läkare omedelbart om du

   får något av följande symtom efter att du

   tagit detta läkemedel eftersom de kan vara

   allvarliga.


   • allvarliga hudreaktioner som kräver

   omedelbar åtgärd, svullna läppar och ansikte,

   hudutslag och rodnad och/eller håravfall

   (detta kan vara tecken på en allvarlig

   allergisk reaktion)

   • ihållande buksmärta, illamående och

   kräkningar då detta kan vara symtom på akut

   pankreatit (bukspottskörtelinflammation)

   • Gabapentin 2care4 kan orsaka en allvarlig

   eller livshotande allergisk reaktion som kan

   påverka din hud eller andra delar av din

   kropp t.ex. levern eller blodkropparna. När

   du får en sådan reaktion kan det hända att

   du får utslag, men det är inte säkert att du

   får det. Du kan behöva läggas in på sjukhus

   eller sluta ta Gabapentin 2care4.


   Kontakta din läkare omedelbart om du får

   något av följande symtom:

   – Hudutslag

   – Nässelutslag

   – Feber

   – Svullnad av körtlar som inte går över

   – Svullnad av läppar eller tunga

   – Gulfärgad hud eller ögonvitor

   – Ovanliga blåmärken eller blödning

   – Svår trötthet eller svaghet

   – Oväntad muskelsmärta

   – Återkommande infektioner


   Dessa symtom kan vara de första signalerna på

   en allvarlig reaktion. En läkare bör undersöka

   dig för att besluta om du ska fortsätta ta

   Gabapentin 2care4.


   Om du går på hemodialys, tala om för din

   läkare om du får muskelsmärta och/eller

   muskelsvaghet.


   Övriga biverkningar inkluderar:


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma

   hos fler än 1 av 10 användare):

   • Virusinfektion

   • Dåsighet, yrsel, okoordinerade muskelrörelser

   • Trötthetskänsla, feber


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp

   till 1 av 10 användare):

   • Lunginflammation, luftvägsinfektion,

   urinvägsinfektion, andra infektioner,

   öroninflammation

   • Minskat antal vita blodkroppar

   • Anorexi, ökad aptit

   • Aggressioner mot andra, förvirring, skiftande

   sinnesstämning, depression, oro, nervositet,

   svårigheter att tänka klart

   • Kramper, ryckiga rörelser, talsvårigheter,

   minnesförlust, darrningar, sömnsvårigheter,

   huvudvärk, hudkänslighet, minskad känsel

   (känselbortfall), koordinationssvårigheter,

   onormala ögonrörelser, ökade/minskade eller

   frånvaro av reflexer

   • Dimsyn, dubbelseende

   • Svindel

   • Högt blodtryck, rodnad/utvidgning av blodkärlen

   • Andningssvårigheter, luftrörskatarr, halsont,

   hosta, nästorrhet

   • Kräkningar, illamående, problem med

   tänderna, inflammerat tandkött, diarré,

   magont, matsmältningsbesvär, förstoppning,

   mun- och halstorrhet, gaser

   • Ansiktssvullnad, blåmärken, utslag, klåda, akne

   • Ledvärk, muskelvärk, ryggont, ryckningar

   • Erektionssvårigheter (impotens)

   • Svullna ben och armar, gångsvårigheter,

   svaghet, värk, sjukdomskänsla, influensaliknande

   symtom

   • Minskat antal vita blodkroppar, viktökning

   • Olycksfall, frakturer, skrubbsår


   Därutöver har aggressivt beteende och ryckiga

   rörelser rapporterats som vanliga biverkningar i

   kliniska studier på barn.


   Mindre vanliga kan förekomma hos upp till 1 av

   100 användare):

   • Allergiska reaktioner som t.ex. nässelfeber

   • Minskade rörelser

   • Hjärtklappning

   • Svullnad som kan omfatta ansikte, bål och lemmar

   • Onormala blodtestresultat som tyder på problem med levern

   • Fallolyckor

   • Svårigheter att tänka klart

   • Högt blodsocker (oftast sett hos patienter med diabetes)


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   1000 användare):

   • Medvetandeförlust

   • Lågt blodsocker (oftast sett hos patienter med diabetes)


   Efter att läkemedlet introducerades på

   marknaden har följande biverkningar rapporterats:

   • Minskat antal blodplättar (celler som är av

   betydelse för koagulationen)

   • Hallucinationer

   • Problem med onormala rörelser, såsom

   slingrande eller ryckiga rörelser och stelhet

   • Öronringningar

   • En grupp av biverkningar som kan omfattas

   av att svullna lymfkörtlar (isolerade,

   små, förhöjda bulor under huden), feber,

   utslag och leverinflammation förekommer samtidigt.

   • Inflammation i levern, gulfärgning av hud

   och ögon (gulsot)

   • Akut njursvikt, inkontinens

   • Ökning av bröstvävnad, bröstförstoring

   • Biverkningar efter abrupt avbrytande av

   behandlingen med gabapentin (oro, sömnsvårigheter,

   illamående, värk, svettningar),

   bröstsmärta

   • Nedbrytning av muskelfibrer (rabdomyolys)

   • Förändring av blodprovsresultat (förhöjt

   blodkreatinfosfokinas)

   • Sexuella problem inklusive oförmåga att få

   orgasm, sen utlösning.

   • Låg halt av natrium i blodet (hyponatremi)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du

   kan också rapportera biverkningar direkt

   (se detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV GABAPENTIN 2CARE4

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd före utgångsdatum som anges på

   kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är

   den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Blister: Förvaras i originalförpackningen.

   Förvara blisterkartan i ytterkartongen.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-02-29

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Gabapentin 2care4

  Filmdragerad tablett 800 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 508910
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  626,49 kr

  Jämförspris: 6,26 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?