Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fuzeon

   90 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   Enfuvirtid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fuzeon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fuzeon
   3. Hur du använder Fuzeon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fuzeon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fuzeon är och vad det används för

   Vad Fuzeon är

   Fuzeon innehåller den aktiva substansen ‘enfuvirtid’ och det tillhör en grupp läkemedel som heter ‘antiretrovirala medel’.

   Vad Fuzeon används för

   Fuzeon används för behandling av humant immunbristvirus (HIV)- i kombination med andra antiretrovirala läkemedel hos patienter som är infekterade med HIV.

   • Din läkare har skrivit ut Fuzeon för att hjälpa till att kontrollera din HIV-infektion.

   • Fuzeon botar inte HIV-infektion.

   Hur Fuzeon fungerar

   HIV attackerar cellerna i ditt blod som heter CD4 eller T-celler. Viruset behöver få kontakt med och komma in i dessa celler för att viruset ska kunna föröka sig. Fuzeon hjälper till att förhindra detta.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fuzeon

   Använd inte Fuzeon

   • du är allergisk mot enfuvirtid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om du är osäker ska du tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Fuzeon.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Fuzeon om:

   • du någonsin har haft en lungsjukdom

   • du någonsin har haft problem med njurarna

   • du har kronisk hepatit B eller C eller någon annan leversjukdom - eftersom du har en större risk att få allvarliga leverproblem då du använder detta läkemedel

   Tecken på tidigare infektion

   Hos vissa patienter med framskriden HIV infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska infektioner, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot HIV påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en återhämtning av kroppens immunsystem. Denna förbättring gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits utan några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion.

   Tecken på autoimmun sjukdom

   Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din HIV infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

   Patienter med leversjukdom

   Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med läkemedel mot HIV löper en ökad risk för allvarliga leverproblem. Tala med din läkare om du tidigare haft leversjukdom.

   Bensjukdom (osteonekros)

   Vissa patienter som får kombinationer av läkemedel mot HIV kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros. Detta innebär att benvävnaden dör på grund av att blodförsörjningen har försvunnit (benvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till benet).

   • Tecken på osteonekros är stelhet i lederna, värk och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

   • Riskfaktorerna för att utveckla denna sjukdom inkluderar: hur länge du tagit läkemedel mot HIV, om du använder kortikosteroider, hur mycket alkohol du dricker, hur bra ditt immunförsvar fungerar och övervikt.

   Överföra HIV till andra

   Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   Andra läkemedel och Fuzeon

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Det är visat att Fuzeon inte interagerar med dina andra HIV-läkemedel eller med rifampicin (ett antibiotikum).

   Fuzeon med mat och dryck

   Du kan använda Fuzeon med eller utan mat. Däremot måste du fortfarande följa instruktionerna du fått i bipacksedlarna för de andra HIV-läkemedlen du tar.

   Graviditet och amning

   • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ska du fråga läkaren om råd innan du tar detta läkemedel. Du ska inte använda Fuzeon om inte din läkare uttryckligen sagt till dig att göra det.

   • Amma inte om du har HIV på grund av risken att barnet smittas av HIV.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fuzeon har inte undersökts avseende dess påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig yr då du använder Fuzeon ska du inte köra eller använda maskiner.

   Fuzeon innehåller natrium

   Fuzeon innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, alltså i stort sett ’natriumfritt’.


   3. Hur du använder Fuzeon

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur Fuzeon bereds och injiceras

   Fuzeon måste ges som en injektion strax under huden, en så kallad ’subkutan’ injektion. Avsnitt 7 förklarar hur du bereder Fuzeon och hur du ger dig själv en injektion.

   Hur mycket ska användas

   • Den rekommenderade dosen är 90 mg två gånger dagligen för vuxna och ungdomar (från 16 års ålder).

   • Detta ges som en 1 ml injektion strax under huden.

   • Det är bäst att använda Fuzeon vid samma tidpunkt varje dag.

   • Försök att sprida ut doserna med ett jämnt tidsintervall som passar dig – t ex det första du gör på morgonen och nästa tidigt på kvällen.

   Se i slutet av denna bipacksedel för ytterligare instruktioner hur du använder Fuzeon (se avsnitt 7). Där finns instruktioner hur man bereder Fuzeon och hur du ger dig själv en injektion.

   Om du använder mera Fuzeon än vad du borde

   Om du använt mer Fuzeon än du borde bör du genast kontakta läkare eller uppsöka ett sjukhus. Ta med läkemedelsförpackningen.

   Om du har glömt att ta Fuzeon

   • Om du glömt en dos ska du ta dosen så snart som du kommer ihåg. Om det däremot är mindre än 6 timmar tills tidpunkten du ska ta nästa dos, ska du hoppa över den missade dosen.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Fuzeon

   • Fortsätt att använda ditt läkemedel tills läkaren säger till dig att sluta. Om du slutar och det blir ett uppehåll i din behandling kan det påskynda risken att HIV i ditt blod blir resistent mot Fuzeon. Detta är mindre troligt om du använder det regelbundet och utan några uppehåll i behandlingen.

   • HIV-viruset i ditt blod kan till slut bli resistent mot Fuzeon. Om detta händer kan dina virusnivåer i blodet börja stiga. Då kan din läkare bestämma att du inte längre ska behandlas med Fuzeon. Din läkare ska då diskutera detta med dig.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta använda Fuzeon och uppsök läkare direkt om du upptäcker några av följande allvarliga biverkningar eftersom du kan behöva medicinsk hjälp akut:

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet) – symtomen kan innefatta: hudutslag, hög feber eller frossa, illamående eller kräkningar samt svettningar och skakningar.

   Denna biverkan är sällsynt (påverkar färre än 1 av 1 000 patienter). Dessa symtom behöver inte betyda att du verkligen är allergisk mot läkemedlet

   Tala om för läkaren om du får biverkningar då injektionen ges

   De vanligaste biverkningarna (påverkar fler än 1 av 10 patienter) är problem på stället på kroppen där du fått injektionen. Du kommer förmodligen få en eller flera av följande milda till måttliga reaktioner:

   • rodnad

   • svullnad

   • klåda

   • blåmärken

   • hudförhårdnader eller knölar

   • smärta eller ömhetskänsla

   Dessa reaktioner kan uppträda inom den första behandlingsveckan och pågår vanligen i upp till 7 dagar. De förvärras vanligen inte efter denna tid. Om du får någon av dessa reaktioner ska du inte sluta att ta Fuzeon utan tala med din läkare om vilka bekymmer du har.

   Reaktioner kan förvärras om injektionerna upprepas på samma ställe på kroppen. De kan också förvärras då injektionerna ges djupare än det är meningen (till exempel i en muskel). I sällsynta fall kan du få en infektion på ett ställe där en viss injektion getts. För att minska risken för infektion är det viktigt att du följer instruktionerna i avsnitt 7.

   Fuzeon kan orsaka en ansamling av en typ av protein som kallas amyloid under huden vid injektionsstället. Det kan kännas som knutor under huden. Kontakta din läkare om detta inträffar.

   Andra möjliga biverkningar

   Mycket vanliga(påverkar fler än 1 av 10 patienter)

   • diarré

   • illamående

   • viktnedgång

   • smärta och domningar i händer, fötter eller ben.

   Vanliga(påverkar färre än 1 av 100 patienter)

   • lunginflammation

   • öroninfektion

   • svullna lymfkörtlar

   • ögoninflammation (konjunktivit)

   • influensa eller influensaliknande symptom

   • bihåleinflammation

   • nästäppa

   • aptitlöshet (anorexi)

   • halsbränna

   • inflammation av bukspottkörteln

   • minskad aptit

   • diabetes

   • mardrömmar

   • yrsel

   • skakningar (darrningar)

   • känsla av ångest eller irritation

   • koncentrationssvårigheter

   • minskad känsel

   • akne

   • hudrodnad

   • eksem

   • torr hud

   • vårtor

   • muskelsmärta

   • njursten

   • svaghetskänsla

   • blod i urinen

   • örändringar som ses vid blodprovstagningar (förhöjda blodfetter)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fuzeon ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på injektionsflaskorna med Fuzeon eller vatten för injektionsvätska efter ”Utg. dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Efter lösningen har gjorts i ordning för din injektion ska den användas omedelbart. Används den inte omedelbart måste den förvaras i kylskåp (2°C – 8°C) och användas inom 24 timmar.

   Använd inte detta läkemedel om du ser några partiklar i pulvret eller i lösningen efter att vattnet för injektion har tillsatts. Använd inte heller vatten för injektionsvätska om du ser några partiklar i injektionsflaskan eller om vattnet är grumligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är enfuvirtid. Varje injektionsflaska innehåller 108 mg enfuvirtid. Efter beredning med spädningsvätskan som tillhandahålls erhålls 1 ml lösning som innehåller 90 mg enfuvirtid.

   • Övriga innehållsämnen är:

   Pulver

   Vattenfri natriumkarbonat

   Mannitol

   Natriumhydroxid

   Saltsyra

   Spädningsvätska

   Vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fuzeon pulver och vätska till injektionsvätska, lösning tillhandahålls i en kartong som innehåller:

   60 injektionsflaskor med Fuzeon

   60 injektionsflaskor med vatten för injektionsvätskor som används för att lösa upp Fuzeon-pulvret

   60 sprutor à 3 ml

   60 sprutor à 1 ml

   180 spritsuddar

   Denna förpackning innehåller allt du behöver för att bereda och ta dina injektioner med Fuzeon under 30 dagar.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Roche Registration GmbH

   Emil-Barell-Strasse 1

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppning av tillverkningssats

   Roche Pharma AG

   Emil-Barell-Str. 1,

   D-79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   N.V. Roche S.A.

   Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

   Lietuva

   UAB “Roche Lietuva”

   Tel: +370 5 2546799

   България

   Рош България ЕООД

   Тел: +359 2 818 44 44

   Luxembourg/Luxemburg

   (Voir/siehe Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Roche s. r. o.

   Tel: +420 - 2 20382111

   Magyarország

   Roche (Magyarország) Kft.

   Tel: +36 - 23 446 800

   Danmark

   Roche a/s

   Tlf: +45 - 36 39 99 99

   Malta

   (See Ireland)

   Deutschland

   Roche Pharma AG

   Tel: +49 (0) 7624 140

   Nederland

   Roche Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 348 438050

   Eesti

   Roche Eesti OÜ

   Tel: + 372 6 177 380

   Norge

   Roche Norge AS

   Tlf: +47 - 22 78 90 00

   Ελλάδα

   Roche (Hellas) A.E.

   Τηλ: +30 210 61 66 100

   Österreich

   Roche Austria GmbH

   Tel: +43 (0) 1 27739

   España

   Roche Farma S.A.

   Tel: +34 - 91 324 81 00

   Polska

   Roche Polska Sp.z o.o.

   Tel: +48 - 22 345 18 88

   France

   Roche

   Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

   Portugal

   Roche Farmacêutica Química, Lda

   Tel: +351 - 21 425 70 00

   Hrvatska

   Roche d.o.o.

   Tel: + 385 1 47 22 333

   România

   Roche România S.R.L.

   Tel: +40 21 206 47 01

   Ireland

   Roche Products (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0) 1 469 0700

   Slovenija

   Roche farmacevtska družba d.o.o.

   Tel: +386 - 1 360 26 00

   Ísland

   Roche a/s

   c/o Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Roche Slovensko, s.r.o.

   Tel: +421 - 2 52638201

   Italia

   Roche S.p.A.

   Tel: +39 - 039 2471

   Suomi/Finland

   Roche Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

   Kύπρος

   Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

   Τηλ: +357 - 22 76 62 76

   Sverige

   Roche AB

   Tel: +46 (0) 8 726 1200

   Latvija

   Roche Latvija SIA

   Tel: +371 – 6 7039831

   United Kingdom

   Roche Products Ltd.

   Tel: +44 (0) 1707 366000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   augusti 2018


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedels webbplats.

   7. Steg-för-steg instruktion att injicera Fuzeon

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Du ska rådfråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Vad ska man göra om man är vänsterhänt

   Bilderna i denna bipacksedel visar personer som är högerhänta. Om du är vänsterhänt ska du göra det som känns mest naturligt för dig. Du kommer troligen tycka att det är mest bekvämt att:

   • hålla sprutan i vänster hand och

   • att hålla injektionsflaskan mellan tummen och pekfingret i höger hand.

   Då du har någon som hjälper dig

   Det kan vara svårt i början att injicera på vissa ställen, såsom överarmen. Om du behöver hjälp kan du fråga din partner, en vän eller en familjemedlem. Du kanske vill be någon följa med dig till en kurs i injektionsteknik med din läkare eller sjuksköterska.

   Dina sprutor

   Sprutorna som tillhandahålls tillsammans med detta läkemedel har ett färgat nålskydd. Det är fäst vid nålen och täcker den efter användning för att minska risken för att någon annan sticker sig av misstag.

   Även om dessa sprutor har denna säkerhetsegenskap är det ändå viktigt att du slänger använda sprutor på rätt sätt. Följ instruktionerna du fått från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Säkerhetstips

   • Tvätta händerna noggrant. Detta kommer att minska risken för bakterieinfektioner.

   • Då du tvättat händerna ska du inte röra någonting förutom läkemedlet och tillbehören.

   • Vid hantering av sprutan ska inte nålen röras.

   • Rör inte injektionsflaskornas gummipropp efter att de torkats med spritsuddarna.

   • Använd inte öppnat material. Se till att ingen av sakerna i ditt set har öppnats före användning.

   • Använd aldrig och dela aldrig använda nålar.

   • Använd aldrig en spruta med en böjd eller skadad nål.

   • Blanda aldrig ditt läkemedel med kranvatten.

   • Injicera aldrig ditt läkemedel med andra injicerbara läkemedel.

   • Injicera endast Fuzeon under huden (subkutant).

   • Injicera inte Fuzeon in i dina vener (intravenöst) eller in i dina muskler (intramuskulärt).

   • Kasta allt använt material i din behållare för vassa föremål med lock. Gör även detta om injektionsflaskan innehåller oanvända mängder av läkemedel eller vatten för injektion eftersom dessa bara är för engångsanvändning.Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har några frågor om säker avfallshantering av dessa saker.

   Här följer en grundläggande steg-för steg-instruktion hur du injicerar ditt läkemedel.

   Steg A Komma igång

   1. Samla ihop alla nedanstående tillbehör:

    • En injektionsflaska med Fuzeon (glasflaska med vitt pulver inuti)

    • En injektionsflaska med vatten för injektionsvätskor (glasflaska med klar och färglös vätska inuti)

    • En spruta à 3 ml (större sprutan) med en nål på 25 mm

    • En spruta à 1 ml (mindre sprutan) med en nål på 13 mm

    • 3 spritsuddar

    • Behållare för vassa föremål med lock för en säker avfallshantering av använt material

   2. Öppna sprutornas förpackningar och ta av injektionsflaskornas lock.

    • Släng förpackningsmaterialet och locken till injektionsflaskorna i din behållare för vassa föremål med lock.

    • Lägg sprutorna och injektionsflaskorna på en ren yta

   3. Tvätta händerna noggrant

    • Efter att du tvättat händerna ska du inte röra någonting förutom injektionstillbehören och injektionsstället.

   4. Rengör injektionsflaskornas gummiproppar

    • Torka av varje injektionsflaskas gummipropp med en ny spritsudd. Låt gummiproppen lufttorka.

    • Se till att inte röra gummipropparna efter att de rengjorts. Om du rör dem så se till att du rengör dem igen.

   Steg B: Blanda Fuzeon

   Dra upp vatten för injektionsvätskor


   1. Ta upp den stora 3 ml-sprutan. Flytta med pekfingret bort det färgade nålskyddet bort från nålen.

   Orange nålskydd


   2. För att säkerställa att nålen sitter stadigt på sprutan;

   • håll i plastskyddet under nålskyddet

   • sätt fast nålen och skyddet med en försiktig vridning medurs. Använd inte alltför mycket kraft eftersom nålen kan lossna.


   3. För att ta av det genomskinliga plastskyddet:

   • tryck det först mot sprutan och dra sedan av plastskyddet.

   Dra upp luft

   Dra upp 1,1 ml luft.


   5. Tryck kanylen genom gummiproppen på injektionsflaskan med vatten för injektionsvätskor och tryck på kolven. Detta gör så luften sprutas in.

   Kanylen genom gummiproppen


   6. Vänd försiktigt injektionsflaskan upp och ner. Se till att nålspetsen alltid är under ytan med det sterila vattnet för att förhindra att några luftbubblor kommer in i sprutan.


   7. Dra långsamt tillbaka kolven tills vattnet når markeringen 1,1 ml. Observera att injektionsflaskan innehåller mer vatten än du behöver (2 ml). Du ska bara dra upp 1,1 ml av vattnet för att bereda din injektion korrekt.

   Flaskan vänd upp och ner


   8. Knacka försiktigt på sprutan så att luftbubblorna stiger till toppen.

   • Om för mycket luft kommer in i sprutan tryck försiktigt på kolven för att tvinga tillbaka luft till injektionsflaskan.

   • Dra sedan upp vattnet igen.

   • Se sedan till att du har 1,1 ml vatten för injektionsvätskor i sprutan.

   • Detta steg kan behöva upprepas tills korrekt mängd av vatten för injektionsvätskor finns i sprutan.


   9. Ta bort nålen från injektionsflaskan och se till att du aldrig vidrör nålen med dina fingrar eller med något annat.


   10. Släng injektionsflaskan och vatten för injektion i din behållare för vassa föremål med lock. Denna injektionsflaska är enbart för engångsanvändning.


   Injicera vatten för injektionsvätskor in i Fuzeon pulvret

   1. Knacka försiktigt på injektionsflaskan med Fuzeon för att lösgöra pulvret.


   2. Håll i själva den vattenfyllda sprutan och tryck nålen lätt vinklad genom injektionsflaskans gummipropp.


   3. Tryck långsamt in sprutans kolv.

   • Låt vattnet rinna ner långsamt på insidan av injektionsflaskan.

   • Var försiktig så att inte vattnet skjuts med för stor kraft in i pulvret eftersom det kan orsaka skumbildning

   • Om skumbildning inträffar kan det ta lång tid för pulvret att bli helt upplöst.

   Tryck långsamt på sprutans kolv


   4. Efter att allt vatten för injektion har tillsatts till injektionsflaskan med Fuzeon ska nålen dras ut från injektionsflaskan.


   5. Håll själva sprutan med en hand och tryck försiktigt ner det färgade nålskyddet på en plan yta tills det täcker nålen.

   • Du kommer att höra ett klick. Använd inte din lediga hand till att pressa skyddet över nålen.

   Orange nålskydd - klickljud bild 1Orange nålskydd - klickljud bild 2


   6. Släng sprutan i en behållare för vassa föremål med lock.


   Blanda vatten för injektionsvätskor med Fuzeon pulvret

   1. Knacka försiktigt på injektionsflaskan med fingertoppen tills pulvret börjar lösas upp. Skaka aldrig injektionsflaskan eller vänd den upp och ner för att blanda eftersom detta kan orsaka för mycket skumbildning.

   2. När pulvret börjar lösa upp sig kan du ställa injektionsflaskan åt sidan så att det löses upp fullständigt.

    • Det kan ta upp till 45 minuter tills pulvret är upplöst i lösningen.

    • Injektionsflaskan kan också försiktigt rullas mellan dina händer efter att vattnet för injektionsvätskor tillsatts tills det är fullständigt upplöst.

    • Det kan minska tiden det tar för pulvret att lösas upp.

   3. Efter att pulvret är fullständigt upplöst

    • Låt eventuella bubblor som kan ha bildats försvinna.

    • Om det fortfarande finns bubblor ska man knacka försiktigt på sidan av injektionsflaskan för att hjälpa till att få bort dem.

   4. Det är viktigt att kontrollera lösningen och se om det finns några partiklar i den.

    • Om du ser några partiklar i injektionslösningen ska den inte användas.

    • Du ska då kasta injektionsflaskan i behållaren för vassa föremål med lock eller återlämna den till apoteket. Börja om med en ny injektionsflaska med Fuzeon pulver.

   5. Om du av misstag vidrör gummiproppen så se till att rengöra den igen med en ny spritsudd.

   6. Då en dos är blandad med vatten för injektionsvätskor måste den användas omedelbart. Om den inte gör det ska den förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar.

    • Låt lösningen återgå till rumstemperatur innan den används.

   7. Om du gör i ordning båda dina dagliga doser på en gång, se till att använda nya sprutor, vatten för injektionsvätskor, och Fuzeon för varje dos.

   Steg C: Förbereda för injektion

   Dra upp Fuzeon i 1 ml sprutan

   1.Torka av injektionsflaskans gummipropp igen med en ny spritsudd.

   2. Ta upp den lilla 1 ml –sprutan. Flytta med pekfingret bort det färgade nålskyddet bort från nålen.

   Med pekfingret dra nålskyddet


   3. För att säkerställa att nålen sitter stadigt på sprutan;

   • håll i plastskyddet under nålskyddet

   • sätt fast nålen och skyddet genom att försiktigt vrida och trycka mot sprutan.


   4. För att ta av det genomskinliga plastskyddet:

   • tryck det först mot sprutan och dra sedan av plastskyddet.

   Plastskyddet

   5. Dra upp 1 ml luft.

   • Var försiktig så att kolven inte dras för snabbt - den kan gå förbi 1 ml-markeringen eller ut ur sprutan.

   6. Sätt in sprutans nål i gummiproppen på injektionsflaskan med Fuzeon och tryck på kolven. Detta gör att luft sprutas in.

   7. Vänd försiktigt injektionsflaskan upp och ner.


   Se till att nålspetsen alltid är under ytan med lösningen för att förhindra att några luftbubblor kommer in i sprutan.

   8. Dra långsamt tillbaka kolven tills lösningen når markeringen 1,0 ml.

   • Var försiktig så att kolven inte dras för snabbt - den kan gå förbi 1 ml-markeringen eller ut ur sprutan.

   Nålspetsen


   9. Knacka försiktigt på sprutan så att luftbubblorna stiger till toppen.


   Om för mycket luft kommer in i sprutan tryck försiktigt på kolven för att tvinga tillbaka luft till injektionsflaskan.

   • Dra sedan upp lösningen igen.

   • Se till att du har 1,0 ml lösning i sprutan (eller motsvarande mängd som din läkare har ordinerat, om det avviker).

   • Detta steg kan upprepas tills korrekt mängd lösning finns i sprutan


   10.Ta bort nålen från injektionsflaskan

   Steg D: Injicera Fuzeon

   Tips: Din läkare eller sjuksköterska kan kanske rekommendera andra injektionstekniker som fungerar bättre för dig.


   Var ska injektionen ges

   Fuzeon injektionsställen


   • Fuzeon ges som en 1 ml injektion strax under huden, så kallad subkutan injektion.

   • Du kan injicera i dina överarmar, lårens ovansida eller magen (buken).

   • Välj ett annat ställe än du använde förra gången du injicerade dig själv

   • Injicera inte på något ställe där du fortfarande har en reaktion från en tidigare dos. Kontrollera om det finns några ställen där du har en reaktion genom att trycka på huden för att se om det finns några hårda knölar.

   • Du ska inte injicera läkemedlet i några områden som kan bli irriterade av ditt bälte eller av midjelinjen på dina kläder.

   • Du ska inte injicera läkemedlet i några hårda knölar, ärrvävnad, blåmärken eller i naveln.


   Rengör injektionsstället

   Rengör området för injektionen noggrant med en spritsudd. Börja i mitten, tryck och rengör med cirkelrörelser utåt. Låt det lufttorka ordentligt.


   Sätta in nålen och injicera


   1. Nyp ihop ett så stort hudveck som möjligt utan att det är obehagligt för dig..

   Nyp ihop ett hudveck


   2. Stick in nålen i huden med 45-graders vinkel.

   Nålen med 45 graders vinkel


   3. Då nålen är inne:

   • släpp huden

   • använd den fria handen för att hålla i själva sprutan - detta är för att hålla den stadigt och förhindra att den flyttar sig.


   4. Använd tummen på din andra hand till att trycka in kolven så lösningen injiceras.

   • Efter att hela dosen har givits - ta bort nålen från huden.


   Efter att nålen dragits ut

   1. Håll själva sprutan med en hand

   • tryck sedan försiktigt ner det färgade nålskyddet på en plan yta tills det täcker nålen.

   • du kommer att höra ett klick.

   Använd inte din lediga hand till att pressa skyddet över nålen.

   Klickljud 1Klickljud 2


   2. Släng sprutan i en behållare för vassa föremål med lock.

   3. Om det blöder där du tagit injektionen ska du sätta på ett plåster.

   Steg E: Kasta använda tillbehör

   • Släng alla delar direkt i behållaren för vassa föremål med ett lock. Gör detta även om injektionsflaskorna innehåller oanvända mängder läkemedel eller vatten eftersom dessa enbart är avsedda för engångsanvändning.

   • Stäng locket på denna behållare ordentligt och förvara den utom räckhåll för barn.

   • Kontrollera med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska hur du lämpligast slänger behållaren.

   • Kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har några frågor eller funderingar om säker avfallshantering av dessa saker.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fuzeon®

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 90 mg/ml 60 x 90 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 014583
  • Tillverkare: Roche AB

  15.041,32 kr

  Jämförpris: 2,79 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?