Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fusidinsyra/Betametason LEO

   20 mg/g + 1 mg/g kräm
   Fusidinsyra/betametason
   metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216) (konserveringsmedel), cetostearylalkohol och kaliumsorbat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fusidinsyra/Betametason LEO är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fusidinsyra/Betametason LEO
   3. Hur du använder Fusidinsyra/Betametason LEO
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fusidinsyra/Betametason LEO ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fusidinsyra/Betametason LEO är och vad det används för

   Fusidinsyra/Betametason LEO innehåller två olika typer av läkemedel. Ett antibiotikum (fusidinsyra) och en kortikosteroid (betametasonvalerat (kortison)). Fusidinsyra hämmar bakterietillväxten och betametason minskar inflammation och klåda i huden. Fusidinsyra/Betametason LEO används vid behandling av hudsjukdomar där infektioner orsakas av bakterier som är känsliga för fusidinsyra.


   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.


   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter behandlingen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fusidinsyra/Betametason LEO

   Använd inte Fusidinsyra/Betametason LEO

   • om du är allergisk mot fusidinsyra, betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • på barn under ett års ålder eller under blöjor.

   Använd inte Fusidinsyra/Betametason LEO för att behandla:

   • Svampinfektioner som påverkar hela kroppen (djupa infektioner orsakade av svamp)

   • Hudåkommor orsakade av en svamp, bakterie eller virus

   • Rosacea (svår rodnad, särskilt i mitten av ditt ansikte)

   • Eksem runt munnen

   • Tuberkulos (TB)

   • Akne

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fusidinsyra/Betametason LEO.


   Använd inte Fusidinsyra/Betametason LEO längre än nödvändigt, och inte längre än din läkare angivit. Du bör inte använda Fusidinsyra/Betametason LEO längre än två veckor.

   Undvik att få Fusidinsyra/Betametason LEO i ögonen, i öppna sår eller på slemhinnor (känsliga hudområden, t.ex. i munnen eller näsborrarna).

   Fusidinsyra/Betametason LEO kan dölja eventuella symtom på infektion.

   Fusidinsyra/Betametason LEO kan öka risken för infektionssjukdomar, förvärra befintliga infektioner eller återaktivera vilande infektioner.

   Barn och ungdomar

   Fusidinsyra/Betametason LEO ska användas med försiktighet hos barn. Undvik stora mängder, att använda täckande förband eller bandage (ocklusion) och långtidsbehandling.

   Andra läkemedel och Fusidinsyra/Betametason LEO

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Fusidinsyra/Betametason LEO kan användas tillsammans med andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Du ska enbart använda Fusidinsyra/Betametason LEO enligt instruktionerna från din läkare.


   Amning

   Du kan använda Fusidinsyra/Betametason LEO under en kort period om du ammar. Fråga din läkare om råd. Du får inte använda Fusidinsyra/Betametason LEO på dina bröst om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fusidinsyra/Betametason LEO påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner.

   Fusidinsyra/Betametason LEO innehåller metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216) (konserveringsmedel), cetostearylalkohol och kaliumsorbat

   Innehållet av metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) kan leda till allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Cetostearylalkohol och kaliumsorbat kan leda till lokala hudreaktioner. Detta kan inträffa när som helst efter att du använder ditt läkemedel. Läs avsnitt 4 så att du kan upptäcka eventuella tecken på om detta händer dig.


   3. Hur du använder Fusidinsyra/Betametason LEO

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering

   Vuxna och barn: Smörj ett tunt lager 2 - 3 gånger dagligen under högst 2 veckor.


   Bruksanvisning

   Använd endast Fusidinsyra/Betametason LEO på inflammerad hud.

   Tvätta händerna varje gång du har använt Fusidinsyra/Betametason LEO om du inte behandlar huden på händerna.

   Om du använt för stor mängd av Fusidinsyra/Betametason LEO

   Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Fusidinsyra/Betametason LEO

   Om du har glömt att använda Fusidinsyra/Betametason LEO bör du använda den så snart du kommer ihåg och fortsätt sedan att använda Fusidinsyra/Betametason LEO som förut.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mindre vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   • Allergisk reaktion

   • Rodnad eller utslag

   • Brännande känsla i huden

   • Klåda

   • Torr hud

   • Smärta vid behandlingsstället

   • Irritation vid behandlingsstället


   Sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

   • Hudrodnad

   • Nässelfeber

   • Utslag

   • Svullnad vid behandlingsstället

   • Blåsor vid behandlingsstället


   Biverkningar orsakade av behandling med kortikosteroider, såsom betametason är:

   • Förtunning av huden

   • Eksem

   • Eksem runt munnen

   • Bristningar i huden

   • Små vener nära hudytan blir synliga

   • Ihållande rodnad i huden

   • Rodnad av huden

   • Ljusare hudfärg

   • Ökad hårväxt på kroppen

   • Överdriven svettning

   • Blödning i huden kan uppstå vid långvarig användning


   Biverkningar som påverkar hela kroppen orsakade av behandling med starka kortikosteroider, såsom betametason är:

   • Binjurarna kan sluta fungera ordentligt, speciellt vid långvarig användning

   • Komplikationer om krämen används för nära ögonen (t.ex. ökat tryck i ögonen och grön starr)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fusidinsyra/Betametason LEO ska förvaras

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Används inom 3 månader efter första öppnandet.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är: fusidinsyra 20 mg/g och betametason (som valerat) 1 mg/g.

   • Övriga innehållsämnen är: makrogolstearyleter, vitt vaselin, cetostearylalkohol, flytande paraffin, hypromellos, citronsyramonohydrat, kaliumsorbat, renat vatten och konserveringsmedel: metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibesoat (E216), All-rac-α-tokoferol

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fusidinsyra/Betametason LEO är en vit kräm i tuber med 5g, 15 g, 30 g och 60 g.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   LEO Pharma A/S

   Industriparken 55

   DK-2750 Ballerup

   Danmark


   Tillverkare:

   LEO Laboratories Ltd.

   285 Cashel Road, Crumlin

   Dublin 12

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015–04–16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fusidinsyra/Betametason LEO

  Kräm 20 mg/g + 1 mg/g 30 gram Tub

  • Varunummer: 148953
  • Tillverkare: LEO Pharma AB

  210 kr

  Jämförpris: 7 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?