Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Furix Retard

   30 mg, 60 mg depotkapslar
   furosemid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Furix Retard är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Furix Retard
   3. Hur du använder Furix Retard
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Furix Retard ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Furix Retard är och vad det används för

   Furosemid som finns i Furix Retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Furix Retard är ett urindrivande medel, ett diuretikum, som används vid vätskeansamling i kroppens vävnader (ödem) samt vid högt blodtryck. Furix Retard hämmar njurarnas förmåga att återuppta vatten och salt, vilket leder till en ökad utsöndring av urin. Därmed minskar eller försvinner ödemen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Furix Retard

   Använd inte Furix Retard

   • om du är allergisk mot furosemid, sulfonamider (t.ex antidiabetika) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • vid svår lever- eller njursjukdom

   • om du riskerar att drabbas av uttorkning

   • om du lider av nästan helt upphävd urinutsöndring

   • om du lider av mycket låga kalium- och natriumnivåer i blodet

   • om du ammar (den aktiva substansen passerar över i modersmjölk)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Furix Retard om:

   • du tar hjärtmedicin som innehåller digoxin

   • du står på strikt saltfattig kost

   • du har svårt att tömma blåsan eller om du misstänker att det kan finnas hinder för urinutflödet

   • du har lågt blodtryck

   • du får kraftiga blodtrycksfall

   • du har diabetes

   • du har gikt

   • du har låga äggvitehalter i blodet. (Om det inträffar krävs dosjustering)

   • du har systemisk lupus erythematosus (sjukdom där kroppens immunsystem angriper kroppen)

   • du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

   Om du drabbas av kräkning, diarré samt kraftiga svettningar kan det finnas en ökad risk för att salt- och elektrolytbalansen i kroppen rubbas. Det kan då finnas behov av att ta ett extra blodprov. Kontakta din läkare om du känner dig osäker.

   Andra läkemedel och Furix Retard

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt, det gäller även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   Följande läkemedel bör undvikas vid samtidig behandling med Furix Retard:

   • gentamicin (används vid infektioner)

   • kloralhydrat (ett sorts sömnmedel)

   • risperidon (används bl a vid schizofreni)

   • läkemedel kända för negativ påverkan på hörseln såsom vissa antibiotika (aminoglykosider) och vätskedrivande medel (etakrynsyra)

   Följande läkemedel kan tas tillsammans med Furix Retard men kan behöva dosanpassas:

   • ACE-hämmare och angiotensin II-receptor blockerare (används vid bl a högt blodtryck)

   • läkemedel mot högt blodtryck

   • digitalisglykosider och andra läkemedel som påverkar hjärtats rytm

   • litium (används vid manodepressiv sjukdom)

   • inflammationsdämpande och smärtstillande medel av NSAID-typ såsom ibumetin och acetylsalisylsyra

   • läkemedel som är kända för negativ påverkan på njurarna

   • cefalosporiner (används vid infektioner)

   • sotalol (används vid bl a högt blodtryck)

   • cisplatin (används vid cancer)

   • sukralfat (används vid magsår)

   • fenytoin (används vid epilepsi)

   • ciklosporin A (används vid organtransplantation)

   • metotrexat (används vid bl a cancer)

   • läkemedel mot diabetes

   • adrenalin (används bl a i bedövningsmedel och vid överkänslighetsreaktioner)

   • noradrenalin (mot lågt blodtryck)

   • curare-liknande muskelavslappnande medel

   • teofyllin (används vid astma)

   • kortikosteroider (används bl a vid inflammationer)

   • karbenoxolon (används vid magsår)

   • stora mängder lakrits

   • långvarig användning av laxermedel

   Graviditet och amning

   Graviditet: Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Furix Retard under graviditet.

   Amning: Risk finns att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Furix Retard under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Av vissa biverkningar (t ex kraftigt blodtrycksfall) kan vakenhetsgrad och reaktionstid förändras i sådan utsträckning att man inte på ett säkert sätt kan framföra motorfordon eller hantera maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Furix Retard innehåller laktos

   Kapslarna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Furix Retard

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren kommer att bestämma dosen individuellt för dig. Vanlig dos är 30-60 mg dagligen. Den givna dagsdosen bör ej överstiga

   120 mg.

   Kapslarna bör sväljas hela och intas med minst 1/2 glas vätska. Innehållet får ej krossas eller tuggas.

   Om du använt för stor mängd av Furix Retard

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Furix Retard kan i sällsynta fall ge allvarliga allergiska reaktioner som kan leda till allergisk chock med symtom såsom hudutslag, svullnad, feber, andningssvårigheter och blodtrycksfall (symtom som yrsel och svimning). Kontakta då genast sjukvårdspersonal genom att ringa 112.

   Furix Retard kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Sluta att ta Furix Retard och kontakta läkare snarast möjligt om du får oförklarlig muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet (förekommer hos ett okänt antal användare).

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Rubbningar i kroppens saltbalans eller uttorkning, framför allt hos äldre. Upptäcks med hjälp av blodprov. Kan ge symtom som t ex trötthet, huvudvärk och yrsel.

   • Minskad blodvolym framförallt hos äldre, upptäcks med hjälp av ett blodprov.

   • Ökat blodkreatininvärde, vilket kan vara ett tecken på försämrad njurfunktion. Upptäcks med hjälp av blodprov.

   • Ökade halter av triglycerider i blodet (blodfetter) som kan öka risken för åderförfettning/ge en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar. Upptäcks med hjälp av blodprov.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Förhöjd urinsyrahalt i blodet, vilket kan leda till gikt. Gikt kan upplevas som ömma och svullna leder.

   • Ökat blodkolesterol (blodfetter) som kan öka risken för åderförfettning/ge en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar. Upptäcks med hjälp av blodprov.

   • Ökad urinvolym.

   • Koncentrering av blodet, d.v.s. minskad mängd vätska i blodet, vilket ger ökad koncentration av blodets komponenter och kan öka risken för blodproppsbildning. Upptäcks via blodprov. Kan uppkomma på grund av för kraftig urindrivande effekt.  

   • Hjärnpåverkan hos användare med försämrad leverfunktion.

   • Giktattacker.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Illamående.

   • Hörselnedsättning.

   • Minskat antal blodplättar (trombocyter), vilket kan ge blåmärken och blödningar.

   • Hudreaktioner såsom klåda, nässelutslag, blåsor, fjällning, rodnad och inflammation i huden, små blödningar i hud och slemhinnor. Känslighet för solljus.

   • Försämrad glukostolerans, vilket visar sig som förhöjda blodsockervärden. Risk för utveckling av diabetes.

   • Dövhet (ibland bestående).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Kräkning.

   • Diarré.

   • Inflammation i blodkärl. Symtomen beror på var kärlet/kärlen sitter.

   • Njurinflammation, vilken kan ge symtom i form av feber och smärta.

   • Öronsus.

   • Onormala känselförnimmelser, t ex myrkrypningar, stickningar och ”sockerdrickskänsla”.

   • Lågt antal vita blodkroppar, vilket ger en ökad risk för infektioner.

   • Feber.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Akut inflammation i bukspottkörteln, vilket t ex kan upplevas som smärta i olika grad i övre magtrakten eller mellan skulderbladen, kräkningar och feber.

   • Höga leverenzymvärden som upptäcks med hjälp av blodprov.

   • Gallvägshinder, vilket kan ge symtom såsom smärta, illamående och kräkningar.

   • Påverkan på blodbilden och blodbrist.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Högt pH i blodet, vilket kan ge mycket allvarliga tillstånd såsom syrebrist i blodet.

   • Brist på kalcium eller magnesium, vilket upptäcks med hjälp av blodprov. Kan ge ökad risk för benskörhet.

   • Ökad halt urea i blodet, vilket upptäcks med hjälp av blodprov.

   • Blodpropp.

   • Ökade halter av natrium och klorid i urinen, vilket upptäcks med hjälp av blodprov.

   • Svårighet att kissa.

   • Försämrad njurfunktion.

   • Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga).

   • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning).

   • Pseudo-Bartter syndrom (ovanlig genetisk njursjukdom).

   • Försämring eller aktivering av systemisk lupus erytematosus (sjukdom där kroppens immunsystem angriper kroppen).

   • Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber).

   • Yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Furix Retard ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är furosemid. En kapsel innehåller 30 mg respektive 60 mg furosemid.

   Övriga innehållsämnen är acetyltributylcitrat, Akrylresin S 12.5, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, natriumlaurilsulfat, talk, gelatin, titandioxid (färgämne E 171), indigotin (färgämne E 132), erytrosin (färgämne E 127) samt gul järnoxid (färgämne E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Furix Retard 30 mg är en vit och mörkblå gelatinkapsel med dimensionerna 6 x 16 mm.

   Furix Retard 60 mg är en gul och mörkblå gelatinkapsel med dimensionerna 6 x 16 mm.

   Förpackningsstorlekar:

   30 och 100 st i plastburk.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   Tel: 08-731 28 00

   e-post: infosweden@takeda.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Furix Retard

  Depotkapsel, hård 30 mg 100 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 543652
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  110,85 kr

  Jämförpris: 1,11 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?