Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fucidin

   30 mg/dm2 salvkompresser
   Natriumfusidat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fucidin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin
   3. Hur du använder Fucidin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fucidin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fucidin är och vad det används för

   Fucidin är ett antibiotikum med effekt mot vissa bakterier.

   Fucidin används vid hudinfektioner infekterade av bakterier känsliga för fusidinsyra, t.ex. Staphylococcus aureus.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin

   Använd inte Fucidin

   • om du är allergisk mot natriumfusidat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fucidin salvkompresser.

   Fucidin salvkompresser innehåller ämnen som kan irritera hud, ögon och slemhinnor. Fucidin salvkompresser bör inte användas i ögonregionen.


   Fucidin salvkompresser bör inte användas på rena sår eller på hud med allvarliga sårskador, t.ex. brännskador.


   Sluta att använda Fucidin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Andra läkemedel och Fucidin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Fucidin salvkompresser bör inte användas på bröstvårtan vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen påverkan på körförmågan och användning av maskiner.

   Fucidin innehåller hjälpämnen

   Fucidin salvkompresser innehåller ullfett och cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).


   3. Hur du använder Fucidin

   Salvkompressen läggs på såret och täcks med lämpligt förband. På starkt vätskande sårytor bör kompressen bytas varje dag. Behandlingen bör pågå i minst 7 dagar.

   Om du använt för stor mängd av Fucidin

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   De vanligast rapporterade biverkningarna är olika slag av hudreaktioner. Allergiska reaktioner har rapporterats.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): klåda, hudrodnad, hudirritation (inkl. eksem och kontaktallergi), utslag (ev. inflammerade, fläckiga blemmor, varfyllda blåsor och utslag över hela kroppen). Smärta vid administreringsstället (inkl. brännande känsla i huden).


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): allergisk reaktion, irritation av ögats bindhinna, nässelutslag, angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter), svullnad kring ögonen.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Fucidin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är: natriumfusidat 30 mg/dm2.

   - Övriga innehållsämnen är: cetylalkohol, ullfett, flytande paraffin, vitt vaselin, all-rac-α-tokoferol, butylhydroxitoluen (E321).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kompress (10×10 cm) indränkt med 1,5 g Fucidin salva 2% motsvarande natriumfusidat 30 mg/dm2.


   Aluminiumfoliekuvert, singelförpackning: 1×10 st

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   LEO Pharma AB, Box 404, 201 24 Malmö, Tel. 040-35 22 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013–10–17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fucidin®

  Salvkompress 30 mg/dm2 10 styck Påse

  • Varunummer: 183046
  • Tillverkare: LEO Pharma AB

  198 kr

  Jämförpris: 19,80 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?