Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fucidin

   250 mg filmdragerade tabletter
   Natriumfusidat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fucidin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin
   3. Hur du använder Fucidin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fucidin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fucidin är och vad det används för

   Fucidin är ett antibiotikum och används för behandling av infektioner i hud, mjukdelar och skelett orsakade av bakterier.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin

   Använd inte Fucidin

   • vid samtidig medicinering med statiner (mediciner för att sänka blodkolesterol), se även Användning av andra läkemedel.

   • om du är allergisk (överkänslig) mot natriumfusidat eller något av de övriga innehållsämnena.

   Varningar och försiktighet

   • vid gallstas (hinder för det normala utflödet av galla från levern till tarmen). Tala därför om för din läkare om du har eller har haft gallstas.

   • vid samtidig behandling med läkemedel som innehåller rifampicin, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, dexametason och Johannesört bör undvikas eftersom detta kan sänka koncentrationen av fusidinsyra i blodet och därmed öka risken för behandlingssvikt.

   • Fucidin kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Andra läkemedel och Fucidin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Använd ej statiner (medicin för att sänka blodkolesterol) samtidigt som du tar Fucidin. Detta kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet i muskler eller smärta. Se även Eventuella biverkningar.

   Effekten av p-piller kan påverkas om dessa tas samtidigt med Fucidin. Rådgör därför med läkare om användning av annat skydd mot graviditet.

   Fucidin kan påverka och påverkas av andra läkemedel t.ex. vissa blodförtunnande medel (kumarinderivat eller antikoagulantia med liknande verkningsmekanism), blodfettsänkande läkemedel (t.ex. statiner), läkemedel mot HIV (ritonavir och saquinavir), rifampicin (medel mot tuberkulos) och immunhämmande medel (ciklosporin). Rådgör därför alltid med läkare om du behandlas med andra läkemedel än Fucidin.

   Fucidin med mat, dryck och alkohol

   Fucidin bör inte tas i samband med måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Fucidin under graviditet.

   Fucidin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Fucidin under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fucidin har ingen påverkan på körförmågan och användning av maskiner.

   Fucidin innehåller hjälpämnen

   Innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar

   denna medicin.


   3. Hur du använder Fucidin

   Infektioner i hud- och mjukdelar:

   Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett två gånger dagligen.


   Infektioner i leder och skelett:

   Vuxna och barn över 12 år: 2 tabletter tre gånger dagligen.


   Har läkaren angivit en annan dosering är det läkarens anvisning som ska följas.

   Om du använt för stor mängd av Fucidin

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Fucidin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Fucidin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De vanligast förekommande biverkningarna har visat sig vara besvär i magtarmkanalen.

   Även hudreaktioner av olika slag, övergående gulsot, förändringar i blodet och överkänslighetsreaktioner har rapporterats.


   Sluta att ta Fucidin och kontakta läkare snarast möjligt om du får oförklarlig ömhet i musklerna, muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet. Detta kan vara tecken på muskelförtvining (rabdomyolys).


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, kräkning, diarré, matsmältningsbesvär, buksmärta.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudutslag, nässelfeber, klåda, kraftlöshet, dåsighet, trötthet, nedsatt aptit).


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergisk reaktion, leverpåverkan, t.ex. gulsot, ökad halt av leverenzymer och bilirubin i blodet.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare): Blodbrist, kraftigt nedsatt antal vita blodkroppar (agranulocytos se Var särskilt försiktig med Fucidin) samt nedsatt antal blodplättar, kraftig överkänslighetsreaktion, njursvikt och allvarlig leverpåverkan.


   Ingen känd frekvens (förekomst kan inte beräknas från tillängliga data): Muskelförtvining (rabdomyolys). Gallstas.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Fucidin ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat (Utgångsdatum).

   Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är: Natriumfusidat 250 mg per tablett

   - Övriga innehållsämnen är: Titandioxid (färgämne E 171), laktosmonohydrat 71,9 mg per tablett, magnesiumstearat, all-rac-alfa-tokoferol, talk, krospovidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, mikrokristallin cellulosa.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Gråvit, marmorerad oval bikonvex filmdragerad tablett utan tryck.

   Förpackningsstorlek: 100 st.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   Storbritannien


   Tillverkare:

   LEO Pharma


   Denna bipacksedel ändrades senast

   28 december 2012


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fucidin

  Filmdragerad tablett 250 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 057078

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?