Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   FSME-IMMUN Junior

   injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Vaccin mot fästingburen hjärninflammation, TBE (helvirus inaktiverat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD FSME-IMMUN JUNIOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR FSME-IMMUN JUNIOR
   3. HUR DU TAR FSME-IMMUN JUNIOR
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR FSME-IMMUN JUNIOR SKA FÖRVARAS
   FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD FSME-IMMUN JUNIOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   FSME-IMMUN Junior är ett vaccin som används för att förhindra sjukdom som orsakas av TBE (fästingburen hjärninflammation)-virus. Det är lämpligt för barn 1 till 15 år.

   • Vaccinet verkar genom att det påverkar kroppen att tillverka ett eget skydd (antikroppar) mot virus.

   • Det skyddar inte mot andra virus eller bakterier (av vilka en del kan överföras via fästingbett) som kan ge liknande symptom.


   Fästingburet TBE-virus kan orsaka mycket allvarliga infektioner i hjärnhinnor, hjärna och / eller ryggmärg. Huvudvärk och hög feber är tidiga symptom. Hos vissa personer, och vid de allvarligaste formerna av sjukdomen, kan detta utvecklas till medvetslöshet, koma eller död.


   Viruset finns hos fästingar. Det överförs till människa via fästingbett. Risken att bli biten av fästingar som bär på virus är mycket hög i stora delar av Europa och även Central- och Östasien. Personer som bor eller semestrar i dessa delar av världen riskerar att smittas av fästingburen hjärninflammation. Fästingarna syns inte alltid på huden och betten märks inte alltid.


   • Som för alla vacciner finns det en liten risk att FSME-IMMUN Junior inte ger ett fullgott skydd hos den vaccinerade.

   • Skyddet är inte livslångt. Regelbundna boosterdoser behövs (se avsnitt 3 för mer information).

   • En enstaka dos av vaccinet skyddar dig troligtvis inte mot infektion. Du behöver 3 doser (se avsnitt 3 för ytterligare information) för att uppnå bästa skydd.

   • Data saknas vad gäller postexpositionsprofylax (vaccination efter fästingbett).

   2. INNAN DU TAR FSME-IMMUN JUNIOR

   Ta inte FSME-Immun Junior om:

   • du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen, något av de andra innehållsämnena formaldehyd eller protaminsulfat (som används under tillverkningsprocessen) eller antibiotika såsom neomycin och gentamicin. Om du t.ex. har fått hudutslag, svullnad av ansikte och hals, andningssvårigheter, blå missfärgning av tunga och läppar, lågt blodtryck och medvetslöshet.

   • du tidigare fått en allvarlig allergisk reaktion då du ätit ägg eller kyckling.

   • du har en akut sjukdom med eller utan feber kan du behöva vänta innan du tar FSME-IMMUN Junior. Din läkare kan be dig vänta med vaccinationen till du känner dig bättre.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du låter vaccinera dig om:

   • du har en autoimmun sjukdom (såsom reumatoid artrit eller multipel skleros)

   • du har nedsatt immunförsvar (så att du har dålig motståndskraft mot infektioner)

   • du har nedsatt antikroppsproduktion

   • du tar läkemedel mot cancer

   • du tar läkemedel som kallas kortikosteroider (som dämpar inflammation)

   • om du har något sjukdomstillstånd i hjärnan

   • om du vet att har latexallergi

   • du har neurologiska störningar eller krampsjukdomar


   Om något av detta gäller dig är vaccinet inte alltid lämpligt. Alternativt kan din läkare vaccinera dig och senare ta ett blodprov för att kontrollera att vaccinet har haft effekt.

   Andra läkemedele och FSME-immun Junior:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Din läkare kommer att tala om för dig om du kan vaccineras med FSME-IMMUN Junior på samma gång som du får något annat vaccin. Om du nyligen har givits ett annat vaccin kommer din läkare att besluta om tidpunkt och injektionsställe för vaccination med FSME-IMMUN Junior.

   Om du genomgår en immunosuppressiv behandling, finns en liten risk att FSME-IMMUN Vuxen inte ger ett fullgott skydd.

   Tala om för din läkare om du tidigare har infekterats med eller blivit vaccinerad mot Gula febern, Japansk encefalit eller Dengue-virus. Detta p.g.a. att du kan ha antikroppar i ditt blod som reagerar med det TBE-virus som används i tester för att kontrollera dina antikroppsnivåer. Dessa tester kan då ge felaktiga resultat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Tala om för din läkare innan du får denna injektion om:

   • du kan vara gravid, eller planerar att bli det

   • du ammar

   Din läkare kommer att diskutera risk och nytta med dig. Effekten av FSME-IMMUN Junior på gravida och ammande kvinnor är inte känd. Det kan ges till kvinnor som är gravida eller ammar om infektionsrisken är hög.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte sannolikt att FSME-IMMUN Junior påverkar en persons förmåga att köra bil eller använda maskiner (leka eller cykla). Du kan dock drabbas av synstörningar eller yrsel.

   FSME-IMMUN Junior innehåller kalium och natrium

   Halterna av kalium och natrium är lägre än 1 mmol per dos, med andra ord huvudsakligen ”kalium- och natriumfritt”.


   3. HUR DU TAR FSME-IMMUN JUNIOR

   FSME-IMMUN Junior injiceras vanligtvis i en muskel i överarmen. För barn under 18 månader kan vaccinet injiceras i låret. Vaccinet får inte injiceras i ett blodkärl. FSME-IMMUN Junior ska inte ges till personer 16 år och äldre. För den åldersgruppen rekommenderas ett TBE-vaccin för vuxna. Administrationen av vaccinet ska dokumenteras av läkaren, och batchnumret registreras.


   Grundvaccination

   Grundvaccinationsschemat består av tre doser FSME-IMMUN Junior.

   1. Din läkare bestämmer när den första dosen ska ges.

   2. Den andra dosen ska ges 1-3 månader senare. Den andra dosen kan ges två veckor efter den första när det är nödvändigt att snabbt uppnå ett skydd.

   3. Den tredje dosen ska ges 5-12 månader efter den andra dosen.


   • För att hinna uppnå immunitet till våren när fästingsäsongen börjar, skall den första och andra dosen helst ges under vintermånaderna. Detta för att fästingen börjar bli aktiv på våren.

   • Den tredje dosen fullbordar grundvaccinationen. Den kan ges under sommar eller höst så tidigt som 5 månader efter den andra dosen, eller senast innan nästa fästingsäsong börjar. Den ger skydd i upp till tre år.

   • Om du låter det gå för lång tid mellan de tre doserna kan det leda till ett ofullständigt skydd mot infektion.


   Grundimmunisering

   Dos

   Konventionellt immuniseringsschema

   Förkortat immuniseringsschema

   Dos 1

   0.25 ml

   Dag 0

   Dag 0

   Dos 2

   0.25 ml

   1 till 3 månader efter den första vaccinationen

   14 dagar efter den första vaccinationen

   Dos 3

   0.25 ml

   5 till 12 månader efter den andra vaccinationen

   5 till 12 månader efter den andra vaccinationen


   Påfyllnadsdoser

   Den första påfyllnadsdosen ska inte ges senare än 3 år efter den tredje dosen. Följande påfyllnadsdoser ska ges vart 5:e år.


   Boosterdos

   Dos

   Tidpunkt

   Första boosterdos

   0.25 ml

   3 år efter den tredje dosen

   Ytterligare boosterdoser

   0.25 ml

   Vart femte år


   Personer med nedsatt immunförsvar (även de som genomgår immunnedsättande behandling)

   Din läkare kan överväga att bestämma antikroppsnivåerna i ditt blod fyra veckor efter den andra dosen. Har du då inte fått ett tillräckligt immunsvar kan du få ytterligare en dos. Detsamma gäller för alla påföljande doser.

   Om du har tagit för stor mängd av FSME-IMMUN Junior

   Det är inte troligt att överdosering sker då sprutan är förfylld och vaccination utförs av sjukvårdspersonal.

   Om du har ytterligare frågor om detta vaccin kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan FSME-IMMUN Junior orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir allvarliga, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare.


   Följande frekvenser används för att utvärdera biverkningar:


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   Sällsynta: kan förekomma hos 1 av 1000 personer

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

   Inga kända: frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data


   Som med alla vacciner kan allvarliga allergiska reaktioner inträffa. De är mycket sällsynta, men lämplig medicinsk behandling och övervakning måste alltid finnas tillgänglig. Symptom på en allvarlig allergisk reaktion inkluderar:

   • svullnad av läppar, mun och hals (vilket kan ge svårigheter att svälja eller andas)

   • utslag och svullnad av händer, fötter och vrister

   • medvetslöshet p.g.a. blodtrycksfall

   Dessa symptom uppstår vanligtvis kort efter att injektionen givits, då du fortfarande är kvar på mottagningen. Om dessa symptom uppstår efter att du lämnat mottagningen där injektionen gavs ska läkare uppsökas OMEDELBART.


   Feber kan inträffa hos barn. Hos små barn (1-2 år gamla), får en av tre feber efter den första injektionen. Hos barn 3-15 år gamla får färre än en av 10 feber. Feber kvarstår oftast bara 1-2 dagar. Feber är mindre vanligt efter den andra, tredje och påfyllnadsdosen. Din läkare kan rekommendera febernedsättande behandling vid behov.


   Mycket vanliga biverkningar

   • Smärta vid injektionsstället


   Vanliga biverkningar

   • Huvudvärk

   • Svullnad, förhårdnad och hudrodnad vid injektionsstället

   • Illamående, kräkningar, minskad aptit

   • Trötthet eller sjukdomskänsla

   • Rastlöshet och sömnsvårigheter (hos yngre barn)

   • Muskelvärk

   • Feber (se ovan)


   Mindre vanliga biverkningar

   • Förstorade lymfkörtlar

   • Buksmärta

   • Ledvärk

   • Frossbrytningar


   Sällsynta biverkningar


   • Klåda vid injektionsstället

   • Onormal och minskad känselförnimmelse såsom stickningar eller domningar längs med flera nerver

   • Yrsel

   • Svindel

   • Diarré

   • Dyspepsi

   • Nässelutslag


   Följande ytterligare biverkningar har också rapporterats efter marknadsföring, som inträffat med sällsynt frekvens:

   • Allergiska reaktioner

   • Hjärninflammation, tecken på hjärnhinneirritation såsom stelhet i nacken, neurologiska symtom såsom ansiktsförlamning, paralys, nervinflamma­­tion

   • Nacksmärta

   • Synstörning/nedsättning, ljuskänslighet, ögonsmärta

   • Ringningar i öronen

   • Andnöd

   • Hudreaktioner (utslag och/eller klåda), ökad svettning

   • Muskuloskeletal- och nackstelhet, smärta i armar och ben

   • Influensaliknande sjukdom, svaghet, svullnad av huden, ostadig gång

   • Kramper med eller utan hög feber

   Guillian Barré syndrom har rapporterats med ett tidsmässigt samband med administrering av TBE vacciner hos barn.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR FSME-IMMUN JUNIOR SKA FÖRVARAS


   • Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Får ej frysas. Använd inte FSME-IMMUN om det finns synliga tecken på främmande partiklar eller läckage.

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Använd FSME-IMMUN Junior före utgångsdatumet som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: TBE-virus (stam Neudörfl)

   En dos (0,25 ml) av vaccinet innehåller 1,2 mikrogram inaktiverat TBE-virus (stam Neudörfl), vilket produceras i kycklingembryoceller.


   Övriga innehållsämnen är: humant albumin, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdivätefosfat, sukros och vatten för injektionsvätskor. Aluminiumhydroxid ingår i detta vaccin som adsorbent. Adsorbenter är substanser som ingår i vissa vacciner för att påskynda, förbättra och/eller förlänga vaccinets skyddande effekter.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   FSME-IMMUN tillhandahålls som 0,25 ml (1 dos) injektionsvätska, suspension i förfylld spruta med eller utan en integrerad nål. Förpackningar med 1, 10, 20 och 100 förfyllda sprutor. Tip Cap förpackningen (förfylld spruta utan integrerad nål) kan innehålla upp till två nålar i olika storlekar. Alla nålar är sterila och endast avsedda för engångsbruk. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Efter att den skakats är suspensionen vitaktig och mjölkig.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer Innovations AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08 – 550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com

   Pfizer Manufacturing Austria GmbH

   Uferstrasse 15

   2304 Orth an der Donau

   Österrike

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Belgie/Belgique/Belgien

   FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

   Magyaroszág

   FSME-IMMUN Junior vakcina fecskendöben

   България

   FSME-IMMUN 0.25 ml Junior

   Nederland

   FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

   Česká republika

   FSME-IMMUN 0,25 ml Baxter

   Norge

   TicoVac Junior

   Danmark

   TicoVac Junior

   Österreich

   FSME-IMMUN 0.25 ml Junior

   Deutschland

   FSME-IMMUN 0.25 ml Junior

   Polska

   FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

   Eesti

   TicoVac 0,25 ml

   Portugal

   FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

   Ελλάδα

   TicoVac 0.25 ml Junior

   România

   FSME-IMMUN 0.25 ml Junior

   suspensie injectabila in seringa preumpluta

   France

   TicoVac 0,25 ml Enfants

   Slovenija

   FSME-IMMUN 0,25 ml za otroke

   Ireland

   TicoVac Junior 0.25 ml

   Slovenská republika

   FSME-IMMUN 0,25 ml Injekčná suspenzia

   Ísland

   FSME-IMMUN Junior

   Suomi/Finland

   TicoVac Junior

   Italia

   TicoVac 0,25 ml per uso pediatrico

   Sverige

   FSME-IMMUN Junior

   Latvija

   TicoVac 0,25 ml

   United Kingdom

   TicoVac Junior 0.25 ml

   Lietuva

   TicoVac 0,25 ml

   Luxembourg/Luxemburg

   FSME-IMMUN 0,25 ml Junior


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-06-18

   Följande uppgifter är endast för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Låt vaccinet anta rumstemperatur innan det ges. Skaka den förfyllda sprutan väl före administrering så att suspensionen av vaccin blandas ordentligt. Då sprutan skakats är FSME-IMMUN Junior en vitaktig, ogenomskinlig och homogen suspension. Vaccinet ska inspekteras visuellt med avseende på främmande partiklar och förändrat utseende innan det ges. Om någon förändring i utseendet har skett ska vaccinet kasseras i enlighet med lokala riktlinjer.

   Överbliven oanvänd produkt skall kasseras i enlighet med lokala riktlinjer.


   För spruta med integrerad nål, avlägsna skyddshylsan på följande sätt:

   1. Håll sprutan i nedre delen av skyddshylsan som sitter på glasdelen (Fig. 1).

   2. Fatta övre delen av skyddshylsan med andra handen mellan tummen och pekfingret. Vrid skyddshylsan så att förseglingen bryts (Fig. 2).

   3. Ta bort den avlägsnade delen av skyddshylsan genom att lyfta den rakt upp (Fig. 3).


   FSME Junior


   När skyddshylsan har tagits bort skall FSME-IMMUN Junior användas omedelbart.


   Lämna inte nålen utan skydd under en längre period för att undvika att den blir osteril och / eller täpps till. Skyddshylsan ska endast tas av då sprutan skakats och omedelbart före användning.

   Ytterligare information för spruta utan integrerad nål:

   Efter borttag av sprutans lock, fäst nålen omedelbart och ta bort nålskyddet före administrering. När nålen är fäst måste vaccinet administreras omedelbart.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  FSME-IMMUN Junior

  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 183093
  • Tillverkare: Pfizer Innovations AB

  270,50 kr

  Jämförspris: 270,50 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?