• Medel mot fästing&ohyra
 • Fipronil
 • Sprayas på huden mot fästingar, löss och loppor. För hund och katt, effekten varar i ca 4 veckor.
 • Även till valpar & kattungar från 8 veckors ålder.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Merial S.A.S.

   29 avenue Tony Garnier

   69007 Lyon

   Frankrike

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Merial S.A.S.

   4 chemin du Calquet

   31057  Toulouse Cedex

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Frontline vet. 2,5 mg/ml, kutan spray, lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Fipronil (racemat) 2,5 mg, kopovidon, isopropylalkohol, renat vatten till 1,0 ml.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Mot fästingar, loppor och löss på hund och katt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Frontline vet skall inte användas på sjuka djur eller djur under konvalescens.

   Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall har rapporterats.

   Djur med känd överkänslighet mot fipronil skall inte behandlas.

   6. BIVERKNINGAR

   I sällsynta fall har övergående lokala hudreaktioner eller ögonirritation rapporterats.

   Om den nybehandlade katten slickar sig kan en kort period av kraftig salivering uppträda. I undantagsfall har övergående symptom från nervsystemet (depression, oro, överkänslighet för sinnesintryck), kräkningar eller symptom från andningsvägarna observerats efter behandling.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   3-6 ml per kilo kroppsvikt beroende på päls (3 ml/kg till korthåriga djur och 6 ml/kg till långhåriga djur).

   Pumpen på 100 ml flaskan ger 0,5 ml/pumpslag, dvs 6 pumpslag/kg kroppsvikt till korthåriga djur och 12 pumpslag/kg till långhårigt djur.

   Pumpen på 250 ml flaskan ger 1,5 ml/pumpslag, dvs 2 pumpslag/kg kroppsvikt till korthåriga djur och 4 pumpslag/kg kroppsvikt till långhårigt djur.

   Pumpen på 500 ml flaskan ger 1,5 ml/pumpslag, dvs 2 pumpslag/kg kroppsvikt till korthåriga djur och 4 pumpslag/kg kroppsvikt till långhåriga djur.

   Ny behandling bör ej ske oftare än var 4:e vecka eftersom säkerhetsstudier med kortare behandlingsintervall saknas.

   Spraya hela djurets päls på ett avstånd av 10-20 cm. Undvik att spraya i ögonen. Spraya mothårs och var uppmärksam på att hela pälsen är fuktig. Gnid in sprayen i pälsen så att den kommer i kontakt med huden. Låt pälsen torka naturligt, använd inte handduk. Förhindra att djuren slickar den våta pälsen. På hund skyddar Frontline vet mot fästingar i 3-5 veckor och mot loppor i 1-3 månader. På katt skyddar Frontline vet mot fästingar i 2 veckor och mot loppor i 3-5 veckor.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Loppor finns ofta i loppangripna djurs omgivning (till exempel sovkorgar, mattor och möbler). Djurens omgivning bör därför också behandlas med lämpligt loppmedel och dammsugas regelbundet vid kraftiga loppangrepp och när behandling av djuret startar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Djur yngre än 8 veckor bör inte behandlas, eftersom studier som stöder behandling saknas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Djur med känd överkänslighet mot insektgift eller alkohol skall undvika kontakt med Frontline vet.

   Se till att djur inte slickar varandra efter behandling. Undvik kontakt med djurets ögon.

   Undvik att bada djuret 2 dygn efter behandling.

   Enstaka fästingar kan bita sig fast på det behandlade djuret. Överföring av smittsamma sjukdomar kan därför inte helt uteslutas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Använd plasthandskar, speciellt vid behandling av flera djur. Behandla i välventilerat utrymme eller utomhus. Brandfarligt, behandla ej i närheten av eld eller öppen låga. Ät, rök eller drick inte under applikationen. Tvätta händerna efter användning.

   Undvik kontakt med produkten, vid spill på händerna tvätta med tvål och vatten. Produkten kan orsaka irritation i slemhinnor och ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rikligt av rent vatten.

   Behandlade djur bör inte hanteras förrän pälsen har torkat. Barn bör inte leka med behandlade djur förrän pälsen torkat. Det rekommenderas därför att djuren behandlas under kvällen och att behandlade djur inte tillåts att sova med människor, speciellt inte med barn, till dess att pälsen har torkat.

   Människor med känd överkänslighet mot insektsgift eller alkohol skall undvika kontakt med Frontline vet.

   Dräktighet och digivning:

   Bör inte användas till dräktiga och digivande tikar och katter, då studier med denna produkt saknas hos dessa djurslag.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fipronil kan påverka vattenlevande organismer. Förorena inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-10-26
  • Denna produkt används inom följande områden:

  Frontline vet.

  Kutan spray, lösning 2,5 mg/ml 250 milliliter Spraybehållare

  • Varunummer: 380089
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  418 kr

  Jämförpris: 1,67 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/frontline-vet-kutan-spray-losning-25-mg-per-ml-250-milliliter-spraybehallare-111365/ 111365 Frontline vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/380089s.jpg 418.00 418.00 SEK Frontline InStock Medel mot fästing&ohyra Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Hud & päls Speciellt för/Djur/Hund/Hud & päls/Ohyra Speciellt för/Djur/Katt Speciellt för/Djur/Katt/Hud & päls Speciellt för/Djur/Katt/Hud & päls/Ohyra Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kutan spray, lösning 2,5 mg/ml 250 milliliter Spraybehållare