Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fosrenol

   500, 750 & 1000 mg Tuggtabletter
   Lantan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fosrenol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fosrenol
   3. Hur du använder Fosrenol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fosrenol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fosrenol är och vad det används för

   Fosrenol används för att sänka fosfatnivån i blodet hos patienter med kronisk njursjukdom.


   Hos personer vars njurar inte fungerar normalt, kan njurarna inte reglera blodets fosfatnivå. Detta leder till att fosfatnivån i blodet stiger (på läkarspråk kallas detta för hyperfosfatemi).


   Fosrenol är ett läkmedel som sänker kroppens upptag av fosfat från födan genom att binda med det i magtarmkanalen. Fosfat som är bundet till Fosrenol kan inte absorberas genom tarmväggen.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Fosrenol

   Använd inte Fosrenol

   * om du är allergisk (överkänslig) mot lantan eller mot något av övriga innehållsämnen i Fosrenol;

   * om du har för lite fosfat i blodet (hypofosfatemi).

   Varningar och försiktighet

   Om du bvet att du har eller har haft någon av följande sjukdomar bör du diskutera detta med din läkare innan du använder Fosrenol:

   * magsår

   * ulcerös kolit;

   * Crohns sjukdom;

   * blockering i tarmen;

   * nedsatt lever- eller njurfunktion


   Om du har nedsatt njurfunktion kan läkaren vilja kontrollera kalciumnivån i ditt blod emmelanåt. Om du har för lite kalcium kan du då komma att ges extra kalcium.


   Om du tidigare har genomgått en bukoperation eller har haft en infektion eller inflammation i buken/tarmen (bukhinneinflammation) ska du informera din läkare.


   Om du måste röntgas, vänligen informera din läkare att du tar Fosrenol, då detta kan påverka resultatet.

   Andra läkemedel och Fosrenol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Fosrenol kan påverka hur vissa läkemedel tas upp från din magtarmkanal. Om du tar klorokin (mot reumatism och malaria), ketokonazol (mot svampinfektioner) eller antibiotika innehållande tetracyklin eller doxycyklin, ska dessa läkemedel inte tas inom 2 timmar före eller efter intag av Fosrenol.


   Du bör inte ta orala antibiotika innehållande floxacin (inklusive ciprofloxacin) inom 2 timmar före eller 4 timmar efter du har tagit Fosrenol.


   Om du tar levotyroxin (på grund av en underaktiv sköldkörtel) ska det inte tas inom 2 timmar före eller efter att du har tagot Fosrenol. Din läkare kan vilja kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i blodet noggrannare.

   Fosrenol med mat, dryck och alkohol

   Fosrenol ska tas i samband med eller omedelbart efter mat. Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska ta Fosrenol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du bör inte använda Fosrenol under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel..


   Eftersom det är okänt om läkemedlet kan överföras till barnet via bröstmjölken, bör du inte amma medan du använder Fosrenol. Om du ammar , rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel och svindel (en känsla av yrsel eller av att det “snurrar”) är mindre vanliga biverkningar som har rapporterats av patienter som tagit Fosrenol.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Fosrenol innehåller hjälpämnen

   Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Fosrenol

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvsiningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Du bör ta Fosrenol i samband med eller omedelbart efter mat. Tabletterna måste tuggas sönder helt och får inte sväljas hela. För att underlätta tuggandet kan tabletterna krossas. Vätska behövs inte.


   Din läkare kommer att tala om för dig hur många tabletter du ska ta vid varje måltid (dagsdosen fördelas på måltiderna). Det antal tabletter du ska ta beror på:

   - vad du äter (mängden fosfat i det du äter)

   - fosfatnivån i ditt blod


   När du börjar med Fosrenol är den dagliga dosen vanligtvis 1 tablett vid varje måltid (3 tabletter per dag).


   Din läkare kommer att kontrollera fosfatnivån i ditt blod med 2-3 veckors mellanrum och kan eventuellt öka din dos tills dess att fosfatnivån i ditt blod är acceptabel.


   Fosrenol binder fosfat i födan i din tarm. Därför är det viktigt att du tar Fosrenol vid varje måltid. Om du ändrar din diet kontakta läkaren eftersom du kan behöva ta extra Fosrenol. Din läkare kommer att tala om för dig vad du ska göra i detta fall.

   Om du använt för stor mängd av Fosrenol

   Om du har fått i dig för många tabletter kontakta din läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel:112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering kan vara illamående och huvudvärk.

   Om du har glömt att använda Fosrenol

   Det är viktigt att du tar Fosrenol vid varje måltid.


   Om du glömt att ta dina Fosrenoltabletter tar du nästa dos vid nästa tillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Fosrenol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Sannolikheten för biverkningar såsom illamående och kräkningar är större, om du tar tabletten före måltiden. Därför ska du alltid ta Fosrenol i samband med måltiden eller omedelbart efter.


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   * Illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor, huvudvärk, klåda, utslag.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):


   * Förstoppning, halsbränna, väderspänning.


   * Hypokalcemi (för lite kalcium i blodet) är också en vanlig biverkning. Symtom på hypokalcemi kan vara stickningar i händer och fötter, kramper i muskler och buk eller spasmer i ansiktets och fötternas muskler.


   Informera din läkare om du får förstoppning. Detta kan vara ett tidigt symtom på en blockering i tarmen.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):


   Trötthet, olustkänslor, brsötsmärtor, svaghet, svullna händer och fötter, kroppssmärtor, yrsel, svindel, rapningar, mag-tarminflammation (gastroenterit), matsmältningsbesvär, irritabel tarm, muntorrhet, tandsjukdomar, inflammation i matstrupe eller munhåla, lös avföring, förhöjda halter av vissa leverenzymer, paratyreoideahormon, aluminium, kalcium och glukos i blodet, förhöjda eller minskade fosfatnivåer i blodet, törst, viktminskning, ledsmärtor, muskelsmärtor, försvagning och urkalkning av skelettet (benskörhet), nedsatt aptit, ökad aptit, inflammation i struphuvudet, håravafall, ökad svettning, smakförändringar och en ökning av antalet vita blodkroppar.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information..


   5. Hur Fosrenol ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burkens etikett. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är 500 mg, 750 mg eller 1000 mg lantan (som lantankarbonathydrat).

   - Övriga innehållsämnen är dextrater (hydrerade), vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd, Croydon, England


   Tillverkare:

   Hamol Limited., Nottingham Storbritannien eller Wasdell Packaging Limited, Blagrove, Sindon, Storbritannien.   Denna bipacksedel ändrades senast

   8 augusti 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fosrenol

  Tuggtablett 1000 mg 6 x 15 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 459241
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  2.936,93 kr

  Jämförspris: 32,63 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?