Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Eurovet Animal Health B.V

   Handelsweg 25, 5531 AE Bladel

   Nederländerna.

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Eurovet Animal Health BV
   Handelsweg 25, 5531 AE Bladel
   Nederländerna

   Dales Pharmaceuticals Limited
   Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton
   North Yorkshire, BD23 2RW, Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Forthyron Smak vet. 200 mikrogram, tabletter till hund, Forthyron Smak vet. 400 mikrogram, tabletter till hund, Forthyron Smak vet. 600 mikrogram, tabletter till hund, Forthyron Smak vet. 800 mikrogram, tabletter till hund. Levotyroxinnatrium

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett innehåller:

   Aktiv substans:

   200 mikrogram levotyroxinnatrium motsvarande 194 mikrogram levotyroxin.

   400 mikrogram levotyroxinnatrium motsvarande 389 mikrogram levotyroxin.

   600 mikrogram levotyroxinnatrium motsvarande 583 mikrogram levotyroxin.

   800 mikrogram levotyroxinnatrium motsvarande 778 mikrogram levotyroxin.

   Benvita runda tabletter med bruna prickar, samt krysskåra.

   Tabletterna är delbara i två eller fyra delar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   För behandling av hypotyreoidism (underproduktion av tyreoideahormon) hos hund.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte ges till hundar med obehandlad binjureinsufficiens.

   Skall inte ges vid känd överkänslighet mot levotyroxinnatrium eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Återgång till mer fysisk aktivitet kan demaskera eller intensifiera andra problem, såsom artros.

   Negativa effekter av tyreoideahormon är i allmänhet förknippade med överdosering och motsvarar symtomen vid hypertyreoidism, exempelvis ökad törst och urinavgång, viktminskning utan aptitnedsättning och flåsningar.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   För oraladministrering

   Den rekommenderade startdosen för levotyroxinnatrium är 10 mikrogram per kg kroppsvikt oralt var 12:e timme. På grund av variationer i hur läkemedlet tas upp och bryts ned av hunden kan dosen behöva ändras innan ett fullständigt kliniskt svar uppnås. Den initiala dosen och administreringsintervallet är endast en utgångspunkt. Behandlingen skall i hög grad individanpassas och skräddarsys utifrån kraven hos varje enskild hund, enligt ordination från veterinär.

   Upptaget av levotyroxinnatrium hos hund kan påverkas av foderintag. Administreringstidpunkten och dess förhållande till utfodring skall därför hållas konsekvent från dag till dag.

   Dela en tablett.

   För att dela en tablett korrekt och enkelt, placera tabletten med krysskåran uppåt och tryck till med tummen.

   För att dela tabletten i två delar, håll ner ena halvan av tabletten och tryck till på den andra halvan.

   Som startdos vid behandling av hundar som väger mindre än 5 kg ges en fjärdedels 200 mikrograms tablett en gång per dag.

   Sådana fall skall övervakas noggrant av veterinär.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Inga.

   10. KARENSTID

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Förvara delad tablett i det öppnade blistret och använd inom 4 dagar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartong och blister, efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Tabletterna är smaksatta. För att undvika oavsiktligt intag ska tabletterna förvaras utom räckhåll för djur.

   Berätta för din veterinär om din hund lider av andra sjukdomar, i synnerhet Addisons sjukdom, diabetes mellitus, hjärt-, njur- eller leversjukdom.

   Användning under dräktighet:

   Berätta för din veterinär om du avser att använda din hund i avel eller om tiken är dräktig.

   Användning tillsammans med andra läkemedel:

   Berätta för din veterinär om din hund redan står på behandling med något annat läkemedel då detta kan inverka på behandlingen.

   Överdosering:

   Vid fall av överdosering, kontakta din veterinär.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

   Tvätta händerna efter administrering av tabletterna. Gravida kvinnor skall hantera produkten med försiktighet.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Till läkaren: produkten innehåller en hög koncentration av levotyroxinnatrium vilket kan utgöra en risk vid intag för människor och då särskilt barn.

   Information till behandlande veterinär:

   Diagnosen hypotyreoidism skall bekräftas med lämpliga tester.

   Terapeutisk monitorering

   För adekvat monitorering av behandlingen kan det lägsta värdet (precis före administrering) och det högsta värdet (cirka tre timmar efter administrering) av T4 i plasma mätas. Hos korrekt inställda hundar skall högsta plasmakoncentrationen av T4 ligga i den övre delen av det normala intervallet (cirka 30 till 47 nmol/l) och lägsta värdet skall ligga över cirka 19 nmol/l. Om T4-nivåerna ligger utanför detta intervall kan dosen av levotyroxinnatrium justeras i ökningar om 50 μg till 200 μg, till dess att patienten uppvisar ett kliniskt normalt tyreoideastatus och T4 i serum ligger inom referensintervallet. T4-nivåerna i plasma kan kontrolleras igen två veckor efter en dosjustering, men klinisk förbättring är en lika viktig faktor för bestämmandet av individuell dosering och detta tar fyra till åtta veckor. När optimal dosering har fastställts bör klinisk och biokemisk monitorering utföras var 6:e-12:e månad.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för användning till djur

   Den ökade metaboliska aktivitet som fås vid behandling med levotyroxinnatrium kan leda till ökad påfrestning på ett dåligt fungerande hjärta, och orsaka symtom på hjärtsvikt.

   Hypotyreoida hundar med hypoadrenokorticism (Addisons sjukdom) har en nedsatt förmåga att metabolisera levotyroxinnatrium och därför föreligger en ökad risk för överdosering. Hundar med samtidig hypoadrenokorticism och hypotyreoidism skall stabiliseras med glukokortikoid och mineralkortikoidbehandling, innan behandling med levotyroxinnatrium initieras för att undvika en plötslig hypoadrenokortikal kris. Efter detta skall mätning av tyreoideahormonnivåerna upprepas, innan behandling med levotyroxinnatrium gradvis sätts in. Rekommendationen är att inleda behandlingen med 25 % av normaldosen, och sedan öka i steg om 25% av den normala dosen var fjortonde dag, tills optimal stabilisering uppnås.

   Gradvis insättande av behandlingen rekommenderas också till hundar med annan samtidig sjukdom; framför allt hjärtsjukdom, diabetes mellitus och njur- eller leversjukdom.

   Interaktioner

   En mängd läkemedel kan påverka tyreoideahormonernas plasma- eller vävnadsbindningsgrad, liksom förändra deras metabolism (t ex barbiturater, antacida, anabola steroider, diazepam, furosemid, mitotan, fenylbutazon, fenytoin, propranolol, höga doser av salicylater och sulfonamider).

   Östrogener kan leda till ökat behov av tyreoideahormon.

   Ketamin kan orsaka takykardi och hypertension hos hundar som står på behandling med tyreoideahormon. Effekten av katekolaminer och sympatikomimetika ökas av levotyroxin.
   Dosen av digitalis kan behöva ökas till hundar som behandlas för kroniskhjärtinsufficiens och som påbörjar behandling med levotyroxinnatrium.

   Vid behandling av hypotyreoidism med levotyroxinnatrium hos hundar med samtidig diabetes, rekommenderas noggrann övervakning av diabetestillståndet.

   De flesta hundar som står på långtidsbehandling med hög, daglig dos av glukokortikoider har mycket låga eller ej detekterbara T4-nivåer i serum , liksom subnormala T3-värden.

   Överdosering

   Efter överdosering kan tecken på toxicitet relaterade till ökade nivåer av tyreoideahormoner förekomma. Förgiftningssymtom som biverkning efter en mindre överdosering är ovanligt hos hund, tack vare hundens förmåga att bryta ner och utsöndra tyreoideahormon. Enstaka överdosering upp till 3-6 gånger rekommenderad dos utgör inget hot även hos en frisk hund med normala tyreoideavärden, och det är inte nödvändigt att vidta några åtgärder i dessa fall.

   Vid fall av oavsiktligt intag av stora mängder tabletter kan absorptionen minskas genom framkallande av kräkning och oral engångsadministrering av både aktivt kol och magnesiumsulfat.

   Efter lång tids överdosering, kan kliniska symtom på överskott av tyreoideahormon teoretiskt sett uppstå, såsom ökad törst och urinavgång, flåsningar, viktminskning utan aptitförlust, ökad hjärtfrekvens och nervositet. Vid närvaro av dessa symtom skall T4 nivåerna i serum utvärderas för att bekräfta diagnos, och behandling med levotyroxin omedelbart avbrytas. När symtomen avklingat (dagar till veckor) och djuret återhämtat sig helt, kan levotyroxindosen omprövas och en lägre dos sättas in, med hunden under noggrann övervakning.

   Dräktighet

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet eller laktation. Levotyroxin är dock en endogen substans och tyreoideahormoner är nödvändiga för fostrets utveckling, framför allt under första delen av dräktigheten. Hypotyreoidism under dräktighet kan leda till stora komplikationer som fosterdöd och svagfödda valpar. Underhållsdosen av levotyroxin kan behöva justeras under dräktighet. Dräktiga tikar skall därför regelbundet monitoreras av veterinär regelbundet från parning till flera veckor efter valpning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-05-09

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   10 tabletter per blister, 5 eller 25 blister per kartong, 50 eller 250 tabletter per kartong.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Forthyron Smak vet.

  Tablett 400 mikrogram 250 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 535333
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  755 kr

  Jämförpris: 3,02 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?