Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Elanco Europe Ltd.

   Lilly House, Priestley Road

   Basingstoke

   RG24 9NL

   Storbritannien

   Tillverkare:
   Elanco France SAS
   Usine de Huningue
   26, rue de la Chapelle
   F-68332 Huningue Cedex
   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Fortekor vet. 20 mg, tabletter för hund. Benazeprilhydroklorid

   3.  DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS/-ER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett innehåller 20 mg benazeprilhydroklorid.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Fortekor vet. hör till en grupp läkemedel som kallas hämmare av angiotensinkonverterande enzym (ACE-hämmare). Det skrivs ut av veterinär för behandling av hjärtsvikt hos hundar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot någon annan substans i tabletten.
   Skall inte användas i fall med hypotoni (lågt blodtryck), hypovolemi (låg blodvolym) eller akutnjursvikt.
   Skall inte användas i fall med sviktande hjärtminutvolym på grund av aortastenos eller pulmonalstenos.
   Skall inte användas hos dräktiga eller digivande hundar eller katter då säkerheten med benazeprilhydroklorid inte har fastställts hos dessa djurslag under dräktighet eller digivning.

   6. BIVERKNINGAR

   En del hundar med hjärtsvikt kan drabbas av kräkningar eller trötthet under behandlingen.
   Hos hundar med kronisk njursjukdom kan man eventuellt se en måttlig ökning av kreatininnivån i blodet, en indikator på njurarnas funktion. Detta beror troligen på läkemedlets blodtryckssänkande effekt i njuren och behöver inte vara en anledning till att avbryta behandlingen om djuret inte uppvisar några andra biverkningar.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Fortekor vet. skall ges oralt (via munnen) en gång per dag, med eller utan foder. Behandlingen kan pågå under obegränsad tid.

   Fortekor vet. tabletter är smaksatta och tas frivilligt av de flesta hundar och katter.

   Till hundar ska Fortekor vet. ges oralt en gång dagligen med minimidos 0,25 mg (intervall 0,25–0,5) benazeprilhydroklorid/kg kroppsvikt enligt följande tabell:

   Hundens vikt

   (kg)

   Fortekor vet. 20 mg

   Standarddos

   Dubbel dos

   > 20–40

   0,5 tablett

   1 tablett

   > 40–80

   1 tablett

   2 tabletter

   Dosen kan dubblas till hundar med hjärtsvikt, fortfarande administrerad en gång dagligen, till en minimidos om 0,5 mg (intervall 0,5–1,0) benazeprilhydroklorid/kg kroppsvikt om det bedöms som kliniskt nödvändigt och på veterinärens inrådan. Följ alltid dosen som ordinerats av veterinären.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   -

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Halva tabletter ska användas inom 24 timmar.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda varningar för hundar
   Effekt och säkerhet hos Fortekor vet. har inte fastställts hos hundar vars kroppsvikt understiger 2,5 kg

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Vid fall av kronisk njursjukdom kommer veterinären att kontrollera djurets vätskestatus innan behandling påbörjas. Veterinären kan eventuellt rekommendera att blodprover tas med jämna mellanrum under behandlingen för att kontrollera kreatininnivån i blodet och antalet röda blodkroppar.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   Tvätta händerna efter användning.
   Vid oavsiktligt oralt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.
   Gravida kvinnor ska iaktta särskilt försiktighet för att förhindra oral exponering, då ACE-hämmare har visats påverka fostret under graviditet.

   Användning under dräktighet och laktation
   Skall inte användas under dräktighet eller laktation. Säkerheten hosFortekor vet. har inte fastställts hos avelsdjur, dräktiga eller lakterande hundar.

   Interaktioner
   Tala om för veterinären om ditt djur behandlas eller nyligen har behandlats med andra läkemedel.
   Fortekor vet. har getts i kombination med digoxin, diuretika, pimobendan och antiarytmika till hundar med hjärtsvikt utan att några biverkningar av kombinationen kunnat iakttas.

   Hos människa kan kombinationen av ACE-hämmare och NSAID-preparat (läkemedel mot smärta och inflammation) minska den blodtryckssänkande effekten eller orsaka försämrad njurfunktion. Kombinationen avFortekor vet. och andra blodtryckssänkande medel (t.ex. kalciumkanalblockerare, betablockerare eller diuretika), anestetika eller sedativa (lugnande) kan leda till förstärkt blodtryckssänkande effekt. Samtidig användning av NSAID eller andra läkemedel med blodtryckssänkande effekt ska därför övervägas noggrant. Veterinären kan rekommendera att njurfunktionen och tecken på lågt blodtryck (slöhet, svaghet etc.) följs upp noggrant och behandlas vid behov.

   Interaktioner med kaliumsparande diuretika som spironolakton, triamteren eller amilorid kan inte uteslutas. Veterinären kan rekommendera att kaliumvärdena i plasma kontrolleras vid användning av Fortekor vet. i kombination med kaliumsparande diuretika på grund av risken för hyperkalemi (hög kaliumhalt i blodet).

   Överdosering

   Övergående blodtrycksfall, som går tillbaka, kan inträffa i händelse av en oavsiktlig överdos. Behandlingen bör bestå av intravenösinfusion av kroppsvarm isoton koksaltlösning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
   Överbliven medicin återlämnas till apoteket.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-08-23

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Farmakodynamiska egenskaper
   Benazeprilhydroklorid är en prodrug som in vivo hydrolyseras till den aktiva metaboliten benazeprilat. Benazeprilat är en mycket potent och selektivACE-hämmare, vilket förhindrar omvandlingen av inaktivt angiotensin I till aktivt angiotensin II och därmed även minskar syntesen av aldosteron. Således reduceras effekter som medieras av angiotensin II och aldosteron, inklusive vasokonstriktion av både artärer och vener, renal retention av natrium och vatten samt remodellering (inklusive patologisk hjärthypertrofi och degenerativa njurförändringar).

   Fortekor vet. ger långvarig hämning av aktiviteten av ACE i plasma hos hundar, med mer än 95 % hämning vid maximal effekt och signifikant aktivitet (> 80 % hos hundar) som kvarstår 24 timmar efter dosering.

   Fortekor vet. sänker blodtrycket och hjärtats fyllnadsgrad hos hundar med hjärtsvikt.

   Till skillnad från andra ACE-hämmare utsöndras benazeprilat både via gallan och via urinvägarna hos hundar och därför behövs ingen dosjustering avFortekor vet. vid behandling i fall med nedsatt njurfunktion.

   För upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel, vänligen kontakta: Novartis Healthcare A/S på ovan nämnda adress.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fortekor vet.

  Tablett 20 mg 140 styck Blister

  • Varunummer: 510751
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  1.785 kr

  Jämförpris: 12,75 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?