Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco Europe Ltd.

   Lilly House

   Priestley Road

   Basingstoke

   Hampshire

   RG 24 9NL

   Storbritannien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Elanco France S.A.S

   26 Rue de la Chapelle

   F-68330 Huningue

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg och 5 mg/10 mg tabletter för hundar pimobendan/benazeprilhydroklorid

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett innehåller:

   Aktiva substanser:


   Pimobendan

   Benazepril-hydroklorid

   FORTEKOR PLUS
   1,25 mg/2,5 mg tabletter

   1,25 mg

   2,5 mg

   FORTEKOR PLUS
   5 mg/10 mg tabletter

   5 mg

   10 mg

   Hjälpämnen:


   Brun järnoxid
   E172

   FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletter

   0,5 mg

   FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletter

   2 mg

   Tabletterna är tvådelade, ovala, vita och beigefärgade tabletter som kan delas i två lika stora delar längs brytskåran.

   4. INDIKATION(ER)

   För behandling av hundar med kongestiv hjärtsvikt orsakad av atrioventrikulär klaffinsufficiens eller hjärtmuskelsjukdom (dilaterad kardiomyopati). FORTEKOR PLUS är en kombination med fast dos och ska endast användas hos patienter vars kliniska tecken är adekvat kontrollerade när samma doser av de enstaka komponenterna (pimobendan och benazeprilhydroklorid) ges samtidigt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte i fall med sviktande hjärtminutvolym på grund av aortastenos eller pulmonalstenos.

   Använd inte i fall med hypotoni (lågt blodtryck), hypovolemi (låg blodvolym) eller akutnjursvikt.

   Använd inte under dräktighet och laktation (se avsnitt SÄRSKILDA VARNINGAR).

   Använd inte vid överkänslighet mot pimobendan, benazeprilhydroklorid eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Pimobendan:

   En måttlig ökning av hjärtfrekvensen och kräkning kan i sällsynta fall förekomma. Dessa effekter är dock dosberoende och kan undvikas genom att i dessa fall minska dosen.

   I sällsynta fall kan övergående diarré, aptitlöshet eller slöhet observeras.

   Benazeprilhydroklorid:

   Ett litet antal hundar kan uppvisa övergående kräkningar, koordinationsproblem eller tecken på trötthet. Hos hundar med kronisk njursjukdom kan benazepil öka kreatininkoncentrationen i plasma i början av behandlingen.

   En måttlig höjning av kreatininkoncentrationen i plasma efter administrering av ACE-hämmare är kompatibel med den sänkning av glomerulär hypertoni som dessa medel framkallar. Detta behöver därmed inte vara en anledning till att avbryta behandlingen om inga andra tecken finns.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oral användning.

   FORTEKOR PLUS är en kombinationsprodukt med fast dos och ska enbart ges till hundar som behöver båda aktiva substanser i dessa bestämda doser givna tillsammans.

   Rekommenderad dos av FORTEKOR PLUS är 0,25–0,5 mg pimobendan per kg kroppsvikt och 0,5–1 mg benazeprilhydroklorid per kg kroppsvikt indelad i två dagliga doser. FORTEKOR PLUS tabletter administreras oralt, två gånger dagligen med 12 timmars mellanrum (morgon och kväll) och cirka 1 timme före utfodring.

   Tabletterna kan delas längs brytskåran.

   Tabell som visar doseringsguide.

   Hundens kroppsvikt (kg)

   Styrka och antal tabletter per administrering

   FORTEKOR PLUS
   1,25 mg/2,5 mg tabletter

   FORTEKOR PLUS
   5 mg/10 mg tabletter

   Morgon

   Kväll

   Morgon

   Kväll

   2,5–5

   0,5

   0,5   5-10

   1

   1   10-20   0,5

   0,5

   20-40   1

   1

   Över 40 kg   2

   2

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   FORTEKOR PLUS tabletterna kan delas i två lika stora delar vi behov.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras under 25 °C.

   Förvara blisterförpackningen i ytterkartongen. Fuktkänsligt.

   Lägg tillbaka delad tablett i den öppnade blisterförpackningen och förvara (högst i 1 dag) i originalkartongen utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistret och kartongen efter Utg.dat.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Vid kronisk njursjukdom rekommenderas kontroll av hundens vätskestatus innan behandlingen inleds, samt uppföljning av kreatininnivån i blodet och antalet röda blodkroppar under behandlingen.

   Eftersom pimobendan metaboliseras i levern, ska preparatet inte ges till hundar med allvarlig leversvikt.

   Effekt och säkerhet av preparatet har inte säkerställts hos hundar som väger under 2,5 kg eller är yngre än 4 månader.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter användning.

   Personer som är överkänsliga för pimobendan eller benazeprilhydroklorid ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Gravida kvinnor ska iaktta särskilt försiktighet för att förhindra oral exponering, då ACE-hämmare har visats påverka fostret under graviditet.

   Dräktighet, digivning:

   Använd inte på dräktiga eller digivande tikar. Säkerheten av FORTEKOR PLUS har inte utvärderats hos avelsdjur, dräktiga eller digivande hundar.

   Andra läkemedel och FORTEKOR PLUS:

   Tala om för veterinären om ditt djur behandlas eller nyligen har behandlats med andra läkemedel.

   Benazeprilhydroklorid och pimobendan har administrerats till hundar med kongestiv hjärtsvikt i kombination med digoxin och vätskedrivande läkemedel utan påvisade skadliga interaktioner.

   Hos människa kan kombinationen av ACE-hämmare och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) minska den blodtryckssänkande effekten eller orsaka försämrad njurfunktion. Samtidig användning av FORTEKOR PLUS och NSAID eller andra läkemedel med blodtryckssänkande effekt ska därför övervägas noggrant innan kombinationsbehandling inleds.

   Kombinationen av FORTEKOR PLUS och andra blodtryckssänkande medel (t.ex. kalciumkanalblockerare, betablockerare eller vätskedrivande läkemedel), anestetika eller sedativa (lugnande) kan leda till förstärkt blodtryckssänkande effekt. Veterinären kan rekommendera att njurfunktionen och tecken på lågt blodtryck (slöhet, svaghet etc.) följs upp noggrant och behandlas vid behov.

   Samverkningar med kaliumsparande diuretika som spironolakton, triamteren eller amilorid kan inte uteslutas. Veterinären kan rekommendera att kaliumvärdena i plasma kontrolleras vid användning av FORTEKOR PLUS i kombination med kaliumsparande diuretika på grund av risken för hyperkalemi (hög kaliumhalt i blodet).

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Vid fall av överdos ska hunden få symtomatisk behandling. Övergående reversibelt blodtrycksfall kan uppträda i fall av oavsiktlig överdosering. Behandlingen bör bestå av intravenösinfusion av varm isoton koksaltlösning vid behov.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   13/06/2016 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Farmakodynamiska egenskaper

   FORTEKOR PLUS är en kombination av två aktiva substanser: pimobendan och benazeprilhydroklorid.

   Pimobendan är en icke-sympatomimetisk, icke-glykosidinotrop substans med potenta vasodilaterande egenskaper.

   Benazeprilhydroklorid är en prodrug som in vivo hydrolyseras till den aktiva metaboliten benazeprilat. Benazeprilat är en ACE-hämmare som sänker blodtrycket och hjärtats fyllnadsgrad hos hundar med hjärtsvikt. Benazepril ökade tiden till försämring av hjärtsvikt och överlevnadstiden, förbättrade det kliniska tillståndet, minskade hosta och ökade motionstoleransen hos hundar med symtomatisk kongestiv hjärtsvikt orsakad av klaffsjukdom eller dilaterad kardiomyopati.

   Förpackningsstorlekar

   FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletter: 30 tabletter eller 60 tabletter.

   FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletter: 30 tabletter eller 60 tabletter.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  FORTEKOR PLUS för hund

  Tablett 5 mg/10 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 199038
  • Tillverkare: Elanco GmbH

  412 kr

  Jämförpris: 13,73 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?