Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Formatris Novolizer

   6 mikrogram/dos inhalationspulver
   Formoterolfumaratdihydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD FORMATRIS NOVOLIZER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER FORMATRIS NOVOLIZER
   3. HUR DU ANVÄNDER FORMATRIS NOVOLIZER
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR FORMATRIS NOVOLIZER SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD FORMATRIS NOVOLIZER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Formatris Novolizer tillhör en grupp läkemedel som kallas långverkande beta-agonister eller bronkdilaterare. Den aktiva substansen i Formatris Novolizer har en dilaterande (avslappnande och vidgande) effekt på den glatta muskulaturen i luftvägarna varvid luftflödet ökar och andningen underlättas.

   Formatris Novolizer används som regelbunden tilläggsbehandling till underhållsbehandling med inhalationskortikosteroid mot astma och vid behov för att förebygga ansträngningsutlösta astmasymtom såsom väsande andning, andnöd och hosta. Effekten sätter in inom 1-3 minuter och varar upp till 12 timmar.


   Formatris Novolizer används också för att lindra symtom såsom andningsbesvär och hosta hos vuxna som har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Detta är en kronisk lungsjukdom som ofta orsakas av cigarettrökning.


   Formoterolfumaratdihydrat som finns i Formatris Novolizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER FORMATRIS NOVOLIZER

   Använd inte Formatris Novolizer

   Om du är allergisk (överkänslig) mot formoterol eller inhalerat laktos (som innehåller små mängder mjölkprotein).

   Var särskilt försiktig med Formatris Novolizer

   Före behandling med Formatris Novolizer, tala om för din läkare om du har:

   - hjärt-kärlsjukdom

   - diabetes

   - störd sköldkörtelfunktion

   - feokromocytom (en hormonproducerande tumör i binjuremärgen)

   - mycket förhöjt blodtryck

   - aneurysm (pulsåderbråck)

   - levercirrhos (svår leversjukdom)

   - låg kaliumhalt i blodet

   Om du är osäker på om något av tillstånden ovan gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal före användning av Formatris Novolizer.


   Om du får luftrörskramper ska du genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.


   Vid en akut svår astmaattack ska du använda en kortverkande astmamedicin.


   Om du får svårt att andas eller pipande andning ska du fortsätta ta Formatris Novolizer, men kontakta din läkare snarast eftersom du kan behöva ytterligare behandling. När din astma är under kontroll kan din läkare besluta att gradvis minska dosen av Formatris Novolizer. Öka inte dosen utan att ha talat med läkare.


   Barn

   Barn under 6 år skall inte använda Formatris Novolizer.


   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Effekten av Formatris Novolizer kan öka vid samtidig användning av läkemedel för:

   • behandling av bl.a. obstruktiv lungsjukdom, inflammationssjukdomar (kortison)

   • behandling med vattendrivande läkemedel mot högt blodtryck (diuretika) och hjärtglykosider mot hjärtsvikt (digoxin), särskilt om kaliumhalten i blodet redan är låg

   • behandling av depression och psykiska tillstånd (tricykliska antidepressiva, MAO-hämmare och fentiaziner)

   • behandling av allergier med antihistaminer (t.ex. terfenadin, astemizol, mizolastin)

   • behandling med viss typ av antibiotika (erytromycin)

   • behandling med luftrörsvidgande antikolinergika (t.ex. ipratropium)

   • behandling av Parkinsons sjukdom (L-dopa)

   • behandling av minskad produktion av sköldkörtelhormon (levotyroxin)

   • behandling med läkemedel vid hjärtfrekvensrubbningar (såsom kinidin, disopyramid, prokainamid)

   • behandling med xantin-innehållande läkemedel (såsom teofyllin eller aminofyllin) som används för behandling av astma

   • behandling med andra läkemedel som verkar på samma sätt som Formatris Novolizer, såsom andra beta-agonister (t.ex. salbutamol)

   • behandling med efedrin (används vid behandling av astma eller som slemhinneavsvällande)

   Tala även om för läkare eller tandläkare att du använder Formatris Novolizer om du ska få bedövningsmedel i samband med operation eller tandingrepp.


   Effekten av Formatris Novolizer kan minska vid samtidig användning av beta-blockare (såsom atenolol eller propanolol mot högt blodtryck), inklusive ögondroppar (såsom timolol mot grön starr).

   Användning av Formatris Novolizer med mat och dryck

   Samtidig användning av alkohol kan påverka risken för hjärtbiverkningar.

   Graviditet och amning

   Erfarenhet av behandling under graviditet är begränsad. Rådgör därför med läkare före användning av Formatris Novolizer om du försöker att bli gravid, om du vet att du är gravid eller om du misstänker att du är gravid.


   Det är inte känt om formoterol går över i modersmjölk. Rådgör med läkare före användning av Formatris Novolizer under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Formatris Novolizer påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller att använda maskiner. Vissa biverkningar, som yrsel, kan dock förekomma i mycket sällsynta fall.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om hjälpämnet i Formatris Novolizer

   Formatris Novolizer innehåller mjölksocker (laktos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Mängden laktos i det här läkemedlet orsakar normalt inte problem hos personer som är laktosintoleranta.

   Mjölksocker (laktos) innehåller mindre mängder mjölkprotein vilket kan orsaka allergiska reaktioner.


   3. HUR DU ANVÄNDER FORMATRIS NOVOLIZER


   Använd alltid Formatris Novolizer 6 mikrogram/dos enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


   Astma


   Formatris Novolizer 6 mikrogram/dos kan användas både som regelbunden underhållsbehandling tillsammans med en inhalationskortikosteroid och som tillfällig förebyggande behandling vid ansträngningsutlöst astma. Om du använder Formatris Novolizer regelbundet som underhållbehandling ska du fortsätta göra det även om du inte känner några symtom.


   Vanlig dosering för vuxna, från 18 år


   Förebyggande underhållsmedicinering

   1 eller 2 inhalationer en eller två gånger per dygn, på morgonen och/eller till natten.


   Vid-behovsdosering

   Utöver underhållsdosen kan ytterligare inhalationer tas för att lindra symtomen upp till en sammanlagd dygnsdos av 12 inhalationer per dygn (underhålls- och vid behovsdosering sammantaget). Du skall inte ta mer än högst 6 inhalationer vid samma tillfälle.

   Om du utöver underhållsdosen behöver inhalera mer än 2 gånger per dag och/eller 2 dagar per vecka kan det vara tecken på att din astma är instabil. Du bör då kontakta din läkare.


   Förebyggande av ansträngningsutlöst astma

   2 inhalationer före ansträngning.


   Vanlig dosering för barn och ungdomar över 6 år


   Förebyggande underhållsmedicinering

   1 eller 2 inhalationer en eller två gånger per dygn, på morgonen och/eller till natten.


   Förebyggande av ansträngningsutlöst astma

   1 eller 2 inhalationer före ansträngning.


   KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)


   Vanlig dosering för vuxna, från 18 år

   Den vanliga dosen är 2 inhalationer på morgonen och 2 inhalationer på kvällen. En del patienter kan ta hela dygnsdosen vid ett tillfälle, dvs. 4 inhalationer enbart på morgonen. Din läkare bestämmer det som passar bäst för dig. Du ska inte ta mer än 4 inhalationer vid ett och samma tillfälle. Den sammanlagda doseringen bör inte överskrida 4 inhalationer per dygn. Som tillägg till din underhållsdos kan din läkare ordinera doser vid behov.


   Information om hur du skall använda Novolizer inhalatorn finner du i slutet av denna bipacksedel.

   Om du använt för stor mängd av Formatris Novolizer

   De vanligaste symtomen, som kan kännas om du tagit för stor dos, är darrningar, huvudvärk och hjärtklappning.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Formatris Novolizer

   Om du glömt att ta din dos vid ett tillfälle ta den så snart du kommer ihåg det eller vänta till nästa tillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Formatris Novolizer

   Avbryt eller avsluta inte behandlingen eller ändra dosen utan att kontakta läkare.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Formatris Novolizer orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Huvudvärk, darrningar och hjärtklappning.


   Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas): Oro, rastlöshet, sömnstörningar, muskelkramper, ökad hjärtrytm.


   Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Hjärtslagsförändringar, överkänslighetsreaktioner såsom bronkospasm (kramp i luftrörens muskulatur), hudutslag, nässelfeber (urtikaria) och klåda, illamående, sänkt/förhöjd kaliumhalt i blodet.


   Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000 drabbas): Variationer i blodtrycket, smakförändringar, yrsel, kärlkramp (bröstsmärtor), förhöjt blodsocker, förlängt hjärtslagsintervall. Behandling med läkemedel som Formatris Novolizer kan resultera i förhöjda nivåer av insulin, fria fettsyror, glycerol och ketonkroppar (biprodukt vid nedbrytning av fettsyror) i blodet.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR FORMATRIS NOVOLIZER SKA FÖRVARAS


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kartongen. Fuktkänsligt.

   Bruten förpackning: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kassettens etikett och på ytterkartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Kassetten skall bytas var 6:e månad.


   Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även tomma förpackningar bör återlämnas till apotek.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är formoterolfumaratdihydrat. En uppmätt dos innehåller 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. Varje avgiven dos (den dos som lämnar munstycket) från Formatris Novolizer innehåller 5,1 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.


   - Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller små mängder mjölkprotein).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   1 pulverinhalator och 1 kassett med minst 60 doser.

   1 pulverinhalator och 3 kassetter med minst 60 doser i vardera.


   Sjukhusförpackning:

   10 x (1 pulverinhalator och 1 kassett med minst 60 doser).


   Förpackning för påfyllning:

   Förpackning om 1, 2 eller 3 kassetter med minst 60 doser i vardera.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08 630 19 00. Fax: 08 – 630 19 50

   E-mail: info@meda.se


   Tillverkare

   Meda Manufacturing GmbH

   Neurather Ring 1

   DE-51063 Köln

   Tyskland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-03-18

   Användaranvisning för Novolizer inhalator   Presentation

   1. FÖRBEREDELSER:


   Bild2

   Håll inhalatorn framför dig. Tryck försiktigt ihop de räfflade ytorna på skjutlockets båda sidor. Drag locket framåt (←) och lyft sedan av det (↑).

   Bild3

   Ta av aluminiumskyddsfolien från kassettbehållaren och ta ut kassetten. Gör detta precis innan du ska sätta in kassetten i inhalatorn.

   Färgkoden på kassetten ska överensstämma med färgen på doseringsknappen på inhalatorn.


   Första påfyllning:

   Bild4

   Sätt in kassetten i inhalatorn (↓). Dosräknaren skall vara vänd mot munstycket. Tryck inte på doseringsknappen då du sätter in kassetten.


   Byte av kassett:

   Bild5

   Ta först ut den tomma kassetten ur inhalatorn innan du sätter i den nya (↓). Tryck inte på doseringsknappen när du sätter in kassetten. Sätt tillbaka skjutlocket uppifrån längs sidospåren (↓) och tryck det rakt ner mot den färgade doseringsknappen tills locket klickar till (→).


   Nu är Novolizer laddad och redo att användas.


   Bild6

   Kassetten kan vara kvar i inhalatorn tills den är tom eller i högst 6 månader. Kassetterna får endast användas i sin ursprungliga pulverinhalator.


   2. ANVÄNDNING:

   Om möjligt, sitt eller stå alltid då du inhalerar. Håll alltid inhalatorn i vågrätt läge när du använder den.

   Bild7

   Ta av skyddshylsan (←).

   Bild8

   Tryck ned den färgade doseringsknappen i botten. Ett kraftigt dubbelklick skall höras, och den röda färgen i kontrollfönstret ändras till grön. Släpp sedan den färgade doseringsknappen. Den gröna färgen i kontrollfönstret betyder att inhalatorn är klar att användas.


   Bild9

   Andas ut (dock inte genom inhalatorn). Slut läpparna kring munstycket, inhalera pulvret med ett djupt andetag och håll andan i några sekunder. Vid denna inandning ska du höra ett kraftigt klick, vilket betyder att inhalationen utförts korrekt. Tag bort inhalatorn från munnen. Andas ut och andas sedan som vanligt.

   Kontrollera att färgen i kontrollfönstret åter blivit röd, vilket också visar att inhalationen är korrekt utförd. Sätt tillbaka skyddshylsan på munstycket. Inhalationen är nu slutförd.

   Siffran i det övre kontrollfönstret anger antalet resterande inhalationer. Sifferskalan går från 60 till 0 med intervaller på 10. Om du inte hörde något klick och/eller om färgen inte ändrades, ska du upprepa doseringen enligt anvisningarna ovan.

   OBSERVERA: Den färgade doseringsknappen ska endast tryckas ned precis före inhalationen.


   Om färgen i kontrollfönstret inte ändrades tillbaka till rött, ska du upprepa inhalationen. Om du inte lyckas inhalera på rätt sätt efter flera försök, ska du rådfråga din läkare.


   3. RENGÖRING:

   Regelbunden rengöring av inhalatorn är viktig. Rengör minst varje gång kassetten byts.


   Ta av skyddshylsan och munstycket

   Bild10


   Ta av skyddshylsan. Ta ett fast grepp om munstycket och vrid det försiktigt motsols (↑) tills det lossnar. Ta därefter av munstycket (←).


   Rengöring

   Bild11

   Vänd inhalatorn uppochned. Ta ett fast grepp om den lösa doseringsrännan och skjut den framåt (←) och uppåt (↑). Eventuellt kvarblivet pulver kan nu avlägsnas genom att knacka lätt. Rengör munstycket, doseringsrännan och pulverinhalatorn med en mjuk, torr och luddfri duk. Använd INTE vatten eller rengöringsmedel.


   Hopsättning – sätt doseringsrännan på plats

   Bild12

   När doserings-rännan rengjorts sätts den tillbaka genom att föra den nedåt i vinkel (↓→) och trycka den på plats (↓). Vänd inhalatorn till upprätt läge.


   Hopsättning – sätt munstycket och skyddshylsan på plats

   Bild13

   Placera munstycket med taggen i skåran till vänster och vrid sedan munstycket åt höger tills det knäpper och sitter fast. Sätt till sist på skyddshylsan.


   För mer information gå in på:

   www.novalizer.se

   www.astmaochallergilinjen.se

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Formatris Novolizer

  Inhalationspulver 6 mikrogram/dos 60 dos(er) Cylinderampull, kassett

  • Varunummer: 129906
  • Tillverkare: Meda AB

  215,67 kr

  Jämförspris: 3,59 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?