Bild saknas för Forlax®

Bild saknas

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Forlax

   10 g pulver till oral lösning, dospåse
   makrogol 4000

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid läkemedlet exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Om du har köpt detta läkemedel receptfritt måste du tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD FORLAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER FORLAX
   3. HUR DU ANVÄNDER FORLAX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR FORLAX SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD FORLAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Forlax innehåller den aktiva substansen Makrogol 4000 och tillhör en grupp läkemedel som kallas osmotiska laxativ. De verkar genom att öka avföringens vätskevolym vilket hjälper mot besvär orsakade av mycket långsamma tarmrörelser. Forlax tas inte upp i blodet och bryts inte ner i kroppen.

   Forlax används för behandling av tillfällig förstoppning hos vuxna och barn över 8 år. Detta läkemedel är ett pulver som ska lösas upp i ett glas vatten (minst ½ dl) precis innan intag. Det tar vanligtvis 1 till 2 dygn innan det har effekt.

   Behandling av förstoppning med läkemedel ska enbart ske som tillägg till en sund livsstil och hälsosam kost.

   Egenvårdsbehandling av tillfällig förstoppning bör inte pågå längre än 14 dagar. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   2. INNAN DU ANVÄNDER FORLAX

   Använd inte Forlax

   • om du är allergisk mot makrogol (polyetylenglykol) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en allvarlig tarmsjukdom som t ex:

    • inflammatorisk tarmsjukdom (t ex ulcerös kolit, Crohns sjukdom, onormal utvidgning av tarmen)

    • perforation (hål) i magtarmkanalen, eller risk för detta

    • om du har stopp i tarmen eller misstänkt stopp i tarmen

    • om du har magsmärtor utan känd orsak

   Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig.Om du är osäker ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet.

   Var särskilt försiktig med Forlax

   Fall av allergiska reaktioner med hudutslag och svullnad av ansikte och hals (angioödem) har rapporterats vid behandling med läkemedel som innehåller makrogol (polyetylenglykol). Enstaka svåra fall av allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats orsaka matthet, kollaps eller andningssvårigheter och allmän sjukdomskänsla. Om du upplever något av dessa symtom, ska du sluta ta Forlax och omedelbart söka vård.

   Innan behandlingen påbörjas bör organisk sjukdom ha uteslutits.

   Eftersom Forlax ibland kan orsaka diarré ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet om du:

   • har nedsatt lever- eller njurfunktion

   • tar diuretika (vätskedrivande läkemedel) eller är äldre, eftersom du då riskerar att få låga halter av natrium (salt) eller kalium i blodet.

   Användning av andra läkemedel

   Det är möjligt att upptaget av andra läkemedel övergående kan minska under användning med Forlax, särskilt läkemedel med smalt dosintervall eller kort halveringstid, såsom:

   Digoxin (ett läkemedel mot hjärtsjukdomar som t.ex. hjärtsvikt, hjärtflimmer och oregelbunden hjärtverksamhet),

   antiepileptika (läkemdel mot epilepsi),

   koumariner (blodförtunnande läkemedel) och

   Immunosuppressiva medel (läkemedel som används efter transplantation eller mot autoimuna sjukdomar såsom reumatoid artros och multipel skleros).

   Detta kan leda till minskad effekt av dessa läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Användning av Forlax med mat och dryck

   Forlax kan användas av diabetiker och personer som äter galaktosfri diet.

   Graviditet och amning

   Forlax kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Forlax har ingen känd verkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Forlax

   Om du informerats av din läkare att du inte tål vissa sockerarter (sorbitol), bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Forlax innehåller en liten mängd av ett socker som kallas sorbitol som omvandlas till fruktos.

   Innehållet av svaveldioxid kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och andningssvårigheter.


   3. HUR DU ANVÄNDER FORLAX

   Ta alltid Forlax exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och barn över 8 år

   Den rekomenderade dosen är 1-2 dospåsar per dag som intas som en engångsdos på morgonen.

   Den dagliga dosen kan justeras utifrån vilket resultat behandlingen ger, från 1 dospåse varannan dag (särskilt hos barn) upp till max 2 dospåsar per dag.

   Lös upp påsens innehåll i ett glas vatten (minst ½ dl) omedelbart före användning och drick sedan.

   Observera följande:

   • Forlax verkar vanligtvis inom 24-48 timmar.

   • Behandling med Forlax bör inte pågå längre tid än 14 dagar utan läkares ordination.

   • Om Forlax ordinerats av läkare bör behandlingstiden med Forlaxhos barn inte överstiga 3 månader.

   • Förbättring av tarmrörelsernas frekvens kan efter behandling med Forlax bibehållas genom att hålla sig till en hälsosam livsstil och kost.

   • Tala med läkare eller apotekspersonal om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar. Detta gäller speciellt om du köpt Forlax receptfritt.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   För mycket Forlax kan ge diarré, magont eller kräkningar. Diarrén försvinner vanligtvis när behandlingen avbryts eller om dosen minskas.

   Om du får kraftig diarré eller kräkningar ska du kontakta läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva behandling för att förhindra saltbrist orsakad av vätskeförlust.

   Om du har glömt att ta Forlax

   Ta nästa dos så snart du kommer ihåg, men ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Forlax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar som vanligen är milda och övergående är:

   Hos barn:

   Vanliga (kan förekomma hos 1av 10 användare)

   • Buksmärta

   • Diarré som kan orsaka ömhet kring ändtarmen (anus)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

   • Illamående eller kräkningar

   • Uppblåst mage

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet) (hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad i ansikte eller hals, andningssvårigheter, yrsel eller kollaps)

   Hos vuxna

   Vanliga (kan förekomma hos 1av 10 användare)

   • Magsmärta

   • Uppblåst mage

   • Illamående

   • Diarré

   Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 till 100 användare)

   • Kräkningar

   • Brådskande behov av att gå på toaletten

   • Avföringsinkontinens

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Minskad natriumhalt i blodet som kan orsaka trötthet och förvirring, muskelryckningar, krampanfall och koma

   • Minskad kaliumhalt i blodet vilket kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm

   • Uttorkning till följd av svår diarré särskilt hos äldre

   • Symtom på allergisk reaktion såsom hudrodnad, hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad av ansikte eller hals (angioödem), andningssvårigheter, matthet eller kollaps.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR FORLAX SKA FÖRVARAS

   Förvara detta utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte Forlax efter det utgångsdatum som anges på kartongen.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Forlax kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är 10 g makrogol 4000 per dospåse.

   Övriga innehållsämnen är: sackarinnatrium (E954), smakämne (apelsin-grapefrukt) som innehåller apelsin- och grapefruktoljor, koncentrerad apelsinjuice, citral, acetaldehyd, linalol, etylbutyrat, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-hexenol, maltodextrin, akaciagummi, sorbitol, BHA (E320) och svaveldioxid (E220).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Forlax är ett nästan vitt pulver som luktar och smakar apelsin-grapefrukt, som ska lösas upp till en dryck.

   Forlax finns i förpackningsstorlekarna: 10, 50 eller 100 dospåsar (receptbelagda), samt 20 dospåsar (receptfritt). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

   Kista Science Tower

   Färögatan 33

   164 51 Kista

   Tel:08- 451 60 00

   info.se@ipsen.com

   Beaufour Ipsen Industrie

   Rue Ethe Virton

   28100 Dreux

   Frankrike


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-11-15

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Forlax®

  Pulver till oral lösning i dospåse 10 g 20 styck Dospåse

  • Varunummer: 563841
  • Tillverkare: Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

  138,50 kr

  Jämförpris: 6,93 kr / styck

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/forlax-pulver-till-oral-losning-i-dospase-10-g-20-styck-dospase-210397/ 210397 Forlax® https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 138.50 138.50 SEK Forlax OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Pulver till oral lösning i dospåse 10 g 20 styck Dospåse