Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Forlax

   10 g pulver till oral lösning, dospåse
   Makrogol 4000

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt vid tillfällig behandling av förstoppning. Forlax måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Forlax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Forlax
   3. Hur du använder Forlax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Forlax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Forlax är och vad det används för

   Forlax tillhör en grupp läkemedel som kallas osmotiska laxativ. Forlax ökar avföringens vätskevolym vilket hjälper mot besvär orsakade av mycket långsamma tarmrörelser. Forlax tas inte upp i blodet och bryts inte ner i kroppen.


   Forlax används för behandling av förstoppning hos vuxna och barn över 8 år.


   Behandling av förstoppning med läkemedel ska enbart ske som tillägg till en sund livsstil och hälsosam kost.


   Egenvårdsbehandling av tillfällig förstoppning bör inte pågå längre än 14 dagar. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar måste du uppsöka läkare.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i denna bipacksedel.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Forlax

   Använd inte Forlax

   om du är allergisk (överkänslig) mot makrogol (polyetylenglykol) eller mot något av övriga innehållsämnen som anges i avsnitt 6 ”Övriga upplysningar”.

   - om du har en allvarlig tarmsjukdom

   - om du har en inflammatorisk tarmsjukdom (t ex ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

   - om du har perforation (hål) i magtarmkanalen, eller risk för detta

   - om du har stopp i tarmen eller misstänkt stopp i tarmen

   - om du har magsmärtor utan känd orsak.


   Rådgör i tveksamma fall med din läkare innan du använder Forlax.

   Varningar och försiktighet

   Mycket sällsynta fall av allergiska reaktioner med hudutslag och lokal vätskesvullnad (ödem) har rapporterats vid behandling med läkemedel som innehåller makrogol (polyetylenglykol).

   Enstaka fall av allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats med matthet eller kollaps och en allmän sjukdomskänsla. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare.


   Eftersom Forlax ibland kan orsaka diarré ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet om du:

   - har nedsatt lever- eller njurfunktion

   - tar diuretika (vätskedrivande läkemedel) eller är äldre, eftersom du då riskerar att få låga halter av natrium (salt) eller kalium i blodet.

   Andra läkemedel och Forlax

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Forlax kan användas under graviditet och amning.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.Forlax innehåller en liten mängd av ett socker som kallas sorbitol, vilket omvandlas till fruktos.


   Innehållet av svaveldioxid kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


   Forlax kan användas av diabetiker och personer som äter galaktosfri diet.


   3. Hur du använder Forlax

   Ta alltid Forlax enligt läkarens anvisningar och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och barn över 8 år:

   Vanlig dos är 1 - 2 dospåsar per dag som intas som en engångsdos på morgonen. Den dagliga dosen kan justeras utifrån vilket resultat behandlingen ger, från 1 dospåse varannan dag (särskilt hos barn) upp till max 2 dospåsar per dag. Varje dospåse ska lösas i ett glas vatten precis innan intag. Lösningen ska drickas. Forlax verkar vanligtvis inom 24-48 timmar efter doseringen.


   Behandling med Forlax bör inte pågå längre tid än 14 dagar utan läkares ordination.

   Om symtomen kvarstår eller försämras efter 14 dagars egenvårdsbehandling bör läkare kontaktas.


   Läkare kan förskriva Forlax för längre tid än 14 dagar.


   Förbättring efter behandling med Forlax kan bibehållas med en sund livsstil och hälsosam kost.

   Användning för barn och ungdomar

   Forlax bör ej ges till barn under 8 år.

   Om du använt för stor mängd av Forlax

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   För mycket Forlax kan ge diarré som vanligtvis försvinner när behandlingen avbryts eller dosen minskas.


   Om du får kraftig diarré eller kräkningar ska du kontakta läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva behandling för att förhindra saltbrist orsakad av vätskeförlust.

   Om du har glömt att använda Forlax

   Ta nästa dos så snart du kommer ihåg, men ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Forlax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar som vanligen är milda och övergående är:


   Hos vuxna

   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

   • Buksmärta och buksvullnad

   • Illamående

   • Diarré


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare):

   • Kräkningar

   • Brådskande behov av att gå på toaletten

   • Avföringsinkontinens


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare) men potentiellt allvarliga biverkningar:

   • Symtom på allergisk reaktion såsom utslag, nässelfeber, lokal vätskesvullnad (ödem), ansiktssvullnad (Quinckes ödem) med svullnad av över- och/eller underläpp och/eller kinder. Kontakta omedelbart läkare, om du tror att du har fått en allergisk reaktion.


   Ingen känd frekvens:

   • Minskad natrium- eller kaliumhalt i blodet, möjlig uttorkning till följd av svår diarré särskilt hos äldre


   Hos barn

   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

   • Buksmärta

   • Diarré som kan orsaka ömhet kring ändtarmen (anus)


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare):

   • Illamående eller kräkningar

   • Buksvullnad


   Ingen känd frekvens:

   • Allergiska reaktioner


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Forlax ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är 10,00 g makrogol 4000 per dospåse.


   Övriga innehållsämnen är: sackarinnatrium (E954), smakämne (apelsin-grapefrukt) som innehåller apelsin- och grapefruktoljor, koncentrerad apelsinjuice, citral, acetaldehyd, linalol, etylbutyrat, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-hexenol, maltodextrin, akaciagummi, sorbitol, BHA (E320) och svaveldioxid (E220).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Forlax är ett nästan vitt pulver som luktar och smakar apelsin-grapefrukt.


   Förpackningsstorlekar: 20, 50 eller 100 dospåsar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   Ipsen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   10 januari 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Forlax

  Pulver till oral lösning i dospåse 10 g 100 dos(er) Dospåse

  • Varunummer: 154667
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?