Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Forlax Junior

   4 g pulver till oral lösning, dospåse
   Makrogol 4000

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ge detta läkemedel till ditt barn. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

   • Du måste rådfråga din läkare om ditt barns symptom försämras eller inte förbättras.

   • Om ditt barn får några biverkningar kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Forlax Junior är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Forlax Junior
   3. Hur du använder Forlax Junior
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Forlax Junior ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Forlax Junior är och vad det används för

   Forlax Junior tillhör en grupp läkemedel som kallas osmotiska laxativ. Forlax Junior ökar avföringens vätskevolym vilket hjälper mot besvär orsakade av mycket långsamma tarmrörelser. Forlax Junior tas inte upp i blodet och bryts inte ner i kroppen.


   Forlax Junior används för behandling av förstoppning hos barn från 6 månader till 8 års ålder.

   Detta läkemedel är ett pulver som ska lösas upp i ett glas vatten och som ditt barn ska dricka. Det tar vanligtvis 1 till 2 dygn innan det har effekt.


   Behandling av förstoppning med läkemedel ska enbart ske som tillägg till en sund livsstil och hälsosam kost.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Forlax Junior

   Använd inte Forlax Junior

   Ge inte Forlax Junior:

   • om ditt barn är allergiskt (överkänsligt) mot makrogol (polyetylenglykol) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om ditt barn har en sjukdom, såsom allvarlig tarmsjukdom

   - inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom, onormal utvidgning av tarmen)

   - perforation (hål) i magtarmkanalen, eller risk för perforation (hål) i magtarmkanalen

   - obstruktion (stopp) i tarmen eller misstanke om stopp i tarmen

   - magsmärtor utan känd orsak.


   Ge inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för ditt barn. Om du är osäker ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du ger läkemedlet.

   Varningar och försiktighet

   Fall av allergiska reaktioner med hudutslag och svullnad av ansiktet eller hals (angioödem) har rapporterats hos vuxna som tagit läkemedel innehållande makrogol (polyetylenglykol). Enstaka svåra fall av allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats orsaka matthet, kollaps eller andningssvårigheter och allmän sjukdomskänsla. Om ditt barn upplever något av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

   Innan behandlingen påbörjas ska organisk sjukdom ha uteslutits, tala med läkare innan du ger läkemedlet till ditt barn.

   Eftersom detta läkemedel ibland kan orsaka diarré ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du ger läkemedlet om ditt barn:

   • har nedsatt lever- eller njurfunktion

   • tar diuretika (vätskedrivande läkemedel) eftersom barnet då riskerar att få låga halter av natrium (salt) eller kalium i blodet.

   Andra läkemedel och Forlax Junior

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Forlax Junior kan användas i samband med graviditet och amning.

   Om du är gravid, försöker att bli gravid eller om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ej relevant.

   Forlax Junior innehåller hjälpämnen

   Om du informerats av läkare att ditt barn inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du ger barnet denna medicin. Forlax Junior innehåller en liten mängd av ett socker

   som kallas sorbitol, vilket omvandlas till fruktos.


   Innehållet av svaveldioxid kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


   Forlax Junior kan ges till barn som är diabetiker eller som får galaktosfri diet.


   3. Hur du använder Forlax Junior

   Ta alltid Forlax Junior enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Den vanliga dosen beror på ditt barns ålder:

   • Från 6 månader till 1 år: 1 dospåse per dag.

   • Från 1 till 4 år: 1-2 dospåsar per dag.

   • Från 4 till 8 år: 2-4 dospåsar per dag.


   Lös upp påsens innehåll i ett glas vatten (minst ½ dl) omedelbart före användning och drick vätskan. Ge Forlax Junior till ditt barn på morgonen om dosen är 1 dospåse per dag. Är dosen mer än 1 dospåse per dag, ger du hälften på morgonen och hälften på kvällen.


   Till barn över ett års ålder kan den dagliga dosen justeras utifrån vilken effekt som uppnås.


   Observera följande:

   • Det tar vanligtvis 1 till 2 dygn innan Forlax Junior har effekt.

   • Barn ska inte behandlas med Forlax Junior under längre tid än 3 månader.

   • Förbättringar efter behandling med Forlax Junior kan bibehållas med en sund livsstil och hälsosam kost.

   • Tala med läkare eller apotekspersonal om symtomen blir värre eller inte förbättras.

   Om du använt för stor mängd av Forlax Junior

   För mycket Forlax Junior kan ge diarré som vanligtvis försvinner när behandlingen avbryts eller dosen minskas.


   Om ditt barn har kraftig diarré eller kräkningar ska du kontakta läkare så snart som möjligt eftersom ditt barn kan behöva behandling för att förhindra saltbrist orsakad av vätskeförlust.

   Om du har glömt att använda Forlax Junior

   Ge nästa dos så snart du kommer ihåg, men ge inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Forlax Junior orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar som vanligen är milda och övergående är:


   Hos barn:


   Vanliga (kan förekomma hos 1 av 10 användare)

   • Magsmärta

   • Diarré som kan orsaka ömhet kring ändtarmen (anus).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

   • Illamående eller kräkningar.

   • Uppblåst mage


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Allergiska reaktioner (hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad av ansikte eller hals, andningssvårigheter, yrsel eller kollaps)


   Ytterliga biverkningar som har setts hos vuxna:


   Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 användare):

   • Brådskande behov av att gå på toaletten

   • Avföringsinkontinens


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Låga nivåer av kalium i blodet vilket kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm

   • Låga nivåer av natrium i blodet vilket kan orsaka trötthet och förvirring, muskelryckningar, krampanfall och koma

   • Uttorkning till följd av svår diarré särskilt hos äldre

   • Hudrodnad


   Rapportering av biverkningar

   Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Forlax Junior ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Ge inte Forlax Junior efter det utgångsdatum som anges på botten av kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Forlax Junior kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är 4 g makrogol 4000 per dospåse.


   Övriga innehållsämnen är: sackarinnatrium (E954), smakämne (apelsin-grapefrukt) som innehåller apelsin- och grapefruktoljor, koncentrerad apelsinjuice, citral, acetaldehyd, linalol, etylbutyrat, alfaterpineol, oktanal, beta-gamma hexenol, maltdextrin, akaciagummi, sorbitol (E420), BHA (E320) och svaveldioxid (E220).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Forlax Junior är ett nästan vitt pulver som luktar och smakar apelsin-grapefrukt, som ska lösas upp till en dryck.


   Förpackningsstorlekar: 20 dospåsar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   Ipsen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   24 april 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Forlax Junior

  Pulver till oral lösning i dospåse 4 g 20 x 1 dos(er) Dospåse

  • Varunummer: 445645
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?