Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Folsyra Pilum

   5 mg tablett
   folsyra
   laktosmonohydrat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Folsyra Pilum är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Folsyra Pilum
   3. Hur du använder Folsyra Pilum
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Folsyra Pilum ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Folsyra Pilum är och vad det används för

   Folsyra Pilum innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräcklig mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Folsyrabrist kan exempelvis uppkomma vid behandling med vissa läkemedel och vid vissa tarmsjukdomar eller andra tillstånd då man inte kan tillgodogöra sig folsyran i kosten. Extra tillskott av folsyra kan behövas under graviditet. Långvarig brist på folsyra kan yttra sig som en speciell sorts blodbrist. Folsyra Pilum ges för att bota eller förebygga folsyrabrist.

   Folsyra som finns i Folsyra Pilum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Folsyra Pilum

   Använd inte Folsyra Pilum

   • om du är allergisk mot folsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Folsyra Pilum. Folsyra Pilum skall inte användas utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12.

   Folsyra Pilum bör användas med försiktighet vid vissa tumörsjukdomar. Rådgör med din läkare om du behandlas för någon tumörsjukdom innan du börjar använda Folsyra Pilum.

   Andra läkemedel och Folsyra Pilum

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Det gäller i första hand om du använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression, kolestyramin (mot höga blodfetter) och vissa antibiotika. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

   Passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Folsyra Pilum påverkar ej förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Folsyra Pilum innehåller laktosmonohydrat

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Folsyra Pilum

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Du måste vara medveten om att du inte kan använda Folsyra Pilum 5 mg tabletter för alla de angivna doserna.

   Rekommenderad dos för vuxna vid blodbrist på grund av folsyrabrist är 1 tablett dagligen. I vissa fall kan upp till 3 tabletter dagligen krävas.

   Därefter kan dosen vanligtvis minskas till 1 tablett à 1 mg dagligen.

   Vid förebyggande behandling före och under graviditet skall Folsyra Pilum tas enligt läkares föreskrift.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderad dos till barn (6-18 år) vid blodbrist på grund av folsyrabrist är 1 tablett dagligen. I vissa fall kan upp till 3 tabletter dagligen krävas.

   Rekommenderad dos till barn med blodbrist orsakad av ökad nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi) är för barn 6-12 år ½-1 tablett dagligen, och till ungdomar 12-18 år 1-2 tabletter dagligen.

   Vanlig dos vid folsyrabrist hos barn (10-18 år): 1 tablett à 1 mg dagligen.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du har tagit för stor mängd av Folsyra Pilum

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Folsyra Pilum

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Klåda, hudutslag, nässelfeber, uppkördhet, väderspänningar dålig aptit och illamående, dålig smak i munnen

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Folsyra Pilum ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är folsyra

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, krospovidon, povidon, magnesiumstearat och mikrokristallin cellulosa

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   Tabletten är gul med förekomst av orange prickar. Ovansidan av tabletten har en brytskåra. Tabletten kan delas i två lika stora doser. Tablettens diameter är 9 mm.

   Förpackningsstorlekar

   Blister: 100 tabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark

   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB, Box 56048, 102 17 Stockholm, info@orifarm.com

   Tillverkare

   Jadran- Galenski laboratorij d.d.

   Svilno 20, 51000 Rijeka, Kroatien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018–05-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Folsyra Pilum

  Tablett 5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 590759
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  100,80 kr

  Jämförpris: 1,01 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?