Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Folsyra Evolan

   5 mg tabletter. Folsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD FOLSYRA EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR FOLSYRA EVOLAN
   3. HUR DU TAR FOLSYRA EVOLAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR FOLSYRA EVOLAN SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD FOLSYRA EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Folsyra Evolan innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräcklig mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Långvarig brist på folsyra kan yttra sig som en speciell sorts blodbrist. Folsyra Evolan ges för att bota eller förebygga folsyrabrist.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR FOLSYRA EVOLAN

   Ta inte Folsyra Evolan

   • om du är överkänslig (allergisk) mot folsyra, eller mot något av övriga innehållsämnen i Folsyra Evolan (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Folsyra Evolan skall inte användas utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12.

   Andra läkemedel och Folsyra Evolan

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Det gäller i första hand om du använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression eller diabetes, samt kolestyramin (mot höga blodfetter), p-piller och vissa antibiotika. Din läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

   Passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Folsyra Evolan påverkar ej förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Folsyra Evolan innehåller laktosmonohydrat

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU TAR FOLSYRA EVOLAN

   Ta alltid Folsyra Evolan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dygnsdos för vuxna: Vid blodbrist på grund av folsyrabrist ges1 tablett på 5 mg dagligen i två veckor, därefter kan dosen vanligtvis sänkas till 1 tablett på 1 mg dagligen, eventuellt kan högre dos behövas vid kvarstående folsyrabrist. Eftersom det inte finns Folsyra Evolan tabletter med styrkan 1 mg bör en annan produkt väljas vid denna dosering.

   Vanlig dos till barn: Vid folsyrabrist hos barn 10-18 år ges 1 tablett på 1 mg per dag. Eftersom det inte finns Folsyra Evolan tabletter med styrkan 1 mg bör annan produkt väljas i dessa fall.

   Vid förebyggande behandling före och under graviditet skall Folsyra Evolan tas enligt läkares föreskrift.

   Om du har tagit för stor mängd av Folsyra Evolan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Folsyra Evolan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
   Under behandlingen med Folsyra Evolan kan vissa patienter uppleva oönskade reaktioner (biverkningar).

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp 1 av 10 000 användare)

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Sällsynta: Klåda, hudutslag, nässelfeber.

   Har rapporterats: allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR FOLSYRA EVOLAN SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är 5 mg folsyra per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, cellulosapulver¸ talk, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Folsyra Evolan är gula till gulorange, prickiga, runda, plankonvexa tabletter med skåra på ena sidan, diameter 7 mm.
   Tabletten kan delas i två lika stora delar.

   Förpackningsstorlek à 100 tabletter (tryckförpackning) och 1000 tabletter (plastburk).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   biosyn Arzneimittel GmbH
   Schorndorfer Strasse 32
   70734 Fellbach
   Tyskland

   Information lämnas av
   Evolan Pharma AB
   Box 120
   182 12 Danderyd
   Sverige

   Telefon: 08-544 960 30
   Fax: 08-544 960 49
   E-mail: info@evolan.se


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-05-09.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Folsyra Evolan

  Tablett 5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 049942
  • Tillverkare: Evolan Pharma AB

  100,44 kr

  Jämförpris: 1 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?