Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fluvastatin Bluefish 80 mg

   80 mg depottabletter
   fluvastatin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fluvastatin Bluefish 80 mg är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fluvastatin Bluefish 80 mg
   3. Hur du använder Fluvastatin Bluefish 80 mg
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fluvastatin Bluefish 80 mg ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fluvastatin Bluefish 80 mg är och vad det används för

   Fluvastatin Bluefish innehåller den aktiva substansen fluvastatinnatrium, som tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som är lipidsänkande läkemedel: de sänker fett (lipider) i blodet. De används hos patienter vilkas tillstånd inte kan kontrolleras med enbart diet och motion.


   Fluvastatin Bluefish är ett läkemedel som används vid behandling av förhöjda nivåer av fetter i blodet hos vuxna, i synnerhet totalkolesterol och det så kallade "onda" eller LDL-kolesterolet, vilket är förenat med en ökad risk för hjärtsjukdomar och stroke

   - hos vuxna patienter med höga nivåer av kolesterol i blodet.

   - hos vuxna patienter med höga nivåer av både kolesterol och triglycerider (en annan sorts blodfett) i blodet.


   Läkaren kan också skriva ut Fluvastatin Bluefish för att förhindra ytterligare allvarliga hjärtproblem (t.ex. hjärtinfarkt) hos patienter efter att de redan har genomgått en hjärtkateterisering, med ett ingrepp i hjärtats kärl.


   Fluvastatin som finns i Fluvastatin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Fluvastatin Bluefish 80 mg

   Använd inte Fluvastatin Bluefish 80 mg

   - om du är allergisk (överkänslig) mot fluvastatin eller mot något av övriga innehållsämnen i Fluvastatin Bluefish som anges i avsnitt 6 i denna information.

   - om du har leverbesvär, eller om du har oförklarliga, kvarstående höga nivåer av vissa leverenzymer (transaminaser).

   - om du är gravid eller ammar (se ”Graviditet och amning”).

   Om något av detta gäller dig, ta inte Fluvastatin Bluefish och informera din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fluvastatin Bluefish.

   • om du tidigare har haft en leversjukdom. Leverfunktionsprover tas normalt innan du börjar behandlingen med Fluvastatin Bluefish, när din dos ökas och med jämna mellanrum under behandlingen för att kontrollera biverkningar.

   • om du har en njursjukdom.

   • om du har en sköldkörtelsjukdom (hypotyreos).

   • om du har en muskelsjukdom eller om det finns i släkten.

   • om du har haft muskelproblem med ett annat lipidsänkande läkemedel.

   • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol.

   • om du har en allvarlig infektion.

   • om du har väldigt lågt blodtryck (tecken kan inkludera yrsel, svindel).

   • om du har kontrollerad eller okontrollerad överdriven muskelträning.

   • om du ska genomgå en operation.

   • om du har allvarliga metabola, endokrina eller elektrolytiska rubbningar såsom ickekompenserad diabetes och lågt kaliumvärde i blodet.

   Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.


   Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Fluvastatin Bluefish:

   - om du har svår andningsinsufficiens.


   Om något av detta gäller dig, informera din läkare innan du tar Fluvastatin Bluefish. I dessa fall kommer läkaren att ta blodprover för analys innan förskrivning av Fluvastatin Bluefish.


   Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.


   Om du under behandling med Fluvastatin Bluefish, utvecklar symtom eller tecken såsom illamående, kräkningar, aptitlöshet, gulaktiga ögon eller hud, förvirring, eufori eller depression, mental långsamhet, sluddrigt tal, sömnstörningar, skakningar eller lätt att få blåmärken eller blödningar, kan dessa vara tecken på leversvikt. I sådana fall kontakta läkare omedelbart.


   Fluvastatin Bluefish och personer äldre än 70 år

   Om du är över 70 år kan läkaren vilja kontrollera om du har riskfaktorer för muskelsjukdom. Du kan behöva ta speciella blodprover.

   Barn och ungdomar

   Fluvastatin Bluefish har inte undersökts för och är inte avsett för användning till barn under 9 år. För dosinformation till barn och ungdomar över 9 år, se avsnitt 3.


   Det finns ingen erfarenhet av användning av Fluvastatin Bluefish i kombination med nikotinsyra, kolestyramin eller fibrater hos barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Fluvastatin Bluefish 80 mg

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Fluvastatin Bluefish kan tas enbart eller tillsammans med andra kolesterolsänkande läkemedel som förskrivs av din läkare.


   Efter att ett resin, t.ex. kolestyramin (används framför allt för att behandla högt kolesterol), har intagits ska du vänta minst 4 timmar innan Fluvastatin Bluefish tas.


   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

   - Ciklosporin (ett läkemedel som hämmar immunsystemet).

   - Fibrater (t.ex. gemfibrozil), nikotinsyra eller gallsyrebindare (läkemedel för att sänka nivåerna av det “onda” kolesterolet).

   - Flukonazol (ett läkemedel för att behandla svampinfektioner).

   - Rifampicin (ett antibiotikum).

   - Fenytoin (ett läkemedel för behandling av epilepsi).

   - Perorala antikoagulantia som warfarin (blodförtunnande medel mot blodproppar).

   - Glibenklamid (ett diabetesläkemedel).

   - Kolkiciner (för behandling av gikt).

   Fluvastatin Bluefish 80 mg med mat, dryck och alkohol

   Du kan ta Fluvastatin Bluefish med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Ta inte Fluvastatin Bluefish om du är gravid eller ammar eftersom den aktiva substansen kan leda till skador på fostret och det är inte känt om den aktiva substansen utsöndras i bröstmjölk. Om du är gravid, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Fluvastatin Bluefish. Använd tillförlitligt preventivmedel under hela den tid som du tar Fluvastatin Bluefish.

   Om du blir gravid medan du tar detta läkemedel, sluta ta Fluvastatin Bluefish och kontakta din läkare.


   Din läkare kommer att diskutera med dig om den potentiella risken att ta Lescol/Lescol Depot under graviditet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Information saknas angående effekterna av Fluvastatin Bluefish på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Fluvastatin Bluefish 80 mg

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Överskrid inte rekommenderad dosering.


   Din läkare kommer att rekommendera dig att följa en kolesterolfattig diet. Fortsätt med denna diet så länge du tar Fluvastatin Bluefish.


   Hur mycket Fluvastatin Bluefish ska du ta:

   - Doseringen för vuxna är 80 mg per dag. Dosjustering kan göras av läkare med 4 veckors eller längre intervall.

   - För barn (från 9 år och äldre) är dosen 80 mg per dag. Dosjustering kan göras av läkare med 6 veckors intervall.


   Din läkare kommer att tala om exakt hur många tabletter av Fluvastatin Bluefish du ska ta.

   Beroende hur du svarar på behandlingen kan din läkare föreslå en högre eller lägre dos.


   När ska du ta Fluvastatin Bluefish:

   Du kan ta din Fluvastatin Bluefish dos när som helst på dygnet. Fluvastatin Bluefish kan tas med eller utan måltider. Sväljes hela med ett glas vatten.


   Om du använt för stor mängd av Fluvastatin Bluefish 80 mg

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Fluvastatin Bluefish 80 mg

   Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så fort som du upptäcker detta, om det inte snart är dags för nästa dos. Fortsätt sedan som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Fluvastatin Bluefish 80 mg

   För att behålla fördelarna med din behandling ska du inte sluta ta Fluvastatin Bluefish om inte din läkare har sagt det. Du måste fortsätta ta Fluvastatin Bluefish som du förskrivits för att nivåerna av det “onda” kolesterolet ska hållas nere. Fluvastatin Bluefish botar inte ditt tillstånd, men hjälper dig att kontrollera det. Dina kolesterolnivåer behöver mätas regelbundet för att kontrollera utvecklingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data.


   Vissa sällsynta eller mycket sällsynta biverkningar kan vara allvarliga, uppsök vård omedelbart:

   - om du har oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet. Det kan vara tidiga tecken på eventuell svår muskelförtvining. Detta kan undvikas om din läkare stoppar behandlingen med fluvastatin så snabbt som möjligt. Dessa biverkningar har även setts hos liknande läkemedel av denna klass (statiner).

   - om du är ovanligt trött eller har feber, gulfärgad hud och ögon, mörk urin (tecken på leverinflammation).

   - om du har tecken på hudreaktioner som utslag, nässelfeber, rodnad, klåda, svullnad i ansikte, ögonlock och läppar.

   - om du har svullen hud, svårigheter att andas, yrsel (kan vara tecken på allvarlig allergisk reaktion).

   - om du blöder eller får blåmärken lättare än normalt (kan vara tecken på minskat antal blodplättar).

   - om du har röda eller lila hudutslag (kan vara tecken på inflammation i blodkärl).

   - om du har röda fläckiga utslag framförallt i ansiktet, ibland samtidigt med trötthet, feber, illamående, aptitlöshet (kan vara tecken på SLE-liknande reaktion) (systemisk lupus erythematousus-liknande reaktion).

   - om du har svår värk i övre delen av buken (kan vara tecken på bukspottsinflammation).

   Drabbar något av detta dig tala om det för din läkare omgående.


   Övriga biverkningar, tala om det för din läkare om de oroar dig:

   Vanliga:

   Sömnsvårigheter, huvudvärk, obehagskänsla i magen, smärta i buken, illamående, onormala testvärden i blod för muskler och lever.

   Mycket sällsynta:

   Myrkrypningar eller domningar i händer eller fötter, störd eller nedsatt känsel.


   Ingen känd frekvens:

   impotens

   Muskelsvaghet som är ihållande


   Andra möjliga biverkningar:

   - sömnstörningar, inklusive insomningssvårigheter och mardrömmar

   - minnesförlust

   - nedsatt sexuell förmåga

   - depression

   - andningsproblem inklusive ihållande hosta och /eller andnöd eller feber


   Diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fluvastatin Bluefish 80 mg ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvara i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på blisteren efter EXP och på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: fluvastatin. En tablett innehåller fluvastatinnatrium motsvarande 80 mg fluvastatin.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: Karragenan, magnesiumstearat.

   Filmdragering: Hydroxypropylcellulosa, hypromellos 6cP, gul järnoxid, titandioxid, makrogol 8000, röd järnoxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fluvastatin Bluefish är mörkgula, runda, bikonvexa tabletter som förpackas i aluminium/aluminiumblister.

   En förpackning av Fluvastatin Bluefish innehåller 10 eller 14 eller 20 eller 28 eller 30 eller 49 eller 50 eller 96 eller 98 eller 100 eller 300 tabletter eller kalenderförpackningar med 28 eller 98 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Torsgatan 11

   SE-111 23 Stockholm

   Sverige

   Tillverkare

   Pharmathen S.A.

   Dervenakion 6 Pallini, Attikis 15351

   Grekland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-04-10


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fluvastatin Bluefish

  Depottablett 80 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 474968

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?