Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Flutide Evohaler

   50 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension
   Flutikasonpropionat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar,tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Flutide Evohaler är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Flutide Evohaler
   3. Hur du använder Flutide Evohaler
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Flutide Evohaler ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Flutide Evohaler är och vad det används för

   Flutide Evohaler är ett kortisonpreparat som motverkar inflammation och allergi direkt i lungorna. Genom att minska inflammationen kan man förebygga astmaattacker. Flutide Evohaler används som regelbunden behandling vid astma. Full effekt kommer först efter några dagars regelbunden behandling. Flutide Evohaler ger inte snabb lindring vid akuta astmabesvär. Man skall då ta en snabb och kortverkande luftrörsvidgande medicin. Om behandlingen inte ger önskad effekt, kontakta läkare.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Flutide Evohaler

   Använd inte Flutide Evohaler

   - om du är allergisk mot flutikasonpropionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Flutide Evohaler.

   De som tidigare behandlats med kortisontabletter ska vid övergång till Flutide Evohaler noggrant följa läkarens doseringsanvisningar. Vid denna övergång kan man få tillbaka sina tidigare allergiska besvär, t ex snuva och eksem. Man kan även i början känna trötthet, få huvudvärk, muskel- och ledvärk samt någon gång illamående och kräkningar. Detta beror på att den totala mängden kortison i kroppen minskas genom att sjukdomen behandlas lokalt i lungorna. Besvären försvinner efter en viss tids behandling. Om besvären tilltar, ändra inte på doseringen utan att kontakta läkare. Vid akut försämring och tillfällig stressituation kan behandlingen behöva kompletteras med kortison i tablettform.

   Andra läkemedel och Flutide Evohaler

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Om Flutide Evohaler används samtidigt med vissa andra läkemedel, t ex ketokonazol och itrakonazol (mot svampinfektioner) och ritonavir (mot hiv), kan risken för biverkningar öka. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Flutide under graviditet.


   Okänt om flutikasonpropionat går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Flutide Evohaler

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. För att uppnå full effekt bör Flutide Evohaler användas regelbundet.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dosering för vuxna och ungdomar över 16 år:

   1-2 inhalationer morgon och kväll.


   Vanlig dosering för barn 4 år och äldre:

   1-4 inhalationer av Flutide Evohaler 50 mikrogram/dos (den lägsta styrkan) morgon och kväll.


   Vanlig dosering för barn 1-4 år:

   2 inhalationer av Flutide Evohaler 50 mikrogram/dos (den lägsta styrkan) morgon och kväll tillsammans med en andningsbehållare.


   Munnen bör sköljas med vatten efter varje inhalationstillfälle.


   Skaka inhalationssprayen före användning. Se bruksanvisning för mer information.


   En andningsbehållare kan användas för att förbättra behandlingen med Flutide Evohaler, särskilt till små barn, eller för dem som har svårt att trycka av en spraydos och andas in genom munnen samtidigt.

   Om du använt för stor mängd av Flutide Evohaler

   Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Flutide Evohaler

   Fortsätt behandlingen på sedvanligt sätt om du skulle ha glömt att ta en dos.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Flutide Evohaler

   Behandling med Flutide Evohaler ska inte avbrytas abrupt, eftersom det finns risk att symtomen förvärras. Din läkare avgör hur snabbt dosen kan minskas.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • svampinfektion ("torsk", Candida) i munhåla, struphuvud och svalg. Risken för infektion minskar genom att man sköljer munnen med vatten efter varje inhalationstillfälle


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • blåmärken.

   • halsirritation och heshet

   • lunginflammation har rapporterats hos patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag.


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

   • överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ansikte, munhåla och svalg, kramp i luftrören, andnöd, anafylaktiska reaktioner (en typ av allergisk reaktion). Kontakta då omedelbart läkare

   • inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.

   • sömnproblem, ängslighet, rastlöshet, oro (det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn)

   • Cushingliknande symtom (månansikte, bukfetma)

   • minskad kortisonbildning i binjurarna

   • minskad bentäthet

   • glaukom (grön starr), katarakt (grå starr)

   • fördröjd längdtillväxt hos barn har setts i mycket sällsynta fall när kortison givits i höga doser under lång tid

   • förhöjda blodglukosnivåer har rapporterats i mycket sällsynta fall.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Depression, känsla av att vara väldigt uppjagad och/eller retlighet. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.


   Eftersom Flutide inhaleras direkt i lungorna i små mängder är risken för biverkningar liten.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Flutide Evohaler ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Förvaras vid högst 30ºC.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Sätt alltid tillbaka skyddshuven omedelbart efter användning. Du behöver inte använda mycket kraft när skyddshuven trycks på plats tills ett knäpp hörs.

   • Risk för försämrad funktion och effekt när inhalationssprayen är kall.

   • Innehållet i metallbehållaren är under tryck. Får inte punkteras, brännas eller utsättas för annan åverkan även om behållaren är tom.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är flutikasonpropionat. Varje dos innehåller 50 mikrogram flutikasonpropionat. Övrigt innehållsämne är norfluran.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Suspensionen förvaras under tryck i en 8 ml stor metallbehållare. Metallbehållaren är placerad i en plastinhalator med spraymunstycke försett med en skyddshuva.

   Läkemedlet finns i förpackningsstorleken 120 doser.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare:

   GlaxoSmithKline-koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   30 juli 2013


   Övriga informationskällor

   Bruksanvisning

   Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal bör visa dig hur du ska använda inhalationssprayen. Då och då bör de också kontrollera hur du använder den. Det ärviktigt att Flutide Evohaler inhalationsspray används rätt och som den ordinerats för att du ska få avsedd effekt på dina luftrörsbesvär.


   Metallbehållaren, i plastinhalatorn med munstycke, innehåller läkemedlet.


   Så kontrollerar du inhalationssprayen

   1. Innan du använder inhalationssprayen för första gången är det viktigt att testspraya för att kontrollera att sprayen fungerar. Ta av skyddshuven genom att lätt trycka på båda sidorna mellan tumme och pekfinger samtidigt som du tar av den.

   2. För att kontrollera att själva inhalatorn fungerar riktigt skaka inhalationssprayen väl, håll munstycket ifrån dig och spraya två gånger i luften. Om du inte använt sprayen under senaste veckan, ta av skyddshuven, skaka inhalationssprayen och spraya två gånger i luften.


   Inhalationsteknik

   Det är viktigt att andas in så sakta som möjligt innan man använder inhalationssprayen.

   1. Sitt eller stå när du inhalerar.

   2. Ta av skyddshuven (som visas på första bilden). Kontrollera att munstycket är rent på in- och utsidan och fritt från främmande föremål.

   3. Skaka inhalatorn 4-5 gånger 4. Håll inhalatorn upprätt med så att sprayinnehållet blandas tummen på inhalatorns bas, och eventuella främmande bakom munstycket. Andas ut (lösa) föremål avlägsnas. lugnt och så djupt som känns bekvämt.

   5. Sätt inhalatorn i munnen

   6. Andas in genom munnen. mellan tänderna. Slut läpparna Just när du börjar att andas in, ordentligt om munstycket. Bit tryck ned toppen på inte i munstycket. metallbehållaren för att spraya en dos. Fortsätt att andas in lugnt och så djupt som möjligt.

   7. Håll andan, tag bort inhalatorn från munnen och fingret från toppen av metallbehållaren. Fortsätt att hålla andan i några sekunder eller så länge som det känns bekvämt. Skölj munnen efteråt med vatten.

   8. Om du ska ta ytterligare en dos, vänta ungefär en halv minut innan behandlingen upprepas från punkt 3-7.

   9. Sätt alltid tillbaka skyddshuven som skydd mot damm efter att du använt inhalatorn. Ett knäpp hörs när skyddshuven trycks på plats. Kontrollera tekniken framför en spegel de första gångerna. Om det pyser från övre delen av sprayen eller ut genom sidorna av munnen, bör du börja om igen. Om du eller ditt barn tycker att det är svårt att använda inhalationssprayen, kan en andningsbehållare (Volumatic) underlätta behandlingen. Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


   Rengöring

   För att förhindra att inhalatorn ’pluggar igen’ är det viktigt att inhalatorn rengörs minst en gång i veckan.

   Gör så här:

   • Ta av skyddshuven

   • Ta inte bort metallbehållaren från plastinhalatorn vid rengöring eller vid något annat tillfälle

   • Torka av in- och utsidan av munstycket och plastinhalatorn med en torr duk eller pappersservett

   • Sätt tillbaka skyddshuven genom att trycka den på plats tills ett knäpp hörs Lägg inte metallbehållaren i vatten.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Flutide Evohaler

  Inhalationsspray, suspension 50 mikrogram/dos 120 dos(er) Spraybehållare

  • Varunummer: 514002
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  116,30 kr

  Jämförspris: 0,97 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?