Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Flutide Diskus

   250 & 500 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdeladdos
   Flutikasonpropionat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Flutide Diskus är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Flutide Diskus
   3. Hur du använder Flutide Diskus
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Flutide Diskus ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Flutide Diskus är och vad det används för

   Flutide Diskus är ett kortisonpreparat som motverkar inflammation och allergi direkt i lungorna. Genom att minska inflammationen kan man förebygga astmaattacker.


   Flutide Diskus används som regelbunden behandling vid astma och vid KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Full effekt kommer först efter några dagars regelbunden behandling. Flutide Diskus ger inte snabb lindring vid akuta astmabesvär. Man skall då ta en snabb och kortverkande luftrörsvidgande medicin. Om behandlingen inte ger önskad effekt, kontakta läkare.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Flutide Diskus

   Använd inte Flutide Diskus

   - om du är allergisk mot flutikasonpropionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Laktosmonohydrat kan innehålla mjölkprotein.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Flutide Diskus.


   Om du tidigare behandlats med kortisontabletter ska du vid övergång till Flutide Diskus noggrant följa läkarens doseringsanvisningar. Vid denna övergång kan man få tillbaka sina

   tidigare allergiska besvär, t ex snuva och eksem. Man kan även i början känna trötthet, få huvudvärk, muskel- och ledvärk samt någon gång illamående och kräkningar. Detta beror på att den totala mängden kortison i kroppen minskas genom att sjukdomen behandlas lokalt i lungorna. Besvären försvinner efter en viss tids behandling. Om besvären tilltar, ändra inte på doseringen utan att kontakta läkare.


   Vid akut försämring och tillfällig stressituation kan behandlingen behöva kompletteras med kortison i tablettform. Behandling med Flutide Diskus ska inte avbrytas abrupt, eftersom det finns risk att symtomen förvärras. Din läkare avgör hur snabbt dosen kan minskas.

   Andra läkemedel och Flutide Diskus

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andraläkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om Flutide tas samtidigt med vissa andra läkemedel (t ex ketokonazol, itrakonazol och ritonavir). Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra mediciner.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Flutide Diskus under graviditet.


   Det är okänt om flutikasonpropionat går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Flutide Diskus innehåller hjälpämnen

   Flutide Diskus innehåller laktos upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.


   3. Hur du använder Flutide Diskus

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Flutide Diskus ska vanligen inhaleras både morgon och kväll. För att uppnå full effekt bör

   Flutide Diskus användas regelbundet. Munnen bör sköljas med vatten efter varje inhalationstillfälle. Se bruksanvisning för mer information.

   Om du använt för stor mängd av Flutide Diskus

   Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Flutide Diskus

   Fortsätt behandlingen på sedvanligt sätt om du skulle ha glömt att ta en dos.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Flutide Diskus

   Behandling med Flutide Diskus ska inte avbrytas abrupt, eftersom det finns risk att symtomen förvärras. Din läkare avgör hur snabbt dosen kan minskas.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • svampinfektion ("torsk", Candida) i munhåla, struphuvud och svalg. Risken för infektion minskar genom att man sköljer munnen med vatten efter varje inhalationstillfälle.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • blåmärken

   • halsirritation och heshet

   • lunginflammation har rapporterats hos patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag.


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1av 10 000 användare).

   • överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ansikte, munhåla och svalg, kramp i luftrören, andnöd, anafylaktiska reaktioner (en typ av allergisk reaktion). Kontakta då omedelbart läkare

   • inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören

   • sömnproblem, ängslighet, rastlöshet, oro (det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn)

   • Cushingliknande symtom (månansikte, bukfetma)

   • minskad kortisonbildning i binjurarna

   • minskad bentäthet

   • glaukom (grön starr), katarakt (grå starr)

   • fördröjd längdtillväxt hos barn har setts i mycket sällsynta fall när kortison givits i höga doser under lång tid

   • förhöjda blodglukosnivåer har rapporterats i mycket sällsynta fall.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Depression, känsla av att vara väldigt uppjagad och/eller retlighet. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.


   Eftersom Flutide inhaleras direkt i lungorna i små mängder är risken för biverkningar liten.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Flutide Diskus ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Förvaras vid högst 30oC.

   • Förvara Flutide Diskus i foliepåsen tills det att den ska användas för första gången. Släng foliepåsen efter öppning.

   • Har foliepåsen öppnats ska Flutide Diskus inte förvaras i fuktig miljö som t.ex. badrum.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Flutide Diskus är flutikasonpropionat. Varje dos innehåller 250 eller 500 mikrogram flutikasonpropionat.

   Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkprotein).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Flutide Diskus är en formgjuten plastinhalator, i vilken inhalationspulvret ligger förpackat i avdelade blisterdoser i en folieremsa med ett avrivbart hölje.


   Flutide Diskus är förpackad i en foliepåse i en kartong med garantiförslutning och tillhandahålls i förpackningsstorlekar om 1x60 och 3x60 doser.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare:

   GalaxoSmithKline-koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   15 januari 2014


   Övriga informationskällor

   BRUKSANVISNING

   Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Flutide Diskus.


   Dosräknaren anger hur många doser som finns kvar. Siffrorna 5 till 0 är markerade med RÖTT, för att varna när inhalatorn snart är tom.


   1. ÖPPNA

   Fatta tag om inhalatorn som på bilden och för tumgreppet i pilens riktning så långt det går.


   2. MATA FRAM

   Håll inhalatorn med munstycket mot dig. För frammatningsspaken från dig, så långt det går - tills ett klick hörs. Flutide Diskus är nu klar att användas.


   3. INHALERA

   * Gör en normal utandning.

   OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn.

   * För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt genom munnen

   * Tag bort inhalatorn

   * Håll andan 5-10 sekunder

   * Andas ut


   4. STÄNG

   Du stänger inhalatorn genom att föra tumgreppet mot dig så långt det går. Ett klicks hörs när inhalatorn stängs. Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge. Inhalatorn är klar att användas på nytt.


   5. SKÖLJ

   Skölj munnen efteråt med vatten och spotta sedan ut.


   KOM IHÅG

   Förvara inhalatorn vid högst 30ºC.

   Förvara inhalatorn stängd.

   Inhalatorn är förpackad i en foliepåse.

   Foliepåsen utgör ett skydd mot fukt och ska öppnas först när inhalatorn ska användas för första gången. Släng foliepåsen efter öppning.

   Förvara inte inhalatorn i fuktig miljö, t.ex. badrum.

   Andas aldrig ut genom inhalatorn.

   Rör endast frammatningsspaken, när du skall inhalera.

   Behöver ej rengöras.

   Överskrid ej ordinerad dosering.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Flutide Diskus

  Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos 60 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 485001
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?