Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Flutamid Mylan

   250mg Tablett
   Flutamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Flutamid Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Flutamid Mylan
   3. Hur du använder Flutamid Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Flutamid Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Flutamid Mylan är och vad det används för

   Flutamid Mylan används mot prostatacancer. Prostatan är en körtel belägen vid botten av urinblåsan hos män. Flutamid Mylan används vanligen i kombination med vissa andra läkemedel.


   Flutamid Mylan verkar genom att hindra manligt könshormon från att stimulera tillväxten av prostatacancer.


   Flutamid som finns i Flutamid Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Flutamid Mylan

   Använd inte Flutamid Mylan

   • om du är allergisk (överkänslig) mot flutamid eller eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har en allvarlig leversjukdom

   Varningar och försiktighet

   Rådgör med läkare innan behandlingen påbörjas om du:

   • har någon hjärtkärlsjukdom

   • har nedsatt leverfunktion och/eller leverskada

   • har nedsatt njurfunktion

   Kontakta läkare om du under behandlingen får symtom som tyder på leverpåverkan till exempel:

   • gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor)

   • klåda

   • mörkfärgad urin

   • buksmärta

   • trötthet

   • aptitlöshet

   • illamående eller kräkningar

   Flutamid Mylan kan förvärra ödem eller svullnad av fotleder särskilt om du sedan tidigare har benägenhet att få ödem och svullnad av fotleder.


   Lämpligt preventivmedel bör användas under behandlingen.


   Under behandlingen kan din läkare behöva kontrollera effekten med regelbundna blodprover.

   Andra läkemedel och Flutamid Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Flutamid Mylan:

   • Warfarin eller andra blodförtunnande medel

   • Teofyllin (medel mot astma)

   Flutamid Mylan med mat, dryck och alkohol

   Stor konsumtion av alkohol bör undvikas medan du tar Flutamid Mylan på grund av risk för leverskada.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Flutamid Mylan är endast avsett för behandling av manliga patienter. Preventivmedel bör användas under behandlingen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Flutamid kan medföra trötthet, yrsel och förvirring.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Flutamid Mylan innehåller hjälpämnen

   Flutamid Mylan innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Flutamid Mylan

   Ta alltid Flutamid Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare kommer att bestämma vilken dos som är lämplig för dig.


   Vanlig dos är 1 tablett 3 gånger dagligen (var 8:e timme).


   Behandling med Flutamid Mylan ska påbörjas cirka 4 dagar före behandlingen med andra läkemedel som används i kombination med Flutamid Mylan mot prostatacancer för att förhindra en försämring av sjukdomen.


   Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

   Om du använt för stor mängd av Flutamid Mylan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

   Om du har glömt att använda Flutamid Mylan

   Ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg om inte det är nästan dags för din nästa dos. Om så är fallet, hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Flutamid Mylan

   Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först rådgöra med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Flutamid Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta läkare om du under behandlingen får symtom som tyder på leverpåverkan till exempel:

   • gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor)

   • klåda

   • mörkfärgad urin

   • buksmärta

   • trötthet

   • aptitlöshet

   • illamående eller kräkningar

   Biverkningar som kan rapporterats då Flutamid Mylan använts ensamt (monoterapi):


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

   Förstoring av brösten och/eller ömhet i brösten, vätskeutsöndring från brösten.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):

   Övergående leverpåverkan, diarré, illamående, kräkning, ökad aptit, trötthet, leverinflammation, sömnlöshet.


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):

   Vätskeansamling i kroppen (ödem), yrsel, huvudvärk, dimsyn, magbesvär, halsbränna, förstoppning, klåda, blåmärken, aptitlöshet, bältros, värmevallningar, svullnad, svaghet, sjukdomskänsla, törst, bröstsmärta, lupus-liknande syndrom (hud- och bindvävssjukdom), nedsatt sexuell lust, minskat antal spermier, ångest, depression.


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

   Ljuskänslighet, brösttumör hos män.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Blodpropp, njurpåverkan och hjärtpåverkan på grund av syrebrist i hjärtmuskulaturen.

   Ökad halt testosteron i blodtest, förändringar i hårets egenskaper kan också förekomma i början av flutamidbehandlingen.


   Behandling med Flutamid Mylan tillsammans med GnRH-analoger (läkemedel som minskar produktion av könshormon):


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):

   Diarré, illamående, kräkningar, värmevallningar, nedsatt sexuell lust, erektionsstörning.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter):

   Leverinflammation, svullnad i brösten.


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):

   Förhöjd mängd av vissa ämnesomsättningsprodukter (urea och kreatin) i blodet, blodbrist, minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, dåsighet, förvirring, nervositet, magbesvär, urogenitala symtom, hudutslag, muskelsvaghet, aptitlöshet, förhöjt blodtryck, vätskeansamling i kroppen (ödem), irritation på injektionsstället, nedsatt leverfunktion, gulsot, depression, ångest.


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

   Blodpåverkan, lungpåverkan (t.ex. andnöd), inflammatorisk lungsjukdom, mörkgul- eller gröngulfärgad urin, ljusöverkänslighet, hudrodnad, hudsår, allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning), förhöjd mängd socker i blodet, försämring av diabetes, allvarliga leversjukdomar.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Blodpropp, njurpåverkan och hjärtpåverkan på grund av syrebrist i hjärtmuskulaturen


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Flutamid Mylan ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartong efter ”Utg.Dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen i Flutamid Mylan är flutamid. En tablett innehåller 250 mg flutamid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 222 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Förpackningsstorlekar: Tryckförpackning med 84 st och 105 st

   Tabletterna är ljusgula, runda, diameter 12,5 mg med skåra på ena sidan och märkta ” FT” och ”250” på var sida om skåran samt märkta med ”G” på andra sidan.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm

   Telefon: 08-555 22 750, Fax: 08-555 22 751, E-post: inform@mylan.se

   Tillverkare

   - Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Herts EN6 1TL, Storbritannien

   - McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2012–02–21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Flutamid Mylan

  Tablett 250 mg 105 tablett(er) Kalenderförpackning

  • Varunummer: 512087
  • Tillverkare: Mylan AB

  300,92 kr

  Jämförspris: 2,87 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?