Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fluoxetine Accord

   20 mg kapsel, hård
   Fluoxetinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fluoxetine Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fluoxetine Accord
   3. Hur du tar Fluoxetine Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fluoxetine Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fluoxetine Accord är och vad det används för

   Fluoxetine Accord innehåller fluoxetin vilket är ett antidepressivt medel som tillhör läkemedelsgruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare.


   Läkemedlet används för att behandla följande tillstånd:


   Vuxna:

   • För att lindra symtom på depression

   • Tvångssyndrom (en psykisk sjukdom vanligtvis kännetecknad av störande, upprepande tankar som leder till tvångsmässiga beteenden och tvångstankar som personen känner sig tvungen att agera på)

   • Bulimi (hetsätning): Fluoxetine Accord används tillsammans med psykoterapi för att minska hetsätning och självrensning


   Barn och ungdomar från 8 års ålder:

   • Måttlig till svår egentlig depression, om 4-6 behandlingstillfällen med psykologisk behandling inte gett resultat.

    Fluoxetine Accord ska ges till barn eller ungdomar med måttlig till svår egentlig depression endast i kombination med psykologisk behandling.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fluoxetine Accord

   Ta inte Fluoxetine Accord 20 mg om du:

   • är allergisk (överkänslig) mot fluoxetin eller mot något av övriga innehållsämnen i Fluoxetine Accord (se avsnitt 6). Sluta omedelbart ta läkemedlet om du får utslag eller någon annan allergisk reaktion (t.ex. klåda, svullna läppar eller ansikte eller andfåddhet) och kontakta läkare direkt.

   • tar metoprolol (ett läkemedel som används vid hjärtsvikt). Biverkningarna av metoprolol kan öka, t.ex. kan hjärtat börjar slå mycket långsamt.

   • tar icke-selektiva monoaminoxidashämmare eller reversibla monoaminoxidashämmare av typ A (MAO-hämmare), eftersom allvarliga och till och med livshotande reaktioner kan inträffa. Exempel på MAO-hämmare är läkemedel som används för att behandla depression såsom nilamid, iproniazid, moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, isokarboxazid och toloxaton samt även linezolid (ett antibiotikum) och metyltioninklorid, även kallat metylenblått, (som används för att behandla höga koncentrationer av methemoglobin i blodet).

   Behandling med Fluoxetine Accord får inte påbörjas inom 2 veckor efter avslutad behandling med en irreversibel MAO-hämmare (t.ex. tranylcypromin).

   Behandling med fluoxetin kan dock inledas följande dag efter utsättning av vissa reversibla MAO-hämmare (t.ex. moklobemid, linezolid, metyltioninklorid (metylenblått)).

   Ta inte någon MAO-hämmare förrän minst 5 veckor förflutit sedan behandling med Fluoxetine Accord avslutats. Om Fluoxetine Accord har använts under lång tid och/eller i hög dos måste läkaren överväga ett längre uppehåll.

   Varningar och försiktighet

   Tala om för din läkare om du:

   • har epilepsi eller tidigare haft kramper. Om du får kramper eller upplever en ökad anfallsfrekvens, kontakta läkare omedelbart – behandling med Fluoxetine Accord kan behöva avslutas

   • har eller tidigare har haft mani. Kontakta läkare omedelbart om du får en manisk episod. Behandling med Fluoxetine Accord kan behöva avslutas

   • har diabetes (din läkare kan behöva justera dosen av insulin eller annat diabetesläkemedel)

   • har lever- eller njurproblem (din läkare kan behöva justera dosen)

   • hjärtproblem

   • har glaukom (förhöjt tryck i ögat)

   • tar diuretika (urindrivande medel), särskild om du är äldre

   • får elbehandling (elektrokonvulsiv behandling)

   • tidigare har haft en blödningssjukdom eller får blåmärken eller ovanliga blödningar

   • blodförtunnande medel (se ”Användning av andra läkemedel”)

   • får behandling med tamoxifen (används för att behandla bröstcancer) (se ”Använding av andra läkemedel”)

   • börjar känna dig rastlös och inte kan sitta still (akatisi). Detta kan bli värre om Fluoxetindosen ökas

   • plötsligt får feber, muskelstelhet eller skakningar och förändras mentalt, t.ex. blir förvirring, irritabilitet och extrem oro. Du kan ha fått s.k. serotonergt syndrom eller malignt neuroleptikasyndrom. Detta syndrom är sällsynt men om det inträffar kan det ge upphov till potentiellt livshotande tillstånd. Kontakta läkare omedelbart. Behandling med Fluoxetine Accord kan behöva avslutas.   • Har självmordstankar och dina symtom på depression eller ångest förvärras

    Den som är deprimerad och/eller har ångeststörningar kan ibland ha tankar på att skada sig själv eller att begå självmord. Tankarna kan förstärkas när man först börjar ta antidepressiva medel, eftersom det tar tid innan dessa läkemedel börjar verka, vanligtvis cirka två veckor men ibland längre.


   Det är mer sannolikt att du har sådana tankar:

   • Om du tidigare har haft tankar på att begå självmord eller att skada dig själv.

   • Om du är en ung vuxen person. Information från kliniska prövningar har visat en ökad risk för självmordsbeteende hos vuxna under 25 år med psykisk sjukdom som behandlades med ett antidepressiva läkemedel.

   Kontakta läkare eller uppsök närmaste sjukhus omgående om du har tankar på att skada dig själv eller att begå självmord.

   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad eller har en ångeststörning och be dem läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att din depression eller ångest förvärras eller om de oroar sig över att ditt beteende förändras.

   Användning till barn och ungdomar i åldrarna 8 till 18 år

   Patienter under 18 år löper större risk för biverkningar såsom själmordsförsök, självmordstankar och fientligt beteende (främst aggressivitet, trotsbeteende och ilska) när de tar den här typen av läkemedel. Fluoxetine Accord ska endast användas till barn och ungdomar i åldrarna 8 till 18 år för behandling av måttlig till svår egentlig depression (i kombination med psykologisk behandling) och ska inte användas för att behandla några andra tillstånd.

   Dessutom är endast begränsad information tillgänglig om långtidssäkerhet med Fluoxetine Accord beträffande tillväxt, pubertetsutveckling, psykologisk, emotionell och beteendemässig utveckling i denna åldersgrupp begränsad. Trots detta kan läkare skriva ut Fluoxetine Accord till patienter under 18 år för behandling måttlig till svår egentlig depression i kombination med psykologisk behandling om han/hon anser att det är till patientens bästa. Om din läkare har skrivit ut Fluoxetine Accord åt en patient under 18 år och du vill diskutera detta, bör du vända dig till läkaren. Du bör informera läkaren om något av ovan angivna symptom uppträder eller förvärras hos patienter under 18 år som tar Fluoxetine Accord.

   Fluoxetine Accord ska inte användas vid behandling av barn under 8 år.

   Andra läkemedel och Fluoxetine Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel (inom de senaste 5 veckorna), även receptfria sådana.


   Fluoxetine Accord kan påverka effekten av vissa andra läkemedel (interaktion), i synnerhet nedanstående.

   • Vissa MAO-hämmare (används för behandling av depression). Icke-selektiva MAO-hämmare och MAO-hämmare av typ A (moklobemid) får inte användas tillsammans med Fluoxetine Accord eftersom allvarliga biverkningar och till och med dödsfall kan inträffa (serotonergt syndrom) (se avsnitt ”Ta inte Fluoxetine Accord”). Fluoxetinbehandling ska inte påbörjas förrän 2 veckor förflutit sedan behandling med en irreversibel MAO-hämmare (t.ex. tranylcpromin) avslutats. Fluoxetinbehandling kan dock påbörjas dagen efter behandling med en reversibel MAO-hämmare (t.ex. moklobemid, linezolid, metyltioninklorid (metylblått)) avslutats. Vissa MAO-hämmare av typ B (selegilin) kan användas tillsammans med Fluoxetine Accord förutsatt att din läkare följer dig noggrant.

   • Metoprolol (används vid hjärtsvikt), se avsnittet ”Ta inte Fluoxetine Accord”.

   • Mequitazin (en antihistamin). Fluoxetine Accord kan öka risken för biverkningar som är förknippade med detta läkemedel.

   • Litium, tryptofan: Risken för serotonergt syndrom ökar när dessa läkemedel tas tillsammans med Fluoxetine Accord. Din läkare kommer att göra tätare kontroller.

   • Fenytoin (mot epilepsi): Eftersom Fluoxetine Accord kan påverka blodnivåer av detta läkemedel kan din läkare behöva sätta in fenytoin mer försiktigt och göra kontroller när det ges tillsammans med Fluoxetine Accord.

   • Klozapin (används för behandling av vissa psykiska sjukdomar), tramadol (ett smärtstillande medel) eller triptaner (mot migrän). Ökad risk för hypertoni (högt blodtryck) föreligger.

   • Flekainid eller enkainid (mot hjärtsjukdom), karbamazepin (mot epilepsi), tricykliska antidepressiva medel (t.ex. imipramin, desipramin och amitriptylin). Eftersom Fluoxetine Accord eventuellt kan förändra blodnivåerna av dessa läkemedel kan din läkare behöva sänka dosen av dessa då de ges samtidig med Fluoxetine Accord.

   • Tamoxifen (används för att behandla bröstcancer). Eftersom Fluoxetine Accord kan ändra blodkoncentrationen av detta läkemedel, och en minskning av effekten av tamoxifen inte kan uteslutas, måste din läkare kanske överväga en annan antidepressiv behandling.

   • Warfarin eller andra blodförtunnande medel. Fluoxetine Accord kan förändra dessa mediciners effekt på blodet. Om du påbörjar eller avslutar behandling med Fluoxetine Accord medan du tar warfarin måste läkaren utföra vissa tester.

   • Du ska inte börja ta naturläkemedlet johannesört under behandling med Fluoxetine Accord eftersom risken för biverkningar ökar. Om du redan tar johannesört när du börjar ta Fluoxetine Accord ska du upphöra med johannesört och tala om detta för läkaren vid ditt nästa besök.

   Fluoxetine Accord med mat och dryck

   • Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat

   • Vi rekommenderar att INTE dricka alkohol medan du tar detta läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Tala om för din läkare så snart som möjligt att du är gravid, tror att du är gravid, eller om du planerar att bli gravid.


   Rapporter har förekommit, som tyder på en ökad risk för hjärtmissbildningar hos spädbarn vars mödrar använde Fluoxetine Accord under de första månaderna av graviditeten. I befolkningen föds normalt ungefär 1 av 100 spädbarn med hjärtfel. Denna missbildning ökade i frekvens till ungefär 2 av 100 då mödrar behandlades med Fluoxetine Accord. Du och din läkare kan ta beslutet att gradvis avsluta behandlingen om du är gravid. Beroende på omständigheterna kan läkaren dock föreslå att det är bättre för dig att fortsätta använda Fluoxetine Accord.


   Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Fluoxetine Accord. När läkemedel såsom Fluoxetine Accord används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


   Försiktighet bör dock iakttas vid användning under graviditet, särskilt under senare delen av graviditeten eller strax innan förlossningen eftersom följande effekter har rapporterats hos nyfödda barn: irritabilitet, darrningar, muskelsvaghet, ihållande gråt, amnings- och sömnsvårighet.


   Amning

   Fluoxetin utsöndras i bröstmjölk och kan ge biverkningar hos barn som ammas. Du ska endast amma om det är nödvändigt. Om du fortsätter att amma kan din läkare föreskriva en lägre dos av fluoxetin.


   Fertilitet

   I djurstudier har det visat sig att fluoxetin minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av fluoxetin på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.


   Rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din medicin kan påverka ditt omdöme och din koordination. Kör inte bil eller använd maskiner utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Fluoxetine Accord

   Ta alltid Fluoxetine Accord 20 mg enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Svälj kapslarna tillsammans med ett glas vatten. Tugga inte kapslarna.


   Vuxna:

   Vanlig dos är:

   • Depression: Rekommenderad dos är 1 kapsel (20 mg) dagligen. Din läkare kommer att se över och vid behov anpassa dosen 3-4 veckor efter behandlingsstart. Vid behov kan dosen ökas gradvis upp till en högsta dos på 3 kapslar (60 mg) dagligen. Dosen ska ökas försiktigt för att säkerställa att du får lägsta effektiva dos. Du kanske inte känner dig bättre omedelbart efter det att du börjat ta medicinen. Detta är vanligt eftersom en förbättring av depressionssymtom kan ta några veckor. Patienter med depression ska behandlas i minst 6 månader.

   • Bulimia nervosa: Rekommenderad dos är 3 kapslar (60 mg) dagligen.

   • Tvångssyndrom (tvångstankar och tvångshandlingar): Rekommenderad dos är 1 kapsel (20 mg) dagligen. Din läkare kommer att se över och vid behov justera dosen efter 2 veckors behandling. Vid behov kan dosen ökas gradvis upp till en högsta dos på 3 kapslar (60 mg) dagligen. Om ingen förbättring har inträffat inom 10 veckor ska behandlingen omprövas.


   Barn och ungdomar i åldrarna 8 till 18 år med depression:

   Behandling ska inledas och övervakas av specialist. Startdosen är 10 mg/dag.

   Efter 1 till 2 veckor kan läkaren höja dosen till 20 mg/dag. Dosen ska ökas försiktigt för att säkerställa att du får lägsta effektiva dos. Barn med låg kroppsvikt kan behöva lägre doser. Din läkare bedömer behovet för fortsatt behandling efter 6 månader. Om ingen förbättring ses ska behandlingen omprövas.


   Äldre:

   Läkaren ökar dosen med större försiktighet och dygnsdosen ska i allmänhet inte överstiga 2 kapslar (40 mg). Högsta dos är 3 kapslar (60 mg) dagligen.


   Nedsatt leverfunktion:

   Om du har en leversjukdom eller använder andra läkemedel som kan påverka Fluoxetine Accord kan din läkare besluta att föreskriva en lägre dos eller att du ska ta Fluoxetine Accord varannan dag.


   Om du har tagit för stor mängd av Fluoxetine Accord

   Ta inte fler kapslar än vad din läkare har ordinerat. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med förpackningen och återstående tabletter till läkaren.


   Symtom på överdosering omfattar: illamående, kräkningar, kramper, problem med hjärtat (som t.ex. oregelbundna hjärtslag och hjärtstillestånd), problem med lungorna och mentala förändringar omfattande allt från oro till medvetslöshet.

   Om du har glömt att ta Fluoxetine Accord

   Om du glömmer att ta din medicin ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Fortsätt därefter att ta den vid de vanliga tidpunkterna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du är orolig, vänd dig till apotekspersonal eller läkare för att få råd.

   Om du slutar att ta Fluoxetin 20 mg kapsel

   • Sluta inte att ta Fluoxetine Accord utan att först fråga din läkare, även om du känner dig bättre. Det är viktigt att du fortsätter att ta din medicin.

   Du kan uppleva följande när du slutar att ta Fluoxetine Accord: yrsel, stickande känsla såsom myrkrypningar, sömnbesvär (livliga drömmar, mardrömmar, sömnlöshet), känsla av rastlöshet eller oro, ovanlig trötthet eller svaghet, ångest, illamående/kräkningar (kväljningar), skakningar och huvudvärk.

   De flesta som slutar ta Fluoxetine Accord upplever att symtomen är lätta och försvinner av sig själv inom några veckor. Om du får symtom när behandlingen upphör ska du kontakta din läkare.

   När behandlingen med Fluoxetine Accord avslutas kommer din läkare hjälpa dig att minska dosen långsamt under en till två veckor för att minska risken för utsättningssymtom.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Fluoxetine Accord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   • Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord (se avsnitt 2).

   • Om du får hudutslag eller allergisk reaktion som t ex klåda, svullna läppar/tunga eller pipande andning/andfåddhet, sluta genast att ta Fluoxetine Accord kapslar och kontakta omedelbart din läkare.

   • Om du får utslag eller en allergisk reaktion såsom klåda, svullna läppar/tunga eller pipljud vid andning/andfåddhet – sluta ta fluoxetin med en gång och meddela din läkare omedelbart. Om du känner dig rastlös och inte kan sitta still är det möjligt att du har något som kallas akatisi. Om dosen av Fluoxetine Accord ökas kan detta få dig att må sämre. Om detta inträffar, kontakta din läkare.

   • Kontakta din läkare omedelbart om huden blir röd eller du får någon annan hudreaktion eller det bildas blåsor och huden fjällar eller lossnar. Detta är mycket sällsynt.


   Vissa patienter har haft:

   • en samling symtom (s.k. serotonergt syndrom) som bl.a. omfattar oförklarlig feber med snabb andning eller snabb puls, svettningar, muskelstelhet eller skakningar, förvirring, extrem oro eller trötthet (endast sällsynt)

   • svaghetskänsla, sömnighet eller förvirring, framförallt hos äldre personer och (äldre) personer som tar diuretika (urindrivande medel)

   • långvarig och smärtsam erektion

   • irritabilitet och extrem oro.

   Om du har någon av de ovanstående biverkningarna ska du kontakta läkare omedelbart.


   Följande biverkningar har också rapporterats hos patienter som tagit Fluoxetine kapslar:


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter)

   • sömnlöshet

   • huvudvärk

   • diarré, illamående

   • utmattning


   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter)

   • dålig aptit, viktminskning

   • nervositet, ångest

   • rastlöshet, koncentrationssvårigheter

   • känna sig spänd

   • minskad sexualdrift eller sexuella problem (inklusive svårighet att behålla erektion inför sexuell aktivitet)

   • sömnsvårigheter, ovanliga drömmar, trötthet eller sömnighet

   • yrsel

   • smakförändring

   • okontrollerade skakande rörelser

   • dimsyn

   • känsla av snabba och oregelbundna hjärtslag

   • värmevallningar

   • gäspningar

   • matsmältningsbesvär, kräkningar

   • muntorrhet

   • utslag, nässelfeber, klåda

   • ymniga svettningar

   • ledvärk

   • täta urintömningar

   • oförklarad vaginalblödning

   • känna sig skakig eller frossa


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 patienter)

   • känna sig avskärmad från sig själv

   • konstiga tankar

   • onormal upprymdhet

   • orgasmproblem

   • gnissla tänder

   • muskelryckningar, ofrivilliga rörelser eller problem med balans och koordination

   • förstorade (dilaterade) pupiller

   • lågt blodtryck

   • andfåddhet

   • sväljningssvårigheter

   • håravfall

   • ökad tendens att få blåmärken

   • kallsvettning

   • svårigheter att kissa

   • känna sig varm eller kall


   Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 patienter)

   • låga halter av salt i blodet

   • våldsamt beteende

   • hallucinationer

   • agitation

   • panikattacker

   • anfall

   • vaskulit (inflammation i ett blodkärl)

   • snabb svullnad av vävnaderna runt halsen, ansiktet, munnen och/eller svalget

   • ont i matstrupen

   • känslighet för solljus

   • mjölkflöde ur brösten


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter)

   • minskat antal röda blodkroppar, vilket ökar risken för blödningar eller blåmärken


   Övrigt (frekvensen kan inte bestämmas)

   • självmordstankar eller tankar på att skada sig själv

   • minnesförsämring

   • lungproblem

   • hepatit (leversjukdom), ornormala leverfunktionsvärden

   • muskelsmärta

   • svårigheter att urinera

   • förvirring

   • stamning

   • näsblödningar

   • oljud i öronen

   • oförklarade blåmärken eller blödningar


   Benfrakturer - en ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


   Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har något/några av symtomen och de är besvärande eller varar en längre tid.


   De flesta av dessa biverkningar försvinner vid fortsatt behandling.


   Hos barn och ungdom (8-18 år) – fluoxetin kan minska tillväxthastigheten och möjligen försena könsmognaden. Näsblödningar har också rapporterats som en vanlig biverkning hos barn.


   Utsättningssymtom kan förekomma när behandlingen avslutas, särskilt då Fluoxetine Accord avbryts plötsligt. Risken för utsättningssymtom kan vara beroende av behandlingens varaktighet, dosering och på nedtrappningshastigheten (se ”Hur du tar Fluoxetine Accord”).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fluoxetine Accord ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är fluoxetinhydroklorid. Varje kapsel innehåller 22,4 mg fluoxetinhydroklorid motsvarande 20 mg fluoxetin.


   Övriga innehållsämnen är: pregelatiniserad stärkelse (majs), renad talk, vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat.


   Kapselhöljet innehåller: kinolingult (E104), erytrosin (E127), indigokarmin (E132), titandioxid (E171) och gelatin.


   Tryckbläcket innehåller: schellack (E904), svart järnoxid (E172), propylenglykol, och Ammoniumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fluoxetine Accord är en hård kapsel. Varje kapsel innehåller 20 mg fluoxetin.

   Kapslarna är ljusgröna/gula ogenomskinliga, hårda gelatinkapslar, märkta ”BJ” på överdelen och ”F20”på underdelen, innehållande ett vitt till benvitt pulver.

   Fluoxetinhydroklorid 20 mg kapslar är förpackade i PVC/aluminiumblister. Blisterkartor med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 70, 90, 98 eller 100 kapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Accord Healthcare Ltd.

   Sage House, 319 Pinner Road

   North Harrow, Middlesex

   HA1 4HF,

   Storbritannien

   Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i det ekonomiska europeiska samarbetet (EES) under följande namn:

   Land namn

   Föreslaget namn

   Italien

   Fluoxetina Accord Healthcare 20 mg capsule rigide

   Portugal

   Fluoxetina Accord

   Spanien

   Fluoxetina Accord 20 mg cápsulas duras EFG

   Sverige

   Fluoxetine Accord 20 mg kapsel, hård


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fluoxetine Accord

  Kapsel, hård 20 mg 30 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 433705
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  124,80 kr

  Jämförpris: 4,16 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?