Bild på Fluorette® Pepparmint
 • Förebygger karies
 • Läkemedel
 • Pepparmintsmak. Stärker tändernas emalj och förebygger hål i tänderna. Fluor. Från 7 år.
 • Bäst effekt vid tuggning i minst 20 minuter. Gärna direkt efter maten.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint

   0,25 mg medicinskt tuggummi
   Fluor

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint
   3. Hur du använder Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint är och vad det används för

   Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint är ett vitt, rektangulärt tuggummi. Det används vid förhöjd kariesrisk t ex vid muntorrhet eller efter bedömning av tandläkare.


   Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint verkar genom att natriumfluorid friges i saliven när det tuggas. Efter 10 minuters tuggningstid är ca 80 % av fluorinnehållet frigivet och efter 20 minuter är ca 90 % av fluorinnehållet frigivet. Natriumfluorid gör fluorhalten i vätskan som omger tänderna högre och på så sätt blir tändernas emalj mer motståndskraftig mot karies.


   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint

   Använd inte Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint:

   • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala alltid med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint.

   Barn och ungdomar

   Barn under 7 år bör ej använda Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint annat än efter tandläkares/läkares anvisning, då överdosering av fluor under längre tid vid tandbildningen kan ge vita fläckar på kindtänderna.

   Andra läkemedel och Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Det finns inga kända risker vid användning av Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint i samband med graviditet och amning.


   Natriumfluorid passerar ej över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint försämrar inte reaktionsförmågan vid bilkörning eller vid användning av maskiner.


   Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint innehåller sorbitol och maltitol

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och ungdomar (12 år och äldre)

   Högst 6 tuggummin per dag.


   Användning för barn under 12 år

   Barn 7-12 år: Högst 3 tuggummin per dag. Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint ska användas till barn under 7 år endast efter tandläkares/läkares anvisning.


   Annan dosering enligt läkares eller tandläkares föreskrift.


   Du får den bästa effekten av Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint om du tuggar varje tuggummi i minst 20 minuter.

   Tuggummina bör fördelas jämnt över dagen. Användning av Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint rekommenderas särskilt efter måltid.

   Om du använt för stor mängd av Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Hos barn i åldern 7-12 år kan samtidig tillförsel av fluor i tandkräm och till exempel i fluortuggummi ge upphov till förändring av tandemaljen med obetydligt vita fläckar på kindtänderna (emaljfluoros).


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Vita fläckar på kindtänderna (emaljfluoros).


   I mycket sällsynta fall har svullnad i munhåla/svalg rapporterats efter användning av natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.


   Sluta att ta Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Fluorette Pepparmint

   • Den aktiva substansen är 0,25 mg fluor (som natriumfluorid).

   • Övriga innehållsämnen är xylitol (sötningsmedel E 967) 288 mg, gummibas, sorbitol (sötningsmedel E 420) 189 mg, maltitol flytande (E 965) 85 mg, Levomentol, pepparmintolja, talk (E 553b) och karnaubavax (E 903).


   Fluorette Cherry-Mint

   • Den aktiva substansen är 0,25 mg fluor (som natriumfluorid).

   • Övriga innehållsämnen är xylitol (sötningsmedel E 967) 287 mg, gummibas, sorbitol (sötningsmedel E 420) 193 mg, maltitol flytande (E 965) 85 mg, Levomentol, eukalyptusolja, körsbärsarom, talk (E 553b) och karnaubavax (E 903).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fluorette Pepparmint/Fluorette Cherry-Mint är förpackad i kartonger om 24, 90 respektive 270 tuggummin.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Fertin Pharma A/S

   Dandyvej 19

   7100 Vejle

   Danmark


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fluorette® Pepparmint

  Medicinskt tuggummi 0,25 mg 270 styck Kartong

  • Varunummer: 505651
  • Tillverkare: Meda AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / styck

  Via butik/recept

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/fluorette-pepparmint-medicinskt-tuggummi-025-mg-270-styck-kartong-105316/ 105316 Fluorette® Pepparmint https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/505651s.jpg 0.00 0.00 SEK Fluorette OutOfStock Förebygger karies Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Medicinskt tuggummi 0,25 mg 270 styck Kartong