Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Flumazenil B. Braun

   0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning

   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Flumazenil B. Braun är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Flumazenil B. Braun
   3. Hur du använder Flumazenil B. Braun
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Flumazenil B. Braun ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Flumazenil B. Braun är och vad det används för

   Flumazenil som finns i Flumazenil B. Braun kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Flumazenil B. Braun är ett motgift (antidot) mot en specifik grupp av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Bensodiazepiner har lugnande, sömngivande och muskelrelaxerande verkan. De används för att göra dig sömnig och lugna dig om du är orolig. Flumazenil B. Braun kan fullständigt eller delvis upphäva dessa effekter.


   Flumazenil B. Braun kan därför användas

   • för att väcka dig ur nedsövning som gjorts i samband med kirurgi eller vissa diagnostiska ingrepp

   • för att väcka dig om du hållits sederad för intensivvård.


   Flumazenil B. Braun kan också användas för diagnostisering eller behandling av förgiftningar eller överdoseringar orsakade av benzodiazepiner.


   Flumazenil B. Braun används till barn över 1 år för att väcka barnet när ett läkemedel med bensodiazepin har givits i sömngivande syfte under ett medicinskt ingrepp.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Flumazenil B. Braun

   Använd inte Flumazenil B. Braun

   • om du är allergisk mot flumazenil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du får bensodiazepiner för behandling av ett möjligt livshotande tillstånd (t.ex. för kontroll av trycket i hjärnan eller ett allvarligt epileptiskt anfall)

   Varningar och försiktighet

   Särskild försiktighet måste iakttas

   • om du har epilepsi och har fått behandling med bensodiazepiner under lång tid. I så fall kan administrering av Flumazenil B. Braun orsaka krampanfall.

   • om du har någon svår hjärnskada (och/eller instabilt tryck i hjärnan) eftersom Flumazenil B. Braun kan orsaka förhöjt tryck i hjärnan.

   • om du har någon leversjukdom. Din läkare kommer att justera dosen Flumazenil B. Braun noggrant.

   • om du någon gång tidigare har haft panikattacker eftersom Flumazenil B. Braun kan orsaka nya attacker.

   • om du är mycket nervös inför en operation eller tidigare har haft ångest. Läkaren kommer att justera dosen Flumazenil B. Braun noggrant.

   • om du har fått långvarig behandling med höga doser av bensodiazepiner eftersom det finns risk för abstinenssymtom (abstinenssymtom anges i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”).

   • om du är beroende av alkohol eller läkemedel. I så fall löper du ökad risk för bensodiazepintolerans och -beroende.

   • om du har någon kranskärlsjukdom. Din läkare bör informeras eftersom han/hon kan besluta att förlänga sederingen.


   Vakenhetsgrad och vitala tecken (t.ex. blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens) kontrolleras under en lämplig period efter att du har fått Flumazenil B. Braun. Eftersom Flumazenil B. Brauns verkningstid i allmänhet är kortare än bensodiazepinernas verkningstid, kan sederingen komma tillbaka. Du blir noga övervakad, möjligen på en intensivvårdsavdelning, tills effekten av Flumazenil B. Braun har avtagit.


   Om Flumazenil B. Braun ges åt dig i slutet av operationen för att väcka dig, skall det inte ges innan de muskelavslappnande medicinernas verkningar har försvunnit.


   Innan du ges Flumazenil B. Braun kommer läkaren att beakta att postoperativ smärta kan förekomma efter en större operation


   Om du inte vaknar upp efter att du har fått Flumazenil B. Braun kommer man att överväga vilken annan orsak din sedering beror på, eftersom Flumazenil B. Braun specifikt upphäver bensodiazepinernas effekter.


   Läkaren undviker snabb injektion av Flumazenil B. Braun. Om du har fått långvarig (kronisk) behandling med bensodiazepiner kan snabba injektioner med höga flumazenildoser (över 1 mg) orsaka abstinenssymtom.


   Flumazenil B. Braun rekommenderas inte för behandling av bensodiazepinberoende eller abstinenssymptom orsakade av bensodiazepiner.


   Läkaren administrerar Flumazenil B. Braun med särskild försiktighet vid fall av blandförgiftning med bensodiazepiner och vissa typer av andra antidepressiva medel (så kallade cykliska antidepressiva medel som t.ex. imipramin, klomipramin, mirtazapin eller mianserin). Toxiciteten av dessa antidepressiva medel kan maskeras av skyddande bensodizepineffekter (se även avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Flumazenil B. Braun”).

   Tecken på en signifikant överdos med cykliska antidepressiva medel omfattar:

   • vidgning av pupillen, oförmåga att urinera, muntorrhet

   • allvarlig eller potentiellt livshotande tillstånd som agitation, andningssvårigheter, kramper, hjärtbesvär och koma.

   Barn

   Barn som tidigare sederats med midazolam ska noga observeras på intensivvårdsavdelning i minst 2 timmar efter administration av Flumazenil B. Braun. Återkommande sedering eller andningssvårigheter kan förekomma. Om barnet sederats med andra bensodiazepiner ska övervakningen anpassas enligt deras förväntade verkningstid.


   Barn som är 1 år eller yngre ska endast ges av Flumazenil B. Braun efter att riskerna noga vägts mot fördelarna med en behandling.


   Barn ska endast ges Flumazenil B. Braun efter avsiktlig sedering. Det finns otillräcklig information för andra indikationer. Detsamma gäller barn under 1 års ålder.

   Andra läkemedel och Flumazenil B. Braun

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


   Flumazenil motverkar effekten av alla läkemedel som verkar via bensodiazepinreceptorn. Detta omfattar läkemedel som inte tillhör gruppen bensodiazepiner men som har samma verkningsprincip, t.ex. zopiklon, triazolopyridazin och övriga läkemedel.


   Bensodiazepiner kan maskera de toxiska effekterna av vissa psykofarmaka (särskilt tricykliska antidepressiva medel, t.ex. imipramin, se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”). Då man använder flumazenil för att behandla en oavsiktlig överdos måste man ta i beaktande att de toxiska (= giftiga) effekterna av sådana läkemedel som tagits samtidigt kan öka när bensodiazepineffekten avtar.


   Interaktioner med andra läkemedel som dämpar det centrala nervsystemet, eller alkohol, har inte observerats.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Eftersom erfarenheterna av Flumazenil B. Braun under graviditet är otillräckliga, ska Flumazenil B. Braun användas med försiktighet under graviditet och endast om nyttan för dig är större än de eventuella riskerna för det ofödda barnet. Administration av Flumazenil B. Braun under pågående graviditet är inte kontraindicerat i nödsituationer.


   Det är inte känt om Flumazenil B. Braun utsöndras i bröstmjölken. Du ska därför avstå från amning i 24 timmar efter administrering av Flumazenil B. Braun. Administrering av Flumazenil B. Braun under amning är inte kontraindicerat i nödsituationer.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Man ska inte köra bil, använda maskiner eller utföra andra fysiskt eller mentalt krävande aktiviteter under minst 24 timmar efter att man fått Flumazenil B. Braun för upphävande av bensodiazepiners sedativa verkningar. Detta eftersom det är möjligt att sederingen återkommer.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Flumazenil B. Braun innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml injektionsvätska, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du använder Flumazenil B. Braun

   Flumazenil B. Braun ges av din narkosläkare eller en erfaren läkare. Flumazenil B. Braun ges som en intravenös injektion (i en ven) eller utspädd som en intravenös infusion (som dropp under en längre tidsperiod).


   Flumazenil kan användas samtidigt med andra återupplivningsåtgärder.


   Den rekommenderade doseringen anges nedan:


   Vuxna

   Nedsövning

   Intensivvård

   Dos:

   Inledningsdos:

   0,2 mg administrerat intravenöst under 15 sekunders tid.

   Inledningsdos:

   0,3 mg administrerat intravenöst.

   Ytterligare en dos på 0,1 mg kan injiceras och upprepas med 60 sekunders mellanrum, om den önskade medvetandegraden inte uppnås inom 60 sekunder (upp till en maximal dos på 1,0 mg).

   Ytterligare en dos på 0,1 mg kan injiceras och upprepas med 60 sekunders mellanrum, om den önskade medvetandegraden inte uppnås inom 60 sekunder (upp till en maximal dos på 2,0 mg).

   Den vanliga dosen som krävs ligger mellan 0,3 och 0,6 mg, men kan variera beroende på patientens egenskaper och vilken bensodiazepin som använts.

   Om dåsighet återkommer kan en andra bolusinjektion ges. En intravenös infusion på
   0,1- 0,4 mg/h kan vara användbar. Infusionshastigheten bör avpassas individuellt för att uppnå önskad medvetandegrad.


   Infusionen bör avbrytas var 6:e timme för att kontrollera om sedering återkommer.


   Spädbarn och småbarn, barn och ungdomar (från 1 till 17 år)

   Upphävande av ytlig sövning med bevarad andning

   Dos:

   Injicering av 0,01 mg/kg kroppsvikt (maximal dos 0,2 mg) administrerat intravenöst under 15 sekunders tid. Om patienten inte uppnår den önskade medvetandenivån efter 45 sekunder kan man ge en tilläggsinjektion på 0,01 mg/kg (upp till 0,2 mg).

   Injektionerna kan vid behov upprepas med 60 sekunders mellanrum (högst 4 gånger) upp till en maximal dos på 0,05 mg/kg eller en total dos på 1 mg, beroende på vilken dos som är lägst.


   Nyfödda, spädbarn och småbarn under 1 år

   Det finns otillräckligt med information om användandet av Flumazenil B. Braun till barn under 1 år. Flumazenil B. Braun ska därför endast ges åt barn under 1 år om den potentiella nyttan för barnet överstiger de möjliga riskerna (se även avsnitt 2 “Varningar och försiktighet, Barn”)


   Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion
   Hos patienter med försämrad leverfunktion kan elimineringen av flumazenil vara långsammare än normalt. Därför rekommenderas en noggrann dosjustering.


   För patienter med försämrad njurfunktion krävs inga dosjusteringar.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   För information avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal, se slutet av denna bipacksedel.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan vara allvarliga. Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • onormalt snabb och djup andning (hyperventilering)

   • störningar i talförmågan


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • långsam eller snabb hjärtfrekvens, extra hjärtslag (extrasystole)

   • andningssvårigheter

   • bröstsmärtor


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • kramper (hos patienter med epilepsi eller allvarlig leversvikt, huvudsakligen efter långtidsbehandling med bensodiazepiner eller vid blandmissbruk av flera mediciner.

   • allergiska reaktioner, inklusive svåra reaktioner som orsakas av allergi (anafylaxi), kan förekomma.


   Andra biverkningar omfattar:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • agitation (efter snabb injektion, kräver inte behandling)

   • svårigheter att somna och att sova ostört (insomnia), sömnighet (somnolens)

   • yrsel, huvudvärk

   • ofrivilliga darrningar eller skakningar (tremor)

   • muntorrhet

   • förnimmelser i huden (t.ex. kyla, värme, stickande eller kittlande, tryckkänsla) utan någon stimulering (parestesi)

   • dubbelseende, skelning (strabismus), ökad tårbildning (rinnande ögon)

   • svettning

   • lågt blodtryck, blodtrycksfall då man reser sig från liggande till stående läge (ortostatisk hypotoni)

   • illamående (under narkos)

   • kräkningar (under narkos), hicka

   • trötthet

   • smärta vid injektionsstället.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • ångest, rädsla (efter snabb injektion, kräver inte behandling)

   • hjärtklappning (palpitationer, efter snabb injektion, kräver inte behandling)

   • onormal hörsel

   • hosta, nästäppa

   • hudrodnad

   • frossa.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • panikattacker hos patienter med tidigare panikreaktioner

   • tillfälligt ökat blodtryck (vid uppvaknande)

   • känslomässig instabilitet

   • onormalt gråtande, agitation och aggressiva reaktioner.


   Flumazenil B. Braun kan orsaka abstinenssymptom om du har behandlats med bensodiazepiner under en längre tidsperiod (ingen känd frekvens). Sådana symtom omfattar upphetsning, ångest, känslomässig instabilitet, förvirring och onormala känselförnimmelser.


   I allmänhet skiljer sig inte biverkningarna hos barn mycket från vuxnas. Onormal gråt, upphetsning och aggressiva reaktioner kan förekomma om Flumazenil B. Braun används för att väcka ditt barn från sedering.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Flumazenil B. Braun ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP respektive Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.


   Detta läkemedel är avsett endast för engångsbruk.


   Hållbarhet efter öppnandet: läkemedlet ska användas omedelbart.


   Hållbarhet efter utspädning: 24 timmar.


   Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar vid 25 ºC. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv skall läkemedlet användas omedelbart.

   Om det inte används omedelbart så ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring, före och under användning, på användaren. Denna förvaring skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 - 8ºC, såvida inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Lösningen ska inspekteras visuellt före användning. Använd inte Flumazenil B. Braun om inte lösningen är klar, färglös och fri från synliga partiklar.


   Oanvänd lösning ska kasseras i enlighet med lokalt gällande krav.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är flumazenil.


   En milliliter innehåller 0,1 mg flumazenil.

   En ampull på 5 ml innehåller 0,5 mg flumazenil.

   En ampull på 10 ml innehåller 1,0 mg flumazenil.


   Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, koncentrerad ättiksyra, natriumklorid, 4 % natriumhydroxidlösning, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Flumazenil B. Braun är en klar och färglös injektionsvätska, lösning och koncentrat till infusionsvätska, lösning i ofärgade glasampuller.


   Följande förpackningsstorlekar finns:

   Pappkartonger med 5 eller 10 ampuller à 5 ml lösning

   Pappkartonger med 5 eller 10 ampuller à 10 ml lösning


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   B. Braun Melsungen AG
   Carl‑Braun‑Strasse 1
   34212 Melsungen
   Tyskland


   Postadress:
   34209 Melsungen
   Tyskland


   Tel: + 49 5661 71 0
   Fax: + 49 5661 71 4567


   Information lämnas av:


   B. Braun Medical AB
   Box 110
   18211 Danderyd


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-19


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Då Flumazenil B. Braun används som infusion måste preparatet spädas före infusionen. Flumazenil B. Braun ska endast spädas med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid, 50 mg/ml (5 %) glukos eller 4,5 mg/ml (0,45 %) natriumklorid + 25 mg/ml (2,5 %) glukos. Flumazenils kompatibilitet med andra injektionsvätskor har inte utretts.

   Detta läkemedel ska inte blandas med andra läkemedel förutom de som finns nämnda i detta avsnitt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Flumazenil B. Braun

  Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml 5 x 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 099321
  • Tillverkare: B. Braun Medical AB

  500 kr

  Jämförpris: 20 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?