Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Flukonazol Medartuum

   50 mg, 150 mg hårda kapslar
   Flukonazol

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD FLUKONAZOL MEDARTUUM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR FLUKONAZOL MEDARTUUM
   3. HUR DU TAR FLUKONAZOL MEDARTUUM
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR FLUKONAZOL MEDARTUUM SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD FLUKONAZOL MEDARTUUM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Flukonazol Medartuum hindrar sjukdomsalstrande svamp att bygga upp en normal cellvägg.

   Svampens tillväxt hämmas och infektionen försvinner. Flukonazol Medartuum påverkar endast den sjukdomsframkallande svampen och inte den normala bakteriefloran.


   Flukonazol Medartuum används för behandling av lokala svampinfektioner i slidan (vagina), på huden och i slemhinnor som munhåla, matstrupe, luftrör och lungor. Flukonazol Medartuum används också vid mer allvarliga infektioner där svampen spridit sig till/med blodet.

   Hos patienter med nedsatt immunförsvar används läkemedlet dels som förebyggande behandling i samband med benmärgstransplantation och dels för behandling av infektion i urinvägar och en viss typ av hjärnhinneinfektion.


   Flukonazol som finns i Flukonazol Medartuum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso-och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU TAR FLUKONAZOL MEDARTUUM

   Ta inte Flukonazol Medartuum

   • om du är allergisk (överkänslig ) mot flukonazol eller något av övriga innehållsämnen i Flukonazol Medartuum.

   • om du samtidigt använder läkemedel innehållande cisaprid (mot magbesvär), pimozid (mot psykiska besvär), astemizol (mot allergi), kinidin (mot hjärtbesvär), amiodaron (reglerar hjärtrytmen) och erytromycin (mot infektioner).

   • om du tar terfenadin (mot allergi) och din läkare rekommenderar dig flukonazol 400 mg eller större doser.

   Var särskilt försiktig med Flukonazol Medartuum

   Innan du påbörjar behandlingen bör du tala om för din läkare:

   • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

   • om du har någon hjärtsjukdom t ex oregelbunden hjärtrytm (arytmi).

   • om du är kvinna i fertil ålder. Du bör använda adekvat kontraception vid långtidsbehandling med Fluconazol Medartuum

   • om du har låga saltnivåer i kroppen (kalium, kalcium och magnesium)


   Om du utvecklar allvarliga hudreaktioner såsom klåda, rodnad av huden eller svårighet att andas under behandlingen, kontakta din läkare.


   Ketokonazol är känt för att orsaka binjurebarkssvikt, och detta kan även om än i sällsynta fall gälla för flukonazol. Binjurebarkssvikt vid samtidig behandling med prednison finns beskrivet.

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Om Flukonazol Medartuum och vissa andra läkemedel tas samtidigt, kan effekten av behandlingen påverkas. Rådgör därför först med din läkare före samtidig användning av läkemedel som innehåller

   • cisaprid (mot magbesvär),

   • ciklosporin, sirolimus, takrolimus (används till transplanterade patienter),

   • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi),

   • rifabutin, rifampicin (mot tuberkulos eller annan infektion),

   • erytromycin, azitromycin (mot infektioner),

   • terfenadin, astemizol (mot allergi),

   • kinidin (mot hjärtbesvär),

   • amiodaron (reglerar hjärtrytmen),

   • pimozid (mot schizofreni),

   • celecoxib (smärtstillande),

   • läkemedel mot diabetes såsom glibenklamid, glipizid, klorpropamid och tolbutamid,

   • teofyllin (mot astma),

   • så kallade vincaalkaloider såsom vinkristin och vinblastin (för behandling av cancer),

   • vitamin A,

   • trimetrexat (för behandling av cancer),

   • vissa sömnmedel såsom midazolam och triazolam,

   • blodförtunnande läkemedel t ex warfarin,

   • saquinvir, didanosin, zidovudin (behandling av HIV),

   • vissa blodfettsänkande medel såsom atorvastatin, simvastatin och fluvastatin,

   • p-piller,

   • hydroklortiazid (urindrivande),

   • alfentanil (mot smärta vid operation),

   • fentanyl (mot svår smärta)

   • så kallade kalciumflödeshämmare t ex nifedipin, isradipin, amlopidin, felodipin (mot hjärtsjukdomar),

   • losartan (mot högt blodtryck),

   • amitriptylin, nortriptylin (mot depression),

   • amfotericin B (mot svampinfektion),

   • prednison (mot inflammation),

   • cyklofosfamid (behandling av cancer eller autoimmuna sjukdomar),

   • halofantrin (mot malaria),

   • metadon (vid opioidberoende),

   • smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel såsom flurbiprofen, naproxen, lornoxicam, meloxikam, diklofenak

   Användning av Flukonazol Medartuum med mat och dryck

   Läkemedlet kan tas med eller utan föda.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Erfarenhet av användning av flukonazol under graviditet är begränsad. Därför bör inte Flukonazol Medartuum användas under graviditet annat än efter särskilt medicinskt övervägande.

   Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Därför bör du inte använda Flukonazol Medartuum om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Biverkningar i form av yrsel och kramper finns rapporterat vid användning av Flukonazol Medartuum


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Flukonazol Medartuum

   Flukonazol Medartuum innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU TAR FLUKONAZOL MEDARTUUM

   Ta alltid Flukonazol Medartuum enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen och behandlingstidens längd bestäms beroende på infektionen.

   Kapslarna bör sväljas hela med vatten.

   Vanlig dos för vuxna: 50-400 mg dagligen beroende på typ av infektion.

   Vanlig dos för barn: 3-12 mg/kg kroppsvikt dagligen beroende på typ av infektion.

   Om du har tagit för stor mängd av Flukonazol Medartuum

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

   Om du har glömt att ta Flukonazol Medartuum

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan Flukonazol Medartuum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta läkare.

   • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

   • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

   • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

   • hudutslag

   • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga)


   Flukonazol Medartuum kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

   • trötthet

   • minskad aptit

   • kräkningar

   • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot)

   Om något av detta inträffar, sluta ta Flukonazol Medartuum och kontakta din läkare omedelbart.


   Andra biverkningar

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Vanliga biverkningar som drabbar mellan 1 till 10 användare av 100:

   • huvudvärk

   • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

   • förhöjda levervärden

   • hudutslag


   Mindre vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 1 000:

   • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

   • minskad aptit

   • sömnsvårigheter, dåsighet

   • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

   • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

   • muskelsmärta

   • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

   • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), läkemedelsutslag (inklusive stationära läkemedelsutlösta hudutslag), klåda, svettningar

   • trötthet, allmän olustkänsla, feber


   Sällsynta biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 10 000:

   • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

   • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

   • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

   • sänkt halt av kalium i blodet

   • skakningar

   • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

   • leversvikt

   • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

   • håravfall


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. HUR FLUKONAZOL MEDARTUUM SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är flukonazol 50 mg respektive 150 mg per kapsel.

   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 48 mg respektive 145 mg per kapsel, pregelatiniserad majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (E171), patentblått V (E131).

   Kapslar 50 mg: Innehåller även azorubin (E122).


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   50 mg kapslar: vita/blå

   150 mg kapslar: blå/blå


   Förpackningsstorlekar

   50 mg kapslar: 7, 28, och 100 kapslar

   150 mg kapslar: 1, 4, 6 och 7 kapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Medartuum Medical AB

   Drottninggatan 56

   411 07 Göteborg

   Tillverkare:

   Medochemie Ltd, 1-10 Astronaften & Constainopoleos street, Limassol, Cypern


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-12-18

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Flukonazol Medartuum

  Kapsel, hård 50 mg 7 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 067115
  • Tillverkare: Medartuum Medical AB

  48,08 kr

  Jämförpris: 6,87 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?