Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fluenz Tetra

   nässpray suspension
   Vaccin mot influensa (levande försvagat, nasalt)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan vaccinet ges. Den innehåller information som är viktig för dig eller ditt barn.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   - Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

   - Om biverkningarna blir värre, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fluenz Tetra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Fluenz Tetra
   3. Hur Fluenz Tetra ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fluenz Tetra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fluenz Tetra är och vad det används för

   Fluenz Tetra är ett vaccin som förebygger influensa. Det används till barn och ungdomar i åldern från 24 månader upp till 18 år. Fluenz Tetra skyddar mot de fyra virusstammar som ingår i vaccinet och andra stammar som är nära besläktade med dessa.

   Hur Fluenz Tetra fungerar

   När en person får vaccinet kommer immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) att producera sitt eget skydd mot influensaviruset. Inget av innehållsämnena i vaccinet kan orsaka influensa.

   Fluenz Tetra-vaccinvirus odlas i hönsägg. Vaccinet är riktat mot fyra influensavirusstammar per år, enligt årliga rekommendationer från Världshälsoorganisationen.

   2. Vad du behöver veta innan du får Fluenz Tetra

   Du kommer inte att få Fluenz Tetra:

   • om du är allergisk mot ägg, äggproteiner, gentamicin eller gelatin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta vaccin (anges i avsnitt 6 ”Förpackningsinnehåll och övriga upplysningar”).

   • om du någon gång har fått en svår allergisk reaktion mot ägg eller äggproteiner. För tecken på allergiska reaktioner, se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

   • om du har en blodsjukdom eller en cancer som påverkar immunsystemet.

   • om läkare har informerat dig om att du har ett försvagat immunsystem på grund av en sjukdom, ett läkemedel eller någon annan behandling.

   • om du redan tar acetylsalicylsyra(ett ämne som finns i många smärtstillande och febernedsättande läkemedel). Detta beror på risken för en mycket ovanlig, men allvarlig sjukdom (Reyes syndrom).

   Om något av ovanstående gäller dig, tala om detta för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan vaccination:

   • om barnet är under 24 månader gammalt. Barn under 24 månader ska inte ges detta vaccin på grund av risken för biverkningar.

   • om du har allvarlig astmaeller just nu har väsande andning.

   • om du har nära kontakt med någon som har ett kraftigt försvagat immunsystem (till exempel en benmärgstransplanterad patient som måste isoleras).

   Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du blir vaccinerad. Han eller hon avgör om Fluenz Tetra är lämpligt för dig.

   Andra läkemedel, andra vacciner och Fluenz Tetra

   Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om personen som vaccineras tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.

   • Ge inte acetylsalicylsyra (ett ämne som ingår i många läkemedel med smärtstillande och febernedsättande effekt) till barn under 4 veckor efter vaccination med Fluenz Tetra, om inte läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal ger annat besked. Det är på grund av risken för Reyes syndrom, en mycket sällsynt men allvarlig sjukdom som kan påverkan hjärnan och levern.

   • Det rekommenderas inte att Fluenz Tetra ges samtidigt med influensaspecifika antivirala läkemedel, till exempel oseltamivir och zanamivir. Det är på grund av att vaccinet kan komma att fungera mindre effektivt.

   Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal kommer att avgöra om Fluenz Tetra kan ges samtidigt med andra vacciner.

   Graviditet och amning

   • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid, planerar att bli gravid snart eller ammar ska du tala om detta för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får detta vaccin. Fluenz Tetra rekommenderas inte till gravida eller ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   • Fluenz Tetra har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur Fluenz Tetra ges

   Fluenz Tetra administreras under övervakning av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   Fluenz Tetra får endast användas som nässpray.

   Fluenz Tetra får inte injiceras.

   Fluenz Tetra kommer att ges som en spray i vardera näsborren. Du kan andas normalt medan du får Fluenz Tetra. Du behöver inte andas in aktivt eller dra in luft genom näsan.

   Dosering

   Den rekommenderade dosen till barn och ungdomar är 0,2 ml Fluenz Tetra, där 0,1 ml ges i vardera näsborren. Barn som inte tidigare fått något influensavaccin kommer att få en andra uppföljningsdos efter ett intervall på minst 4 veckor. Följ anvisningarna från läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal angående om och när ditt barn ska återkomma för den andra dosen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. I kliniska studier med vaccinet var de flesta biverkningar lindriga och kortvariga.

   Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal kan ge dig mer information om eventuella biverkningar av Fluenz Tetra.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga

   Mycket sällsynta

   (kan förekomma hos upp till 1 användare av 1 000 000)

   • svår allergisk reaktion: tecken på svår allergisk reaktion kan omfatta andfåddhet och svullnad av ansikte eller tunga.

   Tala om för läkare direkt eller sök akutvård om du drabbas av någon av biverkningarna ovan.

   Andra möjliga biverkningar av Fluenz Tetra

   Mycket vanliga

   (kan förekomma hos fler än 1 användare av 10):

   • rinnande eller täppt näsa

   • minskad aptit

   • svaghet

   • huvudvärk

   Vanliga

   (kan förekomma hos upp till 1 användare av 10):

   • feber

   • muskelvärk

   Mindre vanliga

   (kan förekomma hos upp till 1 användare av 100):

   • hudutslag

   • näsblod

   • allergiska reaktioner

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fluenz Tetra ska förvaras

   Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på pipettens etikett efter bokstäverna EXP.

   Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.

   Ljuskänsligt. Förvara näspipetten i ytterkartongen.

   Före användning får vaccinet tas ut ur kylskåpet under en period av högst 12 timmar vid en temperatur på högst 25 °C. Om vaccinet inte har använts efter denna 12-timmarsperiod ska det kasseras.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   Reassortant influensavirus* (levande, försvagat) av följande fyra stammar**:

   A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09‑liknande stam

   (A/Slovenia/2903/2015, MEDI 279432)

   107,0±0,5 FFU***

   A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-liknande stam
   (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, MEDI 291690)

   107,0±0,5 FFU***

   B/Colorado/06/2017-liknande stam

   (B/Colorado/06/2017, MEDI 228030)

   107,0±0,5 FFU***

   B/Phuket/3073/2013-liknande stam

   (B/Phuket/3073/2013, MEDI 293454)

   107,0±0.5 FFU***

   ................................................................................................

   per 0,2 ml dos

   *  förökade i fertiliserade hönsägg från friska hönsbesättningar.

   **  producerade i VERO-celler genom omvänd genteknik. Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO).

   *** fluorescerande fokusenheter.

   Detta vaccin uppfyller rekommendationen från WHO (Världshälsoorganisationen) (norra hemisfären) och EU:s beslut för säsongen 2018/2019.

   Övriga innehållsämnen är sackaros, dikaliumfosfat, kaliumdivätefosfat, gelatin (porcint, typ A), argininhydroklorid, mononatrium‑glutamatmonohydrat och vatten för injektioner.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Detta vaccin levereras i form av en nässpray, suspension, i en näspipett för engångsbruk (0,2 ml) i förpackningsstorlekar på 1 eller 10. Eventuellt är inte alla förpackningsstorlekar tillgängliga i ditt land.

   Suspensionen är färglös till blekgul, genomskinlig till lätt grumlig. Små, vita partiklar kan finnas.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   AstraZeneca AB,

   SE-151 85 Södertälje,

   Sverige

   Tillverkare:

   MedImmune Pharma B.V.,

   Lagelandseweg 78

   Nijmegen, 6545CG

   Nederländerna

   MedImmune, UK Limited,

   Plot 6, Renaissance Way,

   Boulevard Industry Park,

   Speke,

   Liverpool, L24 9JW,

   Storbritannien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   NV AstraZeneca SA

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB, AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550

   България

   ТП AstraZeneca UK Limited

   Тел.: +359 2 971 25 33

   Luxembourg/Luxemburg

   NV AstraZeneca SA

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11

   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420222807111

   Magyarország

   AstraZeneca Kft

   Tel.: +36 1 883 6500

   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: +356 2277 8000

   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: +49 41 03 7080

   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca Eesti OÜ

   Tel: +372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: +47 21 00 64 00

   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: +30 2 106871500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0

   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: +34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 245 73 00

   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00

   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41

   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

   Tel: +353 1609 7100

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: +386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB o.z.

   Tel: +421 2 5737 7777

   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 98011

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010

   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ

   Τηλ: +357 22490305

   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tel: +46 8 553 26 000

   Latvija

   SIA AstraZeneca AB Latvija

   Tel: +371 67321747

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: +44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-28


   Andra informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/..

   Anvisningar för hälso- och sjukvårdspersonal

   Fluenz Tetra är endast avsett för nasal användning.

   • Får ej användas med injektionsnål. Får inte injiceras.

   Bild 1

   • Använd inte Fluenz Tetra om utgångsdatumet har passerats eller om sprayflaskan verkar vara skadad, t.ex. om kolven är lös eller har lossnat från sprayflaskan eller om det finns tecken på läckage.

   • Kontrollera utseendet på vaccinet före administrering. Suspensionen ska vara färglös till blekgul, genomskinlig till lätt grumlig. Små, vita partiklar kan finnas.

   • Fluenz Tetra administreras som en uppdelad dos i båda näsborrarna enligt beskrivningen nedan. (Se även ”Hur Fluenz Tetra ges” i avsnitt 3).

   • Efter administrering av halva dosen i en näsborre administreras den andra halvan av dosen i den andra näsborren omedelbart eller strax därefter.

   • Patienten kan andas normalt medan vaccinet administreras – han/hon behöver inte andas in aktivt eller dra in luft genom näsan.

   Bild 2

   1. Kontrollera utgångsdatumet

   Produkten måste användas före datumet på pipettens etikett.

   Bild 4

   2. Förbered pipetten

   Ta bort gummiskyddet från spetsen. Ta inte bort dosuppdelningsclipset i pipettens andra ände.

   Bild 4

   3. Placera pipetten

   Patienten placeras i upprätt ställning och spetsen placeras precis innanför näsborrens kant för att säkerställa att Fluenz Tetra levereras i näsan.

   Bild 5

   4. Tryck in kolven

   Tryck in kolven med en enda rörelse så snabbt som möjligt tills dosuppdelningsclipset hindrar vidare intryckning.

   Bild 6

   5. Ta bort dosuppdelningsclipset

   För administrering i den andra näsborren, kläm ihop och ta bort dosuppdelningsclipset från kolven.

   Bild 7

   6. Spraya i den andra näsborren

   Placera spetsen precis innanför kanten på den andra näsborren och tryck in kolven med en enda rörelse så snabbt som möjligt för att leverera det återstående vaccinet.

   Bild 8

   Se avsnitt 5 för råd om förvaring och kassering.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fluenz Tetra

  Nässpray, suspension 1 x 0,2 milliliter Spraybehållare

  • Varunummer: 135827
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  310 kr

  Jämförpris: 310 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?