Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Fludara

   10 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR FLUDARA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER FLUDARA
   3. HUR DU ANVÄNDER FLUDARA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Vad innehåller Fludara ?

   Innehållsdeklaration


   – Den aktiva substansen är fludarabinfosfat. En filmdragerad tablett

   Fludara innehåller 10 mg fludarabinfosfat.


   – Övriga innehållsämnen är

   – i tablettkärnan: cellulosa (mikrokristallin), laktos (monohydrat),

   kiseldioxid (kolloidal vattenfri), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat

   – i filmdrageringen: hypromellos, talk, titandioxid (E171) och

   järnoxid (röd och gul, E172).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Bayer koncernen

   1. VAD ÄR FLUDARA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Fludara är laxrosa, avlånga filmdragerade tabletter, märkta med

   bokstäverna ”LN” i en regelbunden sexhörning på ena sidan.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåFludara för?

   Fludara innehåller den aktiva substansen fludarabinfosfat, som stoppar

   tillväxten av nya cancerceller. Alla celler i kroppen producerar nya

   kopior av sig själva genom delning Fludara tas upp av cancercellerna

   och stoppar deras delning.


   Vid cancer i vita blodkroppar (såsom kronisk lymfatisk leukemi)

   producerar kroppen många onormala vita blodkroppar (lymfocyter)

   och lymfkörtlarna i olika delar av kroppen börja växa. De onormala

   vita blodkropparna klarar inte av sina normala sjukdomsbekämpande

   funktioner. Om det finns för många av dessa onormala vita

   blodkroppar, tränger de undan de friska blodkropparna, vilket kan leda

   till infektioner, minskat antal röda blodkroppar (anemi), blåmärken,

   riklig blödning eller kroppens organ kan t.o.m. upphöra att fungera.


   Fludara används för behandling av kronisk lymfatisk leukemi av

   B-cellstyp (B-KLL) hos patienter med tillräcklig produktion av friska

   blodkroppar.


   Första behandling för kronisk lymfatisk leukemi med Fludara ska

   endast påbörjas hos patienter med framskriden sjukdom med

   sjukdomsrelaterade symtom eller tecken på att sjukdomen fortskrider.

   2. INNAN DU ANVÄNDER FLUDARA

   Använd inte Fludara:

   Ta inte Fludara:

   – om du är allergisk mot fludarabinfosfat eller något annat

   innehållsämne i detta läkemedel

   – om du inte tål laktosmonohydrat (se avsnittet ”Fludara innehåller

   laktosmonohydrat”)

   – om du ammar

   – om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

   – om du har en viss typ av anemi (inkompenserad hemolytisk anemi)

   som orsakar minskat antal röda blodkroppar. Om du har denna typ

   av anemi, har din läkare talat om det för dig.


   Om du tror att något av detta gäller dig, ska du tala om det för din

   läkare innan du använder Fludara.

   Var särskilt försiktig med Fludara:

   Tala med läkare innan du tar Fludara.


   Var särskilt försiktig med Fludara:


   • om din benmärg inte fungerar som den ska eller om du har dåligt

   fungerande eller nedsatt immunsystem eller en historia med

   allvarliga infektioner.

   - Läkaren kan besluta att inte ge dig detta läkemedel eller vidta

   försiktighetsåtgärder.


   • om du mår mycket dåligt, märker att du får onormalt många

   blåmärken eller att sår blöder mer än vanligt, eller om du verkar få

   många infektioner.


   • om du under behandlingen får röd till brunaktig urin, eller om

   du får utslag eller blåsor på huden.


   - Tala omedelbart om det för läkaren.


   Dessa symtom kan vara tecken på minskat antal blodkroppar, vilket

   kan orsakas antingen av sjukdomen i sig eller av behandlingen. Det

   kan pågå i upp till ett år, oberoende av om du har behandlats med

   Fludara tidigare eller inte. Under behandlingen med Fludara kan

   ditt immunsystem även angripa olika delar av kroppen eller de röda

   blodkropparna (s.k. ”autoimmuna tillstånd”). Dessa tillstånd kan

   vara livshotande.

   Om detta inträffar kommer din läkare att avbryta behandlingen och du

   kan få andra behandlingar, t.ex. blodtransfusion med bestrålat blod

   (se nedan) och kortikosteroider.


   Du kommer att få lämna blodprov regelbundet under behandlingen och

   du kommer att följas noga under tiden du behandlas med Fludara.

   • om du märker några ovanliga symtom från nervsystemet såsom

   synstörningar, huvudvärk, förvirring, kramper.


   Om Fludara används under lång tid, är dess långtidseffekter på

   centrala nervsystemet inte kända. Patienter som behandlats med den

   rekommenderade dosen med upp till 26 behandlingskurer kunde dock

   tolerera det.


   När Fludara ges i rekommenderad dos, efter behandling med andra

   läkemedel eller samtidigt med andra läkemedel, har följande

   biverkningar rapporterats:

   neurologiska problem vilka yttrar sig som huvudvärk, illamående och

   kräkningar, kramper, synstörningar inklusive synförlust, förändrat

   sinnestillstånd (onormala tankar, förvirring, förändrat medvetande)

   och någon gång neuromuskulära störningar vilka yttrar sig som

   muskelsvaghet i armar och ben (inklusive bestående ofullständig eller

   fullständig förlamning) (symtom på leukoencefalopati, akut toxisk

   leukoencefalopati eller reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom).


   Hos patienter som har fått fyra gånger högre dos än den

   rekommenderade dosen har blindhet, koma och dödsfall rapporterats.

   En del av dessa symtom var fördröjda med ca 60 dagar eller mer efter

   det att behandlingen hade avbrutits. Hos vissa patienter, som har

   fått högre doser av Fludara än den rekommenderade dosen, har även

   leukoencefalopati, akut toxisk leukoencefalopati eller reversibelt

   posteriort leukoencefalopatisyndrom rapporterats. Samma symtom som

   beskrivs ovan för dessa sjukdomar kan inträffa.


   Leukoencefalopati, akut toxisk leukoencefalopati eller reversibelt

   posteriort leukoencefalopatisyndrom kan vara bestående, livshotande

   eller orsaka dödsfall.


   Vid misstanke om någon av dessa sjukdomar kommer behandlingen

   med Fludara att avbrytas för ytterligare undersökningar. Om diagnosen

   av leukoencefalopati, akut toxisk leukoencefalopati eller reversibelt

   posteriort leukoencefalopatisyndrom bekräftas, kommer läkaren att

   avsluta din behandling med Fludara permanent.


   • om du får ont i sidan, blod i urinen eller minskad urinvolym.

   Om din sjukdom är mycket svår, kanske kroppen inte klarar att

   göra sig av med alla avfallsprodukter från de celler som förstörs av

   Fludara. Detta kallas tumörlyssyndrom och kan orsaka njursvikt och

   hjärtbesvär från och med den första behandlingsveckan. Din läkare

   känner till detta och kan ge dig andra läkemedel för att förhindra

   det. Han/hon kanske bedömer att du bör påbörja din behandling

   på sjukhus.


   • om du genomgår stamcellssamling och du behandlas (eller har

   behandlats) med Fludara.


   • om du behöver blodtransfusion och du behandlas (eller har

   behandlats) med Fludara.

   Läkaren kommer att se till att du endast får blod som har

   behandlats med strålning. Allvarliga komplikationer, och t.o.m.

   dödsfall, har förekommit efter transfusion av obestrålat blod.


   • om du märker några hudförändringar medan du får detta

   läkemedel eller efter avslutad behandling.


   • om du har (eller har haft) hudcancer, kan den förvärras eller

   blossa upp igen under eller efter behandling med Fludara. Du kan

   utveckla hudcancer under eller efter behandling med Fludara.


   Vad du också bör tänka på när du behandlas med Fludara:


   –Män och kvinnor i fertil ålder måste använda effektiva

   preventivmedel under behandlingen och minst 6 månader efter

   avslutad behandling. Det kan inte uteslutas att Fludara kan

   skada det ofödda barnet. Din läkare kommer att noggrant väga

   fördelarna med din behandling mot möjliga risker för det ofödda

   barnet. Om du är gravid kommer du bara att behandlas med

   Fludara om det är absolut nödvändigt.


   • du ska inte amma eller påbörja amning under behandling med Fludara.


   om du behöver få en vaccination, ska du informera läkaren,

   eftersom levande vacciner bör undvikas under och efter behandling

   med Fludara.


   om du har njurbesvär eller är äldre än 65 år, kommer du att

   regelbundet få lämna blodprover och/eller andra prover för kontroll

   av njurfunktionen, om din njurfunktion är kraftigt nedsatt, kommer

   du inte att få detta läkemedel alls.


   Fludara tabletter kan orsaka mer kräkningar och illamående än

   då fludarabin ges intravenöst. Om detta är besvärligt, kan din läkare

   överväga att byta behandling till intravenöst fludarabin.


   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt för Fludara hos barn under 18 år har inte fastställts.

   Fludara rekommenderas därför inte för användning hos barn.


   Äldre och Fludara

   Personer som är äldre än 65 år, kommer regelbundet att få lämna prover

   för kontroll av njurfunktionen (se avsnitt 3, ”Hur du tar Fludara”).

   Personer som är äldre än 75 år, kommer att följas mycket noggrant.

   Graviditet

   Fludara ska inte ges till kvinnor som är gravida, eftersom djurstudier

   och mycket begränsad erfarenhet hos människa har visat en möjlig

   risk för abnormaliteter hos det ofödda barnet såväl som för tidigt

   missfall eller för tidig födsel.

   Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ska du omedelbart

   tala om det för din läkare.


   Läkaren kommer att noggrant väga fördelarna med din behandling mot

   möjliga risker för det ofödda barnet. Om du är gravid kommer du bara

   att behandlas med Fludara, om det är absolut nödvändigt.


   Fertilitet

   Män och kvinnor i fertil ålder måste använda ett effektivt

   preventivmedel under behandlingen och i minst 6 månader efter

   avslutad behandling.

   Amning

   Du får inte börja eller fortsätta att amma under behandling med

   Fludara, eftersom detta läkemedel kan påverka tillväxten och

   utvecklingen av ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   En del personer blir trötta, känner sig svaga, får synstörningar, blir

   förvirrade eller upprörda eller får kramper när de behandlas med

   Fludara. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du är säker på att du

   inte är påverkad.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att

   framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt

   uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

   dessa avseenden är användning av ett läkemedel på grund av deras

   effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter

   och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

   denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Fludara:

   Fludara innehåller laktosmonohydrat

   Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat (en sorts socker). Om

   du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du

   använder detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit

   eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Det är särskilt viktigt att du berättar för läkaren om:

   pentostatin (deoxicoformycin), som också används för att behandla

   kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp, eftersom samtidigt intag av

   dessa två läkemedel kan leda till allvarliga lungkomplikationer.

   dipyridamol, som används för att förhindra koagulation av blodet

   eller andra liknande substanser. De kan minska effekten av Fludara.

   cytarabin (Ara-C), som används för att behandla kronisk lymfatisk

   leukemi. Om Fludara kombineras med cytarabin kan nivåerna

   av den aktiva formen av Fludara i leukemiceller stiga. De totala

   nivåerna i blodet och elimineringen från blodet har emellertid inte

   visat sig förändras.

   3. HUR DU ANVÄNDER FLUDARA

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare

   eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur många tabletter du ska ta

   Dosen baseras på kroppsytan som mäts i kvadratmeter och beräknas av

   läkaren utifrån din längd och vikt.


   Den rekommenderade dosen är 40 mg fludarabinfosfat/m2 kroppsyta

   en gång om dagen. Den dagliga dosen kan variera mellan 3 och 10

   tabletter. Läkaren beräknar det exakta antalet tabletter som du ska ta.

   Hur länge du ska ta Fludara

   Ta den dos som din läkare räknade fram en gång om dagen i 5 på

   varandra följande dagar.

   Denna 5-dagars behandlingsomgång upprepas var 28:e dag till dess

   att läkaren bedömer att den bästa effekten har uppnåtts (vanligen

   efter 6 omgångar).

   Behandlingens längd beror på hur framgångsrik behandlingen är och

   hur bra du tål Fludara. De upprepade behandlingsomgångarna kan

   senareläggas om du får besvär i form av biverkningar.


   Du kommer att regelbundet få lämna blodprover under behandlingen.

   Din individuella dos kommer att justeras noggrant beroende på

   antalet blodkroppar och hur du svarar på behandlingen. Om antalet

   blodkroppar är för lågt, kan din kommande behandlingsomgång

   skjutas upp i upp till två veckor eller din dos minskas. Dosen kan även

   sänkas om du får besvär i form av biverkningar.


   Om du har behandlats i två omgångar och inte svarat på behandlingen,

   men har visat lite symtom på minskat antal blodkroppar, kan din läkare

   besluta att öka din dos.


   Om du har njurbesvär eller är äldre än 65 år, kommer du att

   regelbundet få lämna prover för kontroll av njurfunktionen. Om det

   konstateras att njurarna inte fungerar som de ska, kan din läkare

   ordinera en lägre dos. Om din njurfunktion är kraftigt nedsatt, kommer

   du inte att få detta läkemedel alls.

   Administrering

   Hur du tar Fludara tabletter

   Tabletterna måste sväljas hela med vatten och får inte tuggas eller

   brytas. Fludara kan tas antingen på fastande mage eller i samband

   med måltid.

   Om du använder mera Fludara än du borde:

   Tala omedelbart om för din läkare om du har tagit för stor mängd

   Fludara tabletter.

   Höga doser kan orsaka en kraftig minskning av antalet blodkroppar.

   För Fludara som givits intravenöst har rapporterats att överdosering

   kan orsaka fördröjd blindhet, koma och t.o.m. död.

   Om du glömt att ta Fludara:

   Tala med läkaren snarast möjligt om du tror att du kan ha missat en

   dos eller har kräkts efter att du tagit tabletter.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Fludara avslutas:

   Sluta inte att ta Fludara utan att rådfråga din läkare.

   Om biverkningarna blir för svåra, kan läkaren i samråd med dig besluta

   att behandlingen med Fludara ska avbrytas.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar,

   men alla användare behöver inte få dem. Om du är osäker på vad

   nedanstående biverkningar innebär, ska du be din läkare att förklara

   det för dig.


   Vissa allvarliga biverkningar kan vara livshotande. Berätta omedelbart

   för läkare:


   • om du får svårt att andas, hosta eller smärtor i bröstet med eller

   utan feber. Detta kan vara tecken på infektion i lungorna.


   • om du märker onormalt många blåmärken, att sår blöder mer än

   vanligt eller om det verkar som om du får många infektioner.

   Detta kan orsakas av ett minskat antal blodkroppar. Detta kan

   också medföra ökad risk för (allvarliga) infektioner, orsakade av

   organismer som vanligen inte framkallar sjukdom hos friska personer

   (opportunistiska infektioner) inklusive att ett virus senare uppträder

   på nytt, t.ex. herpes zoster.


   • om du får ont i sidan, blod i urinen eller minskad urinmängd, ska

   du omedelbart tala om det för din läkare. Detta kan vara tecken på

   tumörlyssyndrom.


   • om du märker några hud- och/eller slemhinnereaktioner med

   rodnad, inflammation, blåsor eller vävnadsnedbrytning. Detta

   kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion (Lyells syndrom,

   Stevens-Johnsons syndrom).


   • om du får hjärtklappning (om du plötsligt känner hur ditt hjärta

   slår) eller bröstsmärtor. Detta kan vara tecken på hjärtproblem.


   Nedan anges eventuella biverkningar grupperade efter hur vanliga

   de är enligt vad som är känt från intravenös användning av Fludara.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10

   användare):

   • infektioner (en del allvarliga)

   • infektioner på grund av försämrat immunsystem (opportunistiska infektioner)

   • lunginflammation (pneumoni) med symtom såsom

   andningssvårigheter och/eller hosta med eller utan feber

   • blåmärken och blödningar orsakade av minskat antal blodplättar

   (trombocytopeni)

   • minskat antal vita blodkroppar (neutropeni)

   • minskat antal röda blodkroppar (anemi)

   • hosta

   • kräkningar, diarré, illamående

   • feber

   • trötthet

   • svaghet


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • andra blodcancerformer (myelodysplastiskt syndrom, akut

   myeloid leukemi). De flesta patienter med dessa tillstånd hade

   tidigare, samtidigt eller vid senare tillfälle behandlats med andra

   cancerläkemedel (alkylerande medel, topoisomerashämmare) eller

   strålning

   • nedsatt bildning av olika typer av blodkroppar genom påverkan på

   benmärgen (myelosuppression)

   • allvarlig aptitförlust som leder till viktminskning (anorexi)

   • domningar eller svaghetskänsla i armar och ben (perifer neuropati)

   • synstörningar

   • inflammation i munnen (stomatit)

   • hudutslag

   • svullnad beroende på kraftig vätskeansamling (ödem)

   • inflammation i slemhinnorna i matsmältningskanalen från munnen

   till analöppningen (mukosit)

   • frossbrytningar

   • allmän sjukdomskänsla


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100

   användare)

   • autoimmuna sjukdomar

   • tumörlyssyndrom

   • förvirring

   • skadlig verkan på lungorna, ärrbildning i lungorna (lungfibros),

   lunginflammation (pneumonit), andfåddhet (dyspné)

   • blödningar i mage och tarm

   • onormala nivåer av lever- eller bukspottkörtelenzymer


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000

   användare)

   • sjukdomar i lymfsystemet på grund av en virusinfektion (EBVassocierad

   lymfoproliferativ sjukdom)

   • koma

   • krampanfall

   • upprördhet

   • blindhet

   • inflammation eller skada i synnerven (optisk neurit; optisk neuropati)

   • hjärtsvikt

   • oregelbunden hjärtrytm (arytmi)

   • hudcancer

   • reaktioner i hud och/eller slemhinnor med rodnad, inflammation,

   blåsbildning eller avlossning (Lyells syndrom, Stevens-Johnsons syndrom)


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • hjärnblödning

   • neurologiska problem vilka yttrar sig som huvudvärk, illamående och

   kräkningar, kramper, synstörningar inklusive synförlust, förändrat

   sinnestillstånd (onormala tankar, förvirring, förändrat medvetande)

   och någon gång neuromuskulära störningar vilka yttrar sig som

   muskelsvaghet i armar och ben (inklusive bestående ofullständig

   eller fullständig förlamning) (symtom på leukoencefalopati,

   akut toxisk leukoencefalopati eller reversibelt posteriort

   leukoencefalopatisyndrom).

   • blödning i lungorna

   • inflammation i urinblåsan, som kan leda till att det gör ont att kissa

   och att urinen blir blodblandad (hemorragisk cystit).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

   Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna

   information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer

   nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fludara

  Filmdragerad tablett 10 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 493832
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  4.669,40 kr

  Jämförspris: 233,47 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?