Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fluconazole B. Braun

   2 mg/ml infusionsvätska, lösning
   flukonazol
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fluconazole B. Braun är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Fluconazole B. Braun
   3. Hur du ges Fluconazole B. Braun
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fluconazole B. Braun ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fluconazole B. Braun är och vad det används för

   Fluconazole B. Braun tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

   Fluconazole B. Braun används för att behandla infektioner som orsakas av svamp och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.

   Vuxna

   Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

   • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker – en svampinfektion i hjärnan

   • koccidioidomykos – en lungsjukdom

   • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

   • oral torsk - svampinfektion som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge munömhet vid användning av tandprotes.

   Du kan också få Fluconazole B. Braun för att:

   • förhindra att en hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

   • förhindra att en svampinfektion i munnen eller svalget återkommer.

   • förhindra att du får infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar).

   Barn och ungdomar (0 till 17 år)

   Du kan få denna medicin av din läkare för behandling av följande typer av svampinfektioner:

   • oral torsk – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

   • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

   • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker – en svampinfektion i hjärnan.

   Du kan också få Fluconazole B. Braun för att:

   • förhindra att du får infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

   • förhindra att en hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Fluconazole B. Braun

   Använd inte Fluconazole B. Braun om du

   • är allergisk mot flukonazol, andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas

   • om du tar astemizol eller terfenadin (antihistaminer för behandling av allergier)

   • om du tar cisaprid (mot magbesvär)

   • om du tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

   • om du tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

   • om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du ges Fluconazole B. Braun

   • om du har lever- eller njurproblem

   • om du har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

   • om du har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

   • om du utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas)

   • om du utvecklar tecken på binjurebarkinsufficiens (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta). Binjurebarkinsufficiens innebär att binjurarna inte producerar tillräckligt av vissa steroidhormoner såsom kortisol.

   Andra läkemedel och Fluconazole B. Braun

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Informera läkare omedelbart om du tar astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergi) eller cisaprid (används mot magbesvär) eller pimozid (används för behandling av psykiska besvär) eller kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) då dessa inte ska tas tillsammans med Fluconazole B. Braun (se avsnitt ”Använd inte Fluconazole B. Braun”).

   Det finns några mediciner som kan påverkas av eller påverka Fluconazole B. Braun.
   Berätta för din läkare om du tar någon av följande mediciner:

   • rifampicin, rifabutin eller azitromycin (antibiotika mot infektioner)

   • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

   • amiodaron (används för behandling av hjärtrytmrubbningar)

   • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling mot depression)

   • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektioner)

   • blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodkroppar (t. ex. warfarin)

   • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

   • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

   • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin, verapamil, hydroklortiazid (vätskedrivande läkemedel) eller losartan (mot högt blodtryck)

   • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer)

   • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

   • halofantrin (mot malaria)

   • statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

   • metadon (mot smärta)

   • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

   • p-piller

   • prednison (steroid)

   • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

   • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

   • teofyllin (mot astma)

   • A-vitamin (näringstillskott)

   • ivakaftor (används för att behandla cystisk fibros).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Du ska inte ta flukonazol om du är gravid om inte din läkare sagt till dig att göra det.

   Du kan fortsätta att amma efter att du tagit en enda dos flukonazol upp till 200 mg.

   Du ska inte amma om du tar upprepade doser av flukonazol.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.
   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Fluconazole B. Braun innehåller natrium

   Fluconazole B. Braun innehåller 3,54 mg natrium per ml.
   Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig diet.


   3. Hur du ges Fluconazole B. Braun

   Detta läkemedel kommer att ges till dig av läkare eller sjuksköterska som en långsam injektion (infusion) i en ven. Fluconazole B. Braun tillhandahålls som en lösning och kommer inte att spädas ytterligare. Det finns mer information för sjukvårdspersonal i avsnittet sist i bipacksedeln.

   Rekommenderad dos

   I tabellen nedan visas de rekommenderade doserna för olika infektioner. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska om du är osäker på varför du får Fluconazole B. Braun.

   Vuxna

   Infektion

   Dos

   För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

   400 mg den första dagen, därefter 200 mg till 400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

   För att förhindra att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker kommer tillbaka

   200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

   För att behandla koccidioidomykos

   200 mg till 400 mg en gång dagligen från 11 månader upp till 24 månader eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

   För att behandla invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

   800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

   För att behandla svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg och kan ge munömhet vid användning av tandprotes

   200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg tills läkaren säger att du kan sluta

   För att behandla svampinfektion i munnen (torsk) –dosen beror på exakt var infektionen sitter

   50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till 30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta

   För att förebygga svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg

   100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en infektion

   För att förhindra att du får svampinfektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

   200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du löper risk att få en infektion

   Ungdomar mellan 12 och 17 år
   Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).

   Barn upp till 11 år
   Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.

   Dosen baseras på barnets vikt i kg.

   Infektion

   Daglig dos

   Oral torsk och halsinfektioner som orsakats av Candida – dos och behandlingslängd beror på hur svår infektionen är och var den sitter

   3 mg per kg kroppsvikt (6 mg per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)

   Hjärnhinneinflammation som orsakats av kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

   6 mg till 12 mg per kg kroppsvikt

   För att förhindra att barnet får en svampinfektion orsakad av Candida (om barnet har försvagat immunsystem)

   3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt

   Barn mellan 0 och 4 veckor

   Barn mellan 3 och 4 veckor:
   Samma dos som ovan men dosen ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag (med 48 timmars mellanrum).

   Barn yngre än 2 veckor:
   Samma dos som ovan men dosen ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag (med 72 timmars mellanrum).

   Äldre
   Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.

   Patienter med njurproblem

   Din läkare kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.

   Om du ges för stor mängd av Fluconazole B. Braun

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börjar höra, se, känna och tänka saker som inte är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden).

   Om en dos av Fluconazole B. Braun glömts

   Då du kommer att få detta läkemedel under noggrann medicinsk övervakning är det inte troligt att en dos missas. Prata med din läkare eller apotekspersonal om du tror att en dos har missats.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer). Om du får något av följande symtom ska du genast kontakta din läkare.

   • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller trång känsla i bröstet

   • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

   • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

   • hudutslag

   • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).

   Fluconazole B. Braun kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

   • trötthet

   • minskad aptit

   • kräkningar

   • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).

   Om något av detta inträffar, sluta ta Fluconazole B. Braun och kontakta din läkare omedelbart.

   Andra biverkningar:

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

   • förhöjda levervärden

   • hudutslag.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

   • minskad aptit

   • sömnsvårigheter, dåsighet

   • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

   • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

   • muskelsmärta

   • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

   • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

   • trötthet, allmän olustkänsla, feber.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

   • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar, andra förändringar i blodkropparna

   • förändringar i blodets kemiska sammansättning (förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden)

   • skakningar

   • sänkt halt av kalium i blodet

   • onormalt elektrokardiogram (EKG), förändringar i puls eller hjärtrytm

   • leversvikt

   • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar och ansikte

   • håravfall.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fluconazole B. Braun ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Får ej frysas.

   Detta läkemedel måste användas omedelbart efter öppnandet av förpackningen.

   Endast klara lösningar utan några synliga partiklar skall användas. Använd inte om flaskan är skadad.

   Flaskorna är enbart avsedda för engångsbruk. Kassera efter engångsbruk. Kassera överbliven lösning.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är flukonazol. Varje ml innehåller 2 mg flukonazol.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fluconazole B. Braun är en klar, färglös lösning som innehåller de ovan nämnda ämnena i vatten.

   Flaskor av polyeten innehållande 50 ml, 100 ml eller 200 ml
   Förpackningsstorlekar: 10, 20 eller 50 flaskor

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   B. Braun Melsungen AG
   Carl-Braun-Strasse 1
   34212 Melsungen, Tyskland

   Postadress:
   34209 Melsungen, Tyskland

   Tel: +49-5661-71-0
   Fax: +49-5661-71-45 67

   Tillverkare:
   B. Braun Medical S.A.
   Carretera de Terrassa, 121
   08191 Rubí (Barcelona)
   Spanien

   Information lämnas av:

   B. Braun Medical AB
   Box 110
   182 12 Danderyd

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike, Tyskland, Luxemburg

   Fluconazol B. Braun 2 mg/ml Infusionslösung

   Belgien

   Fluconazole B. Braun 2 mg/ml oplossing voor infusie

   Tjeckien

   Fluconazole B. Braun 2 mg/ml

   Danmark

   Fluconazol ”B. Braun”

   Finland

   Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infuusioneste, liuos

   Grekland

   Fluconazole B. Braun 2 mg/ml διάλυμα προς έγχυση

   Ungern

   Fluconazole B. Braun 2 mg/ml oldatos infúzió

   Irland, Storbritannien

   Fluconazole 2 mg/ml solution for infusion

   Italien

   Fluconazolo B. Braun 2 mg/ml soluzione per infusione

   Nederländerna

   Fluconazol B. Braun 2 mg/ml oplossing voor infusie

   Norge

   Fluconazol B. Braun infusjonsvæske, oppløsning

   Polen

   Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, roztwór do infuzji

   Portugal

   Fluconazol B. Braun solução para perfusão

   Slovakien

   Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok

   Slovenien

   Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za infudiranje

   Spanien

   Fluconazol B. Braun 2 mg/ml solución para perfusión EFG

   Sverige

   Fluconazole B. Braun


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-10


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Intravenös infusion ska administreras vid en hastighet som inte överstiger 10 ml/minut. Fluconazole B. Braun är formulerad i en 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för infusion, vardera 200 mg (100 ml) flaska innehåller 15 mmol av vardera Na+ och Cl-. Eftersom Fluconazole B. Braun är tillgänglig i en utspädd lösning med natriumklorid, ska infusionshastigheten övervägas hos patienter med ett kontrollerat natrium- eller vätskeintag.

   Fluconazole B. Braun 2 mg/ml är kompatibel med följande lösningar:
   a) Glukos 200 mg/ml infusionsvätska, lösning (om tillgänglig)
   b) Ringer infusionsvätska, lösning
   c) Hartmanns lösning, Ringer-Laktat lösning (om tillgänglig)
   d) Kaliumklorid 20 mEq/l i glukoslösning 50 mg/ml (om tillgänglig)
   e) Natriumbikarbonat 84 mg/ml (8,4 %) infusionsvätska, lösning (om tillgänglig)
   g) Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning
   h) Sterofundin ISO/Ringerfundin infusionsvätska, lösning (om tillgänglig)

   Flukonazol kan infunderas genom en befintlig infart med en av de ovan listade vätskorna. Även om inga specifika inkompatibiliteter har noterats, är blandning med andra läkemedel innan infusion inte att rekommendera.

   Lösningen för infusion är endast för engångsbruk.

   Hållbarhet efter första öppnande av förpackningen:

   Detta läkemedel måste användas omedelbart efter öppnandet av förpackningen.

   Hållbarhet efter spädning enligt anvisningar

   Kemisk och fysisk stabilitet vid blandning med lösningar listade ovan har visats för 72 timmar vid 25 ºC.

   Ur en mikrobiologisk synvinkel, ska den spädda lösningen användas omedelbart. Om lösningen ej används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden före användningen, vilket normalt inte ska överskrida 24 timmar vid 2 till 8 ºC, om inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Spädning ska ske under aseptiska förhållanden. Lösningen ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgningar före administrering. Lösningen ska endast användas om lösningen är klar och fri från partiklar.

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   Se produktresumén för fullständig information om detta läkemedel.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fluconazole B. Braun

  Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml 20 x 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 036028
  • Tillverkare: B. Braun Medical AB

  2.250 kr

  Jämförpris: 1,13 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?