Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fluconazol Hexal

   50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg hårda kapslar
   flukonazol
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller, apotekspersonal. eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fluconazol Hexal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fluconazol Hexal
   3. Hur du använder Fluconazol Hexal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fluconazol Hexal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fluconazol Hexal är och vad det används för

   Fluconazol Hexal tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

   Fluconazol Hexal används för att behandla infektioner som orsakas av svamp, och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.

   Vuxna

   Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

   • Hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

   • Koccidioidomykoser - en lungsjukdom

   • Infektioner orsakade av Candidaoch som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna.

   • Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun och svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

   • Svampinfektion i slida eller på penis (genital svampinfektion)

   • Hudinfektioner - t.ex. fotsvamp, ringorm, ljumsksvamp, nagelinfektion

   Du kan också få Fluconazol Hexal för att:

   • förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

   • förebygga att svampinfektion i munnen återkommer.

   • förebygga återkommande svampinfektion i slidan

   • förebygga infektioner orsakade av Candida(om du har försvagat immunförsvar)

   Barn och ungdomar (0 till 17 år)

   Du kan få denna medicin av din läkare för att behandla dessa typer av svampinfektioner:

   • Svampinfektion i munnen – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

   • Infektioner orsakade av Candidaoch som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

   • Hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

   Du kan också få Fluconazol Hexal för att:

   • förebygga infektioner orsakade av Candida(om du har försvagat immunförsvar)

   • förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer

   Flukonazol som finns i Fluconazol Hexal kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fluconazol Hexal

   Använd inte Fluconazol Hexal om du

   Fluconazol Hexal 50 mg, 100 mg, 150 mg:

   • är allergisk mot flukonazol, andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas.

   Fluconazol Hexal 200 mg:

   • är allergisk mot flukonazol, andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion, nykockin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas.

   • tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

   • tar cisaprid (mot magbesvär)

   • tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

   • tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

   • tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fluconazol Hexal om du:

   • har lever- eller njurproblem

   • har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

   • har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

   • utvecklar svåra hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas).

   • om du utvecklar tecken på binjureinsufficiens, som betyder att binjurarna inte producerar tillräckliga mängder av vissa steroidhormoner såsom kortisol (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta)

   Andra läkemedel och Fluconazol Hexal

   Informera din läkare omedelbart om du tar astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergi) eller cisaprid (mot magbesvär) eller pimozid (används för behandling av psykiska besvär) eller kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) då dessa inte ska tas tillsammans med Fluconazol Hexal (se avsnitt ”Använd inte Fluconazol Hexal om du”).

   Det finns några mediciner som kan påverkas av eller påverka Fluconazol Hexal.

   Berätta för din läkare om du tar någon av följande mediciner:

   • rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

   • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

   • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

   • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

   • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

   • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

   • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

   • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

   • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används för att förebygga avstörning av transplantat)

   • cyklosfosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

   • halofantrin (mot malaria)

   • statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

   • metadon (mot smärta)

   • celecoxib, fluribiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

   • p-piller

   • prednison (steroid)

   • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

   • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

   • teofyllin (mot astma)

   • A-vitamin (näringstillskott)

   • ivakaftor (används för behandling av cystisk fibros)

   • amiodaron (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm (arytmier))

   • hydroklortiazid (vätskedrivande läkemedel)

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Fluconazol Hexal med mat, dryck och alkohol

   Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Du bör inte ta Fluconazol Hexal om du är gravid om inte din läkare har sagt åt dig att göra det. Du kan fortsätta amma efter intag av en engångsdos Fluconazol Hexal på upp till 200 mg. Du ska inte amma om du tar upprepade doser av Fluconazol Hexal.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att yrsel eller krampanfall ibland kan förekomma under behandlingen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Fluconazol Hexal 50 mg, 100 mg, 150 mg hårda kapslar innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Fluconazol Hexal 200 mg hårda kapslar innehåller laktos och nykockin

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Detta läkemedel innehåller det röda färgämnet nykockin (E124). Kan ge allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Fluconazol Hexal

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Du bör ta kapslarna vid samma tidpunkt varje dag.

   I tabellen nedan visas de vanliga doserna för olika infektioner:

   Vuxna

   Infektion

   Dos

   För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

   400 mg den första dagen, därefter 200 mg till 400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

   För att förebygga hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

   200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

   För att behandla koccidioidomykos

   200 mg till 400 mg en gång dagligen från 11 månader upp till 24 månader eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

   För att behandla invärtes svampinfektioner som orsakats avCandida

   800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

   Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, och svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

   200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg tills läkaren säger att du kan sluta

   För att behandla svampinfektion i munnen – dosen beror på var infektionen sitter

   50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till 30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta

   För att förebygga svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg

   100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en infektion

   För att behandla genital svampinfektion

   150 mg som engångsdos

   För att förebygga återkommande svampinfektion i slidan

   150 mg var tredje dag i totalt 3 doser (dag 1, 4 och 7) och sedan en gång per vecka i 6 måndermånader så länge du löper risk att få en infektion

   För att behandla svampinfektioner på hud och naglar

   Beroende på ställe för infektionen 50 mg en gång dagligen, 150 mg en gång per vecka, 300 till 400 mg en gång i veckan i 1 till 4 veckor (upp till 6 veckor vid fotsvamp, vid behandling av nagelinfektion tills den infekterade nageln har ersatts)

   För att förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

   200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du löper risk att få en infektion

   Äldre

   Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.

   Patienter med njurproblem

   Din läkare kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.

   Användning för barn och ungdomar

   Ungdomar mellan 12 och 17 år

   Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).

   Barn upp till 11 år

   Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.

   Dosen baseras på barnets vikt i kg.

   Infektion

   Daglig dos

   Svampinfektioner i munnen och svalginfektioner som orsakats av Candida– dos och behandlingslängd beror på hur svår infektionen är och var den sitter

   3 mg per kg kroppsvikt (6 mg per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)

   Hjärnhinneinflammation som orsakats av kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

   6 mg till 12 mg per kg kroppsvikt

   För att förebygga att barnet får infektioner orsakade av Candida(om barnet har försvagat immunförsvar)

   3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt

   Barn mellan 0 och 4 veckor

   Barn mellan 3 och 4 veckor:

   Samma dos som ovan ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag (48 timmar).

   Barn yngre än 2 veckor:

   Samma dos som ovan ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag (72 timmar).

   Om du använt för stor mängd av Fluconazol Hexal

   Du kan må dåligt om du tar för många kapslar på en gång.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börja höra, se, känna och tänka saker som inte är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden). Behandling av symtomen (stödjande åtgärder och vid behov magsköljning) kan behövas vid överdosering.

   Om du har glömt att använda Fluconazol Hexal

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta läkare.

   • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

   • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

   • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

   • hudutslag

   • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).

   Fluconazol Hexal kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

   • trötthet

   • minskad aptit

   • kräkningar

   • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).

   Om något av detta inträffar, sluta ta Fluconazol Hexal och kontakta din läkare omedelbart.

   Andra biverkningar

   Om några av följande biverkningar blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

   • förhöjda levervärden

   • hudutslag

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • minskad mängd röda blodkroppar, vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

   • minskad aptit

   • sömnsvårigheter, dåsighet

   • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

   • förstoppning, matsmältningsbesvär, väderspänningar, muntorrhet

   • muskelsmärta

   • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

   • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

   • trötthet, allmän sjukdomskänsla, feber

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

   • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

   • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

   • sänkt halt av kalium i blodet

   • skakningar

   • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

   • leversvikt

   • allergiska reaktioner (ibland svåra), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

   • håravfall

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fluconazol Hexal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är flukonazol.
    En hård kapsel innehåller 50, 100, 150 eller 200 mg flukonazol.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Kapselns innehåll: laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat och natriumlaurilsulfat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

   Kapselhöljets innehåll:

   Gelatin, titandioxid (E171).

   Dessutom för Fluconaxol Hexal 50 mg, 100 mg og 200 mg:

   Indigokarmin (E132).

   Dessutom för Fluconazol Hexal 200 mg:

   Nykockin (E124).

   Tryckfärg: shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520).

   Fluconazol Hexal innehåller laktos, se avsnitt 2 för ytterligare information.

   Fluconazol Hexal 200 mg hårda kapslar innehåller även nykockin (E124), se avsnitt 2 för ytterligare information.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fluconazol Hexal 50 mg hårda kapslar har en vit del (stomme) och en turkos del (hätta). ”FC 50” är tryckt på kapseln.

   Förpackningarna innehåller 3, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98, 98x1 och 100 hårda kapslar.

   Fluconazol Hexal 100 mg hårda kapslar har en vit del (stomme) och en blå del (hätta). “FC 100” är tryckt på kapseln.

   Förpackningarna innehåller 7, 10, 20, 28, 50 och 100 hårda kapslar.

   Fluconazol Hexal 150 mg hårda kapslar har en vit del (stomme) och en vit del (hätta). “FC 150” är tryckt på kapseln.

   Förpackningarna innehåller 1, 2, 4 och 6 hårda kapslar.

   Fluconazol Hexal 200 mg hårda kapslar har en vit del (stomme) och en lila del (hätta). “FC 200” är tryckt på kapseln.

   Förpackningarna innehåller 7, 10, 20, 28, 50 och 100 hårda kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare:

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fluconazol HEXAL

  Kapsel, hård 150 mg 6 styck Blister

  • Varunummer: 149783
  • Tillverkare: Hexal A/S

  132,01 kr

  Jämförpris: 22 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?