Bild på Fluconazol HEXAL
 • Mot underlivssvamp
 • Läkemedel
 • Oral kapsel som engångsdos mot underlivssvamp. Första svampinfektionen ska konstateras av läkare
 • Kapseln ska sväljas med vatten
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fluconazol Hexal

   150 mg hårda kapslar
   flukonazol
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fluconazol Hexal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fluconazol Hexal
   3. Hur du använder Fluconazol Hexal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fluconazol Hexal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fluconazol Hexal är och vad det används för

   Fluconazol Hexal tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.


   Den vanligaste orsaken till svampinfektioner i underlivet är en jästsvamp vid namn Candida.

   Symtom på jästsvampinfektion är bl.a. klåda och sveda i slidan och i de yttre könsorganen. Jästsvampsinfektionen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.


   Receptfri användning av Fluconazol Hexal avser endast behandling av infektion i slidan orsakad av jästsvamp (Candida) hos kvinnor i åldern 18-50 år då kvinnan känner igen symtomen och då lokalbehandling i slidan inte är lämplig.


   Tillfällen då lokalbehandling kan vara olämpligt är t.ex. vid överkänslighet mot något innehållsämne i lokalbehandlingen, om du vill ha skyddat sex med latexkondom/spermiedödande kräm eller vid annan samtidig lokal behandling i, eller runt, slidan.


   Flukonazol som finns i Fluconazol Hexal kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fluconazol Hexal

   Använd inte Fluconazol Hexal

   • är allergisk mot flukonazol, mot andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas.

   • tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

   • tar cisaprid (mot magbesvär)

   • tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

   • tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

   • tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

   Varningar och försiktighet

   Läkare ska alltid kontaktas innan du använder Fluconazol Hexal för första gången, på grund av svårigheten att första gången själv ställa korrekt diagnos. Felaktig användning kan leda till otillräcklig behandlingseffekt och risk för att diagnos av allvarliga tillstånd fördröjs. Läkare ska även kontaktas innan du använder Fluconazol Hexal om du:


   • är under 18 år eller över 50 år

   • är osäker på orsaken för symtomen

   • har haft jästsvampsinfektion oftare än två gånger de senaste 6 månaderna

   • du har feber eller värk i nedre delen av magen, illaluktande flytning, blodig flytning/blödning, irritation, sår eller blåsor i könsorganen eller sveda vid urinering

   • eller din partner misstänker sexuellt överförd sjukdom

   • har lever- eller njurproblem

   • har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

   • har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

   • utvecklar svåra hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas).

   • använder andra läkemedel (se punkt Andra läkemedel och Fluconazol Hexal)

   • om du utvecklar tecken på binjureinsufficiens, som betyder att binjurarna inte producerar tillräckliga mängder av vissa steroidhormoner såsom kortisol (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta)

   Andra läkemedel och Fluconazol Hexal


   Fluconazol Hexal får inte användas samtidigt med astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergi), cisaprid (mot magbesvär), pimozid (används för behandling av psykiska besvär), kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) då dessa inte ska tas tillsammans med Fluconazol Hexal (se avsnitt ”Använd inte Fluconazol Hexal om du”).


   Det finns några mediciner som kan påverkas av eller påverka Fluconazol Hexal.

   Berätta för din läkare om du tar någon av följande mediciner:

   • rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

   • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

   • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

   • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

   • blodförtunnande läkemedel (t. ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

   • bensodiazepiner (t. ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

   • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

   • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

   • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används för att förebygga avstörning av  transplantat)

   • cyklosfosfamid, vinkaalkaloider (t. ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

   • halofantrin (mot malaria)

   • statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin eller andra liknande läkemedel) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

   • metadon (mot smärta)

   • celecoxib, fluribiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

   • prednison (steroid)

   • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

   • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

   • teofyllin (mot astma)

   • A-vitamin (näringstillskott)

   • ivakaftor (används för behandling av cystisk fibros)

   • amiodaron (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm (arytmier))

   • hydroklortiazid (vätskedrivande läkemedel)

   Orala preventivmedel (p-piller) kan användas samtidigt med en enstaka kapsel Fluconazol Hexal 150 mg


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Fluconazol Hexal med mat, dryck och alkohol

   Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du bör inte ta Fluconazol Hexal om du är gravid om inte din läkare sagt till dig att göra det.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Du kan fortsätta amma efter intag av en enstaka kapsel med Fluconazol Hexal 150 mg.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Fluconazol Hexal innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Fluconazol Hexal

   Använd alltid medicinen exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering hos kvinnor i åldern 18-50 år: 1 kapsel intas via munnen som engångsdos. Svälj kapseln hel med ett glas vatten.


   Kontakta läkare om symtomen av jästsvampinfektionen inte förbättrats inom 3 dagar efter intaget av Fluconazol Hexal-kapseln.


   Om jästsvampsinfektion återkommer oftare än 2 gånger under en sexmånadersperiod ska läkare kontaktas.

   Om du använt för stor mängd av Fluconazol Hexal

   Risken för överdosering är mycket liten då förpackningen endast innehåller en kapsel. Om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.  Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta läkare.

   • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

   • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

   • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

   • hudutslag

   • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).

   Fluconazol Hexal kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

   • trötthet

   • minskad aptit

   • kräkningar

   • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot)

   Om något av detta inträffar, sluta ta Fluconazol Hexal och kontakta din läkare omedelbart.


   Andra biverkningar

   Om några av följande biverkningar blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

   • förhöjda levervärden

   • hudutslag

   Mindre vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 1 000:

   • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

   • minskad aptit

   • sömnsvårigheter, dåsighet

   • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

   • förstoppning, matsmältningsbesvär, väderspänningar, muntorrhet

   • muskelsmärta

   • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

   • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

   • trötthet, allmän sjukdomskänsla, feber

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

   • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

   • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

   • sänkt halt av kalium i blodet

   • skakningar

   • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

   • leversvikt

   • allergiska reaktioner (ibland svåra), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

   • håravfall


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fluconazol Hexal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30°C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är flukonazol

   En hård kapsel innehåller 150 mg flukonazol.


   Övriga innehållsämnen är:

   Kapselns innehåll: laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat och natriumlaurilsulfat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

   Kapselhöljets innehåll: Gelatin, titandioxid (E171).

   Tryckfärg: shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fluconazol Hexal 150 mg hård kapsel har en vit del (stomme) och en vit del (hätta). “FC 150” är tryckt på kapseln.

   Kapseln är förpackad i en blisterkarta av PVC/aluminiumfolie i en kartong.


   Förpackningsstorlekar: 1 kapsel.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-12-15


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fluconazol HEXAL

  Kapsel, hård 150 mg 1 styck Blister

  • Varunummer: 538464
  • Tillverkare: Hexal A/S

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / styck

  Slut i webblager

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/fluconazol-hexal-kapsel-hard-150-mg-1-styck-blister-256701/ 256701 Fluconazol HEXAL https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/538464s.jpg 0.00 0.00 SEK OutOfStock Mot underlivssvamp Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Svampinfektion Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Kapsel, hård 150 mg 1 styck Blister