Bipacksedel - Flubenol® vet.

Källa: Fass.se

Var uppmärksam på att veterinären kan ha ordinerat läkemedlet för annan användning och/eller med annan dosering än vad som angivits i denna bipacksedel. Följ alltid veterinärens anvisning som står att läsa på apoteksetiketten.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2 tv

DK-2730 Herlev

Danmark

Tillverkare:

Lusomedicamenta S.A.

Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena

Portugal

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Flubenol vet. 44 mg/ml (flubendazol) oralpasta

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:

Aktiv substans: 44 mg flubendazol

Hjälpämnen:glycerol, karbomer, metylparahydroxibenzoat, propylparahydroxibenzoat, natriumhydroxid, renat vatten.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Flubenol är ett avmaskningsmedel i pastaform mot tarmparasiter

Används mot spolmaskar (Toxocara cati, Toxocara canis, Toxascaris leonina), hakmaskar (Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala), piskmaskar (Trichuris vulpis) och bandmaskar (Taenia taeniaeformis och Taenia pisiformis).

6. BIVERKNINGAR

Hos vissa katter kan ökad salivering förekomma.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Hund och katt

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

0,5 ml pasta (22 mg) per kg kroppsvikt i tre dagar.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Pastan kan ges såväl direkt i munnen som inblandad i fodret. Till katter kan pastan ges påstruken på ena framtassen, varefter katten slickar den i sig.

Pastan har en något söt smak och föredras i regel väl. Vissa katter kan dock reagera med ökad salivering.

Förpackningen har en graderad doseringsstång (1). Stångens gradering avser kilogram kroppsvikt hos det för behandling aktuella djuret.

Längs stången löper en inställningsring (2), som kan låsas vid önskad gradering. Före användning låses ringen vid graderingen 0 kg, spetsskyddet (3) avlägsnas och eventuellt överskott i sprutan trycks ut. Inställningsringen placeras och låses vid det antal kg djuret väger. Rätt mängd pasta kommer nu att erhållas.

Exempel: En katt som väger 4 kg ska avmaskas. Första behandlingsdagen låses ringen vid 4 kg, (ringens kant närmast sprutans spets ställs vid markeringen 4), andra behandlingsdagen vid 8 kg och tredje behandlingsdagen vid 12 kg.

Bild av Flubenolspruta

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 ºC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Endast friska djur avmaskas rutinmässigt.

Djur som uppvisar allmänna tecken på sjukdom ska inte avmaskas utan att först konsultera veterinär.

Kan användas till dräktiga och lakterande djur.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Av miljö-och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2016–02–22