Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Florinef

   0,1 mg Tablett
   fludrokortisonacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Florinef är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Florinef
   3. Hur du använder Florinef
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Florinef ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Florinef är och vad det används för

   Florinef är ett kortisonpreparat med särskilt stark effekt på salt- och vattenbalansen i kroppen.

   Florinef används vid speciella sjukdomstillstånd i binjurarna.

   Fludrokortisonacetat som finns i Florinef kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Florinef

   Använd inte Florinef

   • om du är allergisk mot fludrokortisonacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Florinef

   Flera sjukdomstillstånd kan påverkas av behandling med Florinef och ibland måste doseringen ändras beroende på en sjukdom, varför det är viktigt att informera behandlande läkare om alla sjukdomar, både innan och under behandlingen. Det gäller särskilt vid infektioner, mag-tarmsjukdom, njur-och leversjukdom, blodpropp, högt blodtryck, hjärtsvikt, sockersjuka, benskörhet, Cushings syndrom, psykiska sjukdomar, krampsjukdom, olika hudutslag, tumörsjukdomar samt myastenia gravis (muskelsvaghet). 

   Läkaren kan ge råd om salt-och proteinmängd i kosten samt ge extra kaliumtabletter.

   Rådgör med läkare före vaccinering under behandling med Florinef.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Andra läkemedel och Florinef

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. 

   Behandlingseffekten kan påverkas om Florinef tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Det gäller medel mot epilepsi (kramper), sockersjuka och blodpropp, antibiotika mot tuberkulos och svamp, digitalis (hjärtmedicin), hormonpreparat (t ex p-piller), tabletter mot värk och inflammation, vätskedrivande medel, medel som påverkar immunförsvaret, medel mot myastenia gravis (muskelsvaghet), medel som innehåller barbiturat (används t ex mot kramper och vid narkos) samt vacciner.

   Vissa läkemedel kan öka effekterna av Florinef och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Florinef har inga eller obetydliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Florinef innehåller hjälpämnen

   Florinef innehåller laktos, om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Florinef

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna: Dosen är individuell, vanligen 1-2 tabletter dagligen. Ofta ges det tillsammans med ett annat kortisonpreparat.

   Rekommenderad dos för barn och ungdomar <18 år: Rekommenderad dos är ½-1 tablett dagligen. Dosen anpassas efter ålder, vikt och sjukdomstillstånd.

   Om du använt för stor mängd av Florinef

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Överdosering kan ge vätskeansamling i kroppen, kraftig viktökning, minskad mängd kalium i blodet, högt blodtryck, hjärtpåverkan, muskelsvaghet.

   Om du har glömt att använda Florinef

   En glömd dos tas så fort som möjligt, såvida det inte precis är tid för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Florinef

   Behandlingen får inte avslutas utan kontakt med läkaren.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vid användning av Florinef har följande biverkningar rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   Minskad mängd kalium i blodet, hjärtsvikt, högt blodtryck.

   Huvudvärk, muskelsvaghet, vätskeansamling i kroppen.

   Aptitlöshet, diarré, hallucinationer, krampanfall, svimning, smakförändring, hjärtförstoring, förtvining av muskler, påverkan på kroppens syra-/ basbalans, dimsyn.

   Vid användning av högre doser än de rekommenderade har även följande biverkningar rapporterats:
   minskning av kroppens egen produktion av kortison, förändrad natriumbalans, förändrad äggvitebalans, sockersjuka (diabetes), Cushingliknande symtom (till exempel ökad fettmängd i ansiktet och på bålen, bristningar och blödningar i huden, muskelförtvining, högt blodtryck och ibland diabetes), psykiska rubbningar, nedsatt infektionsförsvar, infektioner t ex tuberkulos kan blossa upp, försämrad sårläkning, ökat tryck i ögat (glaukom), grå starr (katarakt), benskörhet, förtunning av hud, blodproppar, längdtillväxten hos barn kan hämmas, ökat tryck i hjärnan, sömnlöshet, menstruationsstörningar, besvär från mag-tarmkanalen (t ex magsår) och infektioner i ögat.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Florinef ska förvaras

   Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Tillslut burken väl.

   Florinef kan förvaras i rumstemperatur (25°C) i maximalt 30 dagar för dosdispenseringsändamål. Oanvända tabletter ska ej returneras till kylskåp och destrueras enligt anvisning.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och etiketten efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En tablett innehåller:

   Den aktiva substansen är: fludrokortisonacetat 0,1mg.

   Övrigt innehållsämne (hjälpämne) är: vattenfri laktos 58,9 mg, laktosmonohydrat 0,7 mg, majsstärkelse, kalciumvätefosfat, talk, natriumbensoat (E 211), magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita, runda, bikonvexa tabletter med skåra på ena sidan och märkta ”FT01” på den andra. Glasburk innehållande 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Aspen Pharma Trading Limited

   3016 Lake Drive,

   Citywest Business Campus,

   Dublin 24, Irland

   Tel: +46 856 642 572

   Tillverkare

   Swords Laboratories

   T/A Lawrence Laboratories

   Unit 12, Distribution Centre

   Shannon Free Zone, Shannon Industrial Estate

   County Clare

   Irland

   Haupt Pharma Amareg GmbH

   Donaustaufer Straβe 378

   93055 Regensburg

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-31


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Florinef®

  Tablett 0,1 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 183871
  • Tillverkare: Aspen Nordic

  161,70 kr

  Jämförpris: 1,62 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?