Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   FIRMAGON

   80 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   degarelix

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad FIRMAGON är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder FIRMAGON
   3. Hur du använder FIRMAGON
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur FIRMAGON ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad FIRMAGON är och vad det används för

   FIRMAGON innehåller degarelix.

   Degarelix är en syntetisk hormonblockerare som används vid behandling av prostatacancer hos vuxna män. Degarelix liknar ett naturligt hormon (gonadotropinfrisättande hormon, GnRH) och blockerar dess effekter genom en direkt verkan. Därigenom minskar degarelix omedelbart nivån av det manliga hormonet testosteron som stimulerar prostatacancer.

   2. Vad du behöver veta innan du använder FIRMAGON

   Använd inte FIRMAGON

   • om du är allergisk mot degarelix eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala om för läkaren om du har något av följande:

   • Några kardiovaskulära tillstånd eller problem med hjärtrytmen (arytmi) eller behandlas med läkemedel mot detta tillstånd. Risken för hjärtrytmrubbningar kan öka vid användning av FIRMAGON.

   • Diabetes mellitus. Förvärring eller debut av diabetes kan inträffa. Om du har diabetes kan du behöva mäta blodsockret oftare.

   • Leversjukdom. Leverfunktionen kan behöva övervakas.

   • Njursjukdom. Användning av FIRMAGON har inte undersökts hos patienter med allvarlig njursjukdom.

   • Osteoporos (benskörhet) eller något annat tillstånd som kan påverka styrkan i dina ben. En minskad testosteronnivå kan minska kalcium i benet (benförtunning).

   • Allvarlig överkänslighet. Användning av FIRMAGON har inte undersökts hos patienter med allvarliga överkänslighetsreaktioner.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar.

   Andra läkemedel och FIRMAGON

   FIRMAGON kan påverka vissa läkemedel som används mot hjärtrytmrubbningar (t ex kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller andra läkemedel som kan påverka hjärtrytmen (t ex metadon (som används för smärtlindring och som avgiftning vid missbruk), cisaprid, moxifloxacin (ett antibiotika), antipsykotiska medel).

   Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Trötthet och yrsel är vanliga biverkningar som kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Dessa biverkningar kan orsakas av behandlingen eller vara symtom på sjukdomen.


   3. Hur du använder FIRMAGON

   Detta läkemedel injiceras vanligen av en sköterska eller läkare.

   Rekommenderad startdos är två injektioner om 120 mg. Därefter kommer du att få en injektion om 80 mg per månad. Den injicerade vätskan bildar en gel från vilken degarelix frisätts under en månad.

   FIRMAGON får ENDAST injiceras under huden (subkutant). FIRMAGON får INTE ges i ett blodkärl (intravenöst). Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika injektion i en ven av misstag. Injektionsstället varierar inom bukområdet.

   Om du har glömt att använda FIRMAGON

   Tala med läkaren om du tror att din månadsdos av FIRMAGON har glömts bort.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta för detta läkemedel. Upplever du svåra utslag, klåda och får svårighet att andas, kan detta vara symptom på en allvarlig allergisk reaktion.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Värmevallningar, smärta och rodnad vid injektionsstället. Biverkningar vid injektionsstället är vanligare med startdosen än med underhållsdosen.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • svullnad, knutor och förhårdnad på injektionsstället

   • frossa, feber eller influensaliknande symtom efter injektionen

   • sömnproblem, trötthet, yrsel, huvudvärk

   • viktökning, illamående, diarré, förhöjda leverenzymvärden

   • ökad svettning (inkluderat nattliga svettningar), hudutslag

   • blodbrist (anemi)

   • smärta och obehag i muskler och skelett

   • förminskad testikelstorlek, bröstsvullnad, impotens

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • förlust av sexualdrift, smärta i testiklarna, bäcken­smärta, utebliven sädesuttömning, irritation i genitalierna, bröst­smärta

   • depression, mental försämring

   • hudrodnad, håravfall, knutor i huden, känselbortfall, allergiska reaktioner, nässelfeber, klåda

   • nedsatt aptit, förstoppning, kräkning, muntorrhet, buk­smärta, magbesvär, blodsockerhöjning/diabetes, kolesterolökning, förändringar av kalcium i blodet, viktminskning

   • högt blodtryck, förändringar i hjärtrytmen, förändringar i EKG (QT-förlängning), känsla av oregelbundna hjärt­slag, andnöd, svullna händer och fötter

   • muskelsvaghet, muskelryckningar, svullna/stela leder, ben­skörhet/ben­brist, ömma leder

   • tätare och brådskande urinering, svårighet att urinera, smärtsam urinering, nattlig urinering, försämrad njurfunktion, inkontinens

   • dimsyn

   • obehag vid injektion inklusive blodtrycksfall och långsam hjärtrytm (vasovagal reaktion)

   • sjukdomskänsla

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • neotropen feber (ett mycket lågt antal vita blodkroppar i kombination med feber), hjärtattack och hjärtsvikt.

   Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • infektion, abscess eller nekros (lokal vävnadsdöd) vid injektionsstället

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur FIRMAGON ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartong, injektionsflaska och spruta. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Efter beredning

   Detta läkemedel är hållbart i 2 timmar vid 25ºC.

   På grund av risken för mikrobiologisk kontaminering bör detta läkemedel användas omedelbart. Om det inte används omedelbart är användning av detta läkemedel användarens ansvar.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är degarelix. Varje injektionsflaska innehåller 80 mg degarelix (som acetat). 1 ml färdigberedd lösning innehåller 20 mg degarelix.

   • Övrigt innehållsämne i pulver är mannitol (E421).

   • Vätskan består av vatten till injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   FIRMAGON är ett pulver och lösningsmedel för injektionsvätska, lösning. Pulvret är vitt till benvitt. Lösningsmedlet är en klar, färglös lösning.

   FIRMAGON finns tillgängligt i 2 förpackningsstolekar.

   Förpackningsstorlek med 1 tråg innehållande:

   1 injektionsflaska med pulver innehållande 80 mg degarelix, 1 förfylld injektionsspruta med 4,2 ml spädningsvätska, 1 sprutkolv, 1 adapter till injektionsflaska, 1 injektionsnål

   Förpackningsstorlek med 3 tråg innehållande:

   3 injektionsflaska innehållande 80 mg degarelix och 3 förfyllda injektionssprutor med 4,2 ml spädningsvätska. 3 sprutkolvar, 3 adaptrar till injektionsflaska och 3 injektionsnålar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ferring Pharmaceuticals A/S

   Kay Fiskers Plads 11

   DK-2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tel: +45 88 33 88 34

   Tillverkare

   Ferring GmBH

   Wittland 11

   D-24109 Kiel

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Ferring N.V.

   Tel/Tél: +32-53 72 92 00

   ferringnvsa@ferring.be

   Lietuva

   CentralPharma Communication UAB

   Tel.: +370 5 243 0444

   centralpharma@centralpharma.lt

   България

   Аквaxим АД

   Тел.: +359 2 807 5022

   aquachim@aquachim.bg

   Luxembourg/Luxemburg

   Ferring N.V.

   Belgique/Belgien

   Tel/Tél: +32-53 72 92 00

   ferringnvsa@ferring.be

   Česká republika

   Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

   Tel: +420 234 701 333

   cz1-info@ferring.com

   Magyarország

   Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   Tel.: +36 1 236 3800

   ferring@ferring.hu

   Danmark

   Ferring Lægemidler A/S

   Tlf: +45 88 16 88 17

   Malta

   E.J. Busuttil Ltd

   Tel: +356 21447184

   info@ejbusuttil.com

   Deutschland

   Ferring Arzneimittel GmbH

   Tel: +49-(0)431-5852 0

   info-service@ferring.de

   Nederland

   Ferring BV

   Tel: +31-235680300

   infoNL@ferring.com

   Eesti

   CentralPharma Communication OÜ

   Tel: +372 601 5540

   centralpharma@centralpharma.ee

   Norge

   Ferring Legemidler AS

   Tlf: +47 22 02 08 80

   mail@oslo.ferring.com

   Ελλάδα

   Ferring Ελλάς MEΠΕ

   Τηλ: +30 210 68 43 449

   Österreich

   Ferring Arzneimittel GesmbH

   Tel: +43 1 60 808 0

   office@ferring.at

   España

   Ferring, S.A.U.

   Tel: +34 91 387 70 00

   Registros@ferring.com

   Polska

   Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z.o.o.

   Tel.: +48 22 246 06 80

   ferring@ferring.pl

   France

   Ferring S.A.S.

   Tél : +33 1 49 08 67 60

   information.medicale@ferring.com

   Portugal

   Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

   Tel: +351 21 940 51 90

   geral@ferring.com

   Hrvatska

   Clinres farmacija d.o.o.

   Tel: +385 1 2396 900

   România

   Ferring Pharmaceuticals Romania SRL

   Tel: +40 356 113 270

   Ireland

   Ferring Ireland Ltd.

   Tel: +353 (0)1 4637355

   enquiries.ireland@ferring.com

   Slovenija

   SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

   Tel: +386 1 5899 179

   regulatory@salus.si

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 70 00

   Slovenská republika

   FERRING Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 54 416 010

   SK0-Recepcia@ferring.com

   Italia

   Ferring S.p.A.

   Tel: +39 02 640 00 11

   Suomi/Finland

   Ferring Lääkkeet Oy

   Puh/Tel: +358-207 401440

   info@ferring.fi

   Κύπρος

   A. Potamitis Medicare Ltd

   Τηλ: +357 22583333

   a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

   Sverige

   Ferring Läkemedel AB

   Tel: +46 40 691 69 00

   info@ferring.se

   Latvija

   CentralPharma Communication SIA

   Tālr.: +371 674 50497

   centralpharma@centralpharma.lv

   United Kingdom

   Ferring Pharmaceuticals Ltd

   Tel: +44 844 931 0050

   contact@ferring.co.uk


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-25


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Bruksanvisning för korrekt användning

   OBSERVERA:

   • SKAKA INTE INJEKTIONSFLASKAN

   Förpackningen innehåller en injektionsflaska med pulver och en förfylld injektionsspruta med spädningsvätska som måste färdigställas för subkutan injektion.

   Fastsättning av adapter på injektionsflaska

   1. Ta bort skyddet från adapterförpackningen. Sätt fast adaptern på injektionsflaskan med pulver genom att pressa ner adaptern tills spetsen trycks genom gummiproppen och adaptern knäpps på plats.

   2. Förbered den förfyllda sprutan genom att sätta fast sprutkolven.

   Fastsättning av spruta på injektionsflaska

   3. Ta bort skyddshatten från den förfyllda sprutan. Sätt fast sprutan på injektionsflaskan med pulver genom att skruva fast den på adaptern. Överför all spädningsvätska till injektionsflaskan med pulver.

   Upplösning av pulver

   4. Med sprutan fortfarande fastsatt på adaptern, snurra försiktigt tills vätskan är klar och utan olösta partiklar. Om pulvret fäster vid glaset ovanför vätskeytan kan injektionsflaskan lutas försiktigt.

   För att undvika skumbildning: skaka inte flaskan.


   En ring med små luftbubblor på vätskans yta är acceptabelt. Beredningsprocessen tar vanligtvis några minuter men kan i vissa fall ta upp till 15 minuter.

   Uppdrag av lösning i sprutan

   5. Vänd injektionsflaskan upp-och-ner och dra upp lösningen till markeringen på injektionssprutan.


   Se alltid till att dra upp exakt volym och avlägsna eventuella luftbubblor.

   6. Ta bort sprutan från adaptern och sätt fast nålen för djup subkutan injektion på sprutan.

   Subkutan injektion

   7. Utför en djup subkutan injektion. För att göra detta:

   Ta tag i huden på buken, lyft upp den subkutana vävnaden och stick in nålen djupt i minst 45 graders vinkel.


   Injicera 4 ml FIRMAGON 80 mg långsamt omedelbart efter beredningen*.

   8. Injektionerna bör inte ges i områden där patienten exponeras för tryck, t ex i närheten av bälte eller byxlinning eller nära revbenen.

   Injicera inte direkt i en ven. Dra försiktigt tillbaka kolven för att se om blod sugits upp. Om det finns blod i sprutan kan produkten inte längre användas. Avbryt processen och kassera sprutan och nålen. (Färdigställ en ny dos för patienten.)

   * Kemisk och fysisk stabilitet vid användning har visats för 2 timmar vid 25ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart, såvida inte beredningsmetoden utesluter risk för mikrobiologisk kontaminering. Om produkten inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden vid användning användarens ansvar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  FIRMAGON

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 80 mg 80 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 040239
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  1.300,85 kr

  Jämförpris: 16,26 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?