Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Finasterid Sandoz

   5 mg filmdragerad tablett
   finasterid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Finasterid Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Finasterid Sandoz
   3. Hur du använder Finasterid Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Finasterid Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Finasterid Sandoz är och vad det används för

   Finasterid Sandoz används av män för att behandla och kontrollera:

   Godartad prostataförstoring, vilket är en godartad förstoring av prostata.

   Finasterid Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare. De verkar genom att förminska storleken på prostatakörteln, förbättrar urinflödet och andra symtom på prostataförstoring. Finasterid Sandoz minskar risken för att man plötsligt inte ska kunna kissa och behov av operation.

   Finasterid som finns i Finasterid Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Finasterid Sandoz

   Använd inte Finasterid Sandoz

   om du är

   • allergisk mot finasterid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • kvinna

   • barn eller ungdom under 18 år.

   I samband med behandling av förstorad prostata är det rekommenderat att tala med en urolog.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Finasterid Sandoz.

   Informera din läkare om något av följande gäller dig:

   • svårigheter att tömma urinblåsan helt och hållet eller har kraftigt minskat urinflöde

    Din läkare kommer att undersöka dig innan du börjar behandlingen med Finasterid Sandoz för attutesluta risken för andra hinder i urinvägarna.

   • om du behöver ta ett ”PSA”-prov, ett protein som produceras i prostatakörteln

    Tala om för läkaren eller för sjuksköterskan att du tar Finasterid Sandoz eftersom detta kan förändra testresultaten

   • om du har nedsatt leverfunktion.

   Kvinnor som är eller som kan bli gravida får inte komma i kontakt med Finasterid Sandoz (till exempel genom sädesvätska eller genom delade eller krossade tabletter se avsnittet ”Graviditet och amning”).

   Humörsvängningar och depression

   Humörsvängningar såsom nedstämdhet, depression och, mindre vanligt, självmordstankar har rapporterats vid användning av Finasterid Sandoz. Om du upplever något av dessa symtom ska du kontakta läkare så snart som möjligt för ytterligare medicinsk rådgivning.

   Andra läkemedel och Finasterid Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är inte känt att Finasterid Sandoz skulle kunna påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Finasterid Sandoz får inte användas av kvinnor.

   • Om din sexpartner är eller kan bli gravid:

    Sädesvätska kan innehålla ytterst små mängder Finasterid Sandoz. Därför måste du se till att inte din sädesvätska kan komma i kontakt med din partner, till exempel genom att använda kondom.

   • Kvinnor som är gravida eller som kan tänkas bli gravida ska inte röra vid sönderdelade eller krossade filmöverdragna Finasterid Sandoz tabletter.

    Om Finasterid Sandoz kommer in i kroppen på en gravid kvinna kan ett pojkfoster födas med missbildade könsorgan. Därför är tabletterna filmöverdragna för att förhindra kontakt med Finasterid Sandoz.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Finasterid Sandoz påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil,använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Finasterid Sandoz innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Finasterid Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   1 tablett (5 mg) en gång dagligen.

   Hur Finasterid Sandoz ska tas

   Tabletten ska sväljas hel tillsammans med ett glas vatten. Den kan tas tillsammans med eller utan föda men alltid vid samma tid.

   Behandlingens längd

   Detta bestäms av din läkare.

   Även om det ofta inträffar en förbättring efter kort tid är det nödvändigt att fortsätta behandlingen under minst 6 månader.

   Om du använt för stor mängd av Finasterid Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Finasterid Sandoz

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Ta bara nästa dos när det är dags.

   Om du slutar att använda Finasterid Sandoz

   Ändra eller avsluta inte behandlingen utan läkarens tillstånd då detta kan skada dig allvarligt och minska effekten av behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   De vanligaste biverkningarna är oförmåga att få erektion samt minskad sexlust. Dessa biverkningar kommer tidigt under behandlingen och försvinner hos de flesta patienter under fortsatt behandling.

   Du ska omedelbart tala om för din läkare om du får förändringar i bröstvävnaden, t.ex. knölar, smärta eller flytning från bröstvårtorna, eftersom sådana förändringar kan vara tecken på en allvarlig sjukdom såsom bröstcancer.

   Allergiska reaktioner

   Om du får en allergisk reaktion, sluta ta läkemedlet och kontakta omedelbart läkare. Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta:

   • hudutslag, klåda, knölar under huden (nässelutslag)

   • svullnad av läppar, tunga, svalg och ansikte, svårigheter att svälja, svårigheter att andas (angioödem). Dessa biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).

   Biverkningar kan förekomma i följande omfattning:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • oförmåga till erektion

   • minskad sexuell lust

   • minskad mängd sädesvätska vid utlösning.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • ömma bröst eller bröstförstoring

   • problem med sexuell utlösning.

   • depression.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • vätskeutsöndring från brösten

   • bröstknutor vilka kan behöva tas bort genom kirurgiskt ingrepp hos enstaka patienter.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):hjärtklappning

   • ökade leverenzymer

   • testikelsmärta

   • oförmåga att få erektion som kvarstår när behandlingen har avslutats

   • nedsatt sexlust som kvarstår när behandlingen har avslutats

   • manlig ofruktsamhet och/eller dålig spermakvalitet.

   Normalisering eller förbättring av spermakvaliteten har rapporterats efter avslutad behandling.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Finasterid Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. eller EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är finasterid.

   En filmöverdragen tablett innehåller 5 mg finasterid.

   - Övriga innehållsämnen är dokusatnatirum, hypromellos, indigokarmin (E132), laktosmonohydrat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, povidon K30, propylenglykol, natriumstärkelseglykolat (typ A), talk, titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Finasterid Sandoz är en blå, rund, välvd filmdragerad tablett med ungefär 8 mm diameter.

   De filmöverdragna tabletterna kommer i följande förpackningsstorlekar:

   10, 15, 30, 50, 60, 100 och 120 tabletter i standardtryckförpackning

   14, 28 och 56 tabletter i veckotryckförpackning

   50 tabletter (50 x 1) i endos tryckförpackning

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Finasterid Sandoz

  Filmdragerad tablett 5 mg 50 x 1 styck Blister

  • Varunummer: 547217
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  355,50 kr

  Jämförpris: 7,11 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?