Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Finasterid Orion

   5 mg filmdragerade tabletter

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD FINASTERID ORION ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR FINASTERID ORION
   3. HUR DU TAR FINASTERID ORION
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR FINASTERID ORION SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD FINASTERID ORION ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Finasterid Orion tillhör en grupp läkemedel som kallas testosteron-5-alfareduktashämmare. De verkar genom att minska storleken på prostatakörteln hos män.


   Finasterid Orion används för behandling och kontroll av godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi - BPH). Läkemedlet verkar genom att minska storleken på en förstorad prostatakörtel, förbättrar urinflödet och minskar symtomen av BPH. Det minskar även risken för akut urinretention (oförmåga att urinera) samt risken för att behöva genomgå operation.


   Finasterid som finns i Finasterid Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR FINASTERID ORION

   Ta inte Finasterid Orion

   • om du är allergisk mot finasterid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är kvinna (se även avsnittet Graviditet och amning)

   • om du är ett barn

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Finasterid Orion.

   • om du har svårt att tömma blåsan helt och/eller kraftigt minskat urinflöde. Om så är fallet bör du regelbundet undersökas noga för urinvägsförträngning.

   • om du har nedsatt leverfunktion. Plasmakoncentrationen av finasterid kan vara förhöjd i patienter med nedsatt leverfunktion.

   • om du får förändringar i brösten, t.e.x knölar, smärta, förstorade bröstkörtlar eller vätskeutsöndring från brösten.


   En läkarundersökning (där ändtarmsundersökning med fingret ingår) och en bestämning av mängden prostataspecifikt antigen (PSA) i serum ska genomföras innan behandling med finasterid påbörjas och återkommande under behandlingen.

   Andra läkemedel och Finasterid Orion

   Det finns inget som tyder på att finasterid påverkar eller påverkas av samtidig behandling med andra läkemedel.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Finasterid Orion är endast avsett för män.


   Om din sexualpartner är eller kan bli gravid bör du skydda henne från kontakt med din sädevätska som kan innehålla små mängder av läkemedlet.

   Kvinnor som är eller kan tänkas bli gravida ska inte hantera skadade eller krossade Finasterid Orion-tabletter.

   Om finasterid upptas genom huden eller intas genom munnen av en kvinna som är gravid med ett pojkfoster kan barnet födas med missbildade könsorgan. Tabletterna är filmdragerade (har ett överdrag), vilket förhindrar kontakt med finasterid så länge tabletterna inte är skadade eller krossade.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Det finns inga data som tyder på att Finasterid Orion påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Finasterid Orion innehåller laktos

   Denna medicin innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Finasterid Orion 5 mg.


   3. HUR DU TAR FINASTERID ORION

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos är 1 tablett dagligen (motsvarar 5 mg finasterid).


   Den filmdragerade tabletten kan tas antingen på fastande mage eller tillsammans med en måltid. Tabletten ska sväljas hel och får inte delas eller krossas.


   Även om det inträffar en förbättring efter en kort tid kan det vara nödvändigt att fortsätta behandlingen i åtminstone sex månader för att utvärdera om ett positivt resultat har uppnåtts.


   Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta ta Finasterid Orion 5 mg. Avbryt inte behandlingen i förtid, då finns det risk att symtomen återkommer.


   Patienter med nedsatt leverfunktion
   Det finns ingen erfarenhet av användningen av Finasterid Orion 5 mg hos patienter med nedsatt leverfunktion (se även avsnittet Varningar och försiktighet).


   Patienter med nedsatt njurfunktion
   Ingen dosjustering behövs. Användningen av Finasterid Orion har inte undersökts i patienter som genomgår hemodialys.


   Äldre patienter
   Ingen dosjustering behövs.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du upplever att effekten av Finasterid Orion 5 mg är för stark eller för svag för dig.


   Om du har tagit för stor mängd av Finasterid Orion

   Om du har fått i dig för stor mängd av Finasterid Orion 5 mg eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Finasterid Orion

   Om du har glömt att ta Finasterid Orion 5 mg kan du ta tabletten så fort du kommer ihåg det om det inte snart är dags för nästa dos, i det fallet tar du medicinen som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   De vanligaste biverkningarna är impotens och minskad sexlust. Dessa effekter uppträder vanligtvis i början av behandlingsperioden men varar, hos merparten patienter, inte länge vid fortsatt behandling.


   Vanliga biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • minskad sexlust, impotens, minskad mängd sädesvätska

   • dåsighet.


   Mindre vanliga biverkningarkan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • problem med sexuell utlösning, ömhet i bröstkörtlar/bröstförstoring

   • hudutslag.


   Mycket sällsynta biverkningarkan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • vätskeutsöndring från bröstkörtel, små knölar i brösten.


   Har rapporterats förekommer hos ett okänt antal användare

   • hjärtklappning

   • klåda, nässelutslag

   • överkänslighetsreaktioner bl.a. svullnad i läppar och ansikte

   • förhöjda leverenzymvärden

   • testikelsmärta

   • erektionsstörningar, som fortsätter efter att behandlingen har avbrutits

   • infertilitet hos män och/eller nedsatt spermiekvalitet

   • depression, minskad sexlust som fortsätter efter att behandlingen har avbrutits


   Finasterid kan påverka resultatet av ett PSA-test.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR FINASTERID ORION SKA FÖRVARAS

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.” samt på blistret efter ”Exp.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är finasterid. En filmdragerad tablett innehåller 5 mg finasterid.

   • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat och natriumlaurilsulfat. Filmdrageringen innehåller hypromellos, mikrokristallin cellulosa och makrogol 8 stearat (typ I).

    

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
   Finasterid Orion är vita, runda, svagt välvda, filmdragerade tabletter med en diameter på 7 mm och märkta med ”F” och ”5” på ena sidan.

   Blisterförpackningar i PVC/PVDC/Aluminium: 30 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

    

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orion Corporation
   Orionvägen 1
   FI-02200 Esbo
   Finland

    

   Tillverkare
   Orion Corporation, Orion Pharma
   Orionvägen 1
   FI-02200 Esbo
   Finland

    

   Ombud:

   Finland

   Orion Corporation

   Orionvägen 1

   P.O. Box 65

   FI-02101 Esbo

   Finland

   Tfn: +358 (0)10 4261

   Sverige

   Orion Pharma AB

   Box 520

   SE-192 05 Sollentuna

   Sverige


   Tfn: +46 (0)8 623 64 40

    

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Finasterid Orion: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tjeckien, Ungern

   Antiprost: Polen   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-12-11

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Finasterid Orion

  Filmdragerad tablett 5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 031487
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?