Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Fibclot

   1,5 g Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
   humant fibrinogen
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fibclot är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fibclot
   3. Hur du använder Fibclot
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fibclot ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fibclot är och vad det används för

   Vad Fibclot är

   Det är ett läkemedel som tillhör gruppen hemostatika. Den aktiva substansen är humant fibrinogen, ett protein som finns naturligt i kroppen. Detta proteins uppgift är att se till att blodet koagulerar normalt och förhindra att blödningar varar för länge.

   Vad Fibclot används för

   Det används för alla åldersgrupper för att kompensera för brist på humant fibrinogen och därmed förebygga och behandla blödning (hemorragi) hos patienter med medfödd fibrinogenbrist.

   Medfödd fibrinogenbrist är en ärftlig sjukdom som kännetecknas av lägre nivå än normalt eller total frånvaro av ett protein som kallas för fibrinogen. Denna brist kan leda till långvariga blödningar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fibclot

   Använd inte Fibclot

   Om du är allergisk mot den aktiva substansen (humant fibrinogen) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6, "Förpackningens innehåll och övriga upplysningar").

   Informera läkaren om du är allergisk mot något läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Fibclot.

   Risk för blodproppar

   Vid hög dos eller upprepad dosering kan detta läkemedel öka risken för blodproppar i blodkärlen.

   Som en konsekvens av detta ska läkaren väga fördelarna med detta läkemedel mot risken för blodproppar, i synnerhet:

   • Om du har haft en hjärtattack (en historik med kranskärlssjukdom eller hjärtinfarkt)

   • Om du har en leversjukdom.

   • Om du nyligen har genomgått en operation.

   • Om du kommer att genomgå en operation inom kort.

   • Hos nyfödda barn (neonatala).

   • Om du har högre sannolikhet för att få blodproppar än normalt.

   Läkaren kan också be dig genomgå ytterligare tester för att övervaka denna risk.

   Risk för allergier

   Läkaren kommer att informera dig om varningstecknen för en allergisk reaktion (se avsnitt 4. "Eventuella biverkningar"). Om någon av dessa tecken uppkommer ska behandlingen med detta läkemedel avbrytas omedelbart.

   Virussäkerhet

   Detta läkemedel är framställt av human plasma (den del av blodet som utgörs av vätska).

   När läkemedel framställs av humant blod eller human plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Dessa inkluderar:

   • noggrant urval av blod- och plasmagivare för att försäkra sig om att personer med risk för att vara smittbärare utesluts

   • test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virusinfektion

   • inkludering av effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus i tillverkningsprocessen.

   Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkas av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.

   De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus som humant immunbristvirus (HIV- eller AIDS-virus), hepatit B-virus och hepatit C-virus och mot det icke-höljeförsedda hepatit A-viruset.

   De åtgärder som vidtas kan ha begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus som exempelvis parvovirus B19. Infektion med parvovirus B19 kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster) och för personer med försämrat immunförsvar eller patienter med en viss typ av anemi (t.ex. sickle cell-sjukdom eller hemolytisk anemi).

   Läkaren kan komma att föreslå vaccination mot hepatit A och B om du regelbundet/upprepat behandlas med plasmaderiverade produkter.

   När du ges detta läkemedel rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

   Barn och ungdomar

   Samma varningar och försiktighetsåtgärder gäller för barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Fibclot

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.

   Ingen påverkan mellan denna behandling och andra läkemedel har hittills upptäckts. Den bör emellertid inte blandas med några andra produkter och/eller läkemedel.

   Graviditet och amning

   • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Denna produkt ska endast användas under graviditet och amning på läkares inrådan.

   • Om du upptäcker att du är gravid under behandlingen, rådgör med läkaren eftersom endast han/hon kan avgöra om du behöver fortsätta med behandlingen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har ingen påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Fibclot innehåller upp till 3 mmol (eller 69 mg) natrium per injektionsflaska.

   Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Fibclot

   Behandlingen ska påbörjas under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av medfödd fibrinogenbrist.

   Dos

   Lämplig dos och doseringsfrekvens fastställs av läkaren och kommer att bero på följande:

   • din kroppsvikt

   • sjukdomens allvarlighetsgrad

   • var och hur omfattande blödningen är, eller typen av operation

   • ditt hälsotillstånd

   Din läkare kommer att rekommendera att du lämnar blodprover under behandlingen för att kontrollera din fibrinogennivå.

   Beroende på resultaten av dessa tester kan läkaren besluta sig för att anpassa dosen och doseringsfrekvensen för dina injektioner.

   Administreringsfrekvens

   Läkaren avgör hur ofta injektionerna ska ges.

   Läkaren kommer att anpassa antalet injektioner baserat på allvarlighetsgraden på din blödning och behandlingens effektivitet.

   Information om frekvens och varaktighet på behandlingen i olika situationer finns i slutet av denna bipacksedel i det avsnitt som är avsett för hälso- och sjukvårdspersonal.

   Administreringssätt:

   Detta läkemedel ska injiceras i en ven. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du har använt för stor mängd av Fibclot

   För att undvika risken för överdosering kommer din läkare att ta blodprover regelbundet för att kontrollera din fibrinogennivå.

   Vid överdosering kan en risk för onormal blodproppsbildning i blodet inte uteslutas.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Risk för allergiska reaktioner: som för alla intravenösa proteinläkemedel kan allergiska reaktioner uppstå. I vissa fall har dessa reaktioner lett till en allvarlig allergisk reaktion.

   Varningstecknen för allergiska reaktioner är:

   • svullnad i ansiktet eller halsen

   • brännande eller stickande känsla vid infusionsstället

   • frossa

   • rodnad, klåda och utslag

   • snabb hjärtfrekvens, lågt blodtryck

   • extrem trötthet (letargi)

   • illamående, kräkning

   • rastlöshet

   • tryckkänsla över bröstet

   • myrkrypningar

   • väsande andning (som astma).

   Om något av detta inträffar ska du omedelbart kontakta en läkare som, beroende på reaktionens typ och svårighetsgrad,kommer att stoppa behandlingen med detta läkemedel och/eller påbörja lämplig behandling.

   Blodproppar: blodkroppar kan bildas i blodomloppet. Det kan leda till:

   • hjärtattack, varningstecknen är plötslig smärta i bröstet eller andnöd

   • stroke, varningstecknen är plötslig muskelsvaghet, förlorad känsel och/eller balans, minskad medvetandegrad eller talsvårigheter

   • ett allvarligt tillstånd som kallas lungemboli, varningstecknen är bröstsmärta, andningssvårigheter eller blodiga upphostningar

   • blodpropp i en ven (ventrombos), varningstecknen är rodnad, värmekänsla, smärta, ömhet eller svullnad i ett eller båda benen.

   Om något av detta inträffar ska du omedelbart kontakta en läkare som, beroende på reaktionens typ och svårighetsgrad,kommer att stoppa behandlingen med detta läkemedel och/eller påbörja lämplig behandling.

   Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma vid upp till 1 av 10 infusioner):

   • huvudvärk.

   Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma vid upp till 1 av 100 infusioner):

   • allergisk reaktion (inklusive anafylaktisk chock, blekhet, kräkningar, hosta, lågt blodtryck, frossa, nässelutslag (urtikaria). Se även avsnittet "Risk för allergiska reaktioner"),

   • yrsel

   • kräkning (i samband med huvudvärk)

   • ringningar i öronen

   • blodcirkulationsrubbningar (djup ventrombos, ytlig blodkärlsinflammation)

   • andningssvårigheter (astma)

   • hudutslag, hudrodnad, hudirritation, nattliga svettningar

   • värmekänsla.

   Barn och ungdomar

   Frekvens, typ och svårighetsgrad av biverkningar är liknande för vuxna och barn och ungdomar (från födseln till under 18 års ålder) med undantag för allergiska reaktioner som var vanligt förekommande hos barn och ungdomar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fibclot ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

   • Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljus- och fuktkänsligt.

   • Stabilitet har påvisats i 24 timmar vid 25 °C. Denna produkt ska emellertid användas omedelbart efter färdigställande.

   • Använd inte detta läkemedel om den färdigställda lösningen är grumlig eller har fällningar.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är humant fibrinogen (1,5 g per injektionsflaska). Efter blandning med 100 ml vatten för injektionsvätskor innehåller Fibclot 15 mg/ml humant fibrinogen.

   Övriga innehållsämnen är argininhydroklorid, isoleucin, lysinhydroklorid, glycin, natriumcitratdihydrat och lösningsmedel (vatten för injektionsvätskor).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Detta läkemedel levereras i form av ett pulver tillsammans med vätska för injektionsvätskor, lösningar, i injektionsflaskor av glas och ett överföringssystem.

   Den färdigställda lösningen ska vara nästan färglös, lätt opalescent (med en pärlliknande glans).

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies

   3 Avenue des Tropiques, ZA de Courtabœuf, 91940 Les Ulis, Frankrike

   Tel: +33(0) 1 69 82 70 10

   Fax: +33(0) 1 69 82 19 03

   Tillverkare:

   LFB BIOMEDICAMENTS

   59 rue de Trévise, 59000 Lille, Frankrike

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike, Tyskland, Grekland, Spanien och Storbritannien: FibCLOT

   Danmark, Finland, Ungern, Luxemburg, Norge, Sverige, Nederländerna: Fibclot

   Belgien: Fibclot 1,5 g, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion

   Tjeckien, Slovakien: Fibclot 1,5 g

   Italien: Fibriclotte


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-20


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Behandlingen ska initieras under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av koagulationssjukdomar.

   Dosering

   Substitutionsbehandlingens dosering och duration beror på sjukdomens allvarlighetsgrad, blödningens placering och omfattning, samt patientens kliniska tillstånd.

   För att kunna beräkna den individuella dosen bör man fastställa den funktionella fibrinogennivån, medan mängden och administreringsfrekvensen bör bestämmas utifrån den individuella patienten genom regelbundna mätningar av fibrinogennivåerna i plasma och kontinuerlig övervakning av patientens kliniska status, samt utifrån andra ersättningsbehandlingar som använts.

   Den normal fibrinogennivån i plasma är 1,5–4,5 g/l. Vid medfödd hypo- eller afibrinogenemi är den kritiska fibrinogennivån i plasma, under vilken blödningar kan uppstå, cirka 0,5–1,0 g/l.

   Vid större kirurgiska ingrepp är en noggrann övervakning av substitutionsbehandlingen genom koagulationsanalys av yttersta vikt.

   Behandling av blödning och perioperativt profylax hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi och känd blödningsbenägenhet.

   För behandling av icke-kirurgiska blödningsepisoder rekommenderas att fibrinogennivåerna höjs till 1 g/l och att fibrinogen hålls på denna nivå tills hemostasen är under kontroll och sedan över 0,5 g/l tills läkning skett.

   För att förebygga kraftiga blödningar under kirurgiska ingrepp rekommenderas profylaktisk behandling för att höja fibrinogennivåerna till 1 g/l och att fibrinogen hålls på denna nivå tills hemostasen är under kontroll och sedan över 0,5 g/l tills sårläkning skett.

   Vid kirurgiskt ingrepp eller behandling av en icke-kirurgisk blödning ska dosen beräknas enligt följande:

   Dos (g) = [målnivå (g/l) – baslinjenivå (g/l)] x 1/utbyte (g/l)/(g/kg) x kroppsvikt (kg),

   Förhållandet ”1/utbyte” definieras i enlighet med patientens utbyte* (se avsnitt 5.2) eller om utbyte är okänt:

   • 0,053 (g/kg)/(g/l) för barn och ungdomar <40 kg kroppsvikt

   • 0,043 (g/kg)/(g/l) för vuxna och ungdomar ≥ 40 kg kroppsvikt.

   *Exempel på en patients utbyte och doseringsberäkning.

   För en patient som väger 60 kg, med odetekterbar fibrinogennivå vid baslinjen och där fibrinogen ökar till 1,20 g/l 1 timme efter infusion av 0,060 g per kg av Fibclot:

   • Beräkning av patientens utbyte:

   1,20 (g/l)/0,060 (g/kg) = 20,0 (g/l) (g/kg)

   • Dosberäkning för en ökning till 1,0 g/l:

   1,0 g/l x 1/20,0 (g/l)/(g/kg) [eller 0,050 (g/kg)/(g/l)] x 60 kg = 3 g

   I en akutsituation där fibrinogennivån vid baslinjen är okänd är den rekommenderade initiala dosen 0,05 g per kg kroppsvikt, administrerat intravenöst hos vuxna och ungdomar med ≥40 kg kroppsvikt och 0,06 g/kg kroppsvikt hos pediatriska patienter med <40 kg kroppsvikt.

   Efterföljande dosering (doser och injektionsfrekvens) ska anpassas baserat på patientens kliniska status och laboratorieresultat.

   Den biologiska halveringstiden för fibrinogen är 3–4 dagar. Om fibrinogen inte förbrukas krävs därför oftast inte upprepad behandling med humant fibrinogen. Med tanke på den ackumulering som sker vid upprepad administrering för profylaktisk användning ska dosen och frekvensen fastställas beroende på läkarens behandlingsmål för en viss patient.

   Pediatrisk population

   Utbyte och halveringstid för barn och ungdomar med kroppsvikt < 40 kg är lägre än för vuxna och ungdomar med kroppsvikt ≥ 40 kg (se avsnitt 5.2 i produktresumén). Därför ska anpassade värden för utbyte användas för att beräkna Fibclot-dosen för de olika kroppsviktgrupperna när den enskilda patientens utbyte är okänt. En kroppsvikt på <40 kg förväntas täcka ett åldersintervall från födseln till ungefär 12 års ålder. Dosering (doser och hur ofta injektioner ges) ska anpassas utifrån individens kliniska svar.

   Rekonstitution:

   Följ gällande riktlinjer för aseptiskt förfarande.

   Bild 1

   Öka de båda injektionsflaskornas (pulver och lösningsmedel) temperatur till rumstemperatur om det behövs.

   Bild 2

   Avlägsna skyddslocket från injektionsflaskan med lösningsmedel och injektionsflaskan med pulver.

   Desinficera ytan på varje propp.

   Bild 3

   Avlägsna den genomskinliga skyddshylsan från överföringssystemet och för in den exponerade håltagningsspetsen hela vägen genom mitten på lösningsmedelsflaskans propp, samtidigt som du vrider på håltagningsspetsen.

   Bild 4

   Ta bort den andra, grå skyddshylsan från den andra änden av överföringssystemet.

   Vänd på lösningsmedelsflaskan och tryck snabbt in den fria änden av håltagningsspetsen genom mitten av proppen på pulverflaskan så att lösningsmedlet kan överföras till pulvret.

   Se till att spetsen alltid förblir nedsänkt i lösningsmedlet för att undvika att släppa ut vakuumet för tidigt.

   Bild 5

   Under överföringen ska lösningsmedlet riktas så att det sprutas över hela pulverytan samt längs injektionsflaskans väggar med hjälp av en horisontell vridrörelse. Se till att allt lösningsmedel överförs.

   Vakuumet släpps automatiskt ut i slutet av överföringsförfarandet med hjälp av steril luft genom överföringssystemets ventilationsdel.

   Bild 6

   Avlägsna den tomma injektionsflaskan (lösningsmedel) tillsammans med överföringssystem.

   Virvla försiktigt i några minuter, med en roterande rörelse för att undvika skumbildning, tills pulvret har lösts upp helt.

   Det rekonstituerade läkemedlet ska inspekteras visuellt före administreringen för att säkerställa att den inte innehåller några partiklar. Den rekonstituerade lösningen ska vara nästan färglös, lätt opalescent. Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller fällningar.

   Administrering:

   Fibclot får endast administreras intravenöst som en singeldos, omedelbart efter rekonstitutionen, och med högst 4 ml/min.

   Om den rekonstituerade lösningen inte administreras omedelbart får förvaringen inte överstiga 24 timmar vid rumstemperatur (högst 25 °C).

   Det rekommenderas att ett infusionsset med ett icke-steriliserande 15 µm filter används.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt lokala anvisningar.

   Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel och ska administreras genom en separat injektions-/infusionsslang.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fibclot

  Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 1,5 g 1 styck Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 589943
  • Tillverkare: LFB-BIOMEDICAMENTS

  6.906,50 kr

  Jämförpris: 6.906,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?