Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Fexofenadin 2care4

   180 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR FEXOFENADIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER FEXOFENADIN 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER FEXOFENADIN 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV FEXOFENADIN 2CARE4

   Vad innehåller Fexofenadin 2care4 ?

   Innehållsdeklaration för Fexofenadin 2care4

   Den aktiva substansen är fexofenadinhydroklorid.

   Varje Fexofenadin 2care4 180 mg filmdragerad

   tablett innehåller 180 mg fexofenadinhydroklorid,

   som motsvarar 168 mg fexofenadin. Övriga

   innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa,

   kroskarmellosnatrium, majsstärkelse, povidon

   K30, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid

   (E171), makrogol 400, makrogol 4000 och gul

   järnoxid (E172).


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Chanelle Medical, Loughrea, Irland

   Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Storbritannien

   McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, Dublin, Irland


   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR FEXOFENADIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Fexofenadin 2care4 180 mg filmdragerade

   tabletter är gulfärgade, avlånga, bikonvexa och

   filmdragerade, släta på ena sidan och skåra på

   andra sidan.

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten

   i lika stora delar utan bara för att underlätta

   nedsväljning


   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåFexofenadin 2care4 för?

   Den aktiva substansen i ditt läkemedel

   fexofenadinhydroklorid tillhör en grupp av

   läkemedel som kallas antihistaminer.


   Fexofenadin 2care4 180 mg filmdragerade

   tabletter är godkända för att lindra symtom som

   rodnad, svullnad och klåda som kan förekomma

   vid allergiska hudreaktioner som kallas kronisk

   idiopatisk urtikaria.


   Fexofenadinhydroklorid som finns i Fexofenadin

   2care4 kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   produktinformation. Fråga läkare, apotek eller

   annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare

   frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER FEXOFENADIN 2CARE4

   Använd inte Fexofenadin 2care4:

   – om du är allergisk (överkänslig) mot

   fexofenadinhydroklorid eller något av övriga

   innehållsämnen i Fexofenadin 2care4.


   Var särskilt försiktig med Fexofenadin 2care4:

   – om du är äldre.

   – Om du har eller har haft problem med hjärtat.

   – om du har njur- eller leverbesvär.

   Rådfråga din läkare innan du tar läkemedlet.


   Intag av Fexofenadin 2care4 med mat och dryck:

   Fexofenadin 2care4 ska tas med vatten före måltid.

   Barn

   Fexofenadin 2care4 180 mg filmdragerade tabletter

   ska inte användas av barn under 12 år.


   Tabletterna tas via munnen med vatten före måltid.

   Tycker du att effekten av Fexofenadin 2care4

   är för stark eller svag, kontakta din läkare eller

   apotekspersonal.


   Graviditet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar

   något läkemedel.

   Tag endast Fexofenadin 2care4 enligt

   din läkares instruktioner.


   Amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar

   något läkemedel.

   Om du ammar ska du försök undvika att

   ta Fexofenadin 2care4. Rådfråga din läkare.


   Körförmåga och användning av maskiner:

   Kliniska studier har visat att Fexofenadin 2care4

   inte orsakar trötthet och din förmåga att köra bil

   bör därför inte påverkas när du behandlas med

   Fexofenadin 2care4. Det kan emellertid finnas

   undantag så försäkra dig om att du är pigg innan

   du kör bil eller utför uppgifter som kräver full

   uppmärksamhet.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på grund av

   deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning

   av dessa effekter och biverkningar finns i andra

   avsnitt. Läs därför all information i denna

   bipacksedel för vägledning. Diskutera med din

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Användning av andra läkemedel:

   Om du tar medel mot sur mage som innehåller

   aluminium- och magnesiumhydroxid

   rekommenderas du låta det gå 2 timmar mellan

   intag av medel mot sur mage och Fexofenadin

   2care4. Medlet mot sur mage kan göra att mindre

   mängd upptas och påverka effekten av Fexofenadin

   2care4.

   Om du tar Fexofenadin 2care4 tillsammans med

   erytromycin (ett antibiotikum) eller ketokonazol

   (svampmedel) kan mängden fexofenadin i blodet

   öka.

   Allergitester: Om du ska göra en allergitest sluta ta

   medicinen 3 dagar innan testet.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

   receptfria sådana.


   3. HUR DU ANVÄNDER FEXOFENADIN 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid Fexofenadin 2care4 enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.


   Fexofenadin 2care4 180 mg filmdragerade

   tabletter: Vid lindring av symtom av kronisk

   idiopatisk urtikaria (allergisk hudsjukdom): Vanlig

   dos är en tablett dagligen för vuxna och barn på

   12 år och äldre.


   Om du använder mera Fexofenadin 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning

   av risken samt rådgivning. Symtom på överdos

   kan vara yrsel, dåsighet, trötthetskänsla och

   muntorrhet.


   Om du glömt att ta Fexofenadin 2care4:

   Om du har glömt att ta en dos ta den så snart du

   kommer ihåg den om det inte snart är tid för nästa

   dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en

   glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel

   kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Fexofenadin 2care4

   orsaka biverkningar men alla användare behöver

   inte få dem. Biverkningarna nedan har upplevts av

   personer som tagit Fexofenadin 2care4.


   Kontakta omedelbart läkare om du upplever

   svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg och

   andningssvårigheter, då detta kan vara tecken på

   en allvarlig allergisk reaktion.


   Vanliga (har upplevts hos mellan 1 av 10 till 1 av

   100 patienter): Huvudvärk, dåsighet, illamående,

   yrsel.


   Mindre vanliga (har upplevts hos mellan 1 av 100

   till 1 av 1 000 patienter): Trötthet eller sömnighet.


   Ytterligare biverkningar (okänd frekvens) som

   kan förekomma är: sömnsvårigheter (insomni),

   sömnstörningar, mardrömmar, nervositet, snabb

   eller oregelbunden hjärtrytm, diarré, hudutslag

   och klåda, nässelutslag, allvarlig allergisk reaktion

   som kan orsaka svullnad av ansikte, läppar,

   tunga eller svalg, rodnad, tryck över bröstet och

   andningssvårigheter.


   Om några biverkningar blir värre eller om du

   märker några biverkningar som inte nämns i denna

   information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   5. FÖRVARING AV FEXOFENADIN 2CARE4

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd Fexofenadin 2care4 före utgångsdatum

   som anges på kartongen. Utgångsdatumet är

   den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda

   förvaringsanvisningar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

   gör med mediciner som inte längre används. Dessa

   åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-12-28.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fexofenadin 2care4

  Filmdragerad tablett 180 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 565642
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  130,80 kr

  Jämförspris: 4,36 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?