Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ferriprox

   1000 mg filmdragerade tabletter
   deferipron

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Bifogat denna bipacksedel finner du ett påminnelsekort för patient/vårdare. Du bör lossa kortet, fylla i det och läsa det noggrant. Du bör alltid ha kortet med dig.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ferriprox är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Ferriprox
   3. Hur du tar Ferriprox
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ferriprox ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ferriprox är och vad det används för

   Ferriprox innehåller den aktiva substansen deferipron. Ferriprox är ett läkemedel som avlägsnar järn från kroppen.

   Ferriprox används för att behandla järnöverskott orsakat av upprepade blodtransfusioner hos patienter med thalassaemia major när gängse behandling med kelatkomplexbildare är kontraindicerad eller otillräcklig.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Ferriprox

   Ta inte Ferriprox:

   • om du är allergisk mot deferipron eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du haft flera episoder av neutropeni (lågt antal vita blodceller [neutrofiler]).

   • om du haft agranulocytos (mycket lågt antal vita blodceller [neutrofiler]).

   • om du för närvarande tar läkemedel som ger upphov till neutropeni eller agranulocytos (se avsnittet ”Andra läkemedel och Ferriprox”).

   • om du är gravid eller ammar.

   Varningar och försiktighet

   • den allvarligaste biverkningen som kan uppkomma medan du tar Ferriprox är att antalet vita blodceller (neutrofiler) blir mycket lågt. Detta tillstånd, som kallas svår neutropeni eller agranulocytos, har uppkommit hos 1 till 2 av 100 personer som tagit Ferriprox i kliniska studier. Eftersom vita blodceller hjälper till att bekämpa infektion kan ett lågt neutrofilantal utsätta dig för risken att utveckla en allvarlig och eventuellt livshotande infektion. För att kontrollera att du inte får neutropeni kommer läkaren att be dig lämna prov för regelbundna blodtest (för att kontrollera antalet vita blodceller) så ofta som varje vecka medan du behandlas med Ferriprox. Det är mycket viktigt att du kommer på dessa återbesök. Se påminnelsekortet för patient/vårdare som medföljer denna information. Om du får infektionssymtom som feber, halsont eller influensaliknande symtom ska du omedelbart tala om det för din läkare.

   • om du är HIV-positiv eller om din njur- eller leverfunktion är nedsatt kan läkaren rekommendera ytterligare tester.

   Din läkare kommer också att be dig komma för provtagning för att kontrollera järnöverskottet i kroppen. Dessutom kanske han eller hon också ber dig genomgå en leverbiopsi.

   Användning av andra läkemedel och Ferriprox

   Ta inte läkemedel som orsakar neutropeni eller agranulocytos (se avsnittet ”Ta inte Ferriprox”). Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Ta inte aluminiumbaserade antacida (syraneutraliserande medel) samtidigt med Ferriprox.

   Vänd dig till läkare eller apotekspersonal innan du tar vitamin C samtidigt med Ferriprox.

   Graviditet och amning

   Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller om du försöker bli gravid. Detta läkemedel kan skada ditt barn allvarligt. Du måste använda ett effektivt preventivmedel medan du tar Ferriprox. Fråga din läkare vilken metod som är bäst för dig. Om du blir gravid medan du tar Ferriprox ska du genast sluta ta medicinen och meddela din läkare.

   Ta inte Ferriprox om du ammar. Se påminnelsekortet för patient/vårdare som är bifogat denna bipacksedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ej relevant.


   3. Hur du tar Ferriprox

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Hur mycket Ferriprox du ska ta beror på din kroppsvikt. Vanlig dos är 25 mg/kg, 3 gånger per dag, för att nå en total daglig dos på 75 mg/kg. Den totala dagliga dosen ska inte överstiga 100 mg/kg. Ta den första dosen på morgonen, den andra dosen mitt på dagen och den tredje dosen på kvällen. Ferriprox kan tas med eller utan mat; det kan dock vara enklare att komma ihåg att ta Ferriprox om du tar det i samband med dina måltider.

   Om du har tagit för stor mängd av Ferriprox

   Det finns inga rapporter om akut överdos med Ferriprox. Om Du av en händelse har tagit mer än den föreskrivna doseringen ska Du kontakta Din läkare.

   Om du har glömt att ta Ferriprox

   Ferriprox är effektivast om du inte hoppar över någon dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg det och ta nästa dos vid vanlig tid. Om du skulle missa mer än en dos, ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt utan fortsätt enligt ditt vanliga schema. Ändra inte din dagliga dos utan att först tala med din läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Den allvarligaste biverkningen av Ferriprox är ett mycket lågt antal vita blodkroppar (neutrofiler). Detta tillstånd, som kallas svår neutropeni eller agranulocytos, har uppkommit hos 1 till 2 av 100 personer som tagit Ferriprox i kliniska studier. Ett lågt antal vita blodkroppar kan associeras med en allvarlig och potentiellt livshotande infektion. Rapportera omedelbart till läkaren alla symtom på infektion såsom: feber, halsont eller influensaliknande symtom.

   Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 personer av 10):

   • buksmärta

   • illamående

   • kräkning

   • rödaktig/brun missfärgning av urinen

   Om du mår illa eller kräks kan det hjälpa att ta Ferriprox i samband med mat. Missfärgad urin är en mycket vanlig biverkning och är inte skadligt.

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

   • lågt antal vita blodceller (agranulocytos och neutropeni)

   • huvudvärk

   • diarré

   • ökning av leverenzymer

   • trötthet

   • ökad aptit

   Okänd frekvens (kan inte bedömas från tillgängliga uppgifter):

   • allergiska reaktioner bl.a. hudutslag eller nässelfeber

   Händelser med ledsmärta och svullnad varierade från lindrig smärta i en eller flera leder till allvarlig funktionsnedsättning. I de flesta fall försvann smärtan medan patienterna fortsatte att ta Ferriprox.

   Neurologiska störningar (t.ex. skakningar, gångrubbningar, dubbelseende, ofrivilliga muskelsammandragningar, problem med rörelsekoordination) har setts hos barn som frivilligt förskrivits mer än dubbla den maximala rekommenderade dosen på 100 mg/kg/dag under flera år och har även setts hos barn vid standarddoser av deferipron. Barnen tillfrisknade från dessa symtom efter att Ferriprox satts ut.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ferriprox ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat.

   Förvaras vid högst 30ºC. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt. Skall användas inom 50 dagar efter att burken öppnats.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är deferipron.

   Varje 1000 mg-tablett innehåller 1000 mg deferipron.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: Metylcellulosa, Krospovidon, Magnesiumstearat.

   Tablettdragering: Hypromellos, Hydroxipropylcellulosa, Makrogol, Titandioxid

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ferriprox 1000 mg-tabletterna är vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter som är märkta med ”APO” och ”1000” på ena sidan och är släta på den andra. Tabletterna är skårade och kan brytas på mitten. Ferriprox finns förpackade i burkar om 50 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Apotex Europe B.V.

   Archimedesweg 2

   2333 CN Leiden

   Nederländerna

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Apotex Nederland B.V.

   Archimedesweg 2

   2333 CN Leiden

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Swedish Orphan Biovitrum BVBA

   Tél/Tel: + 32 2880 6119

   Lietuva

   Swedish Orphan Biovitrum International AB

   c/o UAB CentralPharma Communications

   Tel: + 370 5 2430444

   България

   Chiesi Bulgaria Ltd.

   Тел.: +359 29236524

   Luxembourg/Luxemburg

   Swedish Orphan Biovitrum BVBA

   Tél/Tel: + 32 2880 6119

   Česká republika

   Apotex (ČR) s.r.o.

   Tel: +00420 234 705 700

   Magyarország

   Chiesi Hungary Kft.

   Tel.: + 36-1-429 1060

   Danmark

   Swedish Orphan Biovitrum A/S

   Tlf: + 45 32 96 68 69

   Malta

   Swedish Orphan Biovitrum S.R.L.

   Tel: + 39 0521 19 111

   Deutschland

   Swedish Orphan Biovitrum GmbH

   Tel: +49 89 5506676-0

   Nederland

   Swedish Orphan Biovitrum BVBA

   Tel: +32 2880 6119

   Eesti

   Swedish Orphan Biovitrum International AB

   c/o CentralPharma Communications OÜ

   Tel: +372 6 015 540

   Norge

   Swedish Orphan Biovitrum AS

   Tlf: + 47 66 82 34 00

   Ελλάδα

   DEMO ABEE

   Τηλ: + 30 210 8161802

   Österreich

   Swedish Orphan Biovitrum GmbH

   Tel: +49 89 5506676-0

   España

   Swedish Orphan Biovitrum S.L.

   Tel: + 34 913 91 35 80

   Polska

   Chiesi Poland Sp.z.o.o.

   Tel.: + 48 22 6201421

   France

   Swedish Orphan Biovitrum SARL

   Tél: + 33 1 85 78 03 40

   Portugal

   Swedish Orphan Biovitrum S.L.

   Tel: + 34 913 91 35 80

   Hrvatska

   Providens d.o.o.

   Tel: + 385 1 4874 500

   România

   CHIESI ROMÂNIA S.R.L.

   Tel: + 4021 202 36 42

   Ireland

   Swedish Orphan Biovitrum Ltd

   Tel: + 44 1223 891854

   Slovenija

   Chiesi Slovenija d.o.o.

   Tel: + 386-1-43 00 901

   Ísland

   Swedish Orphan Biovitrum A/S

   Sími: + 45 32 96 68 69

   Slovenská republika

   Chiesi Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421-2-59 30 00 60

   Italia

   Chiesi Farmaceutici S.p.A

   Tel: + 39 0521 2791

   Suomi/Finland

   Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

   Puh/Tel: +358 201 558 840

   Κύπρος

   The Star Medicines Importers Co. Ltd.

   Τηλ: + 357 25 371056

   Sverige

   Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

   Tel: + 46 8 697 20 00

   Latvija

   Swedish Orphan Biovitrum International AB

   c/o CentralPharma Communications SIA

   Tel: + 371 67 450 497

   United Kingdom

   Swedish Orphan Biovitrum Ltd

   Tel: + 44 1223 891854


   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2017.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ferriprox

  Filmdragerad tablett 1000 mg 50 styck Burk

  • Varunummer: 453071
  • Tillverkare: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

  1.895,51 kr

  Jämförpris: 37,91 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?