Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Ferinject

   50 mg Fe/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning.
   Järnkarboxymaltos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar få detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   - Om du får biverkningar tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ferinject är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Ferinject
   3. Hur du får Ferinject
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ferinject ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ferinject är och vad det används för

   Ferinject är ett preparat som används vid behandling av anemi. Det innehåller järn i form av järnkolhydrat. Järn är ett väsentligt grundämne som krävs för att hemoglobin i röda blodkroppar och myoglobin i muskelvävnad ska kunna transportera syre i kroppen. Dessutom behövs järn för många andra vitala kroppsfunktioner.

   Ferinject används för behandling av patienter med järnbrist, när andra järnpreparat som tas genom munnen inte har effekt eller inte kan användas. Syftet med behandlingen är att fylla dina järnförråd och höja ditt blodvärde. Ditt låga blodvärde beror på järnbrist.


   Innan du får Ferinject, kommer ett blodprov att tas för att bestämma hur mycket Ferinject du behöver.

   2. Vad du behöver veta innan du får Ferinject

   Ferinject får inte ges till dig

   • om du är allergisk (överkänslig) mot produkten eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har fått allvarliga allergiska reaktioner mot andra injicerbara järnpreparat.

   • om du har anemi som inte beror på järnbrist.

   • om du har för mycket järn i kroppen eller om järnet inte utnyttjas på rätt sätt.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Ferinject:

   • om du tidigare har varit allergisk mot läkemedel

   • om du har systemisk lupus erythematosus

   • om du har reumatoid artrit

   • om du har svår astma, eksem eller andra allergier

   • om du har en infektion

   • om du har störningar i leverfunktionen

   • Ferinject skall inte ges till barn under 14 år.

   • Felaktig administrering av Ferinject kan orsaka läckage av produkten vid injektionsstället, vilket kan leda till hudirritation eller eventuellt långvarig brun missfärgning vid injektionsstället. Administreringen måste stoppas omedelbart när detta inträffar.


   Hur Ferinject ges

   Läkaren eller sjuksköterskan ger Ferinject outspädd som injektion, under dialys eller utspädd som infusion. Ferinject ges i en lokal där allergiska reaktioner omedelbart kan behandlas.


   Du kommer att observeras i minst 30 minuter av läkaren eller sjuksköterskan efter varje administrering.

   Andra läkemedel och Ferinject

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Om Ferinject ges tillsammans med perorala järnpreparat kan effekten av de perorala preparaten försämras.

   Graviditet

   Ferinject har inte testats på gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

   Om du blir gravid under behandlingen måste du rådfråga din läkare. Din läkare bestämmer om du ska få detta läkemedel eller inte.


   Amning

   Om du ammar ska du rådfråga din läkare innan du ges Ferinject.

   Det är osannolikt att Ferinject utgör en risk för det ammade barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Ferinject påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   Viktig information om något innehållsämne i Ferinject

   Detta läkemedel innehåller 0,24 mmol (eller 5,5 mg) natrium per milliliter outspädd lösning. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats en saltfattig kost.


   3. Hur du får Ferinject

   Läkaren kan ge dig Ferinject på tre olika sätt: outspädd som injektion, under dialys eller utspädd som infusion.

   • Som injektion kan du få upp till 20 ml Ferinject, motsvarande 1 000 mg järn, en gång i veckan, direkt i en ven.

   • Om du genomgår dialys kan du få Ferinject under hemodialysen via dialysmaskinen.

   • Som infusion kan du få upp till 20 ml Ferinject, motsvarande 1 000 mg järn, en gång i veckan direkt i en ven. Vid infusion späds Ferinject ut med natriumkloridlösning och mängden kan därför uppgå till 250 ml och se ut som en brun lösning.

   Om du har fått för stor mängd av Ferinject

   Läkaren bestämmer lämplig dos, hur läkemedlet ges och hur ofta och hur länge behandlingen pågår.

   En överdos kan orsaka ansamling av järn i järndepåer. För att undvika att järn ansamlas kommer läkaren att kontrollera dina järnvärden, såsom ferritin och transferrin.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar:

   Tala omedelbart med din läkare om du upplever något av följande tecken och symtom som kan tyda på en allvarlig allergisk reaktion: Hudutslag (t.ex. nässelutslag), klåda, svårighet att andas, väsande eller pipande andning och/eller svullnad av läppar, tunga, svalg eller kropp.


   Hos några patienter kan dessa allergiska reaktioner (som förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare) bli allvarliga eller livshotande (s.k. anafylaktiska reaktioner) och vara förknippade med hjärt- och cirkulationsproblem och förlust av medvetandet.

   Din läkare är medveten om dessa eventuella biverkningar och kommer att övervaka dig under och efter att du får Ferinject.


   Andra biverkningar som du bör tala med din läkare om ifall de blir allvarliga:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): huvudvärk, yrsel, högt blodtryck, illamående och reaktioner på injektionsstället (se även avsnitt 2).


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): domning, pirrande eller stickande känsla i huden, smakrubbningar, hög puls, lågt blodtryck, rodnad av ansiktet, svårighet att andas, kräkningar, matsmältningsbesvär, magvärk, förstoppning, diarré, klåda, nässelfeber, hudrodnad, hudutslag, muskelvärk, ledvärk och/eller ryggvärk, muskelkramper, feber, trötthet, bröstsmärta, svullnad av händer och/eller fötter samt frossbrytningar.


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): inflammation av en ven, frysningar och allmän obehagskänsla, förlust av medvetandet, oro, svimning, svaghetskänsla, rossling, gasbildning, snabb svullnad av djupa hudlager, blekhet och svullnad av ansiktet, influensaliknande sjukdom med symtom som feber, huvudvärk och/eller sjukdomskänsla.


   Vissa blodparametrar (värden) kan ändras tillfälligt vilket kan upptäckas vid laboratorieprov.

   Följande förändringar av blodparametrar är vanliga: minskning av fosfor i blodet och ökning av ett visst leverenzym som kallas alaninaminotransferas.

   Följande förändringar av blodparametrar är mindre vanliga: en ökning av vissa leverenzymer som kallas aspartataminotransferas, gammaglutamyltransferas och alkaliskt fosfatas samt en ökning av ett enzym som kallas laktatdehydrogenas.


   Be läkaren om ytterligare information.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ferinject ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Ferinject används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 30 °C. Får inte frysas.


   När en injektionsflaska med Ferinject har öppnats ska den användas omedelbart. Efter utspädning med natriumkloridlösning ska den utspädda lösningen användas omedelbart.


   Ferinject förvaras normalt av läkaren eller sjukhuset.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är järn (i form av järnkarboxymaltos, en järnkolhydratsammansättning). Koncentrationen av det järn som finns i läkemedlet är 50 mg per milliliter. Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid (för justering av pH), saltsyra (för justering av pH) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende

   Ferinject är en mörkbrun, ogenomskinlig lösning för injektion/infusion

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör:

   Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare:

   Vifor France SA, Neuilly-sur-Seine, Frankrike


   Ompackare:

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-27


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Övervaka patienter noga med avseende på tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner under och efter varje administrering av Ferinject. Ferinject ska endast administreras när personal som är utbildad i att bedöma och hantera anafylaktiska reaktioner finns tillhands, i en miljö där lokaler och utrustning för återupplivning garanterat är tillgängliga. Patienten ska observeras med avseende på biverkningar under minst 30 minuter efter varje injektion av Ferinject.


   Fastställande av järnbehov

   Det individuella behovet av järn som ska tillföras med Ferinject baseras på patientens kroppsvikt och hemoglobinnivå (Hb) (se Tabell 1).


   Tabell 1: Fastställande av järnbehov


   Hb


   Patientens kroppsvikt


   g/l


   mmol/l


   under 35 kg


   35 kg till <70 kg


   70 kg och över


   <100

   <6,2

   500 mg

   1 500 mg

   2 000 mg

   100 till 140

   6,2 till 8,7

   500 mg

   1 000 mg

   1 500 mg

   >140

   >8,7

   500 mg

   500 mg

   500 mg


   Järnbrist måste bekräftas med laboratorieprover.


   Beräkning och administrering av den maximala individuella järndosen/doserna

   Baserat på det järnbehov som fastställts enligt ovan ska lämplig dos/lämpliga doser av Ferinject administreras, med följande i beaktande:


   En enskild administrering av Ferinject ska inte överstiga:

   • 15 mg järn/kg kroppsvikt (intravenös injektion) eller 20 mg järn/kg kroppsvikt (intravenös infusion)

   • 1 000 mg järn (20 ml Ferinject)

   Den maximala rekommenderade kumulativa dosen av Ferinject är 1 000 mg järn (20 ml Ferinject) per vecka.


   En daglig injektion av en engångsdos på maximalt 200 mg järn bör inte överskridas hos hemodialysberoende, kroniskt njursjuka patienter.

   Användning av Ferinject har inte studerats hos barn och rekommenderas därför inte till barn under 14 år.


   Administreringssätt

   Ferinject får endast administreras intravenöst: som injektion, som infusion, eller

   outspätt direkt i dialysatorns venslang under hemodialys. Ferinject får inte administreras subkutant eller intramuskulärt.


   Försiktighet skall iakttas vid administrering av Ferinject för att undvika extravasalt läckage. Extravasalt läckage av Ferinject vid injektionsstället kan leda till hudirritation och potentiellt långvarig brun missfärgning vid injektionsstället. I fall av extravasalt läckage skall administrering av Ferinject omedelbart avbrytas.


   Intravenösinjektion

   Ferinject kan ges outspätt som intravenös injektion. Maximal engångsdos är 15 mg järn/kg kroppsvikt, men ska inte överstiga 1 000 mg järn. För administreringstid, se Tabell 2.


   Tabell 2: Administreringtid för intravenösinjektion av Ferinject


   Beräknad volym Ferinject


   Motsvarande järnmängd


   Administreringshastighet/Minsta administreringstid


   2 till 4 ml

   100 till 200 mg

   Ingen föreskriven minimitid

   >4 till 10 ml

   >200 till 500 mg

   100 mg järn/min

   >10 till 20 ml

   >500 till 1 000 mg

   15 minuter


   Intravenösinfusion

   Ferinject kan ges som intravenös infusion och ska då spädas. Maximal engångsdos är 20 mg järn/kg kroppsvikt men ska inte överstiga 1 000 mg järn. Vid infusion får Ferinject endast spädas ut med steril 0,9 % natriumkloridlösning enligt tabell 3. Obs! Av stabilitetsskäl ska Ferinject inte spädas till koncentrationer om mindre än 2 mg järn/ml (ej inkluderande volymen av järnkarboxymaltoslösning).


   Tabell 3: Utspädning avFerinject för intravenösinfusion


   Beräknad volym Ferinject


   Motsvarande järnmängd


   Maximal mängd steril 0,9 % natriumkloridlösning


   Minsta administreringstid


   2 till 4 mL

   100 till 200 mg

   50 ml

   -

   >4 till 10 mL

   >200 till 500 mg

   100 ml

   6 minuter

   >10 till 20 mL

   >500 till 1 000 mg

   250 ml

   15 minuter


   Övervakningsåtgärder

   Ny bedömning bör göras av läkaren baserat på den enskilda patientens tillstånd. Ny bedömning av Hb-nivån bör utföras tidigast 4 veckor efter den sista administreringen av Ferinject för att ge tillräckligt med tid för erytropoes (bildande av röda blodkroppar) och järnutnyttjande. Om patienten behöver ytterligare järnersättning ska järnbehovet beräknas på nytt enligt Tabell 1 ovan.


   Interaktioner

   Absorptionen av peroralt järn minskar vid samtidig behandling med parenterala järnpreparat. Peroral järnbehandling bör därför inte, om nödvändig, påbörjas förrän minst 5 dagar efter den senaste injectionen av Ferinject.


   Överdosering

   Administrering av mer Ferinject än den mängd som behövs för att behandla järnunderskott vid tidpunkten för administreringen kan leda till ansamling av järn i järndepåer och så småningom till hemosideros. Övervakning av järnparametrar såsom serumferritin och transferrinmättnad kan bidra till upptäckt av järnackumulering. Om ackumulering av järn föreligger, behandla i enlighet med medicinsk praxis, överväg t.ex. användning av ett järnkelaterande ämne.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ferinject

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg Fe/ml 5 x 2 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 456150
  • Tillverkare: Medartuum AB

  1.949,56 kr

  Jämförpris: 194,96 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?